Działania grup tematycznych w roku 2014

Komentarze

Transkrypt

Działania grup tematycznych w roku 2014
Posiedzenie
Rady Regionalnej Platformy
Współpracy
Kraków, 15 grudnia 2014 r.
Agenda posiedzenia
 Standardy Pracy Socjalnej WRZOS na przykładzie MOPS
Kraków
 Geneza i działalności Konwentu
Województwa Małopolskiego
Dyrektorów
PCPR
 Kampania ROPS Kraków „Rozmówki polsko-polskie”
Przerwa
 Małopolskie Programy na lata 2014-2020: Wspierania
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
 Badanie ewaluacyjne projektów
Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2
systemowych
POKL,
 Działalność Regionalnej Platformy Współpracy w 2014 roku
Działania
Regionalnej
Platformy
Współpracy
w 2014 roku
• 29 spotkań grup tematycznych
(liczba porównywalna do
ubiegłorocznej)
• 2 nowe grupy tematyczne (ds.
domów pomocy społecznej oraz
Konwent Dyrektorów PCPR)
• Ponad 230 uczestników spotkań
z małopolskich instytucji
• 2 uchwały Rady Regionalnej
Platformy Współpracy
• 1 nowy uczestnik Rady
Regionalnej Platformy
Współpracy (Mariusz Sajak –
Dyrektor DPS w Bobrku)
Grupa ds.
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie (3
spotkania)
• Realizacja programów profilaktycznych;
• Współpraca instytucji powiatu (PCPR, OIK)
z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie ;
• Przedstawienie i zebranie uwag dot.
Małopolskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2014;
rozpoczęcie prac nad modelowym
programem profilaktycznym.
Spotkania
zaplanowane na
2015 rok:
• Kontynuacja prac nad modelowym
programem profilaktycznym;
• Realizacja programów korekcyjnoedukacyjnych;
• Wymiana dobrych praktyk w zakresie
innowacyjnych działań dot. przeciwdziałania
przemocy.
Grupa ds.
ośrodków
interwencji
kryzysowej
(3 spotkania)
• Ustalenie zakresu Modelu OIK
• Seminarium dla Dyrektorów OIK – prace
nad Małopolskim Modelem
funkcjonowania OIK ;
• Kontynuacja prac nad Małopolskim
Modelem funkcjonowania OIK.
Spotkanie
zaplanowane
na 2014 rok
• Wypracowanie kolejnych rozwiązań dot.
działań OIK (m.in. dot. procedury
postępowania w sytuacjach kataklizmów i
klęsk, a także prowadzenia rozmów
przekierowywanych z numeru 112).
Grupa ds.
systemu
pieczy
zastępczej (5
spotkań)
• Zadania koordynatora, przegląd
podstawowych działań i wymiana dobrych
praktyk;
• Standardy pracy z rodziną zastępczą;
radzenie sobie
ze stygmatyzacją dzieci z rodzin zastępczych;
• Seminarium dla Dyrektorów PCPR;
• Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej;
• Przedstawienie i zebranie uwag do
Małopolskiego Programu Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej.
Zaplanowane
spotkania na
rok 2015:
• Przygotowanie procedury pracy koordynatora;
• Działania związane z usamodzielnianiem się
wychowanków pieczy, wymiana dobrych
praktyk;
• Współpraca koordynatora z asystentami
rodziny – doproszenie na spotkanie grupy
asystentów rodziny.
Grupa ds.
wspierania
rodziny (6
spotkań)
• Procedury angażowania rodzin wspierających (udział
przedstawicielki MPiPS oraz MOPS Tarnowskie
Góry);
• Współpraca z rodzicami biologicznymi dzieci
umieszczonych
w pieczy zastępczej, wymiana dobrych praktyk;
• 2 spotkania poświęcone zagadnieniom dotyczącym
systemów koordynacji zabezpieczenia społecznego;
• Spotkanie dotyczące bilansu zasobów pomocy
społecznej (zebranie uwag do formularza);
• Dyskusja nt. Małopolskiego Programu Wspierania
Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej, uwagi do formularza do
MPiPS dot. zadań gminy w zakresie wspierania
rodziny.
Zaplanowane
