szlifierka pneumatyczna kątowa sk125d, sk125e

Komentarze

Transkrypt

szlifierka pneumatyczna kątowa sk125d, sk125e
SZLIFIERKA
PNEUMATYCZNA
KĄTOWA
SK125D, SK125E
Instrukcja obsługi
oryginalna
ARCHIMEDES S.A.
ul. Robotnicza 72
53-608 Wrocław, PL
Tel. +48 071 7827100
Fax +48 071 3550962
www.archimedes.com.pl
Wydanie: I, wrzesień 2013
Nr wyrobu:………………..
1. WSTĘP
Niniejsza instrukcja powinna być starannie przechowywana i zawsze
dostępna dla operatora, zakładowej służby BHP i innych osób związanych
z obsługą narzędzi pneumatycznych. Informacje tu zawarte są istotne
z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy, właściwej eksploatacji,
konserwacji i utylizacji wyrobu, a ponadto ułatwiają zamawianie części
zamiennych.
Operator – przed przystąpieniem do pracy – powinien dokładnie zapoznać
się z treścią niniejszego dokumentu i upewnić się, że informacje tu zawarte
są dla niego zrozumiałe.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania
naszych wyrobów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub bezpośrednio
z firmą Archimedes we Wrocławiu.
Identyfikacja czasu produkcji wyrobu
Narzędzia pneumatyczne posiadają trwały, indywidualny numer
fabryczny składający się z co najmniej pięciu cyfr. Dwie pierwsze
cyfry odnoszą się do roku budowy wyrobu, a następne oznaczają
kolejny egzemplarz wyrobu wyprodukowanego w danym roku.
2. CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE WYROBU
Szlifierka pneumatyczna kątowa SK125D, jak i SK125E przeznaczona jest
do wyrównywania powierzchni odlewów, odkuwek, przygotowania złączy
spawanych, szlifowania spoin, a także do obcinania niewielkich nadlewów,
przecinania rur, prętów i innych kształtowników, których przekroje nie
przekraczają więcej niż kilkadziesiąt mm grubości. Po wymianie ściernicy
na szczotkę ścierną może być używana do czyszczenia elementów
metalowych, usuwania rdzy, starych powłok lakierniczych i do innych
podobnych prac.
Różnica między ww. szlifierkami polega na tym, że w szlifierce SK125D
wylot powietrza znajduje się z tyłu, a w szlifierce SK125E
z przodu narzędzia. Ponadto szlifierka SK125D wyposażona jest
w przewód odprowadzający powietrze poza strefę pracy, co dodatkowo
poprawia warunki pracy tym narzędziem. Z kolei w szlifierce SK125E
powietrze opuszczające silnik pneumatyczny wykorzystywane jest do
oczyszczania szlifowanej powierzchni, co pozwala na bieżąco oceniać
-1-
efekty pracy. Każda z tych szlifierek wyposażona jest w rękojeść, która
może być zamontowana z lewej lub prawej strony narzędzia, co umożliwia
pracę, zarówno osobom prawo-, jak i leworęcznym oraz posiada osłonę
ściernicy, co gwarantuje wysokie bezpieczeństwo pracy. Szlifierki te
charakteryzują się dużą mocą przy stosunkowo niewielkiej masie wyrobu,
co – przy zachowaniu szczególnej ostrożności – umożliwia pracę
narzędziem przy użyciu tylko jednej ręki. Przestawna osłona tarczy
pozwala operatowi na zajęcie najbardziej dogodnej pozycji podczas pracy.
Szlifierki te znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle stoczniowym,
elektromaszynowym, odlewniczym, konstrukcji stalowych itp.
3. PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE
Wymiary ściernicy (DxUxH)
- 125x(28)x22,2 mm
Rodzaj ściernicy (wg PN-ISO 525)
- 27; 41 lub 42
Wymagana prędkość obwodowa ściernicy (min)
- 80 m/s
Moc szlifierki
- 0,7 kW
Prędkość obrotowa biegu luzem (max)
- 12000 obr./min.
