Plakat disco polo

Komentarze

Transkrypt

Plakat disco polo
IMPREZA CHARYTATYWNA BARWICE
5 LIPCA 2015 STADION MIEJSKI
ZBIERAMY PIENI¥DZE DLA JULII I NATALII NIEDZIELA
I DLA KINGI RADZIEJEWSKIEJ
..wszystko zaczê³o siê od meczu charytatywnego, który sta³ siê deserem pikniku rodzinnego …
Jeœli chcecie w s³oneczny niedzielny dzieñ dobrze siê bawiæ, pomóc i mieæ fajne wspomnienia, to zapraszamy
od godz. 10.00 - turniej pi³karski rocznika 2006
od godz. 12.30
- teatr Recepta
- zabawy i konkursy dla dzieci poprowadzi niezast¹piony Zdzisiu Miechowiecki;
- Klauni i Barwaldek bêd¹ zabawiaæ maluszki i pozowaæ wdziêcznie do rodzinnych fotek;
- zumbê i fitnes dla chêtnych bez ograniczeñ wiekowych i p³ciowych poprowadzi Justyna Kuzio z Czaplinka;
- z pokazem zaprezentuje siê Klub Sportów Walki ze Szczecinka;
- ta impreza to magia ludzi dobrej woli, nie mog³o wiêc zabrakn¹æ iluzjonisty Appolino;
- pokazy ratownictwa medycznego i ochotniczej stra¿y po¿arnej;
- wokalnie i muzycznie zaprezentuj¹ siê: Chór "Chwytaj dzieñ", Janusz Kowalkowski,
kapela "Ch³opaki barwiczki - Janek, Jurek i Ogórek", Pi¹tka Plus, Pineski...
Bêdzie mo¿na skorzystaæ z dmuchanych atrakcji, prze¿yæ przeja¿d¿kê na kucyku, pomalowaæ buŸki, postrzelaæ z ³uku,
zmierzyæ ciœnienie i cholesterol, wygraæ upominek w loterii, wylicytowaæ wspania³e pami¹tki sportowe i muzyczne,
skosztowaæ swojskiego chleba, ciast, gofrów, lemoniadki i specja³u s³odkiego na patyku - grillowanego.
Stoisko "Bajki" serwowaæ bêdzie niedzielny obiad: szasz³yki, kebab, grillowane jad³o i coœ na zaschniête gard³o.
Bêdzie mo¿na poogl¹daæ firmowe stoiska oraz tañczyæ i œpiewaæ wspólnie z Pudzian Band, Kris Talisman, MixDance, Shymi oraz Ergol.
A mecz … i choæ bramki bêd¹ dwie i jedna pi³ka w grze, to bêdzie to niezwyk³y mecz:
Gwiazdy kontra Samorz¹dowcy - prawdziwa Liga Mistrzów. W rolê czirliderek wciel¹ siê dziewczynki - "Okitki".

Podobne dokumenty