Generuj PDF tej strony

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF tej strony
Nazwa modułu:
Rok akademicki:
Wydział:
Kierunek:
Współczesne społeczeństwo polskie
2015/2016
Kod: HSO-1-207-s
Punkty ECTS:
4
Humanistyczny
Socjologia
Poziom studiów:
Specjalność:
Studia I stopnia
Język wykładowy: Polski
Profil kształcenia:
-
Forma i tryb studiów:
-
Ogólnoakademicki (A)
Semestr: 2
Strona www: http://www.wh.agh.edu.pl/main/pl/programy-zajec-i-sylabusy
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria ([email protected])
Osoby prowadzące: prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria ([email protected])
dr Stojkow Maria ([email protected])
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM
Student, który zaliczył moduł zajęć
wie/umie/potrafi
Powiązania z EKK
Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)
M_W001
Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i
właściwą dla nich terminologię w socjologii, wie
jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi
paradygmatami analizy rzeczywistości
społecznej i potrafi w oparciu o nie wyjaśnić
procesy i zjawiska zachodzące we współczesnej
Polsce.
SO1A_W01,
SO1A_W03,
SO1A_W04
Odpowiedź ustna
M_W002
Zna przemiany zachodzące we współczesnej
Polsce w wymiarach społecznym, politycznym,
kulturowym i ekonomicznym pod wpływem
technologii oraz współczesnych procesów
społecznych.
SO1A_W14,
SO1A_W17
Odpowiedź ustna
Potrafi zinterpretować działania instytucji
społecznych, przedstawić procesy ich przemian
na tle zmian społecznych posługując się
terminologią właściwą naukom społecznym i
humanistycznym.
SO1A_U01, SO1A_U04
Odpowiedź ustna
Wiedza
Umiejętności
M_U001
1/5
Karta modułu - Współczesne społeczeństwo polskie
M_U002
W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk
społecznych i humanistycznych posiada
umiejętność krytycznego analizowania zjawisk
społecznych w kategoriach socjologicznych z
uwzględnieniem szerszego kontekstu
ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za
pomocą odpowiednich metod socjologicznych.
SO1A_U02, SO1A_U03
Odpowiedź ustna
M_U003
Potrafi sforumłuować wypowiedź pisemną lub
ustną będącą analizą zjawisk społecznych
zachodzących we współczesnej Polsce w oparciu
o właściwe źródła.
SO1A_U08, SO1A_U18
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne
M_K001
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i
rozwoju zawodowego, zna stan swojej
dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie
posługiwać się językiem polskim w
wypowiedziach ustnych i pisemnych.
SO1A_K01, SO1A_K02
Odpowiedź ustna
M_K002
Jest otwarty na argumenty w prowadzonej
dyskusji i potrafi modyfikować swoje opinie pod
ich wpływem.
SO1A_K04
Aktywność na
zajęciach, Odpowiedź
ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Konwersatori
um
Zajęcia
seminaryjne
Zajęcia
praktyczne
Zajęcia
terenowe
Zajęcia
warsztatowe
Zna podstawowe koncepcje
teoretyczne i właściwą dla
nich terminologię w socjologii,
wie jakie są różnice pomiędzy
najważniejszymi
paradygmatami analizy
rzeczywistości społecznej i
potrafi w oparciu o nie
wyjaśnić procesy i zjawiska
zachodzące we współczesnej
Polsce.
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
M_W002
Zna przemiany zachodzące
we współczesnej Polsce w
wymiarach społecznym,
politycznym, kulturowym i
ekonomicznym pod wpływem
technologii oraz
współczesnych procesów
społecznych.
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
E-learning
Ćwiczenia
projektowe
M_W001
Inne
Ćwiczenia
laboratoryjne
Forma zajęć
Ćwiczenia
audytoryjne
Student, który zaliczył moduł
zajęć wie/umie/potrafi
Wykład
Kod EKM
Wiedza
Umiejętności
2/5
Karta modułu - Współczesne społeczeństwo polskie
M_U001
Potrafi zinterpretować
działania instytucji
społecznych, przedstawić
procesy ich przemian na tle
zmian społecznych posługując
się terminologią właściwą
naukom społecznym i
humanistycznym.
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
M_U002
W oparciu o poznane teorie z
zakresu nauk społecznych i
humanistycznych posiada
umiejętność krytycznego
analizowania zjawisk
społecznych w kategoriach
socjologicznych z
uwzględnieniem szerszego
kontekstu ekonomicznego,
politycznego i kulturowego, za
pomocą odpowiednich metod
socjologicznych.
