program luty 2013

Komentarze

Transkrypt

program luty 2013
01.02.2013, godz. 16:00
12.02.2013,
godz. 15:00
Do
06.02.2011
Warszawa, Instytut S³owacki, ul. Krzywe Ko³o 12/14a
Warszawa, Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2
Wernisa¿ wystawy pokonkursowej
z miêdzynarodowego konkursu plastycznego
„BAJKI MIÊDZYKULTUROWE” poznanie ró¿norodnoœci kultur
wprowadzeniem do rozumienia
otaczaj¹cego œwiata
„MAURYCY BENIOWSKI
Warszawa
- KRÓL MADAGASKARU”
W programie:
- wystawa pokonkursowa Miêdz ynarodowego
Konkursu Plastycznego 2012 „Ma urycy Beniowski –
król Madagaskaru”
- wystawa eksponatów z wyprawy
„OCHOCK 2012„
- pokaz prac wykonanych przez dzieci
ze Specjalnego Oœrodka Szkol no-Wychowawczego
z Nowej Soli oraz wspólne wars ztaty plastyczne
- pokaz filmu z „Wyprawy OCHO CK 2012”
III edycja programu edukacji kulturalnej ,
podczas którego osoby wywod z¹ce siê z innego ni¿
polski krêgu kulturowego czytaj¹ trad ycyjn¹ dla
siebie
bajkê
grupie
dzieci
z
ogniska
wychowawczego. Podczas warsztatów literack ich
doroœli stworz¹ bajkê, która zostani e na koniec
wystawiona jako inscenizacja teatr alna.
14.02.2013,
godz. 19:00
Do 06.02.2011
01. - 10.02.2013
Wroc³aw, Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30
Sanok
STUDIO MATEJKA
VIII. Miêdzynarodowe
Forum Pianistyczne
„Bieszczady bez granic"
Premiera spektaklu
Awkward Happiness or Everything
I Don’t Remember About Meeting You
Jest jednym z najwa¿niejs zych wydarzeñ
muzycznych w Euroregionie Karpat. Edukacyjny
projekt uzyska³ patronat Ministr a Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Polsk iego na
S³owacji i Ukrainie, Instytutu S³owack iego w Polsce
oraz w³adz miast Sanoka i województwa
podkarpackiego.
re¿. Matej MATEJKA (S³owacja)
Awkward Happiness, or Everything I Don’t
Remember About Meeting You to refleksja na temat
daremnoœci poszukiwañ szczêœcia, inspirowana
motywami zaczerpniêtymi z Nieznoœnej lekkoœci
bytu Milana Kundery i L'Euphorieperpétuelle
(Wieczna euforia) Pascala Brucknera. Spektakl
przedstawia bliskie, intymne relacje, skupiaj¹c siê na
jednostce i jej poszukiwaniu szczêœcia.
S³owacje reprezentuj¹
studenci Liceum muzycznego z Koszyc.
11.02.2013, godz. 17:00
Warszawa, Dom Literatury, Krakowskie Przedmiecie 87/89
Matej Matejka – lider i za³o¿yciel Stud ia
Matejka. Studiowa³ aktorstwo w Pañst wowym
Konserwatorium w Bratys³awie (S³o wacja), a
nastêpnie na Uniwersytecie JAMU w Brnie (Czechy).
W latach 2001–2006 by³ aktorem praskiego s tudia
teatralnego Farma v Jesk yni a od roku 2005
wspó³pracuje
z
Instytutem
im.
Jerzego
Grotowskiego, gdzie zajmuje siê bad aniem ekspresji
fizycznej w teatrze.
Spotkanie
20 lat
Luty 2013
Jacek Bukowski
- t³umacz, krytyk, poeta
„Wspó³czesna kultura
i literatura s³owacka na tle
Europy Œrodkowej“
Spotkanie poprowadzi: Wac³aw Sadkowski
Pod Patronatem Honorowym Instytutu S³owac kiego
...
Warszawa, Zamek Królewski, Sala Balowa
27.02.2013,
godz. 17:30
Do
06.02.2011
www.filmdependent.pl
Warszawa, Instytut S³owacki,
ul. Krzywe Ko³o 12/14a
Uroczysty KONCERT
W EKOLOGICZNYM NASTROJU
z okazji 20. rocznicy powstania
REPUBLIKI S£OWACKIEJ
Projekcja filmów:
14.02.2013, godz. 19:00
Honorowy Patronat objêli
Minister Kultury Republiki S³owackiej
Marek Maïariè
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej
ie m
Bogdan Zdrojewski
Wystawa
„S £ O W A C J A
têp
Ws
za
ro
za p
n
sze
