D - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Olkuszu

Komentarze

Transkrypt

D - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Olkuszu
Sygn. akt. III RC 56/16
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 31 marca 2016 r.
Sąd Rejonowy w Olkuszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich
w składzie następującym:
Przewodniczący SSR Gabriela Krawczyk
Protokolant sekr.sądowy Anna Baran
po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2016 r. w Olkuszu
na rozprawie
sprawy z powództwa małol. M. P. , P. P. (1) , K. P. (1) reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego matkę R. P.
przeciwko Ł. P.
o alimenty
I. Zasądza od pozwanego Ł. P., PESEL: (...) na rzecz małol. powodów M. P. PESEL: (...), P. P. (1) PESEL: (...), K. P.
(1) PESEL: (...) alimenty w wysokości po 400zł. (czterysta złotych) miesięcznie na każde dziecko ,łącznie w kwocie po
1200zł. (jeden tysiąc dwieście złotych)miesięcznie , płatne do rąk ich matki R. P. PESEL: (...) do dnia 10-go każdego
następującego po sobie miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat,
poczynając od dnia 11.02.2016r.
II. W pozostałej części powództwo oddala ;
III. Wyrokowi w pkt. I-szym nadaje rygor natychmiastowej wykonalności;
IV. Odstępuje od obciążania pozwanego Ł. P. kosztami postępowania w sprawie .
Sygn. akt III RC 56/16
UZASADNIENIE
wyroku Sądu Rejonowego w Olkuszu
z dnia 31 marca 2016 r.
W dniu 11 lutego 2016 r. do tut. Sądu wpłynął pozew małoletnich powodów M. P., P. P. (1) i K. P. (2) reprezentowanych
przez przedstawiciela ustawowego matkę R. P. przeciwko Ł. P. o zasądzenie na każde z dzieci kwoty po 500 zł (razem
1500 zł miesięcznie) płatną do rąk matki małoletnich płatne do dnia 10-ego każdego miesiąca wraz z ustawowymi
odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, a także o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletnich
powodów kosztów procesu.
Na uzasadnienie pozwu matka małoletnich powodów podała, że wyżywienie, ubiór, artykuły szkolne, media – szacuje
na podaną kwotę, małoletni M. w maju pojedzie na trzydniową wycieczkę klasową, małoletni P. w maju przystąpi do
pierwszej komunii św. Matka małoletnich powodów podała, że dzieci potrzebują raz na jakiś czas wyjść do kina, na
kręgle, częściej na basen ponieważ mają wady podstawy. Ojciec dzieci z zawodu jest elektro-mechanikiem, dorabia
naprawiając quady, skutery, motory, maszyny rolnicze itp., pobiera rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w
kwocie 620 zł. Matka małoletnich powodów podała, że dorobione pieniądze nie zawsze są przekazywane do domowego
budżetu, a część z nich jest niestety wydawana na artykuły tytoniowe i alkohol, natomiast ona sprawuje opiekę nad
26-miesięczną córką i nie może obecnie podjąć pracy zarobkowej, pobiera zasiłek rodzinny na dzieci w kwocie 415 zł
miesięcznie, do grudnia 2015 roku pobierała z MOPS-u dodatki celowe, natomiast od stycznia 2016 r. zajmuje się tym
mąż. Jako miesięczne wydatki matka małoletnich powodów wskazała opłatę za prąd – 270 zł, gaz - 50 zł, woda – 100
zł, śmieci – 35 zł, telefony – 80 zł, internet – 40 zł.
Pozwany nie wniósł odpowiedzi na pozew. Na rozprawie w dniu 31 marca 2016 roku oświadczył, że zgadza się na
alimenty w kwocie po 300 zł na każde z dzieci.
Sąd ustalił co następuje:
Ł. P. i R. P. pozostają w związku małżeńskim od 20.04.2002r. Z tego związku pochodzi troje małoletnich dzieci tj. M.
P. ur. (...), P. P. (1) ur. (...) oraz K. P. (2) ur. (...) Między rodzicami małoletnich nie toczy się postępowanie rozwodowe,
ani o separację, jak również nie toczyła się żadna sprawa o alimenty.
