Nowa siedziba Cricoteki

Komentarze

Transkrypt

Nowa siedziba Cricoteki
Nowa siedziba Cricoteki
Cricoteka rozpoczęła swą działalność w 1980 roku w
Krakowie jako Ośrodek Teatru Cricot 2. Przez następne
dziesięć lat Ośrodek tworzył instytucjonalne podstawy
funkcjonowania Teatru Cricot 2 gromadząc jednocześnie
materiały dokumentujące twórczość teatralną i plastyczną
Tadeusza Kantora. Po śmierci artysty Ośrodek Teatru
Cricot
2
Cricoteka
zmienił
nazwę
na
Ośrodek
Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka. Pod tą
nazwą funkcjonuje obecnie w kilku miejscach w Krakowie
(biura Cricoteki przy ul. Szczepańskiej 2; Archiwum
Cricoteki przy ul. Kanoniczej 5; Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora przy ul. Siennej 7/5
oraz magazyny zbiorów). Niestety, żadne z nich nie pozwala na pełną prezentację
twórczości Tadeusza Kantora, dlatego konieczne stało się scalenie rozproszonej w kilku
miejscach instytucji w jednej siedzibie.
W październiku 2005 roku ze strony Województwa Małopolskiego – organizatora
Cricoteki, pojawiła się propozycja stworzenia nowej siedziby w dawnej Elektrowni
Podgórskiej przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie. Plany zakładały zaadaptowanie na
potrzeby Ośrodka zabytkowych budynków dawnej elektrowni oraz stworzenie
zintegrowanego z nimi, nowoczesnego obiektu nowej siedziby Cricoteki.
W 2006 w międzynarodowym konkursie architektonicznym wyłoniono koncepcję
autorstwa IQ2 Konsorcjum (Wizja Sp. z o.o.- Stanisław Deńko, nsMoonStudio Sp. z o.o.Piotr Nawara, Agnieszka Szultk, Kraków).
Projekt został nagrodzony za ambitną próbę
zbudowania przestrzeni publicznej będącej
jednocześnie sceną i widownią – miejscem
nieustannego spektaklu, gdzie tak jak w Teatrze
Kantora, zostają zlikwidowane granice między
aktorem a widzem. W pracy czytelne są
inspiracje koncepcjami artystycznymi artysty,
szczególnie ideą ambalażu i sztuką konfliktu i
„spięcia”,
łamaniem
stereotypów
i
prowadzeniem niecodziennych zderzeń form i
treści.
Przetworzenie charakterystycznego rysunku człowieka niosącego na plecach stół (rysunek
autorstwa Tadeusza Kantora) jest symbolem „spięcia” materii, przedmiotu z istotą
ludzką. Projekt tworzy potrzebny w tej części miasta wyraźny akcent przestrzenny, formę
w sposób zdecydowany budującą nową panoramę Podgórza. Respektuje kontekst miejsca
traktując obiekt jako kantorowski „rekwizyt” odpowiadający duchowi i skali tej
postindustrialnej dzielnicy Krakowa.
W 2009 roku projekt Cricoteki otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pn. Budowa
nowej siedziby Cricoteki w tym Muzeum Tadeusza Kantora z Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego oraz środki na wkład własny pochodzące z budżetu
Województwa Małopolskiego.
W grudniu 2009 roku podpisano umowę na realizację budowy z firmą Chemobudowa S.A.
a zakończenie prac budowlanych przewidziano na jesień 2014 roku.
Zmieniony pejzaż nadwiślańskich bulwarów. W efekcie rewitalizacji zabudowań
Elektrowni Podgórskiej i budowy nowej Cricoteki powstanie wielofunkcyjny budynek,
który stanie się atrakcyjnym punktem na turystycznej mapie Krakowa. Nowa siedziba
Cricoteki będzie nie tylko jedną z najoryginalniejszych budowli w Krakowie, ale także
miejscem wielu artystycznych wydarzeń.
Wielofunkcyjność budynku:
Stała ekspozycja dzieł Tadeusza Kantora wchodzących w skład stworzonej przez
artystę kolekcji Cricoteki, na którą składają się obiekty sceniczne, rekonstrukcje