- kraina z otwartymi ramionami”
Premeny TATIER (2006)
re¿. Pavol Barabáš
Ballada o zabijaniu drzewa (2008)
Tydzieñ z dobrym klimatem (2012)
re¿. Duœka Markowska-Resich
Wystawa rysunków
Beata Joanna Przedpe³ska
Zielono mi
Do
Do 28.02.2013
06.02.2011
Instytut S³owacki
ul. Krzywe Ko³o 12/14 a
00-270 Warszawa
Tel: 0048/22/635 77 74
Fax: 0048/22/635 76 12
e-mail: [email protected]
www.instytutslowacki.pl
GALERIA INSTYTUTU S£OWACKIEGO
Otwarta: pon - pt. - 9:00 - 17:00
Wstêp wolny!
Dyrektor:
Helena Jacošová
Dzia³ programowy: e-mail: [email protected]
¼udmila Miller: kierownik ds. programowych, wystawy
Monika Kalinowska: literatura, film, teatr, muzyka, stypendia
Sekretariat: e-mail: [email protected]
Micha³ Burdziñski: asystent dyrektora
Warszawa, Instytut S³owacki, ul. Krzywe Ko³o 12/14a
Pracownik techniczny:
Pawe³ Maciejewski
Warszawa, Instytut S³owacki, ul. Krzywe Ko³o 12/14a
Wystawa
„KLEJNOTY SPISZA“
IMRICH
wyk³ad i prezentacja przygotowana
VS
przez dr Ewê Korpysz
ŒCIBIOR
Lektorzy jêzyka s³owackiego:
Anna Gálisová
Zuzana Hoang Trung
Monika Kalinowska
Martina Medveïová
e-mail: [email protected]
21.02.2013, godz. 17:30
z Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytetu Warszawskiego
W ramach cyklu
Szlakiem s³owackich zabytków
Spisz... Prastara kraina w Karpatach n iezmiennie
wabi i fascynuje swym niezwyk³ym krajobrazem.
Ka¿dy znajdzie tu coœ dla siebie. Z okolicznych gór
i wzgórz otwieraj¹ siê najwspani alsze widoki na
dalekie przestrzenie. W malownic zych dolinach rzek
roz³o¿y³y siê urokliwe miasteczka z d³ugimi rynkam i,
otoczonymi szeregiem kolorowych kamieniczek
zwieñczonych attykami. Tu historia splata siê z
dniem dzisiejszym, a stare mury pamiêtaj¹ nazwiska
wielkich rodów Turzonów, Zapolya, Csák y. Z daleka
widaæ
dumnie
wznosz¹ce
siê
wie¿e
œredniowiecznych koœcio³ów:
Spiska Kapitu³a,
Spiski Czwartek.... W Lewoc zy Mistrz Pawe³ powita
nas swym majstersztykiem z drewna. A nad
wszystkim góruje stare, majes tatyczne zamczysko
na wynios³ym szczycie... Spisz zaprasza.
Martin Imrich
Inspiruj¹ go zwyk³e sytuacje ¿yciowe, które go kszta³tuj¹,
odzwierciedlaj¹ siê w jego myœlach, pogl¹dach i
twórczoœci. Maluje g³ównie ludzi, poniewa¿ uwa¿a, ¿e to
cz³owiek, zaraz po Bogu, jest najdoskonalsz¹ istot¹ na
ziemi. Stara siê tworzyæ i komponowaæ obraz w taki
sposób,
by
czuæ
by³o
emocjonalny
wymiar,
klaustrofobiczn¹ bliskoœæ modela w anonimowej, ponurej
czy antycznej przestrzeni, która odgrywa w jego obrazach
znaczn¹ rolê.
Martyna Œcibior
Obrazy jej to ho³d z³o¿ony kobietom: matkom, babkom,
s¹siadkom,
kole¿ankom,
przyjació³kom,
siostrom,
siostrzenicom, ciociom, paniom ze sklepu i wszystkim tym,
które autorka zna, ale i tym, które s¹ jej obce. To ukazanie
losu typowej kobiety, jej codziennoœci, która, mimo ¿e dla
ka¿dej inna, jest w swych podstawach jednaka. To etapy
¿ycia, które ka¿da kobieta prze¿ywa odmiennie, i jest
zarazem podporz¹dkowana ka¿demu z nich cieleœnie i
kulturowo.
Ambasada Republiki S³owackiej
ul. Litewska 6
00-581 Warszawa
Tel: 0048/22/525 81 10
Fax: 0048/22/525 81 22
e-mail: [email protected]
www.ambasada-slowacji.pl
Narodowe Centrum Turystyki S³owackiej
ul. Krakowskie Przedmieœcie 13, pok.17
00-071 Warszawa
Tel: 0048/22/827 00 09
e-mail: [email protected]
www.slovakia.travel
Na wszystkie imprezy organizowane
w Instytucie S³owackim
WSTÊP WOLNY

Podobne dokumenty