Jak wziąć udział w programach wymiany

Komentarze

Transkrypt

Jak wziąć udział w programach wymiany
Jak wziąć udział w programach wymiany
Studenci zagraniczni mogą skorzystać w AGH z wielu programów wymian studenckich, m.in.: Erasmus+,
SMILE, CEEPUS.
Studenci mogą również odbyć w AGH część swoich studiów dzięki współpracy naszej uczelni z
uniwersytetami na całym świecie – AGH ma podpisanych prawie 600 umów z uczelniami zagranicznymi.
PRZED PRZYJAZDEM
Krok 1. WAŻNA UMOWA BILATERALNA
Aby rozpocząć procedurę aplikacji na program wymiany studenckiej, studenci zagraniczni powinni
sprawdzić ważność umowy bilateralnej między AGH a uczelnią partnerską.
Na podstawie umowy bilateralnej uczelnia partnerska wysyła do AGH tzw. nominację informującą o
studencie kandydacie ubiegającym się o uczestnictwo w programie wymiany.
Krok 2. REJESTRACJA ONLINE
Formularz aplikacyjny dla studentów zagranicznych, chcących przyjechać do AGH w ramach programów
wymian, dostępny jest na stronie Działu Współpracy z Zagranicą:
www.agh.edu.pl/application-exchange
Terminy aplikacji:
do 30 czerwca dla studentów chcących studiować w semestrze zimowym (październik–styczeń) lub
w okresie dwóch semestrów (październik–czerwiec);
do 30 listopada dla studentów chcących studiować w semestrze letnim (luty–czerwiec).
Krok 3. WYSŁANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Poniżej lista dokumentów wymaganych od studentów zagranicznych aplikujących do AGH w ramach
programów wymian:
CV,
transcript of records (wykaz ocen z przedmiotów ukończonych na macierzystej uczelni w latach
ubiegłych) potwierdzonych przez Twoją uczelnię,
scan strony paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem i danymi personalnymi,
certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 (wedle skali
Rady Europy) lub certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego (w zależności od języka,
w jakim prowadzone są zajęcia); certyfikat poświadczający kompetencje językowe wystawiany przez
(w zależności od języka,
w jakim prowadzone są zajęcia); certyfikat poświadczający kompetencje językowe wystawiany przez
uczelnie macierzystą studenta zagranicznego jest również akceptowany,
lista przedmiotów, jakie student chce podjąć w AGH, oraz list motywacyjny z opisem tematu pracy
dyplomowej / projektu (thesis / final project), w przypadku kiedy student chce pracować nad pracą
dyplomową w AGH.
Program Erasmus+, SMILE i inne:
Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: [email protected]
Programami wymian zajmują się:
Luiza Lucinska-Biesaga
Katarzyna Gawron
Krok 4. PRZESŁANIE PRZYGOTOWANEGO LEARNING AGREEMENT/ TRAINING
AGREEMENT DO AGH
Przed przyjazdem do AGH student zagraniczny powinien posiadać podpisane przez 3 strony (student,
przedstawiciel uczelni wysyłającej studenta i przedstawiciel uczelni przyjmującej studenta) porozumienie o
programie zajęć tzw. Learning Agreement lub programu praktyk Training Agreement.
Student zagraniczny ma prawo do odbycia przedmiotów prowadzonych w AGH, oferowanych w
Uczelnianej Bazie Przedmiotów w Językach Obcych, jak również może skorzystać z oferty wydziału
AGH na którym zawarta jest umowa bilateralna z Partnerską Uczelnią.
Krok 5. LIST AKCEPTACYJNY
Centrum Studentów Zagranicznych wysyła List akceptacyjny do nominowanego studenta zagranicznego lub
jego uczelni macierzystej, po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów aplikacyjnych przez opiekuna umowy
bilateralnej w AGH.
List akceptacyjny informuje studenta, na jaki okres i na jaki wydział został przyjęty do AGH oraz kto jest
jego opiekunem w trakcie pobytu w naszej uczelni.
Student otrzymuje także informację, co należy zrobić zaraz po przyjeździe do AGH, o możliwości
zamieszkania na domach studenckich AGH, o organizacji studenckiej Erasmus Student Network oraz o
wymaganiach dotyczących ubezpieczenia podczas pobytu w Polsce.

Podobne dokumenty