Zużycie powietrza (max)
- 60 m3/h
Długość (bez przewodów)
- 233 mm
Masa (bez ściernicy)
- 1,6 kg
Gniazdo końcówki powietrznej
- G 1/4
Wewnętrzna średnica przewodu powietrznego
- 12,5 mm
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy:
SK125D
- 88,6 1) ± 1,6 dB(A)
SK125E
- 92,7 1) ± 1,0 dB(A)
Poziom mocy akustycznej:
SK125D
- 89,3 1) ± 1,09 dB(A)
SK125E
- 102,8 1) ± 1,12 dB(A)
Całkowita wartość drgań:
SK125D
- 2,63 2) ± 0,22 m/s2
SK125E
- 2,71 2) ± 0,18 m/s2
1)
2)
mierzone zgodnie z PN-EN ISO 15744
mierzone zgodnie z PN-EN SO 28927-1
-2-
4. BEZPIECZEŃSTWO
 Operator przed przystąpieniem do pracy szlifierką powinien być
dokładnie zapoznany z przepisami obowiązującymi na swoim
stanowisku pracy oraz z treścią niniejszej instrukcji obsługi.
 Ściśle przestrzegać ogólnych przepisów dotyczących pracy
zmechanizowanymi narzędziami ręcznymi.
 Szlifierki nie posiadają powłoki izolacyjnej. Zetknięcie się narzędzia ze
źródłem energii elektrycznej grozi porażeniem operatora.
 Zawsze należy odłączyć narzędzie od sieci sprężonego powietrza przed
wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z wymianą narzędzia
roboczego (ściernicy, szczotki) lub przed przeprowadzeniem
konserwacji czy naprawy narzędzia.
 Stosować tarcze szlifierskie o zalecanej wielkości, właściwego kształtu
i wytrzymałości oraz bez uszkodzeń mechanicznych.
 Sprawdzać, czy tarcza szlifierska jest przystosowana do pracy
z prędkością obrotową, jaką uzyskuje szlifierka (patrz punkt 3).
 Okresowo i po każdym demontażu sprawdzać obroty biegu luzem
wrzeciona. Obroty zmierzone przy ciśnieniu 0,63 MPa nie mogą
przekraczać obrotów nominalnych narzędzia.
 Nie wolno zwiększać ciśnienia powietrza powyżej 0,63 MPa.
 Nie wolno pracować szlifierką bez osłony tarczy ściernej.
 Unikać sytuacji, gdy podczas szlifowania nie ma możliwości
obserwowania strefy pracy.
 Bezzwłocznie przerwać pracę, gdy nastąpi poluzowanie się tarczy
szlifierskiej na wrzecionie.
 Nie usuwać blokady z dźwigni uruchamiającej narzędzie /poz.5/,
chroniącej przed przypadkowym uruchomieniem narzędzia.
 Nie blokować dźwigni uruchamiającej narzędzie w pozycji „praca”.
Dźwignia ta po zwolnieniu nacisku ręki powinna wracać w położenie
spoczynkowe, a narzędzie powinno się wyłączyć.
 Zadbać o to, by w miejscu pracy był łatwy dostęp do urządzeń
odcinających dopływ powietrza.
 Nie stosować uszkodzonych węży powietrznych. Wąż taki może być
przyczyną wypadku. Stosować węże obliczone na ciśnienie robocze
wynoszące co najmniej 0,63 MPa.
 Unikać nadmiernego smarowania narzędzia, ponieważ olej wydostający
się z narzędzia w postaci mgły jest szkodliwy dla środowiska
-3-









naturalnego i dla operatora. Pomieszczenie pracy powinno być dobrze
wentylowane.
W przypadku przedostania się smaru lub oleju do oczu, należy
bezwzględnie skorzystać z pomocy medycznej.
