Elementy statystyki - Krakowska Akademia

Komentarze

Transkrypt

Elementy statystyki - Krakowska Akademia
Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Karta przedmiotu
obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013
WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe
Profil: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Kod kierunku: SM
Stopień studiów: I
Specjalności:
1
2
Handel zagraniczny
Turystyka międzynarodowa
Amerykanistyka
Studia europejskie
Studia Wschodnie
Współczesna dyplomacja
Logistyka międzynarodowa
Obsługa celna
Przedmiot
Nazwa przedmiotu
Elementy statystyki
Kod przedmiotu
WPAISM SMA1S P2 12/13
Kategoria przedmiotu
Podstawowa
Liczba punktów ECTS
4
Język wykładowy
polski
Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr
4
W
20
C
10
K
0
S
0
Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/ JęzykiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — LabolatoriumI — Inne
L
0
I
0
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
3
Cele przedmiotu
Cel 1 Zajęcia mają zapoznać studentów Wydziału Stosunków Międzynarodowych (handel zagraniczny, amerykanistyka, studia wschodnie, studia europejskie i turystyka międzynarodowa) z podstawami metod statystycznych
i sposobami ich wykorzystania w naukach społecznych. W wyniku opanowania treści przedmiotu student
powinien umieć: uzasadnić rolę statystyki w procesie podejmowania decyzji, sklasyfikować cechy statystyczne, wyjaśnić znaczenie podstawowych pojęć statystycznych, wybrać właściwą metodę badania statystycznego
w typowej sytuacji oraz wnioskować statystycznie w prostych sytuacjach życiowych.
4
Wymagania wstępne
1 Znajomość matematyki w zakresie podstawowym szkoły średniej, umiejętności rachunkowe
5
Modułowe efekty kształcenia
MW1 student, który zaliczył przedmiot: zapoznał się interpretacją danych statystycznych, podstawowymi miarami
statystycznymi (średnią, dominantą, medianą, wariancją, odchyleniem standardowym), zmienną losową i podstawowymi jej rozkładami, analizą współliniowości, metodami badania korelacji i regresji, analizą dynamiki
zjawisk. podstawami rachunku prawdopodobieństwa, wnioskowaniem statystycznym, estymacją parametrów i
weryfikacją hipotez
MU2 student, który zaliczył przedmiot: jest świadomy konieczności stałego uaktualniania wiedzy, zachowuje krytycyzm i skłonność do weryfikowania pozyskiwanych informacji z wykorzystaniem metod wnioskowania statystycznego
MU3 student definiuje i interpretuje dane statystyczne, scharakteryzuje i zastosuje podstawowe metody i narzędzia
statystyki opisowej,wykorzysta zasady wnioskownia statystycznego i zweryfikuje podstawowe hipotezy
MK4 student, który zaliczył przedmiot: jest otwarty na poglądy innych i skłonny do podjęcia dyskusji i zastosuje
metody statystyczne w analizie problemów z obszaru stosunków międzynarodowych.
6
Treści programowe
Lp
W1
W2
W3
Wykład
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
1.Podstawowe pojęcia statystyki: istota i przedmiot statystyki, zbiorowość
generalna (populacja), zbiorowość próbna, cechy statystyczne (zmienne)
mierzalne i niemierzalne, ciągłe i skokowe, operacjonalizacja zmiennych
teoretycznych, badana korelacyjne badania eksperymentalne porównanie badań
eksperymentalnych i korelacyjnych analiza przykładów
2. Analiza opisowa rozkładu jednej zmiennej: definicja prawdopodobieństwa,
rozkład zmiennej, miary tendencji centralnej: średnie klasyczne, przeciętne,
dominanta, mediana, miary pozycyjne i kwantyle, bezwzględne miary
zmienności: rozstęp, odchylenie przeciętne, wariancja, odchylenie standardowe,
standaryzacja, współczynnik zmienności, miary asymetrii, spłaszczenia
i koncentracji, analiza szeregu szczegółowego, analiza szeregu rozdzielczego
3.Metody analizy współzależności dwóch cech: związek liniowy miedzy
zmiennymi ilościowymi, wykres korelacyjny, zmienne zależne i niezależne,
przewidywanie wyników zmiennej zależnej na podstawie wartości zmiennej
niezależnej, współzmienność cech, wzór na kowariancję, prosta regresji,
współczynnik determinacji i współczynnik korelacji, interpretacja
współczynnika korelacji,
Strona 2/5
Liczba godzin
2
4
4
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Lp
W4
W5
W6
Lp
C1
C2
C3
C4
7
Wykład
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
4.Rozkład zmiennej w populacji: próba i populacja, statystyki i parametry,
rozkład normalny (rozkład Gaussa), tablice rozkładu normalnego,
wykorzystanie informacji dotyczącej normalności rozkładu zmiennej
w populacji: - wyliczanie procentu osób uzyskujących wynik spełniający
określone kryteria, - wyliczanie wartości zmiennej przy założonym procencie
osób osiągających wynik z danego przedziału, wizualizacja rozkładu zmiennej
i zależności między zmiennymi
5.Rozkład statystyki: próba losowa, rozkład średnich (statystyki M), rozkład
wariancji, średnia rozkładu średnich, miary rozproszenia rozkładu statystyki,
wykorzystanie znajomości rozkładu statystyki M, centralne twierdzenie
graniczne
