Sprostowanie Prokuratury na stronę internetową Jachnik

Komentarze

Transkrypt

Sprostowanie Prokuratury na stronę internetową Jachnik
Sprostowanie
Prokuratury Okręgowej w Bielsku- Białej
do reportaŜu dotyczącego sprawy Jerzego J.
wyemitowanego w programie „Państwo w Państwie” w dniu 26 lutego 2012r
W związku z emisją w dniu 26 lutego 2012r. w telewizji Polsat i Polsat News
programu „Państwo w Państwie” dotyczącego postępowania prowadzonego w 20002001r. przez Prokuraturę Rejonową w Bielsku-Białej sygn. 2Ds 314/01 i
zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Bielsku- Białej z dnia
30 października 2009r. uniewinniającym Jerzego J. od czynu z art. 13 par. 1 kk w zw.
z art. 286 par. 1kk i art. 294 par.1kk
na zasadzie art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe
wnoszę o:
opublikowanie w programie – przez odczytanie przed programem i poprzez
zamieszczenie na stronie internetowej Sprostowania podanych w programie
nieprawdziwych informacji a mianowicie:
1/ nieprawdziwe są informacje dotyczące nieprawidłowości w prowadzonym śledztwie
Prokuratury Rejonowej w Bielsku- Białej o sygn. 2 Ds. 314/01, mające polegać na
manipulowaniu materiałem dowodowym, wywieraniu nieuprawnionego wpływu na
tok prowadzonego postępowania i w konsekwencji na bezzasadnym skierowaniu aktu
oskarŜenia p-ko Jerzemu J. jako wyniku „odwetu prokuratury i układów
kolesiowskich”.
Jako komentarz zaprzeczający powyŜszemu posłuŜyć winno stwierdzenie Sądu
Okręgowego w Bielsku- Białej zawarte w uzasadnieniu wyroku z dnia 30 października
2009r. sygn. VII Ka 884/08 „w pierwszej kolejności….wskazać naleŜy na niezasadność
zarzutów apelacji, akcentowanych w całej linii obrony oskarŜonego dotyczących
ogólnie to ujmując, pozaprocesowych, bezprawnych działań oskarŜyciela posiłkowego,
jego pełnomocnika, pracowników Banku Śląskiego, prokuratorów i sędziów, którzy
pozostawać mieli między sobą w bliŜej nieokreślonych, osobistych relacjach. Brak jest
podstaw do przyjęcia, w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w niniejszym
postępowaniu, a takŜe postępowaniach , których wyniki ujawniono w trakcie procesu,
2
by skierowanie i popieranie aktu oskarŜenia, wydanie wyroku skazującego w Sądzie I
instancji było wynikiem innego niŜ merytoryczne podejście do rozpoznawanej sprawy.
Materiał dowodowy zgromadzony w postępowaniu przygotowawczym bynajmniej nie
uzasadniał jego umorzenia , czy to przez prokuratora , czy przez Sąd.”
Sąd Okręgowy omawianym wyrokiem zmienił zaskarŜony wyrok Sądu
Rejonowego w śywcu z dnia 31 lipca 2006r., skazujący Jerzego J. za czyn z art. 13
par 1 kk w zw. z art. 286 par. 1 kk i art. 294 par.1 kk, w ten sposób, Ŝe uniewinnił
Jerzego J. od popełnienia zarzucanego mu czynu, przyjmując Ŝe, „brak jest
wystarczających dowodów do ustalenia iŜ Jerzy J. działał z zamiarem kierunkowym
popełnienia oszustwa.” Sąd wskazał na złoŜoność relacji finansowych między
oskarŜonym i pokrzywdzonym, równieŜ po dacie umowy poŜyczki z 18 maja 1994r. i
6 letni upływ czasu do skierowania pozwu o zwrot kwoty 38.000 USD, co świadczyć
miało o tym , „Ŝe oskarŜony mógł subiektywnie być przekonany o słuszności pozwu”
PowyŜsze rozstrzygnięcie podzielił Sąd NajwyŜszy w postanowieniu z dnia 18
stycznia 2011r. sygn. IVKK 132/10 oddalającym kasacje prokuratora i oskarŜyciela
posiłkowego. Wskazał jeszcze, Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie udowodniono
oskarŜonemu działania z zamiarem oszustwa.
2/ nieprawdziwe są informacje jakoby decyzje instancyjne podejmowane przez
prokuratora Z. Twardowskiego były wynikiem zemsty za włączenie się Jerzego J. do
sprawy dotyczącej w/w prokuratora, albowiem do tej sprawy Jerzy J. włączył się po
stronie rodziców pokrzywdzonego po raz pierwszy w maju 2002r. / wtedy podał swoje
dane personalne/, a więc 5 miesięcy po skierowaniu aktu oskarŜenia p-ko Jerzemu J.
3/ nieprawdziwa jest informacja, Ŝe prokurator M. Wolny był prokuratorem
Prokuratury Okręgowej. W/w jest prokuratorem prokuratury rejonowej. Prok. M.
Wolny nie prowadził śledztwa a został wyznaczony do występowania przed Sądem
Rejonowym w śywcu jako oskarŜyciel publiczny w końcowej fazie tego
postępowania.
3
4/ nieprawdziwa jest informacja, Ŝe prokurator Z. Twardowski był przełoŜonym