Nie uruchamiać szlifierki bez ściernicy z luźno nałożonymi na
wrzeciono elementami mocującymi (poz. 39, 40, 41).
W czasie pracy stosować okulary ochronne oraz ochronniki słuchu;
zaleca się używać rękawic ochronnych.
Szlifierka podczas pracy powinna być trzymana w rękach; Mocowanie
jej w imadle, stojaku itp. nie jest zalecane, a przy braku na stanowisku
awaryjnego, szybko reagującego wyłącznika zasilania – wręcz
zabronione.
Unikać podczas pracy trzymania szlifierki jedną ręką. Praca oburącz
jest bardziej bezpieczna i zdecydowanie mniej męcząca.
Po zakończeniu pracy zamknąć zawór sieciowy sprężonego powietrza.
Stanowisko pracy operatora powinno być oddzielone od innych
stanowisk pracy; Powinno być dobrze oświetlone i uporządkowane.
Nie używać szlifierki w środowisku materiałów łatwopalnych lub
wybuchowych.
Uszkodzone narzędzie należy wycofać z użytkowania i ostrzegawczo
oznaczyć.
Uwaga:
Poziom hałasu i wibracji podczas pracy szlifierką SK125D i SK125E
(patrz pkt 3) jest wyższy od wartości dopuszczalnych – w odniesieniu
do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy – określonych
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r.
– Dziennik Ustaw Nr 161.
W warunkach konkretnego stanowiska pracy wartości tych parametrów
mogą się zmieniać w zależności od kształtu i rodzaju obrabianego
materiału; Materiały twarde lub mało sztywne najczęściej wywołują
większy hałas, jak i większą wibrację – niż miękkie i sztywne.
Podstawowym warunkiem ochrony zdrowia podczas pracy wymienionymi
wyżej szlifierkami jest:
 bezwzględne stosowanie ochronników słuchu oraz
 ograniczenie czasu ekspozycji na ww. zagrożenia, co oznacza, że praca
szlifierkami powinna odbywać się z przerwami, a całkowity czas pracy
na jedną zmianę powinien być ograniczony:
-4-
 w przypadku szlifierki SK125D - do 460 minut,
 w przypadku szlifierki SK125E - do 450 minut.
Ponadto, zaleca się stosowanie okularów ochronnych i rękawic
antywibracyjnych.
Nieprzestrzeganie ww. wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy
może doprowadzić do wypadku, obrażeń ciała lub utraty zdrowia.
Producent nie odpowiada za skutki powstałe w wyniku wykorzystania
wyrobu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
5. PRZYGOTOWANIE DO PRACY
Szlifierka powinna być zasilana z sieci sprężonego powietrza o ciśnieniu
nominalnym 0,63 MPa, wyposażonej w blok przygotowania powietrza –
złożony z filtra, regulatora ciśnienia oraz smarownicy. Powietrze robocze
powinno być zawsze czyste i pozbawione wilgoci; Powinno odpowiadać
4 klasie czystości wg PN-ISO8573-1. Zaleca się, by instalacja sprężonego
powietrza wyposażona była w odwadniacz. Instalację powietrzną należy
regularnie odwadniać.
Schemat typowej instalacji sprężonego powietrza
-5-
Przed podłączeniem szlifierki do sieci sprężonego powietrza zaleca się
przedmuchać przewód powietrzny w celu usunięcia skroplonej pary
wodnej i innych ewentualnych zanieczyszczeń. Końcówkę powietrzną lub
szybkozłącze należy pewnie połączyć z przewodem sprężonego powietrza
i koniecznie zabezpieczyć opaską zaciskową. Należy unikać przewodów
dłuższych niż 5 m, gdyż spadek ciśnienia w przewodzie powoduje
obniżenie mocy szlifierki. W przypadku konieczności użycia dłuższych
przewodów stosować najpierw przewód o większej średnicy, a następnie
ok. 3 m przewód o średnicy nominalnej, tj. 12,5 mm. Dla zapewnienia
skutecznego smarowania mgłą olejową, długość węża łączącego narzędzie
ze smarownicą nie powinna być większa niż 6÷10 m.
