Wezwanie na akcje Kruk SA

Komentarze

Transkrypt

Wezwanie na akcje Kruk SA
Wezwanie na akcje Kruk S.A.
www.holder.com.pl
Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania
naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.holder.com.pl/subskrypcja.shtml
14 maja 2008 r. rozpoczęło się przyjmowanie zapisów na
akcje W. Kruk S.A. Wezwanie ogłosiła Vistula & Wólczanka
S.A. W wyniku wezwania spółka zamierza uzyskać 66%
głosów na WZA, co odpowiada 12.180.828 szt. akcji.
Wezwanie trwać będzie do 27 maja 2008 r. Cena oferowana
w wezwaniu wynosi 23,70 PLN za akcję i jest o 5,5% wyższa
od kursu zamknięcia z dnia poprzedzającego ogłoszenie
wezwania tzn. 30 kwietnia 2008 r. W stosunku do kursu z 19
maja 2008 r. cena oferowana w wezwaniu jest wyższa o
1,2%.
Znaczącą część akcjonariatu W. Kruk S.A. stanowią
inwestorzy finansowi, którzy łącznie kontrolują ponad 48%
kapitału spółki. Najistotniejszą grupą wśród nich są fundusze
inwestycyjne posiadające w swoich portfelach łącznie 40,6%
wszystkich akcji W. Kruk S.A.. Wygląda więc na to, że to
właśnie ta grupa będzie miała decydujący wpływ na
powodzenie wezwania.
Wspólni akcjonariusze Vistula&Wólczanka i W. Kruk
udział w
W.Kruk
data
udział w
V&W
data
AIG TFI
8,54%
2007-12-31
3,83%
2008-03-27
CU Polska TFI
0,81%
2007-12-31
0,81%
2007-12-31
ING TFI
9,79%
2007-12-31
14,01%
2007-12-31
Millennium TFI
5,00%
2008-02-19
4,40%
2008-03-18
PKO TFI
6,96%
2007-12-31
4,54%
2007-12-31
TFI PZU
3,83%
2007-12-31
0,44%
2007-12-31
akcjonariusz
19-05-2008
TFI
Kurs W. Kruk S.A.
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2005-12-30
2006-12-30
2007-12-30
Źródło: Holder ( www.holder.com.pl )
Warto przy tym zauważyć, że wśród znaczących akcjonariuszy
obu spółek – Vistula & Wólczanka i W. Kruk znajdziemy te same
instytucje finansowe. Zgodnie ze sprawozdaniami na 31 grudnia
2007 r. największym inwestorem finansowym W. Kruk jest ING
TFI, posiadające niemal 10% wszystkich akcji spółki. To TFI
pozostaje również znaczącym właścicielem Vistula & Wólczanka,
dysponując 14% udziału w kapitale. Oprócz ING TFI
akcjonariuszami kontrolującymi ponad 5% akcji W. Kruk są AIG
TFI, PKO TFI oraz Millennium TFI pozostające również
znaczącymi akcjonariuszami V&W. W obydwu spółkach poza TFI
powtarzają się też inni inwestorzy finansowi - dwa OFE oraz 5
Towarzystw Ubezpieczeniowych.
OFE
Obecność tych samych firm w akcjonariacie obu spółek oznacza
bardzo specyficzną sytuację. Wobec dość powszchnej opinii o
2007-12-31
2007-12-31
Bankowy OFE
0,43%
1,48%
niskiej cenie wezwania, jego powodzenie może doprowadzić do
TU
wzrostu kursu V&W (tanio kupiona dobra firma). A to oczywiście
2006-12-31
2006-12-31
AXA Życie
0,31%
0,08%
przełoży się na wzrost wartości posiadanych w tej spółce
pakietów. Warto przy tym pamiętać, że V&W to firma o
2006-12-31
2006-12-31
Cardif TUnŻ
0,01%
0,00%
kapitalizacji o 60% wyższej niż W.Kruk, stąd przy podobnym
2006-12-31
2006-12-31
FINLIFE
0,03%
0,01%
zaangażowaniu mierzonym udziałem w kapitale obu spółek ich
2006-12-31
2006-12-31
Gerling Życie
0,19%
0,04%
wpływ na wzrost aktywów a w konsekwencji na ruch wartości
2006-12-31
2006-12-31
Nordea Życie
0,20%
0,05%
jednostek będzie różny. Np dla ING TFI pakiet akcji W.Kruk to
Źródło: Holder ( www.holder.com.pl )
jedynie 3,5% aktywów podczas gdy pakiet V&W stanowi aż 13%
zarządzanych środków. Być może zatem silniejszym argumentem
w przypadku niektórych inwestorów będzie skala ich korzyści mierzona zmianą wartości obu posiadanych pakietów.
ING OFE
4,14%
2008-03-28
3,18%
2007-12-31
Argumentem, który może zadecydować przeciwko sprzedaży akcji w wezwaniu są ceny nabycia akcji W.Kruk. Oazuje się
jednak, że w przypadku sprzedaży posiadanych pakietów akcji po cenie z wezwania większość funduszy inwestycyjnych
(kontrolujących 34,5% kapitału W. Kruk S.A.) osiągnie zysk. Stratę na inwestycji realizowałyby jedynie fundusze CU Polska TFI i
TFI PZU, dla których cena wezwania jest niżsa od ceny nabycia. Spośród pozostałych funduszy większość zarobi nawet po
kilkaset procent na sprzedaży posiadanych pakietów.
Tomasz Publicewicz, Michał Kalbarczyk
Analizy Online
© Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.
strona 1 z 2
Wezwanie na akcje Kruk S.A.
www.holder.com.pl
19-05-2008
Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania
naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.holder.com.pl/subskrypcja.shtml
Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji
zbiorowego lokowania (funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). Zakres działalności
firmy obejmuje również monitoring zmian akcjonariatu polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych.
HOLDER jest serwisem prowadzonym przez firmę Analizy Online. Jest on dedykowany inwestorom finansowym oraz podmiotom
pośredniczącym w transakcjach na rynku kapitałowym. Podstawową funkcjonalnością HOLDERA jest analiza stanu oraz zmian
zachodzących w akcjonariacie polskich spółek publicznych.
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane
przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online Sp. z o.o. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja,
iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny.
Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z metodologią stosowaną przez
Analizy Online Sp. z o.o., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych.
Spółka Analizy Online Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w
niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku Klientów spółki Analizy Online Sp. z o.o., którzy
otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online Sp. z o.o.
Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak również przytaczanie
zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online Sp. z o.o.
© Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.
strona 2 z 2

Podobne dokumenty