Do pracy naukowej powinna być dołączona bibliografia

Komentarze

Transkrypt

Do pracy naukowej powinna być dołączona bibliografia
Do pracy naukowej powinna być dołączona bibliografia załącznikowa (literatura przedmiotu)
będąca wykazem dokumentów wykorzystanych przez autora. Zasady opisu tych dokumentów
ustala norma PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma
i struktura. Norma ta jest przeznaczona do stosowania przy sporządzaniu przypisów w celu
włączenia ich do bibliografii i przy formułowaniu powołań w tekście odpowiadających
pozycjom w tej bibliografii. W przypadku wykorzystania w pracy naukowej dokumentu
elektronicznego stosuje się dodatkowo normę PN-ISO 690-2:1999 Informacja i
dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Arkusz 2: Dokumenty elektroniczne i ich
części.
Opis wydawnictw zwartych
Odpowiedzialność główna - nazwa autora (do trzech autorów, jeśli jest ich więcej tylko
pierwsza i skrót "et al." = "i in."). Nazwę autora podaje się w inwersji (najpierw nazwisko
potem imię). Dopuszcza się redukowanie imienia do inicjałów. Można podawać nazwy
redaktorów książek składających się z prac pochodzących z różnych źródeł lub artykułów
kilku autorów, pod warunkiem, że redaktor jest wyraźnie wskazany; w takich przypadkach po
nazwie należy dodać w nawiasie okrągłym skrót "red."
Tytuł - gdy dzieło jest pracą zbiorową mającą redaktora, tytuł jest pierwszym elementem
opisu. Można przyjmować podtytuł jeśli jest to korzystne dla identyfikacji dokumentu.
Odpowiedzialność drugorzędna (element fakultatywny opisu). Można tu podawać nazwę
edytora lub redaktora naukowego w przypadku pracy zbiorowej lub wielu autorów.
Wydanie - oznaczenie wydania wyższego od pierwszego. Przyjmuje się cyfry arabskie.
Przyjmuje się oznaczenie wydania pierwszego jeśli jest ono podane w źródle.
Publikacja (miejsce, wydawca) - fakultatywne.
Rok - data wydania jest obowiązkowa, podaje się ją cyframi arabskimi w postaci
czterocyfrowej.
Uwagi (element fakultatywny), np. numer tomu.
Numer znormalizowany - ISBN (w opisie fragmentu lub artykułu w wydawnictwie zwartym
element fakultatywny).
Przykład:
Lindsay, D. Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Wrocław: Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej, 1995. ISBN 83-70851-45-2.
Artykuł w wydawnictwie zwartym:
Przykład:
Praczyk-Jędrzejczak, M. Katalogowanie dokumentów elektronicznych. Wybrane zagadnienia.
W: Miscellanea informatologica. Pod red. M. Górnego i P. Nowaka. Poznań: Sorus, 2001, s.
73-106.
Elementy opisu artykułu w czasopismach
Przykład:
Denek, K. Prace magisterskie. Dydaktyka Szkoły Wyższej 1987 R. 20 nr 2 s. 165-178.
lub
Denek, K. Prace magisterskie. „Dydaktyka Szkoły Wyższej” 1987, R.20, nr 2, s. 165-178.
Interpunkcja w opisie:
Najważniejszą regułą jest konsekwentne stosowanie w całej pracy jednolitych zasad wg
przyjętego wzoru, np.:






Między autorem a tytułem, jeśli te dwa elementy opisu są wystarczająco odróżnione
typograficznie można zrezygnować z interpunkcji, w przeciwnym razie można
postawić dwukropek lub przecinek,
Między tytułem a podtytułem dwukropek lub kropka, tak jak po tytule/podtytule,
Jeśli wprowadzamy adres wydawniczy to między miejscem wydania a wydawnictwem
stawiamy dwukropek, następnie przecinkiem oddzielamy wydawcę od roku
wydania,
Po adresie wydawniczym podaje się numer lub numery stron poprzedzając je
przecinkiem lub wstawiając spację,
Opis bibliograficzny kończy się kropką.
Wyróżnienia typograficzne oraz interpunkcja nie są częścią normy. Elementy te mogą
być kształtowane w inny sposób, lecz zapewniający jednolity system interpunkcji i
wyróżnień typograficznych
W celu rozróżnienia elementów decydujących o uporządkowaniu przypisów norma
dopuszcza stosowanie różnych krojów pisma i podkreśleń.
Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych
Nazwisko, imię
Tytuł
[typ nośnika] – podawany w nawiasach kwadratowych po tytule z możliwymi
odpowiednikami [online], [CD-Rom], [dyskietka]
Kolejność wydania/ wersji/ aktualizacja
Miejsce wydania: wydawca, data wydania
Data dostępu (obowiązkowe w przypadku dokumentów online) – należy poprzedzić
wyrażeniem dostęp
Warunki dostępu (obowiązkowe w przypadku dokumentów online )
Przykład:
³Migracje wewnętrzne ludności 2002. Oprac. M. Kołaska i in. [Online]. Warszawa: GUS,
2003.[dostęp:29 marca 2004]. Dostępny w World Wide Web:
http://sp.stat.gov.pl/spis/mig_wew_lud/publik.pdf. ISBN 83-70272-86-X.
Elementy opisu artykułu w czasopiśmie elektronicznym
Przykład:
²Śliwińska E. Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych: standardy dla potrzeb
cytowania w przypisach. W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy.
[Online] 2000 nr 6(14) [dostęp: 2001-10-21]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib14/sliwinska.html. ISSN 1507-7187.
³Jazdon A., Rucińska-Nagórny A. Wdrożenie systemu bibliotecznego Horizon w Bibliotece
Uniwersyteckiej w Poznaniu... W: Horyzonty. Biuletyn Porozumienia „Biblioteka z
Horyzontem”. [Online] 2000 nr 2 [dostęp: 29-03-2004]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.pfsl.poznan.pl/horyzonty.hor2.html.
Elementy opisu dokumentu ze strony WWW
Budowa opisu:
Autor. Tytuł dokumentu (tekstu) [Typ publikacji, np. dokument elektroniczny]. [Tryb
dostępu] [Data dostępu] Warunki dostępu.
Przykład:
Zasady edycji dokumentu elektronicznego do Biuletynu EBIB [Dokument elektroniczny].
[Online]. [dostęp: 2004-03-10] Dostęp w World Wide Web:
http://ebib.oss.wroc.pl/zasady.php.
Opracowano na podstawie:
1. Szkutnik, Z. Metodyka pisania pracy dyplomowej. Poznań: Wydawnictwo
Poznańskie, 2005. ISBN 83-7177-371-4.
2. Zasady edycji dokumentu elektronicznego do Biuletynu EBIB [Dokument
elektroniczny]. [Online]. [dostęp: 2009-01-22] Dostęp w World Wide Web:
http://www.ebib.info/content/view/1121/
3. Krysiński P., Kubiak W., Szafik K. Jak napisać pracę magisterską [dokument
elektroniczny]. [Online]. [dostęp 2009-01-22] Dostęp w World Wide Web:
http://www.stud.umk.pl/~inibikol/mgrtutorial/ind10.html;
http://www.stud.umk.pl/~inibikol/mgrtutorial/ind11.html.

Podobne dokumenty