Urząd Marszałkowski woJEwÓdzTwa LUBUskiEgo

Komentarze

Transkrypt

Urząd Marszałkowski woJEwÓdzTwa LUBUskiEgo
Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
Lubuska kraina winem i miodem płynąca
42
Tradycje winiarstwa na ziemi lubuskiej sięgają XIII
lubuskiego, przekazując swoje doświadczenia
wieku. Niegdyś bardzo popularne i powszechne
i wiedzę związaną z prowadzeniem winnicy. To
zajęcie z biegiem czasu zostało zaniedbane i zapo-
oni poprowadzą cały proces technologiczny. Rolą
mniane przez mieszkańców szczególnie południo-
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sule-
wej części województwa. Od kilku lat winiarstwo
chowie jest czuwanie nad tym, aby podczas upra-
przeżywa swój renesans, a wraz z nim enotury-
wiania nie powstały błędy, które mogą mieć zna-
styka, czyli turystyka winiarska. Lubuski Szlak Wina
czący wpływ na zbiory. Całą winnicą zarządza
i Miodu jest tego znakomitym przykładem.
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, który
Powstały w 2010 roku projekt połączenia
jest jednostką podległą Samorządowi Wojewódz-
chcą poczuć namiastkę winnicy w swoim ogród-
we wspólne działanie kilku winnic, początkowo
twa Lubuskiego. Winnica w Gminie Zabór wiąże się
ku, mogą zakupić sadzonki winogron. Dodatkowo
w promieniu 30 kilometrów, rozrósł się obecnie
z promocją Marki Lubuskie. Jednym z jej elemen-
lubuscy winiarze oprowadzają gości po swoich
do sporego przedsięwzięcia obejmującego swoim
tów są winnice i lubuskie wino.
winnicach i opowiadają, jak odbywa się produk-
zasięgiem całe województwo. Jego punktami gra-
Lubuski Szlak Wina i Miodu to tak zwany pro-
cja wina.
nicznymi są winiarnie w Wichlicach koło Szprota-
dukt sieciowy, który oferuje zarówno wydarzenia
Promocja lubuskiego wina i odradzających się
wy — na południu — oraz w Dobiegniewie, na pół-
i imprezy, obiekty i usługi, produkcję i wyroby pro-
na ziemi lubuskiej tradycji winiarskich zatacza co-
nocy regionu. Na zachodzie i wschodzie punktami
ponowane przez winiarzy, pszczelarzy, hotelarzy
raz szersze kręgi. W najbliższych miesiącach naszą
granicznymi są pszczelarnie: odpowiednio z okolic
i muzealników skupionych w projekcie. Szlak pre-
regionalną specjalność przybliżymy między inny-
Sulęcina i Rzepina oraz Sławy. W sumie ścieżką
zentuje potencjał turystyczny regionu związany
mi turystom wypoczywającym nad Bałtykiem oraz
wina i miodu pokonać można aż 302 kilometry!
z takimi produktami, jak wino i miód, które zostały
uczestnikom Przystanku Woodstock. Stanie się tak
Wyznaczenie Szlaku to inicjatywa Zielonogórskie-
wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Mini-
dzięki wystawie poświęconej lubuskiemu winiar-
go Stowarzyszenia Winiarskiego, która miała na
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
stwu. Zwiedzający dowiedzą się najważniejszych
celu wzbogacenie oferty turystycznej naszego re-
Lubuscy winiarze zapraszają co roku na week-
faktów z historii winiarstwa na ziemi lubuskiej i po-
gionu. Odradzająca się tradycja winiarska i pro-
endy otwartych winnic. Rozpoczynają je w dłu-
znają szczegółową ofertę lubuskich winnic. Wy-
dukcja miodu sprzyjają odkrywaniu zapomnianych
gi, majowy weekend i zachęcają do odwiedzenia
stawa składająca się z kilkunastu profesjonalnie
lokalnych smaków.
malowniczych, atrakcyjnych i pełnych tradycji lu-
przygotowanych i wydrukowanych zdjęć pokazują-
W samym sercu turystycznej inicjatywy winia-
buskich winnic. Oferta jest bardzo bogata i każdy
cych walory lubuskiego winiarstwa, a także ofertę
rzy powstaje Lubuska Winnica w Zaborze. Lide-
na pewno znajdzie coś dla siebie. Można delek-
enoturystyczną, stanie między innymi w Dreźnie
rem tego projektu jest Samorząd Województwa
tować się winem i poczuć jego prawdziwą har-
(1—10 lipca), Wrocławiu (11—29 lipca), Kostrzy-
Lubuskiego. Przejął on od Agencji Nieruchomości
monię, w tym kompozycje zapachowe i smakowe
nie nad Odrą podczas Przystanku Woodstock
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
Rolnych 35 hektarów ziemi, która zgodnie z prze-
z różnych odmian winogron. Na stołach winiarzy
(30 lipca—3 sierpnia) oraz w Kołobrzegu (4—17
tel. +48 68 456 52 00
kazami była wykorzystywana do upraw winorośli.
znajdują się naturalne produkty z winogron, któ-
sierpnia). Otwarcie wystawy miało miejsce w Po-
www.lubuskie.pl
W projekcie biorą udział winiarze z województwa
rymi można uraczyć swoje podniebienie. Ci, którzy
znaniu (9—22 maja).
43

Podobne dokumenty