Odkrywamy Średniowiecze

Komentarze

Transkrypt

Odkrywamy Średniowiecze
REGULAMIN II INTERDYSCYPLINARNEGO KONKURSU
„ODKRYWAMY ŚREDNIOWIECZE”
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie
oraz Średniowieczna Warownia w Inwałdzie
zapraszają uczniów szkół podstawowych
województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego
do udziału w II Interdyscyplinarnym Konkursie
„Odkrywamy Średniowiecze”
Cele konkursu
rozwijanie zainteresowań humanistycznych,
pogłębianie wiedzy o historii i kulturze Polski średniowiecznej,
kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez upowszechnienie wiedzy
na temat dziedzictwa kulturowego Polski (zabytki architektury, rzeźby, muzyki,
piśmiennictwa),
poszerzenie wiedzy na temat kultury rycerskiej i życia codziennego poszczególnych
stanów.
Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje wiedzę z zakresu historii, języka
polskiego, plastyki i muzyki.
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
w Andrychowie oraz Średniowieczna Warownia w Inwałdzie.
Konkurs organizowany jest pod patronatem Kuratorium Kraków i Burmistrza
Andrychowa.
Zakres wymaganej wiedzy
Treści związane z tematyką konkursu uwzględnione w podanej literaturze
obowiązkowej.
Wiadomości określone w podstawie programowej przedmiotu historia, język polski,
plastyka
i
muzyka
dotyczące
zagadnień
konkursowych
w szczególności:
1. Historia Polski w latach 960 do 1492
2. Społeczeństwo epoki średniowiecza
3. Życie mieszkańców średniowiecznego zamku i kultura rycerska .
4. Zabytki architektury oraz rzeźby romańskiej i gotyckiej w Polsce.
REGULAMIN II INTERDYSCYPLINARNEGO KONKURSU
„ODKRYWAMY ŚREDNIOWIECZE”
5. Bogurodzica jako pierwszy hymn narodowy.
6. Piśmiennictwo. Dziejopisarze polscy.
Wykaz obowiązującej literatury dla uczestników:
Szkolne podręczniki nauczania historii i społeczeństwa, dopuszczone do użytku przez
Ministra Edukacji Narodowej na poziomie szkoły podstawowej.
Atlas Historyczny. Od starożytności do współczesności, kier. red. Jacek Gawrysiak,
wyd. Nowa Era, Warszawa 2011.
Henryk Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795, Wydawnictwo Szkolne i
Pedagogiczne, Warszawa 1990. (strony: od 7 do 120)
Henryk Sienkiewicz, „Krzyżacy”, Wydawnictwo GREG Kraków 2004 rozdziały: od
XLIX do LII
Karol Estreicher, „Historia sztuki w zarysie” Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1977- rozdziały „Romanizm”, „Gotyk”- tematyka dotycząca sztuki polskiej
Film „Krzyżacy” w reżyserii Aleksandra Forda na podstawie powieści Henryka
Sienkiewicza, 1960
Warunki udziału w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych województwa
małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przystąpienie do preeliminacji
(regulamin preeliminacji załącznik 1.) Uczniowie wykonują prezentację na
temat „Życie na zamku średniowiecznym”, przesyłają ją wraz z wypełnioną
„Imienną kartą uczestnictwa” na adres Warownia Inwałd, ul. Wadowicka 169,
34-120 Inwałd do dnia 31 października 2014r., z dopiskiem „KonkursOdkrywamy Średniowiecze”.
3. W terminie do 10 listopada 2014r. komisja wyłoni szkoły, które przesłały
najlepsze prace. Do konkursu zakwalifikowanych będzie 100 szkół.
4. Konkurs odbędzie się w terminie 23 kwietnia 2015r. w Średniowiecznej
Warowni w Inwałdzie. Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnego
testu.
5. Komisja konkursowa oceni prace zgodnie z ustalonym regulaminem i kluczem
odpowiedzi. Uczniowie, którzy zdobędą największą ilość punktów w teście
wezmą udział w ścisłym finale. Będzie on przeprowadzony w innej,
atrakcyjnej formie np. z wykorzystaniem rekwizytów, strojów,
multimedialnych.
6. Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, którzy uzyskają najwięcej punktów
wg kryteriów ustalonych przez jury.
7. Lista laureatów konkursu umieszczona będzie na stronie internetowej
organizatora.
8. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian do regulaminu.