spotkania na
rok 2015
• Wypracowanie stanowiska do MPiPS ws. formularza
dot. zadań gminy w zakresie wspierania rodziny;
• Przygotowanie gminnego programu wspierania
rodziny;
• Dokumenty stosowane w pracy asystenta rodziny –
wymiana doświadczeń.
Grupa ds.
współpracy
OPS/PCPR z
PUP
(4 spotkania)
Zaplanowane
spotkania na
rok
2014/2015
• Wymiana dobrych praktyk (MOPS Nowy Sącz i
Sądecki Urząd Pracy, PUP Tarnów i MOPS
Tarnów); prace nad publikacją;
• Wymiana dobrych praktyk w obszarze współpracy
(PUP Wieliczka i MGOPS Wieliczka, PUP
Chrzanów); prace nad publikacją;
• Wymiana dobrych praktyk (UPPK i OPS
Zabierzów; Sądecki Urząd Pracy); dalsze prace
nad publikacją;
• Informacja na temat wdrożenia Programu
Aktywizacja i Integracja (Powiatowy Urząd Pracy
dla Powiatu Nowosądeckiego, OPS Podegrodzie,
OPS Łącko).
• Realizacja programy Aktywizacja i Integracja;
• Współpraca OPS/PCPR/PUP z organizacjami
pozarządowymi, rekomendacje współpracy,
wymiana dobrych praktyk;
• Rola KIS we współpracy (spotkanie w KIS w
Krakowie);
• Zapoznanie się z działalnością systemu pomocy w
Słowacji (zaproszenie przedstawiciela jednego z
urzędów pracy w Słowacji).
Rekomendacje w zakresie współpracy OPS/PCPR z PUP
Rekomendacje
w zakresie
współpracy
OPS/PCPR z
PUP
Zakres
tematyczny:
• Autorzy: uczestnicy grupy tematycznej
• Zbiór dobrych praktyk z województwa
małopolskiego
• Historia współpracy;
• OPS, PCPR i PUP – opis jednostek;
• Współpraca OPS, PCPR i PUP w świetle
przepisów prawa;
• Przykłady regulacji współpracy OPS, PCPR i PUP
w Małopolsce;
• Sposoby wymiany informacji w oparciu o
dostępne systemy informatyczne;
• Wspólne podejmowanie innowacyjnych działań;
• Ekonomia współpracy, czyli aspekty finansowe
wsparcia kierowanego do klientów pomocy i
integracji społecznej oraz urzędów pracy;
• Współpraca na rzecz wspólnych klientów
poszerzona o organizacje pozarządowe.
Grupa ds.
projektów
systemowych
POKL
w poddziałaniach
7.1.1 i 7.1.2 (3
spotkania)
• Przeprowadzanie diagnozy uczestników projektów
systemowych
w Subregionie Krakowski Obszar Metropolitalny;
• Przeprowadzanie zamówień publicznych w
projektach systemowych; wydłużanie działalności
projektów;
• Przeprowadzanie ewaluacji w projektach
systemowych.
• Informacje o zamykaniu projektów, wymiana
dobrych praktyk
w zakresie działań projektowych skierowanych do
osób niepełnosprawnych
Spotkania
zaplanowane na
rok 2014/2015
• Wymiana dobrych praktyk w obszarze realizacji
projektów 7.1.2 ze szczególnym uwzględnieniem
wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym,
wskazówki na temat zakończenia projektów;
• Dyskusja na temat MRPO 2014-2020;
• Realizacja Programu Aktywności Lokalnej.
Grupa ds.
domów
pomocy
społecznej
(3 spotkania)
• Spotkanie inauguracyjne grupy tematycznej,
ustalenie zakresu tematycznego;
• Rozpoczęcie prac nad małopolskim modelem
placówek zapewniających dzienną opiekę i
aktywizację osób starszych;
• Dalsze prace nad małopolskim modelem placówek
zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób
starszych, przygotowanie głównych rekomendacji.
Zaplanowane
spotkania na
rok 2015
• Dalsza dyskusja nad możliwością organizacja
dziennego pobytu przez DPS;
• Dyskusja na temat ustawy o pomocy osobom
niesamodzielnym.
Konwent
Dyrektorów
PCPR
(1 spotkanie)
• Spotkanie inauguracyjne Konwentu, powołanie władz
Konwentu.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie
ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków
(012) 422-06-36
www.rops.krakow.pl

Podobne dokumenty