Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek

Komentarze

Transkrypt

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek
Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy
kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne
I. Wspólne hasła tematyczne dla studentów specjalności: służba
policyjna, zarządzanie kryzysowe
1. Pojęcie prawa, systemu prawa i jego podział.
2. Hierarchia źródeł prawa powszechnie obowiązującego.
3. Obowiązywanie prawa w czasie, przestrzeni, co do osób.
4. Typy i formy państw.
5. Demografia, a rozwój cywilizacyjny.
6. Modele przejścia demograficznego.
7. Podstawowe źródła danych demograficznych. Charakterystyka tzw. piramid
wieku.
8. Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba społeczna.
9. Typologia zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa społecznego.
10. Systemy bezpieczeństwa społecznego państwa.
11. Modele bezpieczeństwa społecznego w UE.
12. Proszę wyjaśnić pojęcia: socjalizacji oraz kontroli społecznej.
13. Przedstaw rozumienie pojęcia kultury w sensie dystrybutywnym.
14. Wymień elementy konstytutywne grupy społecznej.
15. Wyjaśnij pojęcia interakcji społecznej i stosunku społecznego.
16. Wyjaśnij co jest, a co nie jest daną osobową.
17. Wskaż obowiązki jakie spoczywają na administratorze danych osobowych
w zakresie ochrony danych osobowych.
18. Co to jest postepowanie sprawdzające.
19. Przedstaw klasyfikację informacji niejawnych.
20. Geneza i istota terroryzmu.
21. Metody i motywy działań terrorystycznych.
22. Rodzaje i klasyfikacja organizacji terrorystycznych.
23. System instytucjonalno- prawny zwalczania terroryzmu.
24. Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa teleinformatycznego.
25. Bezpieczeństwo informacji przetwarzanej elektronicznie.
26. Rola informacji w społeczeństwie informacyjnym.
27. Metody kryptografii, uwierzytelniania i mechanizmy kontroli dostępu.
28. Geneza, istota oraz uczestnicy elektronicznego obrotu prawnego.
29. Czynności prawne, cechy i techniczne aspekty elektronicznego obrotu
prawnego.
30. Rozwój i rola handlu elektronicznego.
31. Świadczenie usług drogą elektroniczną.
32. Omów główne zagrożenia bezpieczeństwa RP.
33. Scharakteryzuj uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego.
34. Wymień główne cele strategiczne RP zawarte w Strategii Bezpieczeństwa
Narodowego RP.
35. Omów podsystem kierowania i wykonawczy systemu bezpieczeństwa
narodowego.
36. Omów organizację i etapy w badaniach naukowych.
37. Wyjaśnij czym jest cel i omów rodzaje celów badawczych.
38. Wyjaśnij czym jest problem badawczy i hipoteza – omów rodzaje.
39. Zdefiniuj metodę, technikę i narzędzia badawcze.
40. Różnice w rozumieniu pojęcia bezpieczeństwa międzynarodowego przez
szkoły realistyczną i liberalną.
41. Na czym polega dokonująca się po zakończeniu zimnej wojny redefinicja
bezpieczeństwa narodowego w zakresie podmiotowym i przedmiotowym?
42. Zagrożenia asymetryczne w ujęciu politologicznym i wojskowym: istota
problemu i porównanie.
43. Charakterystyka i założenia głównych traktatów rozbrojeniowych w zakresie
redukcji arsenału nuklearnego.
44.Misje pokojowe jako instrument zapewniania bezpieczeństwa
międzynarodowego – na przykładzie ONZ i UE.
45. Spór międzynarodowy a wojna – porównanie.
46.Rodzaje pokojowych środków rozwiązywania sporów międzynarodowych.
47.Typologia terroryzmu.
48.Charakterystyka organizacji terrorystycznych o charakterze politycznym i
religijnym.
49. Cele strategiczne Polski według Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z
roku 2007 i 2014.
50.Charakterystyka szkieletu normatywnego stanów nadzwyczajnych.
52. Konstytucyjne zasady stanów nadzwyczajnych.
53. Przesłanki wprowadzenia stanu wojennego, wyjątkowego i klęski
żywiołowej.
54. Zakres środków nadzwyczajnych w przypadku stanu wojennego,
wyjątkowego i klęski żywiołowej.
55. Fazy zarządzania kryzysowego – charakterystyka.
56. Charakterystyka i zadania Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
57. Zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w zakresie zarządzania
kryzysowego.
58. Zadania ministerstw w zakresie zarządzania kryzysowego.
59.Zadania organów wojewódzkich w zakresie zarządzania kryzysowego.
60. Skład i zadania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
