B DECYZJA KOMISJI z dnia 21 grudnia 1992 r. stwierdzająca

Komentarze

Transkrypt

B DECYZJA KOMISJI z dnia 21 grudnia 1992 r. stwierdzająca
1993D0052 — PL — 11.05.2011 — 018.001 — 1
Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego
zawartość
DECYZJA KOMISJI
►B
z dnia 21 grudnia 1992 r.
stwierdzająca stosowanie się Państw Członkowskich lub regionów do wymagań odnoszących się do
brucelozy (B. melitensis) i przyznająca im status oficjalnie wolnych od choroby
(93/52/EWG)
(Dz.U. L 13 z 21.1.1993, str. 14)
zmieniona przez:
Dziennik Urzędowy
nr
►M1
►M2
►M3
►M4
►M5
►M6
►M7
►M8
►M9
►M10
►M11
►M12
►M13
►M14
►M15
►M16
►M17
►M18
►M19
►M20
►M21
Commission Decision 94/877/CE of 21 December 1994 (*)
Commission Decision 94/965/CE of 28 December 1994 (*)
Commission Decision 94/972/CE of 28 December 1994 (*)
Commission Decision 97/315/EC of 30 April 1997 (*)
Decyzja Komisji 2001/292/WE z dnia 29 marca 2001 r.
Decyzja Komisji 2002/482/WE z dnia 21 czerwca 2002 r.
Commission Decision 2003/44/EC of 17 January 2003 (*)
Commission Decision 2003/237/EC of 3 April 2003 (*)
Decyzja Komisji 2003/732/WE z dnia 10 października 2003 r.
Decyzja Komisji 2004/199/WE z dnia 27 lutego 2004 r.
Decyzja Komisji 2004/320/WE z dnia 31 marca 2004 r.
Decyzja Komisji 2005/28/WE z dnia 12 stycznia 2005 r.
Decyzja Komisji 2005/179/WE z dnia 4 marca 2005 r.
Decyzja Komisji 2005/604/WE z dnia 4 sierpnia 2005 r.
Decyzja Komisji 2005/764/WE z dnia 28 października 2005 r.
Decyzja Komisji 2006/169/WE z dnia 21 lutego 2006 r.
Decyzja Komisji 2007/399/WE z dnia 11 czerwca 2007 r.
Decyzja Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r.
Decyzja Komisji 2010/391/UE z dnia 8 lipca 2010 r.
Decyzja Komisji 2010/695/UE z dnia 17 listopada 2010 r.
Decyzja wykonawcza Komisji 2011/277/UE z dnia 10 maja 2011 r.
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
strona
data
352
371
371
137
100
166
13
87
264
64
102
15
61
206
288
57
150
32
180
303
122
102
31
48
20
28
23
37
13
30
41
75
30
37
12
56
35
11
25
21
14
100
31.12.1994
31.12.1994
31.12.1994
28.5.1997
11.4.2001
25.6.2002
18.1.2003
4.4.2003
15.10.2003
2.3.2004
7.4.2004
19.1.2005
8.3.2005
9.8.2005
29.10.2005
28.2.2006
12.6.2007
6.2.2008
15.7.2010
19.11.2010
11.5.2011
C 241
21
29.8.1994
zmieniona przez:
►A1
Akt Przystąpienia Austrii, Szwecji i Finlandii
sprostowane przez:
►C1
Sprostowanie, Dz.U. L 281 z 24.10.2008, str. 35 (93/52/EWG)
(*) Akt ten nie został nigdy opublikowany w języku polskim.
1993D0052 — PL — 11.05.2011 — 018.001 — 2
▼B
DECYZJA KOMISJI
z dnia 21 grudnia 1992 r.
stwierdzająca stosowanie się Państw Członkowskich lub regionów
do wymagań odnoszących się do brucelozy (B. melitensis)
i przyznająca im status oficjalnie wolnych od choroby
(93/52/EWG)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospo­
darczą,
uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r.
w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel
wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (1), w szczególności jej
załącznik A rozdział 1.II,
a także mając na uwadze, co następuje:
w ciągu ostatnich pięciu lat, w Zjednoczonym Królestwie, Irlandii,
Niderlandach, Belgii, Luksemburgu, Republice Federalnej Niemiec
i niektórych regionach Francji bruceloza (B. melitensis) była chorobą
