Zaliczenie Strona 1 z 1 Organizacja plików: Wszystkie pliki

Komentarze

Transkrypt

Zaliczenie Strona 1 z 1 Organizacja plików: Wszystkie pliki
Zaliczenie
Strona 1 z 1
Organizacja plików: Wszystkie pliki oddawane do sprawdzenia należy zapisać we wspólnym
folderze o nazwie będącej numerem indeksu, umieszczonym na pulpicie. Pliki należy podpisać
wewnątrz imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu. Oddajemy tylko źródła programów !!!
Program Uczelnia:
1. Napisać pakiet rodzajowy pozwalający na tworzenie dynamicznych stosów złożonych z
elementów dowolnego typu T. Pakiet ma zawierać następujące procedury:
- DODAJ wstawiającą na wierzchołek danego stosu element podany jako parametr,
- WYPISZ wypisującą elementy danego stosu.
Napisać pakiet uczelni zawierający konkretyzację powyższego pakietu dla typu
PRACOWNIK, gdzie PRACOWNIK to typ rekordowy złożony z pól IMIE, NAZWISKO
(ciągi znaków), STANOWISKO (element typu wyliczeniowego o możliwych wartościach:
asystent, adiunkt, wykładowca, profesor). Pakiet ma zawierać procedurę POBIERZ
pobierającą od użytkownika dane pracownika.
Napisać program testujący tworzący stos pracowników i wypisujący zawartość stosu.
Pracownicy pobierani są od użytkownika aż do momentu, w którym zdecyduje on o
zakończeniu tworzenia stosu. Program ma wykorzystywać procedury DODAJ, WYPISZ i
POBIERZ z wcześniej stworzonego pakietu.
2. Dopisać do pakietu uczelni procedurę, która zapisuje zawartość stosu z danymi pracowników
uczelni do pliku binarnego o dostępie bezpośrednim podanego jako parametr, grupując ich
przy tym wg wartości pola STANOWISKO (w pliku zapisani będą na przykład najpierw
asystenci, potem adiunkci itd.).
Wykorzystać procedurę w programie testującym z punktu 1. Nazwa pliku, do którego
zapisujemy pracowników, ma być podawana przez użytkownika.
3. Dopisać do pakietu uczelni deklarację typu KATEDRA. Typ KATEDRA ma być typem
rekordowym z wyróżnikiem JEDNOSTKA_PODLEGLA typu boolean wskazującym, czy
dana katedra podlega jakiejś innej jednostce. Wyróżnik ma mieć domyślną wartość false.
Pozostałe pola rekordu to NAZWA (ciąg znaków), ZATRUDNIENI (wskazanie do stosu
przechowującego pracowników), i w przypadku gdy wyróżnik ma wartość true NAZWA_JEDNOSTKI_NADRZEDNEJ (ciąg znaków). Skonkretyzować typ stosowy
przechowujący elementy typu KATEDRA. Dopisać procedurę POBIERZ pobierającą od
użytkownika dane katedry (łącznie z zatrudnionymi w niej pracownikami w liczebności
zgodnej z życzeniem użytkownika).
Utworzyć w programie testującym stos katedr i wypisać jego zawartość. Analogicznie jak w
przypadku stosu pracowników, wykorzystać odpowiednie procedury DODAJ, WYPISZ i
POBIERZ.
OCENY:
3 = pkt 1
4 = pkt 1 + 2
5 = pkt 1 + 2 + 3

Podobne dokumenty