Przed rozpoczęciem pracy szlifierką należy:
 usunąć zaślepkę ochronną z otworu złączki /poz. 29/ i w jej miejsce
wkręcić przewód zasilający,
 na korpus dźwigni zaworu /poz. 25/ nałożyć przewód odprowadzający
powietrze (dotyczy tylko szlifierki SK125D).
Następnie należy sprawdzić czy ściernica nie posiada wad. Rysy, pęknięcia
czy ubytki masy eliminują narzędzie z dalszego użycia.
W celu zamocowania ściernicy na wrzecionie szlifierki należy:
 na tarczę centrującą /poz. 39/ nałożyć ściernicę – upewniając się, czy
średnica otworu ściernicy i występu bazującego tarczy centrującej
mają ten sam wymiar),
 kluczem specjalnym SK180A9-01.00.0 przykręcić nakrętkę
kołnierzową /poz.40/, przy jednoczesnym zablokowaniu wrzeciona
kluczem trzpieniowym kątowym SK125D-00.60.0,
 następnie wkręcić śrubę /poz.41/ i dokręcić ją drugim końcem klucza
SK180A9-01.00.0.
Wymienione wyżej klucze stanowią wyposażenie szlifierki.
W przypadku stosowania tarcz ściernych typu Flex o grubości mniejszej
niż 5 mm nakrętkę kołnierzową przed dokręceniem należy obrócić o 180 o
w stosunku do położenia pokazanego na rysunku.
-6-
Uwaga:
1) Nie uruchamiać szlifierki bez ściernicy z nałożonymi na
wrzeciono elementami zaciskowymi (poz. 39, 40, 41).
2) Na osłonie ściernicy umieszczona jest strzałka określająca
kierunek obrotów wrzeciona. Informację tę należy
uwzględnić przy stosowaniu ściernic jednokierunkowych.
6. KONSERWACJA BIEŻĄCA
Smarowanie silnika
W czasie pracy silnik szlifierki smarowany jest mgłą olejową wytworzoną
przez smarownicę kroplową zainstalowaną w sieci sprężonego powietrza.
Smarownicę należy ustawić na poziom 3÷4 kropli na 1 minutę pracy
szlifierki – przy pełnym poborze powietrza zasilającego. Spadające krople
należy obserwować na przezroczystym wskaźniku smarownicy.
Dla zapewnienia dużej trwałości i sprawności narzędzia, olej do
smarowania powinien posiadać bardzo dobre właściwości smarne,
zapobiegające przedwczesnemu zużyciu i nadmiernemu nagrzewaniu się
elementów ruchomych oraz powstawaniu szlamów i produktów utleniania.
Zalecane oleje spełniające powyższe wymagania to: PNE32 – firmy Lotos
SA i Torcula 32 – firmy Shell.
Smarowanie przekładni zębatej
Szlifierka SK125D, jak i SK125E wyposażona jest w stożkową przekładnię
zębatą, którą należy smarować smarem stałym. Stąd, co około 100 godz.
pracy należy, poprzez smarowniczkę , wtłoczyć do główki korpusu około
1,0 cm³ smaru. Do smarowania przekładni zębatej zalecany jest smar
RENOLIT SO-GFO 35 firmy FUCHS.
Smarownica dociskowa i smar stanowią wyposażenie szlifierki.
Uwaga:
Stwierdzenie podczas naprawy gwarancyjnej, że narzędzie pracowało bez
smarowania stanowi podstawę do odrzucenia roszczeń do bezpłatnej
naprawy.
-7-
7. UŻYTKOWANIE SZLIFIERKI
Szlifierkę SK125D oraz SK125E należy używać tylko do prac, do
których zostały zaprojektowane. Nie należy dokonywać przeróbek dla
innego wykorzystania wyrobu.
