Regulamin Kampanii Promocyjnej “Poleć znajomego”

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Kampanii Promocyjnej “Poleć znajomego”
Regulamin Kampanii Promocyjnej
“Poleć znajomego”
1. Do niniejszego regulaminu ma zastosowanie Regulamin strony www.tnkcapital.pl z
zastrzeżeniem, że na potrzeby niniejszego regulaminu Użytkownik oznaczać będzie Użytkownika,
który poleca znajomą mu osobę jako potencjalnego klienta wobec TNK na warunkach niżej
opisanych, a który to Użytkownik równocześnie jest stroną umowy pożyczki zawartej z TNK i
umowa ta nie została odstąpiona, unieważnionej lub rozwiązana inaczej niż zgodnie z terminową
jej spłatą.
2. Aby skorzystać z promocji „Poleć znajomego” Użytkownik musi polecić TNK nowego klienta, z
którym TNK zawrze umowę pożyczki – jest to funkcja „Poleć znajomego”. Użytkownik może
polecić TNK tylko takiego klienta, u którego uprzednio uzyskał zgodę na przekazanie jego danych
osobowych do TNK w tym celu.
3. Przed skorzystaniem z opcji „Poleć znajomego” konieczne jest zapoznanie się przez Użytkownika
z Regulaminem oraz Polityką prywatności. Użytkownik może w każdym momencie wycofać
zgodę na wykorzystywanie przez TNK danych osobowych podanych podczas korzystania z
„Poleć znajomego”, jednakże może wiązać się to brakiem realizacji „Poleć znajomego” wobec
Użytkownika.
4. Aby skorzystać z „Poleć znajomego” należy w odpowiednim formularzu w Serwisie podać
następujące dane:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Imię i nazwisko Użytkownika,
Adres e-mail Użytkownika,
Numer telefonu Użytkownika,
Pierwsze imię klienta, którego chce polecić Użytkownik,
Nazwisko klienta, którego chce polecić Użytkownik,
Adres e-mail klienta, którego chce polecić Użytkownik, oraz
Numer telefonu klienta, którego chce polecić Użytkownik.
a następnie:


potwierdzić zaznajomienie się i akceptację przez Użytkownika warunków niniejszego
regulaminu oraz potwierdzić uzyskanie przez Użytkownika od polecanego znajomego
uprzedniej zgody na przekazanie jego danych osobowych do TNK w odpowiednim celu,
całość zatwierdzić klikając na znajdujący się pod tym formularzem przycisk z napisem
„Zarejestruj znajomego”.
5. Brak podania wszystkich wymaganych danych może skutkować problemami z przyjęciem i
przetworzeniem formularza składanego poprzez „Poleć znajomego”, opóźnieniem w tym
procesie, a także ewentualną odmową jego przyjęcia lub kontaktem w celu jego uzupełnienia.
6. Po otrzymaniu poprawnie złożonego za pomocą „Poleć znajomego” wniosku, TNK zrealizuje ten
wniosek w możliwe najkrótszym terminie poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z
poleconym klientem.
TNK Capital sp. z o.o.
Bonifraterska 17, North Gate, piętro 6, 00-203 Warszawa, Polska
(+48) 666 402 666
[email protected]
TNK Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czarnieckiego nr 86/88, lok. nr 4, NIP: 5252641882, jest instytucją pożyczkową, zarejestrowaną pod nr. 592664 w Krajowym
Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi
200.000 złotych.
7. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkownika z „Poleć znajomego” z wykorzystaniem
danych osobowych innych osób bez ich zgody.
8. W zależności od wysokości pożyczki, którą polecony przez Użytkownika klient uzyska,
Użytkownikowi zostanie wypłacona kwota premii TNK w wysokości równej 10% kwoty pożyczki
poleconego klienta, ale nie więcej niż EUR 2.000, np.:
Za każdą pożyczkę w wysokości EUR 1.000, Użytkownik otrzyma EUR 100.
Za każdą pożyczkę w wysokości EUR 3.500 EUR, Użytkownik otrzyma EUR 350.
9. Wszystkie kwoty zostaną wypłacone w terminie 31 dni od dnia udostępnienia kredytu klientowi
poleconemu przez Użytkownika, według wyboru Użytkownika: na rachunek brokerski
Użytkownika podany w jego umowie pożyczki zawartej z TNK albo pomniejszają one
zobowiązania Użytkownika wobec TNK, pod warunkiem, że:
1) Polecony przez Użytkownika klient nie odstąpił od umowy pożyczki w 14-dniowym terminie,
2) Polecony przez Użytkownika klient spłacił swoją pierwszą miesięczną ratę lub swoje pierwsze
cztery tygodniowe raty bez ani jednego dnia opóźnienia,
3) Polecony przez Użytkownika klient Znajomy lub związana z nim osoba, nigdy nie miał
zaległych płatności wobec TNK, oraz
4) Użytkownik nigdy nie miał zaległych płatności wobec TNK.
10. TNK zastrzega sobie prawo odmówienia wypłacenia wynagrodzenia uczestnikom w programie w
każdej chwili bez powiadomienia na podstawie warunków programu, bez podania przyczyny,
zarówno w przypadku, gdy:
1) warunki, o których mowa w p. 9 nie zostały spełnione,
2) istnieje uzasadnione podejrzenie, że działania Użytkownika lub poleconego przez niego klient
stanowią czynności konstytuujące wyłudzenie, oszustwo lub inne działania mogące zostać
uznane za naruszające prawo lub niezgodne z celem, w jakim udzielona została przez TNK
pożyczka lub w jakim stworzono niniejszą promocję,
3) istnieje uzasadnione podejrzenie, że z pożyczki i rachunku brokerskiego klienta poleconego
przez Użytkownika korzysta lub zarządza osoba trzecia,
4) Polecony przez Użytkownika klient jest krewnym lub powinowatym Użytkownika,
5) Polecony przez Użytkownika klient jest już albo był klientem TNK albo został już polecony
TNK przez inną osobę, bez znaczenia czy doszło do podpisania umowy pożyczki czy nie, lub
6) ponad 30% klientów poleconych przez Użytkownika nie spłaca swoich zobowiązań wobec
TNK na czas.
TNK Capital sp. z o.o.
Bonifraterska 17, North Gate, piętro 6, 00-203 Warszawa, Polska
(+48) 666 402 666
[email protected]
TNK Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czarnieckiego nr 86/88, lok. nr 4, NIP: 5252641882, jest instytucją pożyczkową, zarejestrowaną pod nr. 592664 w Krajowym
Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi
200.000 złotych.

Podobne dokumenty