scenariusz lekcji czy zawodnikom trenującym rózne

Komentarze

Transkrypt

scenariusz lekcji czy zawodnikom trenującym rózne
Opracowały:
Anna Kamińska – nauczyciel wychowania fizycznego, doradca metodyczny MODN
w Koninie; Gimnazjum nr 5 w Koninie;
Dorota Szewczyk-Bąkowska – nauczyciel fizyki, doradca metodyczny MOD w Koninie;
Gimnazjum nr 4 w Koninie
TEMAT: Czy zawodnikom trenującym różne dyscypliny sportu potrzebna jest wiedza
z zakresu fizyki?
Zadania szczegółowe w zakresie:
1. Umiejętności – uczeń:
 wykorzystuje wiedzę z zakresu fizyki do wykonywania ćwiczeń ruchowych;
2. zdolności motorycznych – uczeń:
 doskonali swoją koordynację ruchową i orientację przestrzenną poprzez
ćwiczenia z chustą animacyjną i różnymi przyborami.
3. wiadomości – uczeń:
 wskazuje dyscypliny i konkurencje sportowe, w których wykorzystuje się takie
zjawiska fizyczne jak: siłę oporu ruchu i siłę tarcia, siłę odśrodkową i dośrodkową,
zjawisko sprężystości, dźwignię dwustronną;
 rozumie, że różne zjawiska fizyczne towarzyszą nam na co dzień, a wiedza o nich
może ułatwić nam osiąganie sukcesów w różnych dziedzinach życia
4. akcentów wychowawczych (postaw) – uczeń:
 przestrzega zasad BHP podczas lekcji;
 angażuje się w wykonywanie zadań ruchowych.
Czas trwania lekcji: 45 minut
Miejsce: sala gimnastyczna
Środki dydaktyczne: chusta animacyjna Klanzy, kartki kartonowe o różnej wielkości,
skakanki o różnej długości lub liny żeglarskie, butelki z piaskiem lub hantle o ciężarze 1 – 1,5
kg, piłek wykonanych z różnych materiałów (skóra, tworzywo sztuczne, guma itp.), materace
gimnastyczne, rakietki (do tenisa stołowego, tenisa ziemnego, squash, badmintona), kije do
unihokeja, odskocznie gimnastyczne, odskocznia batutowa, laski gimnastyczne, 2 górne
części skrzyni gimnastycznej, ławeczki gimnastyczne, deseczki.
Forma prowadzenia zajęć: frontalna,
Metody realizacji zadań ruchowych: naśladowcza – ścisła, zabawowa klasyczna,
problemowa
1
TOK
LEKCJI –
ZADANIA
Część
wstępna
Część
właściwa
Ćwiczenia
kształtujące
Ćwiczenia
właściwe
TREŚĆ I PRZEBIEG ĆWICZEŃ
1. Zbiórka
2. Podanie tematu, celów i zadań lekcji
3. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo
podczas wykonywania ćwiczeń i
zabaw
4. pobudzenie organizm i
przygotowanie do wysiłku
fizycznego:
Uczniowie ustawieni bokiem, trzymają chustę
animacyjną jednorącz za jeden uchwyt,
wykonują ćwiczenia:
ćw. w ruchu:
-bieg;
-krążenie jednorącz w przód, w tył;
-skip A;
-skib C;
-krok odstawno-dostawny, z jednoczesnym
odmachem raz jednej ręki raz drugiej i
zmianą uchwytu chusty animacyjnej;
-chwyt chusty oburącz (ćw. w miejscu):
 wznos ramion w górę, opust;
 wznos ramion w górę, opust, przysiad,
 postawa w rozkroku, wznos ramion w
górę, opust , skłon tułowia w przód;
-leżenie tyłem, nogi ugięte oparte o podłoże,
chwyt chusty oburącz, ręce ugięte w łokciach,
przejście do siadu skulonego z rękami
wyprostowanymi w górę;
-przetoczenie przez prawy bok do leżenia
przodem, chwyt chusty oburącz, wznos
ramion w górę, „falowanie chustą”
5. zabawa „Deszczowa chmura”