Szlifierkę SK125D oraz SK125E uruchamia się (po podłączeniu do sieci
sprężonego powietrza) poprzez naciśnięcie dźwigni zaworu /poz. 20/ – po
uprzednim zwolnieniu blokady. Odblokowanie dźwigni zaworu następuje
poprzez obrót dźwigni blokady . Po zwolnieniu dźwigni zaworu /poz.20/
szlifierka automatycznie wyłącza się, a dźwignia blokady ponownie
zabezpiecza narzędzie przed samoczynnym włączeniem. Przed
uruchomieniem szlifierki należy upewnić się, czy ściernica została
właściwie zamocowana.
Szlifierki te wyposażone są w rękojeść, która może być zamontowana
z lewej lub prawej strony narzędzia, co umożliwia pracę, zarówno osobom
prawo-, jak i leworęcznym. Rękojeść z korpusem połączona jest gwintem
prawozwojnym.
Z tych samych powodów można przestawić osłonę ściernicy – kierując
iskry i odpady z procesu szlifowania w najbardziej dogodną stronę. W tym
celu należy odciągnąć osłonę (poz. 36) od korpusu (poz. 32) i obrócić w
pożądaną stronę.
Podczas pracy, szlifierkę należy pewnie i mocno trzymać w dłoniach.
Nie należy dopuszczać do zupełnego zaniku obrotów szlifierki wskutek
nadmiernego docisku ściernicy do obrabianego przedmiotu. Najlepszą
efektywność szlifowania uzyskuje się przy takim docisku tarczy ściernej,
kiedy jej obroty oscylują na poziomie 60% obrotów biegu luzem.
Po zakończeniu pracy zamknąć dopływ sprężonego powietrza.
8. PRZEGLĄDY I NAPRAWY
A. Wszystkie przeglądy i naprawy dokonywać po uprzednim
odłączeniu narzędzia od sieci sprężonego powietrza i zdjęciu
ściernicy.
B. Przeglądy i naprawy powinny przeprowadzać osoby posiadające
odpowiednie doświadczenie i wyposażone we właściwy sprzęt.
-8-
C. Naprawy szlifierek w okresie gwarancyjnym powinny być
wykonywane wyłącznie przez producenta lub w autoryzowanych
punktach serwisowych producenta.
Szlifierka właściwie eksploatowana nie wymaga (poza smarowaniem
i utrzymywaniem w czystości wyrobu oraz sprężonego powietrza)
szczególnych zabiegów dotyczących konserwacji. Jednak podczas
użytkowania w warunkach niedostatecznego smarowania i przy
wykorzystaniu wilgotnego powietrza może nastąpić problem z jej
uruchomieniem – szczególnie po kilkudniowej przerwie w pracy. W takim
przypadku należy wlać do wlotu powietrza około 3 cm3 czystej nafty,
włączyć szlifierkę na 30 sekund, poczym wlać 1 cm3 oleju PNE32 lub
Torcula 32 i ponownie włączyć szlifierkę, aby olej został doprowadzony
do wszystkich zespołów.
Wilgotne i zanieczyszczone powietrze może być przyczyną niedrożności
filtra powietrza /poz. 28/ lub wkładki tłumiącej /poz. 26/. Części te są
elementami wielokrotnego użycia, a jego sprawność eksploatacyjną
przywraca się poprzez okresowe mycie. (Władka tłumiąca występuje tylko
w szlifierce SK125D.)
9. USTERKI WYSTĘPUJĄCE W CZASIE EKSPLOATACJI,
ICH PRZYCZYNY I SPOSOBY USUWANIA
Typowe usterki narzędzia,
przedstawiono w tablicy 1.
ich
przyczyny
i
sposoby
usuwania
Tablica 1
Usterka
Zbyt mała
moc.
Mała
prędkość
obrotowa na
biegu
luzem.
Prawdopodobna przyczyna
Sposób usunięcia
Zbyt niskie ciśnienie
zasilania.
Sprawdzić czy ciśnienie
powietrza osiąga 0,63 MPa.