obiektów, oraz rzeźby ukazujące najważniejsze etapy w twórczości artysty.
Przestrzeń na wystawy czasowe. Organizacja wystaw czasowych w nowych
warunkach pozwoli na prezentacje wybranych aspektów twórczości Kantora poszerzonych
o pokazy zbiorów z innych muzeów i galerii. Planowane jest także włączenie w program
instytucji pokazów sztuki współczesnej, wystaw problemowych podejmujących rozmaite
wątki związane z twórczością Tadeusza Kantora, a rozwijane przez współczesnych
artystów.
Sala wielofunkcyjna gotowa na przyjęcie gościnnych spektakli, prowadzenia
warsztatów teatralnych, staży i praktyk umożliwiających zapoznanie się z metodą pracy
artysty, historią jego dokonań teatralnych i plastycznych. Sala zaprojektowana jest na
przyjęcie łącznie 140 osób publiczności. Sala zaprojektowana została w taki sposób, aby
w miarę potrzeb możliwe było także zaaranżowanie w niej wystawy czasowej.
Sala edukacyjna - możliwość przyjęcia do 40 osób publiczności. Zaaranżowana
w sposób umożliwiający prowadzenie rozmaitych form działalności edukacyjnej.
Od organizowania projekcji poprzez zajęcia dla dzieci, młodzieży a także odczyty
i wykłady w formie seminaryjnej.
Archiwum - Czytelnia - Biblioteka – nowoczesny ośrodek dokumentacji historii Teatru
Cricot 2 – wychodząc od zasobów archiwum Cricoteki, tworzonego pod kierunkiem
Tadeusza Kantora planowane jest rozszerzenie zbiorów o materiały dotyczące
najważniejszych zjawisk w sztuce XXI wieku o charakterze komparatystycznym dla
twórczości Kantora oraz dokumentację aktualnych wydarzeń. Zakończona zostanie
komputeryzacja zbiorów i udostępnienie ich w sieci internetowej. Skupienie informacji
i szybkiego dostępu do bibliografii, archiwaliów, filmów i taśm audio połączone
z możliwością skonfrontowania na miejscu z oryginałem, ukaże pełny wyraz dorobku
artystycznego Kantora.
Księgarnia - usytuowana na poziomie - 1 w przestrzeni hollu głównego
Kawiarnia – na ostatnim piętrze nowego budynku powstanie kawiarnia z jednym z
najpiękniejszych widoków na panoramę Krakowa.
Magazyn - część zbiorów, która nie znajdzie miejsca na stałej ekspozycji, zostanie
zmagazynowana i przechowywana w tym samym budynku w odpowiednich warunkach
spełniających normy muzealne i konserwatorskie.
Plac publiczny - plac pod budynkiem będzie pełnił rolę placu publicznego z ławkami,
małym placem zabaw dla dzieci. Stanie się miejscem przyjaznym dla wszystkich
Krakowian, celem spacerów - bowiem zejście na bulwary nad rzeką pozwoli na swobodny
dostęp do tego miejsca o każdej porze, niezależnie od funkcji wystawienniczych budynku.
Wydarzenia będą mogły być organizowane również w przestrzeni otwartej na placu przed
budynkiem o powierzchni 600 m – specjalnie przystosowanym do zmiany w scenę na
otwartym powietrzu.
2
Galeria-Pracownia ul. Sienna
Galeria – Pracownia, Ostatni Pokój, Biedny Pokoik Wyobraźni - to nazwy, pod jakimi
funkcjonuje ta siedziba Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
mieszcząca się przy ul. Siennej 7/5 w Krakowie. W jej skład wchodzą obecnie dwie
przestrzenie. Pierwsza to niewielki pokój, w którym artysta mieszkał i tworzył w latach
1987-1990. Wyposażenie tej pracowni po śmierci Tadeusza Kantora zostało przekazane
Cricotece w depozyt, a następnie częściowo przez nią odkupione od rodziny artysty.
W sąsiedztwie pracowni powstała galeria, której budowę, rozpoczętą jeszcze za życia
artysty, Cricoteka dokończyła z początkiem lat 90.
więcej: www.news.circoteka.pl