Unit 9 World Of Work

Komentarze

Transkrypt

Unit 9 World Of Work
Unit 9 World Of Work
Exam Vocabulary Jobs, p.98
architect /ˈɑ:kətekt/ architekt/architektka
well-paid /ˌwel ˈpeɪd/ dobrze płatny
Chatroom Showing interest (2), p.102
bus driver /ˈbʌs ˌdraɪvə/ kierowca autobusu
Honestly! /ˈɒnɪstli/ No naprawdę!
electrician /ˌelɪkˈtrɪʃən/ elektryk
It doesn’t matter. /ˈit dʌznt ˈmætə/ To nieistotne. /
Nieważne.
engineer /ˌendʒəˈnɪə/ inżynier
fashion designer /ˈfæʃən dɪˌzaɪnə/ projektant/
Oh well. /əʊ wel/ Co tam. Trudno.
Sorry, mate. /sɒri meɪt/ Przykro mi, kolego.
projektantka mody
fitness instructor /ˈfɪtnəs ɪnˌstrʌktə/ instruktor/
That’s brilliant! /ðæts ˈbrɪljənt/ To wspaniale!
That’s terrible! /ðæts ˈterəbəl/ To okropne!
instruktorka fitnessu
hairdresser /ˈheəˌdresə/ fryzjer/fryzjerka
lawyer /ˈlɔ:jə/ prawnik/prawniczka
lifeguard /ˈlaɪfɡɑ:d/ ratownik/ratowniczka
Well done! /ˌwel ˈdʌn/ Dobra robota!
What a shame! /wɒt ə ʃeɪm/ Jaka szkoda!
Reading Forget babysitting!, p.104
nurse /nɜ:s/ pielęgniarz/pielęgniarka
police officer /pəˈli:s ˌɒfəsə/ policjant / policjantka
clean out the fish tank /kliːn əʊt ðə fɪʃtæŋk/
wyczyścić akwarium
shop assistant /ˈʃɒp əˌsɪstənt/ sprzedawca /
sprzedawczyni
cut the lawn /kʌt ðə lɔːn/ skosić trawnik
waitress /ˈweɪtrəs/ kelnerka
feed a cat /fiːd ə kæt/ nakarmić kota
housework /ˈhaʊswɜːk/ prace domowe
waiter /ˈweɪtə/ kelner
web designer /ˈweb dɪˌzaɪnə/ projektant /
projektantka stron internetowych
Reading Micropolix theme park, p.99
look after /ˈlʊk ˈɑːftə/ opiekować się
neighbour /ˈneɪbə/ sąsiad
plant flowers /ˈplɑːnt laʊəs/ sadzić kwiaty
sell cakes /sel keɪks/ sprzedawać ciastka
citizen /ˈsɪtɪzən/ obywatel
sweep leaves /swiːp liːvz/ zamiatać liście
fly an aeroplane /flaɪ ən ˈeərəpleɪn/ pilotować
samolot
tidy a garage /taɪdi ə ˈgærɪdʒ/ posprzątać garaż
get a job /get ə dʒɒb/ znaleźć pracę
have fun /hæv fʌn/ dobrze się bawić
walk a dog /wɔːk ə dɒg/ iść na spacer z psem
wash a car /wɒʃ ə kaː/ umyć samochód
water /ˈwɔːtə/ podlewać
make money /meɪk ˈmʌni/ zarabiać pieniądze
theme park /θiːm pɑːk/ park tematyczny
town hall /taʊn hɔːl/ ratusz
visitor /ˈvɪzətə/ gość
Listening Summer jobs, p.104
30% off /θɜːti pəˈsent əf/ 30% taniej
free drinks /friː drɪŋks/ darmowe napoje
Exam Vocabulary Adjectives describing
jobs , p.101
make $6 an hour /meɪk sɪks dɒləz ən aʊə/ zarabiać
6 dolarów na godzinę
creative /kriˈeɪtɪv/ twórczy
snack bar /snæk baː/ bar z przekąskami
dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ niebezpieczny
summer work /sʌmə wɜːk/ praca wakacyjna
dull /dʌl/ monotonny, nudny
Literature File Heidi, p.107
fascinating /ˈfæsɪneɪtɪŋ/ fascynujący
relaxing /rɪˈlæksɪŋ/ odprężający
goat /gəʊt/ koza
satisfying /ˈsætɪsfaɪ-ɪŋ/ satysfakcjonujący
lonely /ˈləʊnli/ samotny
stressful /ˈstresfəl/ stresujący
make furniture /meɪk ˈfɜːnɪtʃə/ robić meble
tiring /ˈtaɪərɪŋ/ męczący
wood /wʊd/ drewno
varied /ˈveərid/ urozmaicony
wooden /ˈwʊdən/ drewniany
Photocopiable • Next Move 2 © Pearson Central Europe 2013

Podobne dokumenty