Regulamin rekrutacji

Komentarze

Transkrypt

Regulamin rekrutacji
Biuro Projektu
ELAMED Sp. z o.o. Sp.k.
al. Roździeńskiego 188 c (Wejście 1), 40-203 Katowice
tel.: 510-270-171, email: [email protected]
www.telespecjalisci.elamed.pl
REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE „MŁODZI TELE-SPECJALIŚCI”
§ 1 Definicje
Definicje mające zastosowanie w niniejszym dokumencie:
1.
Projekt – projekt „Młodzi Tele-Specjaliści”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój.
2.
Projektodawca – ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice.
3.
Biuro Projektu – komórka organizacyjna Projektodawcy do zarządzania i obsługi projektu oraz kontaktu i współpracy
z Uczestnikami/Uczestniczkami mieszczącą się w Katowicach przy al. Roździeńskiego 188c (wejście 1).
4.
Regulamin – niniejszy regulamin rekrutacji w projekcie „Młodzi Tele-Specjaliści”.
5.
Koordynator projektu – osoba odpowiedzialna za nadzór nad prawidłową realizacją projektu.
6.
Asystent Koordynatora – osoba prowadząca rekrutację do projektu.
7.
Kandydat/Kandydatka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad
określonych w Regulaminie.
8.
Uczestnik/Uczestniczka – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, która złożyła deklarację uczestnictwa
w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu oraz podpisała umowę szkoleniową dotyczącą jej udziału
w projekcie.
9.
Strona internetowa projektu – strona www o adresie: www.telespecjalisci.elamed.pl
10. Komplet dokumentów rekrutacyjnych - na etapie zgłoszenia: Formularz zgłoszeniowy do projektu oraz
zaakceptowany Regulamin.
§ 2 Informacje ogólne
1.
Regulamin określa zasady, warunki i tryb procesu rekrutacji w projekcie.
2.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.
Regulamin uwzględnia zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.
4.
Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 120 uczestników/uczestniczek projektu
w okresie od 01.05.2016r. - 31.10.2017r. poprzez zindywidualizowane szkolenia zawodowe, które mają na celu
zniwelowanie zdiagnozowanych luk kompetencyjnych. Jak również wsparcie doradcze mające na celu
wprowadzenie uczestników na rynek pracy, przygotowanie Indywidualnych Planów Działania i zniwelowanie
stresu związanego z ich aktualną sytuacją, niezbędnych do podjęcia nowego zatrudnienia.
5.
Realizacja projektu prowadzona będzie w sposób ciągły przez cztery edycje:
a)
edycja I: okres realizacji oferowanych form wsparcia od 01 maja 2016 r.
b) edycja II: okres realizacji oferowanych form wsparcia od 01 sierpnia 2016 r.
c)
edycja III: okres realizacji oferowanych form wsparcia od 01 listopada 2016 r.
d) edycja IV: okres realizacji oferowanych form wsparcia od 01 lutego 2017 r.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
1
Biuro Projektu
ELAMED Sp. z o.o. Sp.k.
al. Roździeńskiego 188 c (Wejście 1), 40-203 Katowice
tel.: 510-270-171, email: [email protected]
www.telespecjalisci.elamed.pl
6.
W ramach projektu przewidziane są dla każdego uczestnika następujące formy wsparcia:
a)
Indywidualne poradnictwo zawodowe:
- indywidualne sesje z doradcą zawodowym, średnio 4 godziny dla każdego uczestnika/uczestniczki,
- cel: diagnoza luk kompetencyjnych uczestników/uczestniczek, na podstawie przeprowadzonej diagnozy
zostanie stworzony dla każdego uczestnika/uczestniczki Indywidualny Plan Działania, który określi
predyspozycje zawodowe, zidentyfikowane deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności, cel zawodowy
uczestnika/uczestniczki w formie wypunktowanych działań, jakie musi podjąć.
b) Indywidualne poradnictwo psychologiczne:
-
indywidualne sesje z psychologiem, średnio 1 godzina dla każdego uczestnika/uczestniczki –
NIEOBLIGATORYJNE,
-
cel: zmniejszenie stresu związanego z brakiem pracy, podniesienie kompetencji osobistych oraz diagnoza
potencjału osobowościowego.
Szkolenia przewidziane dla wszystkich uczestników:
c)
-
Profesjonalny pracownik call center - 136 godzin szkoleniowych,7 grup, tematy:

