Polimery KARTA PRACY 9.2b

Komentarze

Transkrypt

Polimery KARTA PRACY 9.2b
strona 1/4
KARTA PRACY 9.2b
1. Poniżej przedstawiono podział polimerów (ze względu na ich pochodzenie). Podaj przykłady polimerów
należących do poszczególnych grup.
Polimery
naturalne
(biopolimery)
występują w naturze
syntetyczne
otrzymywane z prostych związków
przez człowieka
np.:
………………………………
np.:
………………………………
………………………………
………………………………
modyfikowane
otrzymane w wyniku modyfikacji
polimerów naturalnych i syntetycznych
np.:
………………………………
2. Uzupełnij poniższe zdania, wybierając odpowiednie słowa.
Polimery syntetyczne otrzymuje się w reakcji polimeryzacji / analizy.
Reakcja ta polega na łączeniu się / rozpadzie cząsteczek związków nasyconych / nienasyconych,
czyli takich, które zawierają wiązania pojedyncze / wielokrotne.
Cząsteczki, z których powstają polimery, mają małe / duże masy cząsteczkowe i nazywa się je
monomerami / dimerami.
3. Uzupełnij podane niżej równania reakcji polimeryzacji. W wykropkowane miejsca wpisz odpowiedni
wzór oraz podaj nazwę substratu lub produktu.
Data utworzenia:
2013.02.27
strona 2/4
4. Po zapoznaniu się z poniższymi informacjami i odwołując się do posiadanej już wiedzy, wskaż, które
przedmioty wykonano z materiałów termoplastycznych, a które z duroplastycznych.
Termoplasty tworzą długie, zazwyczaj mało rozgałęzione łaocuchy polimerowe,
między którymi występują oddziaływania międzycząsteczkowe. Oddziaływania te są
jednak słabe, dlatego podczas ogrzewania tworzywa te łatwo się topią. Otrzymuje się
wówczas ciekłą masę termoplastyczną, która po wlaniu do odpowiedniej formy
i ostygnięciu przyjmuje postad stałą i uzyskuje nadany przez formę kształt.
Powrót do postaci stałej jest możliwy, ponieważ po ochłodzeniu odtwarzają się
oddziaływania międzycząsteczkowe między łaocuchami polimerowymi.
Termoplasty można wielokrotnie przetwarzad. Jednak po każdym takim zabiegu
zazwyczaj pogarszają się ich właściwości użytkowe i mechaniczne.
Duroplasty składają się z długich łaocuchów polimerowych połączonych ze sobą
wiązaniami chemicznymi. Ich struktura jest przez to bardziej uporządkowana niż
w przypadku termoplastów. To dlatego duroplasty są twarde, nieelastyczne,
stosunkowo trudnotopliwe i często kruche, mają wysoką wytrzymałośd mechaniczną
na rozciąganie i ściskanie.
W wysokiej temperaturze duroplasty ulegają rozkładowi – pękają wiązania chemiczne
między łaocuchami polimerowymi. Po ochłodzeniu wiązania te nie są
odbudowywane, otrzymuje się więc materiał o innych właściwościach.
Przedmioty:
gniazdko, czajnik elektryczny, butelka na mleko, blat kuchenny, woreczek foliowy, doniczka na kwiaty,
deska sedesowa.
Przedmioty wykonane z duroplastów:
Przedmioty wykonane z termoplastów:
5. Jakie polimery kryją się pod podanymi akronimami? Zapisz ich nazwy oraz wskaż po minimum dwa
zastosowania poniższych polimerów. Poszukaj w swoim domu przedmiotów wykonanych z tych
tworzyw.
Akronim
Nazwa tworzywa
Zastosowanie
PE-LD
PE-HD
PP
PVC
PS
PA
PET
Data utworzenia:
2013.02.27
strona 3/4
6. Uzupełnij poniższe opisy doświadczeo.
Doświadczenie nr 1: Spalanie tworzyw sztucznych
a) Podaj odczynniki i sprzęt laboratoryjny, jakie wykorzystano w przeprowadzonym doświadczeniu.
Schemat:
Odczynniki:
Sprzęt laboratoryjny:
b) Podaj obserwacje, jakie poczyniono podczas spalania tworzyw (w tym celu wskaż w tabeli cechy
różnicujące przebieg ich spalania).
Obserwacje
Rodzaj tworzywa
sposób spalania
polietylen
polipropylen
zachowanie w
trakcie spalania
uwagi
kapie bardzo
intensywnie
próbka spala się szybko, ze stopu można
wyciągad nitki
kapie
próbka szybko gaśnie po wyjęciu
z płomienia, próbka żółknie, ze stopu
można wyciągad nitki
próbka pali się słabo
kopcącym płomieniem
poliamid
próbka pali się mocno
kopcącym płomieniem
polistyren
poli(chlorek winylu)
próbka pali się
kopcącym płomieniem
próbka spala się szybko i do kooca, ze
stopu można wyciągad nitki
nie kapie
próbka gaśnie zaraz po wyjęciu z
płomienia, po spaleniu łatwo się kruszy
poli(tereftalan etylenu)
ze stopu można wyciągad nitki
c) Sformułuj wniosek koocowy.
Wniosek: Badane tworzywa można odróżnid na podstawie ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
d) Zidentyfikuj, z jakich tworzyw (PP, PS, PA, PET, PVC) zostały zrobione pokazane na filmie przedmioty.
Zapisz obserwacje, na podstawie których stwierdzasz, z jakiego tworzywa wykonano przedmiot.
Próbka
klips
strzykawka
opakowanie po leku
kubek
butelka
Obserwacje
Tworzywo
sztuczne
Data utworzenia:
2013.02.27
strona 4/4
Doświadczenie nr 2: Identyfikacja PVC
a) Narysuj schemat doświadczenia.
Schemat:
b) Zapisz obserwacje z przeprowadzonego doświadczenia. W tym celu uzupełnij poniższe zdania.
Po włożeniu miedzianego drucika z niewielką ilością PVC do płomienia palnika ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
Po włożeniu miedzianego drucika z niewielką ilością opakowania po lekach do płomienia palnika …………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
c) Sformułuj wniosek koocowy wynikający z poczynionych obserwacji.
Wniosek: …………………………………………………………………………………………………………………………..………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
d) Wyjaśnij, dlaczego pokazanego na filmie opakowania po lekach nie wolno spalad w ognisku lub
w palenisku domowym?
Data utworzenia:
2013.02.27

Podobne dokumenty