Projekt „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”

Komentarze

Transkrypt

Projekt „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza III etap
rekrutacji do projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”.
Termin rekrutacji: od 20 do 24 lutego 2017 r. w godz. 9:00-15:00.
Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
 w wieku 30+;
 niepełnosprawne posiadające oświadczenie o niepełnosprawności: ksero orzeczenia lub
innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza (orzeczenie
o stanie zdrowia lub opinia);
 mieszkające na terenie województwa małopolskiego;
 bezrobotne (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba
bezrobotna) lub bierne zawodowo, w tym osoby opiekujące się osobami zależnymi.
Formy wsparcia, m.in.:
 szkolenia zawodowe,
 staże zawodowe,
 indywidualne poradnictwo zawodowe,
 indywidualne pośrednictwo pracy,
 warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 indywidualne wsparcie motywacyjne (psychologiczne).
Strona projektu:
www.niepelnosprawninarynkupracy.pl
Biuro projektu:
ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów

Podobne dokumenty