Nabór na stanowisko "Inspektor ds. pracowniczych"

Komentarze

Transkrypt

Nabór na stanowisko "Inspektor ds. pracowniczych"
OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1/2015
NA STANOWISKO
Inspektora ds. pracowniczych
w Domu Pomocy Społecznej w Suszu
z dnia 08 czerwca 2015 roku
1. Nazwa i adres jednostki ogłaszającej nabór:
Dom Pomocy Społecznej w Suszu
ul. Iławska 42
2. Stanowisko urzędnicze, na które ogłaszany jest nabór:
Stanowisko pracy Inspektor ds. pracowniczych
w Domu Pomocy Społecznej w Suszu
3. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:
Wymagania formalne warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze :
WYMAGANIA KONIECZNE :
1.
2.
3.
4.
Obywatelstwo polskie.
Wykształcenie co najmniej średnie.
Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
Staż pracy min. 2 lata, w tym 1 rok w dziale kadr.
WYMAGANIA POŻĄDANE :
1. Biegła obsługa komputera w zakresie Pakietu Office.
2. Umiejętność współpracy z ludźmi, umiejętność organizowania własnej pracy.
3. Zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność,
rzetelność, uprzejmość.
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
I. ZADANIA I OBOWIAZKI O CHARAKTERZE OGÓLNYM:
ZAKRES CZYNNOŚCI :
Prowadzenie akt osobowych pracowników dps zgodny z przepisami prawa.
Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy.
Korespondencja między dps, a pracownikami /poczta, fax/.
Kompletowanie wniosków dla pracowników dps-u przechodzących na rentę i
emeryturę.
5. Prowadzenie archiwum spraw kadrowych.
1.
2.
3.
4.
2
6. Przygotowanie sprawozdań dla GUS dotyczących spraw kadrowych.
7. Przyjmowanie interesantów /gdy wymagają tego okoliczności/.
8. Czuwanie nad aktualizacją książeczek zdrowia, badań profilaktycznych
pracowników.
9. Przygotowywanie i pisanie pism.
10. Prowadzenie ewidencji obecności pracowników domu pomocy społecznej
(listy obecności, zeszyt wyjść poza obiekty dps-u, kartoteki czasu pracy, karty
urlopowe).
11. Przygotowywanie projektu planu urlopów, po konsultacji z zainteresowanymi
pracownikami i przedstawienie dyrektorowi do zatwierdzenia.
12. Załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników domu pomocy
społecznej, współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
13. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora dps.
14. Przyjmowanie i załatwianie wniosków o świadczenia z ZFŚS.
15. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
16. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów przeciwpożarowych.
ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kodeks Pracy
Ustawa o ochronie danych osobowych
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
Pozostałych przepisów prawa wymaganych na stanowisku
Ustawa o sprawozdawczości budżetowej
Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5. Wymagane dokumenty:
Oferta kandydata powinna zawierać w szczególności :
WYMAGANE DOKUMENTY :
Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny.
Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy.
Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne
lub kopia aktualnego „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego
Rejestru Karnego.
6. Podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych . Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.
1.
2.
3.
4.
5.
3
ZASADY NABORU NA STANOWISKO
Wyboru najkorzystniejszej oferty spośród kandydatów dokona Komisja powołana
Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Suszu.
Po dokonanym
wyborze
Komisja przedstawi propozycję
kandydatury do
zatrudnienia na to stanowisko w Domu Pomocy Społecznej w Suszu.
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Kandydaci powinni składać oferty w zamkniętych kopertach z podaniem
adresu zwrotnego z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko pracy Ogłoszenie Nr 1/2015 na stanowisko Inspektor ds.
pracowniczych w Domu Pomocy Społecznej w Suszu z dnia 08.06.2015 r.”
w terminie do 20 czerwca 2015 roku do godziny 1500 w siedzibie Domu
Pomocy Społecznej w Suszu ul. Iławska 42.
Informujemy, iż dokumenty składane przez kandydatów będą gromadzone w Domu
Pomocy Społecznej w Suszu, a dane osobowe kandydatów będą przetwarzane
najpóźniej po zakończeniu sprawdzenia ewentualnej poprawności przeprowadzonego
naboru przez organy do tego uprawnione.
Informacji na temat naboru na stanowisko udziela:
1) Maria Flaszyńska – Główny Księgowy – pok. 3/13 (Księgowość), tel. (55) 2786017
2) Joanna Miąskowska –St. Inspektor ds. adm. - pok. 3/9 (Kadry), tel. (55) 2786223
DYREKTOR
/-/ Henryk Stańczyk

Podobne dokumenty