Zbyt mała wydajność
instalacji powietrznej. Zbyt
mały przekrój wewnętrzny
węża zasilającego.
Zanieczyszczony filtr
/poz. 28/ lub wkładka
tłumiąca /poz. 26/
Zabezpieczyć wydatek
powietrza na poziomie
nominalnym; Wyłączyć
z pracy inne odbiorniki.
Filtr i lub wkładkę tłumiącą
umyć i przeczyścić
strumieniem powietrza.
-9-
Usterka
Prawdopodobna przyczyna
Sposób usunięcia
Zużyte albo pęknięte łopatki
Wymienić komplet łopatek.
/poz. 3/.
Zbyt mała
moc.
Mała
prędkość
obrotowa na
biegu
luzem.
Zużyty albo pęknięty
cylinder /poz.4/.
Nieprawidłowo ustawiona
lub zniszczona uszczelka
/poz.13/.
Poluzowana nakrętka
sprzęgająca /poz.24/.
Niewłaściwe smarowanie;
Zanieczyszczone zespoły
szlifierki.
Zużyte lub pęknięte łożyska
Nieprawidło- zespołu silnika lub
wrzeciona.
wa praca.
Głośna
praca.
Zużyte lub wykruszone zęby
kół zębatych przekładni
kątowej.
Woda w układzie zasilania.
Szlifierka
grzeje się.
Wymienić cylinder.
Ustawić prawidłowo
uszczelkę lub wymienić na
nową.
Zabezpieczyć nakrętkę
przed odkręcaniem klejem
Loctite 243;
Dokręcić nakrętkę
momentem 3236Nm.
Smarownicę ustawić na
poziom 3÷4 kropli na
1 minutę pracy szlifierki –
przy pełnym poborze
powietrza zasilającego.
Sprawdzić i wymienić
łożyska na nowe.
Sprawdzić przekładnię.
Jeżeli jedno koło jest
zniszczone należy wymienić
parę kół.
Usunąć wodę z instalacji lub
odwadniacza, przedmuchać
instalację.
Nasmarować przekładnie
Niedostateczne smarowanie. zębatą, wyregulować
smarownicę olejową w sieci.
- 10 -
Usterka Prawdopodobna przyczyna
Sposób usunięcia
Szlifierka
nie przestaje
Zdemontować zawór
pracować
Uszkodzony zawór
i wymienić uszkodzone
mimo
zasilający.
części.
zwolnienia
dźwigni.
10. UTYLIZACJA NARZĘDZI
Narzędzia pneumatyczne wykonane są ze stali, stopów aluminium, żeliwa,
brązu oraz tworzyw sztucznych i pakowane są w pudełka tekturowe.
Części narzędzi, ze względu na rodzaj materiału, dają się łatwo rozdzielić,
co ułatwia proces ich utylizacji. Utylizację należy przeprowadzać zgodnie
z prawem krajowym odnoszącym się do ochrony środowiska.
- 11 -
11. WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
SK125D
SK125E
Nr poz. na
rysunku
Wykaz części zamiennych do szlifierki kątowej SK125D oraz SK125E, ich
numery zamówieniowe oraz ilość sztuk wchodzących w skład wyrobu lub
zespołu przedstawiono w tablicy 2. Wykaz ten dotyczy wyrobu, do którego
został dołączony. Szlifierki wyprodukowane w innym czasie mogą
zawierać specyfikację części różniącą się od poniższej. Stąd przy
zamawianiu części zamiennych należy podać ich nazwę, numer, ilość sztuk
oraz numer seryjny wyrobu.