podlegającą obowiązkowi zgłaszania; w ciągu ostatnich pięciu lat, nie
potwierdzono oficjalnie choroby a szczepienia były zakazane w ciągu
ostatnich trzech lat; należy zatem stwierdzić, że spełniają one warunki
ustanowione w załączniku A rozdział 1.II pkt 1 lit. b);
dodatkowo Państwa Członkowskie lub regiony deklarują wykonanie
przepisów ustanowionych w załączniku A rozdział 1.II pkt 2; należy
przyznać Państwom Członkowskim lub regionom status oficjalnie
wolnych od brucelozy (B. melitensis);
środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego
Komitetu Weterynaryjnego,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Państwa Członkowskie i regiony określone odpowiednio w załącznikach
I i II spełniają warunki ustanowione w dyrektywie 91/68/EWG
załącznik A rozdział 1.II pkt 1 lit. b).
Artykuł 2
Państwa Członkowskie i regiony określone odpowiednio w załącznikach
I i II są uznane za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis).
(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19.
1993D0052 — PL — 11.05.2011 — 018.001 — 3
▼A1
Artykuł 2a
Komisja uzupełni, jeśli to konieczne, załączniki I i II w odniesieniu do
Austrii, Finlandii i Szwecji. Stosowne decyzje zostaną podjęte przed
datą wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu.
▼B
Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.
1993D0052 — PL — 11.05.2011 — 018.001 — 4
▼M20
ZAŁĄCZNIK I
Państwa członkowskie oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis)
Kod ISO
Państwo członkowskie
BE
Belgia
CZ
Republika Czeska
DK
Dania
DE
Niemcy
EE
Estonia
IE
Irlandia
LV
Łotwa
LT
Litwa
LU
Luksemburg
HU
Węgry
NL
Niderlandy
AT
Austria
PL
Polska
RO
Rumunia
SI
Słowenia
SK
Słowacja
FI
Finlandia
SE
Szwecja
UK
Zjednoczone Królestwo
1993D0052 — PL — 11.05.2011 — 018.001 — 5
▼M16
ZAŁĄCZNIK II
▼M20
Regiony państw członkowskich oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis)
▼M16
We Francji:
Departamenty:
Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente,
Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse,
Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loire, Finistère,
Gers, Gironde, Haute-Loire, Haute-Saône, Haute-Vienne, Hauts-de-Seine,
Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire,
Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire,
Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne,
Pas-de-Calais,
Puy-de-Dôme,
Rhône,
Saône-et-Loire,
Sarthe,
Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Territoire de Belfort, Val-de-Marne,
Val-d’Oise, Vendée, Vienne, Ville de Paris, Vosges, Yonne, Yvelines.
▼M21
We Włoszech:
— region Abruzja: prowincja Pescara,
— prowincja Bolzano,
— region Emilia-Romania,
— region Friuli-Wenecja Julijska,
— region Lacjum: prowincje Latina, Rieti, Rzym, Viterbo,
— region Liguria: prowincja Savona,
— region Lombardia,
— region Marche,
— region Molise,
— region Piemont,
— region Sardynia,
— region Toskania,
— prowincja Trydent,
— region Umbria,
— region Valle d’Aosta,
— region Wenecja Euganejska.
▼M16
W Portugalii:
Region Autonomiczny Azorów.
▼M20
W Hiszpanii:
— Wspólnota Autonomiczna Balearów,
— Wspólnota Autonomiczna Wysp Kanaryjskich: prowincje Santa Cruz de
Tenerife, Las Palmas.