Konkurs „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012 Konkurs

Komentarze

Transkrypt

Konkurs „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012 Konkurs
Konkurs „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012
Konkurs „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012"
Urząd Gminy Słupia , Słupia 257, 28-350 Słupia
WÓJT GMINY SŁUPIA OGŁASZA NA ANIMATORA W RAMACH PROJEKTU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI „ANIMATOR-MOJE
BOISKO ORLIK 2012” w zakresie wsparcia programu inwestycyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012”
Forma zatrudnienia - Umowa o zlecenie
Animator miesięcznie musi przepracować 160 godzin z czego 80 godzin finansowane będzie przez SZS a
pozostałe 80 przez Gminę Słupia
1. Wymagania niezbędne:
●
●
●
●
ukończył(a) 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
nie był(a) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie,
cieszy się nieposzlakowaną opinią,
ADRESATAMI PROJEKTU są instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i ew.
zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. RESPEKTOWANE BĘDĄ
TYLKO UPRAWNIENIA WYDANE PRZEZ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE ORAZ PZPN.
2.
Wymagania dodatkowe:
Mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera czy instruktora sportu
i rekreacji.
3.
●
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla
różnych grup społecznych, w tym dla:
_ dzieci i młodzieży,
_ osób dorosłych i seniorów,
_ osób niepełnosprawnych ,
_ rodzin.
●
współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w
celu promowania aktywności fizycznej,
●
współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
●
organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń
promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu,
●
●
organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy
obywatelskiej;
4.
●
●
●
Wymagane dokumenty:
życiorys(CV),
list motywacyjny,
koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 w Słupi, (tj. proponowany zakres zajęć i zawodów sportowych realizowanych
w trakcie trwania programu w postaci szczegółowego harmonogramu, przy uwzględnieniu co najmniej 160 godzin
Konkurs „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012
Konkurs „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012
●
●
●
●
●
zajęć w miesiącu), załącznik nr 2
kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie oraz posiadanie uprawnień trenerskich i instruktorskich,
kserokopia świadectw pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy,
inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz listy referencyjne,
oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki (na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku),
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu
kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Słupia, Słupia 257, 28- 350
Słupia . Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
Animator Moje Boisko Orlik 2012 w Słupi do dnia 06.02.2013 roku do godz. 15.00
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Słupia po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Postępowanie składać się będzie z II etapów:
I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych
zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne umieszczona będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Słupi
pod adresem www.bip.slupia.pl
II etap – selekcja końcowa kandydatów, , rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzone będzie merytoryczne
sprawdzenie koncepcji funkcjonowania programu oraz przygotowanie kandydatów do realizacji pilotażowego programu –
Animator Sportu – Moje Boisko Orlik 2012.
O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione
indywidualnie telefonicznie.
Kandydatów prosimy o podanie telefonu kontaktowego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w Słupi pod adresem
www.bip.slupia.pl
w załaczeniu skan ogłoszenia i załączniki
Konkurs „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012