szkolenie z obsługi klienta (36 godz.) program: etykieta rozmowy, utrzymanie relacji, telemarketing,

szkolenie z rozwoju kluczowych kompetencji miękkich (48 godz.) program: radzenie sobie ze
stresem/trudnym klientem, praca w zespole, kompetencje interpersonalne, autoprezentacja, zarządzanie
czasem,

szkolenie z tematów sprzedażowych (52 godz.) program: negocjacje, techniki sprzedaży, oferty
handlowe.
Lub
-
Specjalista ds. sprzedaży - 162 godziny szkoleniowe, 3 grupy, tematy:

szkolenie z obsługi klienta (32 godz.) program: etykieta rozmowy, utrzymanie relacji, telemarketing,

szkolenie z rozwoju kluczowych kompetencji miękkich (56 godz.) program: radzenie sobie ze
stresem/trudnym klientem, praca w zespole, kompetencje interpersonalne, autoprezentacja, zarządzanie
czasem,

szkolenie z tematów sprzedażowych (74 godz.) program: negocjacje, techniki sprzedaży, oferty
handlowe.
Oraz
-
Zarządzanie bazami CRM i obsługa programu do automatyzacji call center - 16 godzin szkoleniowych (ilość
godzin każdego z tematów dobierana pod kątem grupy call center/sprzedaż), 10 grup, program: podstawowe
funkcjonalności CRM, efektywne przeszukiwanie bazy CRM – znajdowanie rekordów i przeglądanie
kartoteki, tworzenie nowych rekordów – dodawanie klientów (kartoteki) i edytowanie, tworzenie listy
wysyłkowej i transakcji powiązanych z produktem/usługą; wykorzystywanie programu w trybie ruchu
przychodzącego (inbound) jak i wychodzącego (outbound), gromadzenie danych podczas rozmowy z klientem
i odpowiednie ich zapisywanie, zasady wyszukiwania klientów, edytowanie rekordów, wykonywanie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2
Biuro Projektu
ELAMED Sp. z o.o. Sp.k.
al. Roździeńskiego 188 c (Wejście 1), 40-203 Katowice
tel.: 510-270-171, email: [email protected]
www.telespecjalisci.elamed.pl
połączeń, przełączanie klienta między liniami,
korzystanie z kilku kartotek jednocześnie efektywne
korzystanie ze skryptów rozmów, katalogowanie rekordów.
-
Szkolenie z rozwoju kluczowych kompetencji miękkich: radzenie sobie ze stresem/trudnym klientem, praca
w zespole, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, zarządzanie czasem. Łącznie 504 godziny
szkoleniowe (48 godzin szkoleniowych na 1 grupę call center oraz 56 godzin szkoleniowych na 1 grupę
sprzedażową), 7 grup szkoleniowych call center oraz 3 grupy szkoleniowe sprzedaż, max.12 uczestników na
grupę.
-
ECDL Profile średnio 4 moduły (80 godz.) na uczestnika/uczestniczkę - moduły będą dopasowywane do
kwalifikacji uczestników oraz potrzeby danego stanowiska pracy call center/sprzedaż, różne konfiguracje,
10 grup:
-