6.Testowanie hipotez statystycznych: wnioskowanie statystyczne, formułowanie
hipotez, kierunkowe i bezkierunkowe hipotezy badawcze, etapy testowania
hipotez, weryfikacja hipotez dotyczących wartości oczekiwanej, weryfikacja
hipotez dotyczących wariancji, ryzyko błędu, błędy pierwszego i drugiego
rodzaju, wynik istotny statystycznie
Razem
Ćwiczenia/ Języki
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
1. Analiza opisowa rozkładu jednej zmiennej - przykłady i zadania miary
tendencji centralnej: średnie klasyczne, przeciętne, dominanta, mediana miary
pozycyjne i kwantyle bezwzględne miary zmienności:: rozstęp, odchylenie
przeciętne, wariancja, odchylenie standardowe standaryzacja współczynnik
zmienności miary asymetrii, spłaszczenia i koncentracji analiza szeregu
szczegółowego analiza szeregu rozdzielczego
2.Metody analizy współzależności dwóch cech - przykłady i zadania związek
liniowy miedzy zmiennymi ilościowymi wykres korelacyjny zmienne zależne
i niezależne przewidywanie wyników zmiennej zależnej na podstawie wartości
zmiennej niezależnej współzmienność cech, wzór na kowariancję prosta regresji
współczynnik determinacji i współczynnik korelacji interpretacja współczynnika
korelacji
3.Rozkład zmiennej w populacji - przykłady i zadania próba i populacja,
statystyki i parametry rozkład normalny (rozkład Gaussa) tablice rozkładu
normalnego wykorzystanie informacji dotyczącej normalności rozkładu zmiennej
w populacji wyliczanie procentu osób uzyskujących wynik spełniający określone
kryteria wyliczanie wartości zmiennej przy założonym procencie
osób osiągających wynik z danego przedziału
4.Testowanie hipotez statystycznych - przykłady i zadania wnioskowanie
statystyczne formułowanie hipotez kierunkowe i bezkierunkowe hipotezy
badawcze etapy testowania hipotez weryfikacja hipotez dotyczących wartości
oczekiwanej weryfikacja hipotez dotyczących wariancji ryzyko błędu, błędy
pierwszego i drugiego rodzaju wynik istotny statystycznie
Razem
Metody dydaktyczne
M16. Wykłady
Strona 3/5
Liczba godzin
4
3
3
20
Liczba godzin
3
3
2
2
10
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
M15. Zadania tablicowe
M10. Prezentacje multimedialne
M5. Dyskusja
8
Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba
godzin na
zrealizowanie
aktywności
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów
30
Konsultacje przedmiotowe
0
Egzaminy i zaliczenia w sesji
0
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury
45
Opracowanie wyników
20
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji
30
Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
125
całego nakładu pracy studenta
4
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
9
Metody oceny
Egzamin pisemny w postaci pytań otwartych i zadań problemowych sprawdzających stopień przyswojenia i umiejętność wykorzystania przerobionego materiału. Procentowy udział w egzaminie: pytania otwarte 40%, zadania
problemowe 60%.
Ocena podsumowująca
P1.
P4.
P5.
P11.
Egzamin pisemny
Kolokwium
Referat
Aktywność na zajęciach
Warunki zaliczenia przedmiotu
1 Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie ponad 50% maksymalnej ilości punktów. W końcowej ocenie uwzględnia
się również udział i stopień aktywności na ćwiczeniach.
Kryteria oceny
Na
Na
Na
Na
Na
10
ocenę
ocenę
ocenę
ocenę
ocenę
3
3.5
4
4.5
5
pomiędzy 50% a 65 % punktów na egzaminie
pomiędzy 66 % a 70 % punktów na egzaminie
pomiędzy 71 % a 85 % punktów na egzaminie
pomiędzy 86% a 90 % punktów na egzaminie
powyżej 90 % punktów na egzaminie
Macierz realizacji przedmiotu
Strona 4/5
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Modułowe
efekty
kształcenia dla
przedmiotu
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
MW1
K_W03, K_W08,
K_W13
MU1
K_U06, K_U09
MU2
K_U06, K_U09
MK1
K_K04, K_K07
11
Treści programowe
W1, W2, W3, W4,
W5, W6, C1, C2, C3,
C4
W1, W2, W3, W4,
W5, W6, C1, C2, C3,
C4
W1, W2, W3, W4,
W5, W6, C1, C2, C3,
C4
W1, W2, W3, W4,
W5, W6, C1, C2, C3,
C4
Metody
dydaktyczne
Sposoby oceny
M16, M15, M10,
M5
P1, P4, P5, P11
M16, M15, M10,
M5
P1, P4, P5, P11
M16, M15, M10,
M5
P1, P4, P5, P11
M16, M15, M10,
M5
P1, P4, P5, P11
Wykaz literatury
Literatura podstawowa:
[1] Kukuła Edward — Elementy Statystyki w zadaniach, Warszawa, 2007, PWN
[2] Wieczorkowska Grażyna, Wierzbiński Jerzy — Statystyka. Od teorii do praktyki, Warszawa, 2011,
Wydawnictwo Naukowe Scholar
[3] Podgórski Jarosław — Statystyka dla studiów licencjackich, Warszawa, 2009, PWE
Literatura uzupełniająca:
[1] Kopczyński Michał — Podstawy Statystyki. Podręcznik dla humanistów, Warszawa, 2005, Mówią Wieki
[2] Bruce M. King, Edward W. Minium — Statystyka dla psycholgów i pedagogów, Warszawa, 2009, PWN
[3] Bruce Frey — 75 Sposobów ma statystykę. Jak zrozumieć świat i wygrać z prawdopodobieństwem, Warszawa,
2007, Wydawnictwo Helion
12
Informacje o nauczycielach akademickich
Oboba odpowiedzialna za kartę
doc. dr Tomasz Szczypiński (kontakt: [email protected])
Oboby prowadzące przedmiot
dr Tomasz Szczypiński (kontakt: [email protected])
Strona 5/5