Dowód:
skrócony odpis aktu małżeństwa (k. 17) skrócone odpisy aktów urodzenia (k. 5-7), przesłuchanie pozwanego (nagranie
jak na k. 22-23) przesłuchanie matki małoletnich powodów (nagranie jak na k. 22-23)
Matka małoletnich powodów tj. R. P. ma 35 lat, z wykształcenia jest laborantem chemicznym. Obecnie nie pracuje,
gdyż zajmuje się dziećmi – małoletnimi powodami. Wcześniej pracowała w ramach umowy zlecenia, jednakże po
urodzeniu dzieci umowy zlecenia jej nie przedłużono.
Dowód:
przesłuchanie pozwanego (nagranie jak na k. 22-23) przesłuchanie matki małoletnich powodów (nagranie jak na k.
22-23)
Pozwany Ł. P. ma 37 lat, z wykształcenia jest elektromechanikiem. Pozwany otrzymuje świadczenie rentowe w kwocie
620 zł i ma orzeczoną częściową niezdolność do pracy. Pozwany przeszedł ostre zapalenie trzustki, miał operację na
przepuklinę i wobec tego ma przeciwwskazania do dźwigania. Pozwany dorabia naprawiając maszyny różnego typu
jak np. maszyny rolnicze itp. W grudniu 2015 roku pozwany dodatkowo zarobił kwotę 800 zł a w styczniu 1300 zł.
Pozwany nadużywa alkoholu, jednakże nie leczy się odwykowo.
Dowód:
przesłuchanie pozwanego (nagranie jak na k. 22-23) przesłuchanie matki małoletnich powodów (nagranie jak na k.
22-23)
Pozwany z żoną i małoletnimi powodami zamieszkują razem w domu jednorodzinnym. Rodzina była objęta pomocą
Ośrodka Pomocy (...) w O. w postaci zasiłków celowych, w tym zasiłków celowych na dożywianie, zakup żywności lub
gorącego posiłku, na poniesione koszty za leki i zakup odzieży, środków czystości, na zakup artykułów szkolnych oraz
dofinasowanie do zakupu opału. W 2015 roku łączna kwota otrzymanych zasiłków celowych wyniosła 2160 zł, a w 2016
roku (do marca) 736 zł. R. P. pobiera z Ośrodka Pomocy (...) w O. zasiłek rodzinny na syna M. P. i syna P. P. (1) w kwocie
po 118 zł na każdego z nich, natomiast na córkę K. P. (2) w kwocie 89 zł oraz dodatek z tytułu wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej w wysokości 90 zł. W utrzymaniu rodzinie pomagają również rodzice pozwanego, przekazując
pieniądze na zakup opału, wcześniej dawali również dzieciom kieszonkowe. Opłacaniem rachunków zajmuje się matka
małoletnich powodów. Opłata za wodę za miesiąc luty 2016 roku wyniosła 135,83 zł, opłata za energię elektryczną w
miesiącu marcu 2016 roku wynosi 556,59 zł, a w następnych miesiącach (do lipca) 277,51 zł., abonament za usługę
internetową wynosi 39 zł, rachunek za telefon wyniósł w miesiącu marcu 117,47 zł. Pozwany dokonał zakupu laptopa
na 15 rat, które szacunkowo wynoszą po 72,67 zł miesięcznie. Pozwany przekazuje żonie - matce małoletnich powodów
jedynie część środków finansowych, a pozostałą część przeznacza na swoje wydatki.
Dowód:
przesłuchanie pozwanego (nagranie jak na k. 22-23) przesłuchanie matki małoletnich powodów (nagranie jak na k.
22-23), informacja Ośrodka Pomocy (...) w O. z dnia 09.03.2016 r. (k. 14-15), umowa kredytu (k. 18), faktury i rachunki
(k.19-21)
Sąd ustalił stan faktyczny w oparciu o powołane wyżej dowody.