arkusze kalkulacyjne,

użytkowanie baz danych,

grafika prezentacyjna,

współpraca online,

zarządzanie projektami.
Język angielski (60 godzin szkoleniowych) - szkolenie skierowane jest do 50% uczestników/ uczestniczek,
5 grup, u których zdiagnozowano brak podstawowej znajomości języka angielskiego. Tematyka oraz poziom
zostanie dostosowany do grupy.
-
W ramach szkoleń Projektodawca zapewni: materiały piśmiennicze, materiały szkoleniowe, stypendium
szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, pierwsze podejście do egzaminu certyfikującego przeprowadzanego przez
zewnętrzne niezależne podmioty, refundację opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, zwrot kosztów dojazdu
na szkolenia, catering.
d) Pośrednictwo pracy, średnio 6 godzin pracy pośrednika dla każdego uczestnika/uczestniczki.
Staże zawodowe:
e)
-
3-miesięczne staże dla każdego uczestnika/uczestniczki,
-
dla każdego uczestnika/uczestniczki Projektodawca zapewni: stypendium stażowe, zwrot kosztów badań
lekarskich, zwrot kosztów dojazdu na staż, wsparcie opiekuna stażysty,
-
cel: zdobycie doświadczenia zawodowego.
§ 3 Grupa docelowa projektu, warunki przystąpienia
1.
Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 120 osób (w tym 72 kobiety) z terenu województwa śląskiego
w wieku 18-29 lat, bezrobotnych lub biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym i szkoleniach finansowanych ze środków publicznych.
2.
Uczestnikiem/Uczestniczką w ramach projektu może być osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie
spełnia następujące kryteria formalne:
a)
jest osobą zamieszkującą (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego,
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
3
Biuro Projektu
ELAMED Sp. z o.o. Sp.k.
al. Roździeńskiego 188 c (Wejście 1), 40-203 Katowice
tel.: 510-270-171, email: [email protected]
www.telespecjalisci.elamed.pl
b) jest osobą w wieku 18-29 lat,
c)
jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo,
d) jest osobą, która nie uczestniczy/nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach
finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
e)
jest osobą, która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (dziennym),
f)
złoży komplet wymaganych oświadczeń, deklaracji oraz podpisze umowę szkoleniową, a w przypadku
wystąpienia wątpliwości przedstawi inne informacje, o ile będą niezbędne do wyjaśnienia wątpliwości,
g) została wytypowana do udziału w projekcie zgodnie z regulaminem.
§ 4 Proces rekrutacji
1.
Przyjmowanie zgłoszeń do projektu odbywa się w czterech edycjach:
a)
edycja I: od 01.05.2016 do 30.06.2016 roku – zrekrutowanych zostanie ok. 36 osób,
b) edycja II: od 01.08.2016 do 30.09.2016 roku – rekrutowanych zostanie ok. 24 osób,
c)
edycja III: od 01.11.2016 do 31.12.2016 roku – zrekrutowanych zostanie ok. 36 osób,
d) edycja IV: od 01.02.2017 do 31.03.2017 roku – rekrutowanych zostanie ok. 24 osób.
2.
Projektodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku zebrania
odpowiedniej liczby uczestników/uczestniczek lub przedłużenia procesu rekrutacji.
3.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu w zakładce
“Dokumenty do pobrania”.
4.
Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, należy dostarczyć w oryginale do Biura
Projektu lub przesłać pocztą tradycyjną (możliwość przesłania zgłoszeń za pośrednictwem e-maila z późniejszym
dosłaniem oryginałów - najpóźniej do 5 dni roboczych).
5.
Za datę zgłoszenia do projektu uznawana jest data i godzina dostarczenia oryginałów do Biura Projektu osobiście,
za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-maila (z późniejszym dosłaniem oryginałów).
6.
Dokumenty wymagane od Kandydatów/Kandydatek w procesie rekrutacji (komplet dokumentów rekrutacyjnych) na etapie zgłoszenia: Formularz zgłoszeniowy do projektu oraz zaakceptowany Regulamin.
7.
Asystent Koordynatora decyduje o zakwalifikowaniu Kandydata/Kandydatki na Uczestnika biorąc pod uwagę
szczegółowe kryteria przedstawione w paragrafie 3 oraz zakładane w projekcie proporcje udziału kobiet i mężczyzn.
8.
W ramach rekrutacji uczestnicy/uczestniczki otrzymywać będą punkty za przynależność do grupy docelowej
najgorzej radzącej sobie na rynku pracy:
-
kobieta - 2 pkt.
-
