L.p. Pytanie/wątpliwość Odpowiedź/stanowisko MRiRW PREMIE 1

Komentarze

Transkrypt

L.p. Pytanie/wątpliwość Odpowiedź/stanowisko MRiRW PREMIE 1
L.p. Pytanie/wątpliwość
Odpowiedź/stanowisko MRiRW
PREMIE
1.
Czy wnioskodawca w ramach „premii” może być ubezpieczony w Paragraf 5 ust. 1 pkt 1 lit a rozporządzenia stanowi, iż pomoc na operację w
KRUS?
zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a jest przyznawana, jeżeli podmiot
ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu
rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje
działalność
gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
(Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489), jako produkcja
artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
2.
Czy osoba „pracująca” (ZUS), chcąca otworzyć działalność Tak. Należy jednak mieć na uwadze, że w każdym LSR LGD musi
gospodarczą może wnioskować o premię?
przedstawić sposób podejścia do grup defaworyzowanych ze względu na
dostęp do rynku pracy. Wśród członków tej grupy nie ma osób
zatrudnionych na etat, należy więc wziąć w kryteriach wyboru operacji pod
uwagę wskaźniki jakie LGD ma do osiągniecia, a wśród nich jest realizacja
operacji przez przedstawicieli grup defaworyzowanych.
3.
Kiedy dostępny będzie biznesplan stanowiący podstawę rozliczenia Formularz biznesplanu będzie udostępniony przez Agencję Restrukturyzacji
premii?
i Modernizacji Rolnictwa, w związku z tym wskazanie dokładnej daty
udostępnienia tego formularza przez MRiRW nie jest obecnie możliwe.

Podobne dokumenty