WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

Komentarze

Transkrypt

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
1.
INFORMACJA O WYDZIALE
Wydział Nauk Ekonomicznych jest jedną z największych jednostek organizacyjnych Politechniki
Koszalińskiej. Wydział prowadzi kształcenie czterech kierunkach studiów: Ekonomia (I i II stopień),
Zarządzanie (I i II stopień), Finanse i rachunkowość (I stopień), Gospodarka Przestrzenna (I stopień).
Na studiach I i II stopnia kształci się ponad 1,8 tys. studentów w trybie studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrą naukowo-dydaktyczną, na którą
składa się ponad 70 nauczycieli akademickich oraz liczne grono praktyków z otoczenia
gospodarczego.
Wydział Nauk Ekonomicznych dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną o łącznej powierzchni około
6 tys. m2. Oprócz sal wykładowych i ćwiczeniowych w procesie dydaktycznym wykorzystywane są
laboratoria komputerowe, specjalistyczne pracownie wyposażone w projektory multimedialne, jak
również audytorium mieszczące ponad 350 słuchaczy (przygotowane także do celów
konferencyjnych).
Obiekty dydaktyczne są w pełni przystosowane do potrzeb studentów niepełnosprawnych.
Zlikwidowano bariery architektoniczne, a swobodne przemieszczanie osób po wszystkich
kondygnacjach zapewniają cztery windy.
Studenci Wydziału mają do dyspozycji czytelnię książek oraz czasopism zaopatrzoną w bogaty
zbiór podręczników, monografii tematycznych (w języku polskim i językach obcych) oraz
profesjonalne, uznane czasopisma o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ponadto, w kampusie w
którym mieści się Wydział Nauk Ekonomicznych, funkcjonują: księgarnia, punkty kserograficzne oraz
bar dla studentów i pracowników. Na terenie całego kampusu studentom zapewniono również
dostęp do bezprzewodowego Internetu.
Studenci wszystkich kierunków mają możliwość uczestniczenia w organizacjach i kołach
naukowych studenckich, które funkcjonują w Politechnice Koszalińskiej. W ramach Wydziału
działalność prowadzą następujące organizacje: Studenckie Koło Menedżerów, AIESEC, Studencka
Organizacja Turystyczna „SOT”, Koszalińskie Studenckie Forum Bussines Center Club, Studenckie Koło
Naukowe Logistyki "proLOG", Samorząd WNE.
Realizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych prace naukowe w zasadniczej mierze skupiają się
na szeroko rozumianej analizie mikro- i makroekonomicznych aspektów funkcjonowania gospodarki
w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym, jak również w ujęciu analiz branżowych i sektorowych. W
ramach prowadzonych badań pracownicy Wydziału realizują tematy badawcze, które uzyskały
finansowanie w ramach międzynarodowych i krajowych projektów badawczych oraz badań
statutowych Uczelni.
W prowadzonych kierunków Wydział przygotował następującą ofertę specjalności :
1. EKONOMIA I stopień - specjalności: Ekonomika przedsiębiorstwa, Gospodarka regionalna i
lokalna, Gospodarka publiczna, Badania operacyjne i analiza statystyczna .
2. EKONOMIA II stopień - specjalności: Ekonomia menedżerska, Finanse i polityka pieniężna,
Gospodarka publiczna i samorządowa, Rynek nieruchomości, Kapitał ludzki w biznesie.
3. ZARZĄDZANIE I stopień - specjalności: Zarządzanie marketingowe, Zarządzanie
przedsiębiorstwem, Biznes turystyczny.
4. ZARZĄDZANIE II stopień - specjalności: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie usługami,
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem (MSP).
5. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I stopień - specjalności: Finanse i rachunkowość samorządu
terytorialnego, Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, Finanse i rachunkowość banku i
zakładu ubezpieczeń.
6. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopień - specjalności: Gospodarka energią odnawialną,
Inwestycje i gospodarka nieruchomościami, Gospodarka miejska i regionalna, Gospodarka
turystyczna

Podobne dokumenty