Sąd zważył, co następuje:
Materialną podstawą rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania alimentów jest przepis art. 133 §1 kro oraz art. 135
kro. Art. 133 § 1 kro stanowi, że rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które nie
jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, a nie ma dochodów z majątku wystarczających na pokrycie kosztów
utrzymania i wychowania. Zgodnie z art. 135 kro rozmiar tych świadczeń zależy od usprawiedliwionych potrzeb
uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Regulacje alimentacyjne wyrażają
zasadę dobra dziecka, wytyczając równomierną powinność rodziców do łożenia alimentów i zapewnienia dziecku
należytych warunków egzystencji, nawet kosztem szczególnego wysiłku w zaspokajaniu jego usprawiedliwionych
potrzeb, na które składają się wszelkie czynniki konieczne dla prawidłowego rozwoju dziecka. Przesłankę możliwości
zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów rozumie się jako dochody możliwe do osiągnięcia przy
pełnym wykorzystaniu przez niego sił, zdolności, kwalifikacji, które by spożytkował z należytą starannością.
Sąd uznał, że w rozpoznawanej sprawie zasadnym jest zasądzenie od pozwanego Ł. P. na rzecz małoletnich powodów
M. P., P. P. (1) i K. P. (2) alimentów w kwocie po 400 zł miesięcznie tj. łącznie kwotę 1.200 zł, płatnych do
rąk ich matki R. P. do dnia 10-ego każdego następującego po sobie miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami
w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat poczynając od dnia 11.02.2016r. W opinii tut. Sądu zasądzone
kwoty odpowiadają usprawiedliwionym potrzebom małoletnich dzieci adekwatnie do ich wieku oraz możliwościom
zarobkowym pozwanego.
W niniejszej sprawie należało zwrócić uwagę na fakt, że matka swój obowiązek alimentacyjny realizuje głównie
poprzez osobiste starania o wychowanie i utrzymanie dzieci, z uwagi na wiek najmłodszej córki nie jest ona w
stanie wrócić do pracy i dlatego to pozwany powinien w większym zakresie partycypować w kosztach utrzymania
małoletnich dzieci. W ocenie Sądu koszt utrzymania każdego z małoletnich dzieci kształtuje się na poziomie około
500 złotych miesięcznie. Kwota 400 złotych odpowiada możliwościom zarobkowym pozwanego, a pozostałą część
środków finansowych (100 zł) powinna pokryć matka. Na obojgu rodzicach ciąży bowiem obowiązek partycypowania
w kosztach utrzymania dzieci, matka swój obowiązek spełnia poprzez osobiste starania o wychowanie, ale też
winna częściowo, choć w mniejszym zakresie niż pozwany łożyć na utrzymanie dzieci. Matka małoletnich powodów
podejmuje codzienne starania o odpowiednie odżywianie, ubranie i zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb dzieci,
a pozwany w niewielkim zakresie wspiera ją w tym względzie.
Wprawdzie pozwany posiada orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy, jednakże okoliczność ta nie wyklucza
go z rynku pracy. Pozwany ma możliwości zarobkowe, jak sam przyznaje osiąga dodatkowe dochody, dokonując
napraw maszyn rolniczych i innych urządzeń, a matce małoletnich powodów przekazuje jedynie część pozyskiwanych
środków finansowych. Natomiast ciężar dokonania opłat związanych z utrzymaniem dzieci w tym dokonywanie opłat
za media przerzucony jest na matkę małoletnich powodów. Nie umyka z pola widzenia Sądu, że pozwany nadużywa
alkoholu, do czego sam się przyznaje, wobec czego część środków finansowych przeznacza na alkohol , zamiast
na utrzymanie rodziny. Reasumując, w ocenie Sądu zasądzona kwota alimentów przy uwzględnieniu możliwości
zarobkowych pozwanego jest adekwatna do potrzeb dzieci i możliwości zarobkowych ojca. Sąd oddalił powództwo
w pozostałej części, jako nieznajdujące oparcia w ustalonym stanie faktycznym. Jednocześnie Sąd miał na względzie
fakt, że pozwany do tej pory sam decydował kiedy oraz w jakiej wysokości przekazywać matce – która pobiera jedynie
zasiłek rodzinny - środki na utrzymanie dzieci, dlatego też niezbędne było ustabilizowanie przekazywanych kwot jak
w wydanym orzeczeniu.
Na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc Sąd z urzędu nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności w punkcie
zasądzającym alimenty na rzecz małoletnich powodów.
W oparciu o art. 102 kpc Sąd odstąpił od obciążania pozwanego Ł. P. kosztami postępowania z uwagi na trudną
sytuację materialną .
SSR G. K. 20.04.2016r