W jednym z rogów sali stoi grupa trzymająca
chustę „deszczową chmurę” . Druga grupa
znajduje się po przeciwnej stronie. Na sygnał
prowadzącego grupa z „deszczowa chmurą”
biegnie w kierunku uciekających uczniów
próbując nakryć ich chustą. Osoby schwytane
dołączają do grupy trzymającej chustę.
6. Siła oporu ruchu i siła tarcia
- nauczyciel prosi uczniów o powiedzenie
czym jest siła tarcia i siła oporu ruchu;
- N. przykleja na tablicy definicję tych sił;
- uczniowie wymyślają a następnie
wykonują ćwiczenia, które wykorzystują
działanie tych dwóch sił
7. Siła odśrodkowa i dośrodkowa *
UWAGI
ORGANIZACYJNO METODYCZNE
Podczas wykonywania
ćwiczeń następuje zmiana
kierunku poruszania, zmiana
ręki wykonującej ćwiczenia,
zmiana uchwytu chusty
animacyjnej
Podział na dwie grupy.
Zamiana ról w zabawie.
Uczniowie siedzą na
podłodze
Przykłady ćwiczeń:
załącznik nr 1
2
- nauczyciel prosi uczniów o powiedzenie
czym jest siła odśrodkowa i siła dośrodkowa;
- N. przykleja na tablicy definicję tych sił;
- uczniowie wymyślają a następnie wykonują Przykłady ćwiczeń:
ćwiczenia, które wykorzystują działanie tych
załącznik nr 2
dwóch sił
8. Zjawisko sprężystości
- nauczyciel prosi uczniów o powiedzenie
czym jest zjawisko sprężystości;
- N. przykleja na tablicy definicję sprężystości
- uczniowie wymyślają a następnie wykonują Przykłady ćwiczeń:
ćwiczenia, które wykorzystują zjawisko
załącznik nr 3
sprężystości.
9. Jak działa dźwignia dwustronna?
- nauczyciel prosi uczniów o wytłumaczenie
czym jest dźwignia dwustronna
- N. przykleja na tablicy rysunek dźwigni
dwustronnej
- uczniowie wymyślają a następnie wykonują Przykłady ćwiczeń:
ćwiczenia, które wykorzystują działanie
załącznik nr 4
dźwigni dwustronnej.
Zdjęcia rozłożone na środku
10. Ćwiczenie uspokajające
Część
- uczniowie wybierają po jednym zdjęciu
sali, plansze przyczepione do
końcowa
przedstawiającym dyscyplinę lub konkurencję ścian w różnych miejscach.
sportową i umieszczają je na planszy z nazwą
omawianego na lekcji zjawiska fizycznego.
Uczniowie tak długo maszerują od miejsca, w
którym są zdjęcia do plansz aż zostaną użyte
wszystkie fotografie. Podczas marszu
wykonują głębokie wdechy i wydechy.
Uczniowie siedzą na
11. Podsumowanie lekcji przez
podłodze razem z
nauczyciela i uczniów i udzielenie
nauczycielem i prowadzą
odpowiedzi na pytanie zawarte w
dyskusję.
temacie lekcji.
12. Pożegnanie
*treści dotyczące ruchu obrotowego wykraczają poza podstawę programową III etapu
edukacyjnego (gimnazjum), są omawiane w klasie pierwszej IV etapu edukacyjnego.
Załącznik nr 1
- uczniowie stoją trzymając chustę animacyjną za uchwyty – uniesienie chust w górę
i jej opust;
- zadaniem uczniów jest przemieszczenie się od jednej wyznaczonej linii do drugiej
(odległość minimum 10 m) z kartką z kartonu na klatce piersiowej bez pomocy rąk (karton
nie może upaść na ziemię podczas przemieszczania się); można w tym ćwiczeniu zmieniać
powierzchnię kartki kartonowej oraz szybkość przemieszczania się;
- zadaniem uczniów jest przemieszczenie się od jednej wyznaczonej linii do drugiej