osoba niepełnosprawna - 2 pkt.
-
osoby w wieku do 24 lat - 1 pkt.
-
osoby opiekujące się dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną - 1 pkt.
-
osoby bierne zawodowo, niezarejestrowane w PUP - 1 pkt.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
4
Biuro Projektu
ELAMED Sp. z o.o. Sp.k.
al. Roździeńskiego 188 c (Wejście 1), 40-203 Katowice
tel.: 510-270-171, email: [email protected]
www.telespecjalisci.elamed.pl
9.
Asystent koordynatora wpisuje Kandydata/Kandydatkę na listę rekrutacyjną na podstawie uzyskanych punktów
(im więcej punktów tym wyższe miejsce na liście). W momencie zebrania się grupy tworzona będzie lista
rezerwowa, z której dobierane będą osoby w razie rezygnacji uczestników.
10. Wysłanie zgłoszenia do projektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji.
§ 5 Zakwalifikowanie się do udziału w projekcie
1.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie przez Asystenta koordynatora
drogą telefoniczną lub mailową.
2.
Po potwierdzeniu gotowości uczestnictwa w projekcie – wskazany zostanie ostateczny termin podpisania umowy
szkoleniowej, deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczeń dotyczących udziału tej osoby w projekcie.
3.
Dokumentem wymaganym od osób zakwalifikowanych do projektu, mającym na celu potwierdzenie przynależności
do grupy docelowej (przed podpisaniem umowy szkoleniowej) jest:
-
zaświadczenie z PUP dotyczące osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP,
-
oświadczenie dotyczące statusu na rynku pracy (osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP/osoby bierne
zawodowo),
-
orzeczenie lekarskie lub oświadczenie dotyczące osób z niepełnosprawnością,
-
oświadczenie od uczestników/uczestniczek dotyczące miejsca zamieszkania, wieku, nieuczestniczenia
w szkoleniach lub kształceniu formalnym.
4.
W przypadku:
a)
niepotwierdzenia chęci uczestnictwa w projekcie przez osobę zakwalifikowaną,
b) braku kontaktu telefonicznego i/lub e-mailowego z osobą zakwalifikowaną (brak odpowiedzi na e-mail w ciągu
5 dni i/lub nieodebranie telefonu – minimum 4 próby dodzwonienia w 2 różne dni),
c)
niedostarczenia wymaganego oświadczenia lub zaświadczenia przed podpisaniem umowy,
d) odmowy podpisania umowy szkoleniowej, deklaracji uczestnictwa w projekcie bądź oświadczenia uczestnika
projektu,
Asystent koordynatora (lub inny wyznaczony pracownik projektu) może zaproponować miejsce szkoleniowe
Kandydatom/Kandydatkom z listy rezerwowej.
5.
W przypadku, gdy osoba z listy rezerwowej potwierdzi uczestnictwo w projekcie i zostanie z nią podpisana umowa
szkoleniowa, deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie dotyczące jej udziału w projekcie nie ma
możliwości ponownego skierowania pierwotnie zakwalifikowanej osoby do projektu. Osoba taka może natomiast
zostać dopisana, jako ostatnia, na liście rezerwowej bądź zgłosić chęć udziału przy kolejnej edycji (dotyczy osób
z edycji I, II oraz III).
6.
Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:
a)
wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
b) zaakceptowanie Regulaminu rekrutacji w Projekcie,
c)
dostarczenie dokumentów zgodnie z punktem 3.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
5
Biuro Projektu
ELAMED Sp. z o.o. Sp.k.
al. Roździeńskiego 188 c (Wejście 1), 40-203 Katowice
tel.: 510-270-171, email: [email protected]
www.telespecjalisci.elamed.pl
d) podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie,
e)
podpisanie umowy szkoleniowej.
§ 6 Postanowienia końcowe
1.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.05.2016 r.
2.
Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o każdorazowej zmianie zostanie
zamieszczona na stronie internetowej projektu.
3.
Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora projektu.
4.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu.
Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację:
………………………………………….…………………………………………..
Data i czytelny podpis Kandydata /Kandydatki
(osoby, która ma uczestniczyć w szkoleniach)
Jestem świadoma/y że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
………………………………………….…………………………………………..
Data i czytelny podpis Kandydata /Kandydatki
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
6

Podobne dokumenty