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
M_U003
Potrafi sforumłuować
wypowiedź pisemną lub ustną
będącą analizą zjawisk
społecznych zachodzących
we współczesnej Polsce w
oparciu o właściwe źródła.
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
Kompetencje społeczne
M_K001
Rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju
zawodowego, zna stan swojej
dotychczasowej wiedzy i
potrafi poprawnie posługiwać
się językiem polskim w
wypowiedziach ustnych i
pisemnych.
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
M_K002
Jest otwarty na argumenty w
prowadzonej dyskusji i potrafi
modyfikować swoje opinie
pod ich wpływem.
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium
Współczesne społeczeństwo polskie
Celem kursu jest refleksja nad głównymi problemami społecznymi współczesnej Polski,
opanowanie wiedzy o podstawowych zjawiskach i procesach społecznych oraz
instytucjach (również w wymiarze ilościowym), ukształtowanie rozumienia zjawisk
społecznych i rozwijanie wyobraźni socjologicznej
Tytuły wykładów
1.„Wdzięczny czy niewdzięczny elektorat?” Zachowania polskich wyborców
2.„Rodzina, ach rodzina…”System wartości społeczeństwa polskiego
3.„Bomba gerontologiczna”. Procesy demograficzne w Polsce
4.„Obrzydliwie bogaci i odrażająco nędzni”. Bogactwo, ubóstwo, posiadanie i
konsumpcja w społeczeństwie polskim
5.„Kapitał-etat-zasiłek”. Rynek pracy i bezrobocie w Polsce
6.„O czym-że dumać na londyńskim bruku”. Migracje i emigracje Polaków
3/5
Karta modułu - Współczesne społeczeństwo polskie
7.„Koniec chłopów”. Przemiany wsi polskiej
8.„Pielgrzymi i wojtyłomaniacy”. Religijność Polaków
9.„Nie ma impry bez jointa”. Patologie społeczne w Polsce
10.„Nie-czyste ręce”. Polska korupcja i pułapki społeczne.
11. „997 zgłoś się!”. Przestępczość, wymiar sprawiedliwości i poczucie
bezpieczeństwa
12.„Doktor Judym już tu nie mieszka…”. Zdrowie publiczne, służba zdrowia i system
ratownictwa w Polsce
13.„Chcę zostać magistrem”. Edukacja, nauka i szkolnictwo wyższe
14.„Doda z Zanussim na jednym planie”. Kultura polska po 1989 roku
15.„Grill na działce, opera czy sporty ekstremalne”. Rekreacja, sport, Gdańsk 2005 i
spędzanie wolnego czasu przez Polaków
Sposób obliczania oceny końcowej
100% oceny egzamin ustny
Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
Zalecana literatura i pomoce naukowe
Literatura obowiązkowa:
1)M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego, Warszawa 2002
2)T. Panek (red.), Statystyka społeczna, Warszawa 2007
3)J. Wasilewski (red.), Współczesne społeczeństwo polskie-dynamika zmian, Warszawa 2006
4)Rocznik Statystyczny GUS
Literatura uzupełniająca:
1)R. Borkowski (red.), Agresja i przemoc, Kraków 2001
2)R. Borkowski (red.), Bogactwo i bieda, Kraków 2004
3)R. Borkowski (red.), Praca i bezczynność, Kraków 2009
4)R. Borkowski (red.), Moralność i niemoralność, Kraków 2005
5)R. Borkowski (red.), Starość i młodość, Kraków 2006
6)M. Drogosz (red.), Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają
7)E. Hankiss, Pułapki społeczne, Warszawa 1986
8)I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008
9)R. Sulima, Antropologia codzienności, Kraków 2000
10)M. Szpakowska (red.), Obyczaje polskie, Warszawa 2008
11)K. Zagórski, M. Strzeszewski, Polska-Europa-świat (opinia publiczna w okresie integracji), Warszawa
2005
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu
Nie podano dodatkowych publikacji
Informacje dodatkowe
brak
4/5
Karta modułu - Współczesne społeczeństwo polskie
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta
Obciążenie
studenta
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe
2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć
28 godz
Przygotowanie do zajęć
28 godz
Udział w konwersatoriach
28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem
12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe
2 godz
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
100 godz
Punkty ECTS za moduł
4 ECTS
5/5