prokuratora M. Wolnego i nie pozwalał mu na wniesienie o uniewinnienie Jerzego J.
W tamtym czasie / 2000-2001- kiedy skierowano akt oskarŜenia/ był prokuratorem
nadrzędnym dla referenta tej sprawy, którym był prok. M. Sosnowski. W lipcu 2006r.
kiedy M. Wolny złoŜył „wniosek o odstąpienie od oskarŜania” prok. Z. Twardowski
nie pracował juŜ w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku- Białej.
5/ nieprawdziwa jest informacja, Ŝe Prokuratura nie pozwalała Jerzemu J. zapoznać się
z aktami śledztwa i taka sytuacja trwała do końca śledztwa, a która to okoliczność jest
akcentowana w stanowisku prok. Mateusza Wolnego.
Śledztwo w tej sprawie wszczęto 28 kwietnia 2000r. a w dniu 26 września
2000r.wydano postanowienie o jego umorzeniu. Na pisemny wniosek Jerzego J. z dnia
26 października 2000r. z akt wydano mu kserokopie dokumentów, których się
domagał, kwitując ich odbiór 6 listopada 2000r. Końcowe zaznajomienie z
materiałami śledztwa odbyło się ponad rok później.
6/ za wprowadzające w błąd widzów naleŜy uznać posłuŜenie się przez autorów
programu, dla oceny toku śledztwa, wyłącznie stanowiskiem prok. M. Wolnego, które
było stanowiskiem odosobnionym i nie zostało podzielone zarówno przez innych
prokuratorów, jak teŜ poszczególne składy sędziowskie i prokuratury badające sprawy
związane z tym śledztwem. W szczególności nie wzięto pod uwagę argumentów
przedstawionych przez Rzecznika Prasowego w wywiadzie udzielonym w trakcie
przygotowania programu, kiedy wyjaśniono, iŜ zgodnie z przepisami obowiązującymi
w lipcu 2006r. / art. 8 ustawy o Prokuraturze i par 17 Regulaminu/, prok. M. Wolny
był zobowiązany do popierania aktu oskarŜenia, bowiem w postępowaniu sądowym
nie ujawniły się nowe okoliczności .
7/ nieprawdziwa jest informacja, Ŝe dokumenty bankowe były fałszowane. Przede
wszystkim chodzi o bankowy dowód wpłaty kwoty 38.000 USD z dnia 27 maja 1994r.
na konto Ŝony Jerzego J. W toku całego postępowania Jerzy J. ani Pani J. nigdy nie
kwestionowali dokonania wpłaty w takiej wysokości i w tej dacie na podane konto,
4
zaprzeczali jednak by pieniądze stanowiły zwrot długu zaciągniętego przez
pokrzywdzonego.
Postępowanie przygotowawcze i sądowe dowiodło, Ŝe ta właśnie wpłata stanowiła
zwrot długu Jerzemu J. Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 30 października 2009r.
stwierdził Ŝe „prawidłowe były ustalenia Sądu Rejonowego w zakresie zwrotu
poŜyczonej przez pokrzywdzonego od Jerzego J. kwoty 38 000 USD,…dowodem
potwierdzającym wersje pokrzywdzonego o zwrocie długu był dowód wpłaty kwoty
38.000 USD w dniu 27 maja 1994r, na konto Ŝony Jerzego J., którego oryginał został
odnaleziony juŜ po wydaniu wyroku…. Sąd I instancji prawidłowo powiązał
dokonanie w dniu 27 maja 1994r,
wpłaty kwoty 38.000 USD ze zwrotem przez
pokrzywdzonego takiej samej kwoty w dniu 24
maja 1994r, z tytułu udzielonej
poŜyczki .
Dodać naleŜy, Ŝe badanie autentyczności tego dokumentu było między innymi
przedmiotem śledztwa Prokuratury Rejonowej w Częstochowie sygn. 3Ds 101/06, w
którym w sposób nie budzący wątpliwości udowodniono ekspertyzą kryminalistyczną
autentyczność podpisu G.J., brak śladów podrabiania i przerabiania oraz wykonanie
kserokopii dowodu wpłaty, pozyskanego w toku śledztwa 2 Ds. 314/01, z oryginału.
Potwierdzono teŜ, iŜ numer rachunku na tym dowodzie wpłaty na pewno naleŜał do G.
J.
8/ nieprawdą jest Ŝe w tej sprawie nie toczył się proces cywilny.
Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 maja 2004r. sygn. I ACa
731/03 uchylono wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku- Białej IC 195/01, a powództwo
J. Jachnika o zasądzenie kwoty 38.000 USD zostało prawomocnie oddalone.
9/ nieprawdą jest, Ŝe prokuratorzy i sędziowie nie czytali akt, bowiem sprawą
zajmowało się wielu prokuratorów nie tylko w związku z prowadzeniem i
nadzorowaniem śledztwa, ale teŜ licznymi pismami i skargami kierowanymi przez
Jerzego J. , oraz róŜne składy sędziowskie / 5 składów róŜnych sądów/.
10/ na bazie śledztwa 2 Ds. 314/01 i sprawy karnej II K 476/02 Sądu Rejonowego w
śywcu, z doniesienia Jerzego J. toczyło się kilka postępowań karnych w róŜnych
5
prokuraturach w kraju i wszystkie zostały zakończone postanowieniem o umorzeniu
lub odmowie wszczęcia śledztwa.
Zastępca Prokuratora Okręgowego
Małgorzata Borkowska

Podobne dokumenty