służba policyjna:
1. Wymień 3 spośród 11 służb, które w ramach obowiązujących przepisów prawa
mogą prowadzić czynności operacyjno-rozpoznawcze.
2. Co to jest „Skimming”?
3. Co to jest stalking. Na czym polega to przestępstwo?
4. Wymień instytucje, które tworzą system przeciwdziałania „prania pieniędzy”
i finansowania terroryzmu w Polsce.
5. Co to jest tzw. „ biały wywiad” i na czym polega.
6. Jakie są podstawowe zadania Policji.
7. Jakie są uprawnienia Policji.
8. Z jakich rodzajów służb składa się Policja.
9. Jakie są formy realizowania ochrony osób i mienia?
10. Jakie uprawnienia przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia posiada
kwalifikowany pracownik ochrony?
11. Jakie środki przymusu bezpośredniego może stosować kwalifikowany
pracownik ochrony?
12. Jakie elementy powinien zawierać Plan ochrony obiektu podlegającego
obowiązkowej ochronie?
13. Jakie warunki musi spełnić osoba aby zostać wpisaną na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej?
14. Jakie rodzaje broni pozostają na wyposażeniu specjalistycznych uzbrojonych
formacji ochronnych?
15. Jaką dokumentację wynikającą z koncesji jest obowiązany prowadzić
przedsiębiorca wykonujący usługi w zakresie ochrony osób mienia.
16. Kto sporządza szczegółowe wykazy obszarów, obiektów i urządzeń
podlegających obowiązkowej ochronie?
17. Główne zagrożenia bezpieczeństwa państwa w okresie II Rzeczpospolitej.
18. Kwestia polska na arenie międzynarodowej w okresie II wojny światowej.
19. Od stabilizacji do kryzysu komunistycznego w Polsce (1980-1989).
20. Problemy transformacji w III Rzeczpospolitej.
21. Wymień trzy podstawowe aspekty prawne regulujące problematykę ruchu
drogowego.
22. Podaj miejsce obowiązywania ustawy Prawo o ruchu drogowym.
23. Podaj hierarchię znaków i sygnałów drogowych.
24. Wyjaśnij pojęcie zasady ograniczonego zaufania.
25. Uzasadnij celowość nauczania pierwszej pomocy wśród funkcjonariuszy
policji.
26. Ratownictwo medyczne w strukturach policji – scharakteryzuj wybrany
przykład.
27. Wymień podstawowe zadania Policji.
28. Scharakteryzuj poszczególne piony służbowe w Policji.
29. Rola Policji w zarządzaniu kryzysowym.
30. Omów współczesne zagrożenia terrorystyczne w Polsce.
zarządzanie kryzysowe:
1. Podstawy prawne oraz skład powiatowego planu zarządzania kryzysowego.
2. Ostrzeganie i alarmowanie ludności, aktualny stan oraz oczekiwania społeczne
w tym zakresie.
3. Obrona cywilna, stan aktualny polskiej obrony cywilnej oraz perspektywy
oczekiwanych zmian.
4. Zadania organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego na szczeblu
gminy.
5. Główne zagrożenia bezpieczeństwa państwa w okresie II Rzeczpospolitej.
6. Kwestia polska na arenie międzynarodowej w okresie II wojny światowej.
7. Od stabilizacji do kryzysu komunistycznego w Polsce (1980-1989).
8. Problemy transformacji w III Rzeczpospolitej.
9. Scharakteryzuj wpływ systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na
bezpieczeństwo wewnętrzne kraju i regionu.
10. Omów zadania ratowników podczas sytuacji kryzysowej wywołanej
anomaliami pogodowymi.
11. Etapy organizacji i realizacji akcji ratowniczej w sytuacjach kryzysowych
wywołanych anomaliami pogodowymi.
12. Wyjaśnij pojęcie sytuacji kryzysowej.
13. Jakie systemy obejmuje infrastruktura krytyczna?
14. Na jakim poziomie tworzy się plany reagowania kryzysowego, scharakteryzuj
jeden poziom.
15. Proszę wskazać obszary współpracy cywilno-wojskowej w zakresie
zarządzania kryzysowego?
16. Proszę wskazać rodzaje służby wojskowej ?
17. Podaj przykłady użycia wojska w operacjach innych niż wojna.
18. Jakie są główne zadania Sił Zbrojnych.
19.Przedstaw ogólną charakterystykę współczesnych procesów
demograficznych w Europie
20. Scharakteryzuj główne problemy i zakresy w ramach bezpieczeństwa
społecznego
21. Dokonaj podstawowej analizy wyzwań dla bezpieczeństwa wspólnot
lokalnych.
22. Znaczenie umiejętności komunikacyjnych w działaniach na rzecz
bezpieczeństwa.
23. Struktura i informacje zawarte w komunikacie o zagrożeniach.
24. Polityka społeczna na rzecz bezpieczeństwa obywateli.
25. Bezpieczeństwo socjalne – pojęcie, zagrożenie jednostki i grupy.
26. Patologie społeczne jako forma zagrożenia ładu społecznego.