z kartkami kartonowymi pod każdą stopą
3
- podrzucanie i chwytanie kartki kartonowej (za pomocą dłoni lub stóp); można zmieniać
powierzchnię kartki kartonowej oraz jej ustawienie względem podłoża – kartka ustawiona
pionowo lub poziomo;
Załącznik nr 2
- zabawa „Szczur”; podczas zabawy można zmieniać długość skakanki, prędkość kręcenia
przyborem lub ciężar znajdujący się na końcu skakanki;
- uczniowie kręcą się stojąc wokół własnej osi długiej z rękami
 przy klatce piersiowej,
 wyprostowanymi uniesionymi na wysokość barków,
 wyprostowanymi uniesionymi na wysokość barków, w dłoniach trzymają butelki
z piaskiem lub hantle o ciężarze 1 – 1,5 kg
podczas ćwiczenia można zmieniać również prędkość wirowania;
- zabawa „Odczep ostatni wagonik” – uczestnicy zabawy chwytają się za dłonie stojąc
w szeregu; zadaniem „lokomotywy” (osoby stojącej na czele) jest takie manewrowanie
pozostałymi uczestnikami zabawy aby spowodować rozerwanie chwytu i odczepienie
ostatnich osób z szeregu; podczas zabawy można zmieniać ilość osób w szeregu. Zabawę
należy prowadzić w miejscu o dużej, wolnej od przeszkód powierzchni.
Załącznik nr 3
- odbijanie piłek wykonanych z różnych materiałów (skóra, tworzywo sztuczne, guma itp.)
o różnym ciśnieniu (piłki dobrze i słabo napompowane) o różne powierzchnie (parkiet
sportowy, materac gimnastyczny, ściany, siatki-piłkochwyty);
- odbicia piłek lub lotek za pomocą rakietek (do tenisa stołowego, tenisa ziemnego, squasha,
badmintona) lub kija do unihokeja o bandę;
Wykonywanie odbić obunóż na różnych powierzchniach (parkiet sportowy, odskocznia
gimnastyczna, odskocznia batutowa)
Załącznik nr 4
- statyczne piramidy dwójkowe;
- leżenie tyłam na ławeczce gimnastycznej z punktem podparcia na wysokości obręczy
biodrowej; uczniowie przemieszczają punkt podparcia ciała na ławeczce; obserwują kiedy
trudniej a kiedy łatwiej było im utrzymać równowagę;
- ćwiczenie jak wyżej w leżeniu przodem na ławeczce,
- utrzymywanie równowagi na deseczce pod którą podłożona jest laska gimnastyczna
Przykłady dyscyplin i konkurencji sportowych wykorzystujących zjawiska fizyczne
omawiane na lekcji:
 Siła oporu ruchu i siła tarcia np.
spadochroniarstwo, pływanie, żeglarstwo, kitesurfing, carling, łyżwiarstwo szybkie i
figurowe, narciarstwo alpejskie i biegowe, hokej na lodzie, pływanie synchroniczne,
piłka wodna
 Siła odśrodkowa i dośrodkowa np.
rzut dyskiem, rzut młotem, pchnięcie kulą, gimnastyka artystyczna – skakanka,
gimnastyka sportowa – poręcze asymetryczne, drążek, kółka;
4


Zjawisko sprężystości np.
piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, tenis stołowy, tenis ziemny,
badminton, squash, gimnastyka artystyczna – piłka, skoki do wody z trampoliny,
akrobatyka sportowa - skoki na ścieżce, skoki na trampolinie; gimnastyka sportowa –
skoki;
Dźwignia dwustronna i jednostronna np.
akrobatyka sportowa – piramidy statyczne (dwójkowe, trójkowe, czwórkowe); sporty
walki – judo, zapasy klasyczne i w stylu wolnym, aikido;
5

Podobne dokumenty