Tablica 2
Ilość
sztuk
Nr
Nazwa części lub zespołu
Uwagi
zamówieniowy
Łożysko 608 2Z/P6
SK125B-11.00.1
SK125B-11.01.2
SK125B-11.02.2
76-135
SK125B-10.05.1
SK125B-10.06.4
SK125B-10.04.1
74-466
SK125B-10.07.2
SK125C-10.07.1
76-213
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
Zębnik
SK125B-10.08.9
1
1
Wymiana
w komplecie
z poz. 8b
Zespół silnika
SK125B-10.00.1
SK125C-10.00.1
1
-
1
Poz. 1-8a
8b
Koło zębate
SK125B-30.18.9
1
1
Wymiana
w komplecie
z poz. 8a
9
10
11
12
Nakrętka M8
Gniazdo łożyska
Łożysko 6002 2Z/P6
Wrzeciono
Zespół wrzeciona
72-339
2264201.2.0.19
76-136
SK125D-20.07.0
SK125D-20.00.0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
------2
3
4
5
Zespół pokrywy przedniej
Pokrywa przednia
Tulejka dystansowa
Łożysko 6000 2Z/P6
Wirnik
Łopatka
Cylinder
Kołek sprężysty 2,5x18-St
6
Pokrywa tylna
7
8a
- 12 -
Wymiana
kompletnego
zespołu
Poz. 8b-12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
--------34
Uszczelka
SK125D-00.24.0
SK125D-30.00.0
Zespół korpusu zaworu
SK125E-20.00.0
Popychacz
SK125D-00.25.0
Uszczelka zaworu
SK125A9-00.84.0
Kulka 16
76-351
Sprężyna zaworu
SK125A9-00.85.0
Pierścień osadczy spr. W20 75-113
Zespół dźwigni
2264201.4.0.00
Kołek
FD24DA-20.26
Pierścień uszczelniający
75-438
34x2
Pierścień uszczelniający
75-545
23,3x2,4
Nakrętka sprzęgająca
SK125B-00.30.1
Korpus dźwigni zaworu
2264201.0.0.57
Wkładka tłumiąca
SK125-00.65
2264201.0.0.59
Podkładka sprężysta
2264202.0.0.71
Zespół filtra powietrznego SK125B-80.00.0
Złączka
2264201.0.062
Tulejka dystansowa
SK125B-00.43.0
Wałeczek walcowy 4x4
76-099
SK125D-10.00.0
Zespół korpusu
SK125E-10.00.0
SK125D-10.01.0
Korpus
SK125E-10.01.0
Łożysko igiełkowe BK0609 76-240
Smarowniczka NIP A1
79-049
Kołek walcowy 5x8-A-St
PN-EN ISO 8734
Zespół rękojeści
SK180-60.00
- 13 -
SK125E
14
Nr
zamówieniowy
SK125D
Nr poz. na
rysunku
13
Nazwa części lub zespołu
Ilość
sztuk
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Uwagi
Wymiana
kompletnego
zespołu
Nr poz. na
rysunku
Nazwa części lub zespołu
Nr
zamówieniowy
SK125D
SK125E
Ilość
sztuk
35
36
37
38
39
40
41
Podkładka
Osłona
Podkładka sprężysta falista
Wkrętka
Tarcza centrująca
Nakrętka kołnierzowa
Śruba
SK125D-00.22.0
SK125D-00.21.0
W61590
SK125D-00.23.0
2264201.0.0.42
2264201.0.0.43
SK180A9-00.48.0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Uwagi
WYPOSAŻENIE NORMALNE WYROBU
Klucz kpl.
Klucz trzpieniowy kątowy 6
Przewód Z-W
Końcówka 7
Opaska zaciskowa SS22/ø12-22
Smarownica dociskowa 30/S
Smar RENOLIT SO-GFO35
Okulary ochronne
Wkładki przeciwhałasowe
SK125E
Nr
zamówieniowy
SK125D
Nazwa części lub zespołu
Ilość
sztuk
SK180A9-01.00.0 1 1
SK125D-00.60.0
1 1
A-PZW13-7
1
74-713
1
77-548
1
78-044
1 1
79-141
1 1
77-649
1 1
77-648
2kpl 2kpl
- 14 -
Uwagi
100g
- 15 -

Podobne dokumenty