Więcej informacji w naszym regulaminie

Komentarze

Transkrypt

Więcej informacji w naszym regulaminie
Konkurs rysunkowy "ZABAWA NA LATO"
Regulamin udziału
Artykuł 1 - Organizacja
Firma Ets JOSKIN SA, spółka na prawie belgijskim z siedzibą w B-4630 Soumagne, rue de
Wergifosse 39, zapisana w Banque Carrefour des Entreprises pod numerem 0424864156,
reprezentowana przez jednego z członków zarządu - zwana dalej "JOSKIN" – organizuje konkurs
rysunkowy pod tytułem "ZABAWA NA LATO".
Konkurs polega na przesłaniu do firmy JOSKIN rysunków przedstawiających produkty marki
JOSKIN w różnych warunkach i/lub sytuacjach (poważnych, zabawnych, malowniczych,
nieoczekiwanych, ekstrawaganckich, itd.), podzielonych na kategorie opisane w formularzu udziału
(patrz art. 3). JOSKIN zastrzega sobie jednak prawo wyłączenia z konkursu wszelkich rysunków
przedstawiających zastosowanie produktów JOSKIN niezgodnie z przeznaczeniem,
deprecjonujące lub nieodpowiedzialne.
Przyjęte będą wyłącznie prace zgodne z artykułem 3 regulaminu.
Prace nadesłane w ramach konkursu, po zakwalifikowaniu, będą publikowane na stronie
konkursowej. JOSKIN zastrzega sobie prawo publikacji nazwisk i nazw miejscowości
zamieszkania uczestników. Poza tym zwycięzcy wyrażają zgodę, aby JOSKIN wykorzystał
powyższe dane oraz ewentualne informacje na temat konkursu w publikacjach prasowych, w
filmie, radiu lub telewizji.
Artykuł 2 - Udział
Konkurs został ogłoszony wyłącznie na jednej lub kilku stronach internetowych www.joskin.com i
na facebooku JOSKIN (www.facebook.com/joskin.official). Konkurs rozpoczyna się 21 lipca i
kończy się 30 września o północy.
Uczestnik konkursu jest osobą niepełnoletnią, w wieku od 2 do 12 lat, działającą za zgodą swojego
prawnego opiekuna, przy czym zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z posiadaniem takiej
zgody.
Artykuł 3 - Zasady udziału
Konkurs na stronie www.joskin.com i na targach w Libramont 2014 i Battice 2014
1. Uczestnik może:
- Wysłać na adres [email protected] swój rysunek (rysunki) oraz dane osobowe.
- Pozostawić swój rysunek (rysunki) na stoisku JOSKIN (Sklep) podczas targów w Libramont
2014 i/lub w Battice 2014.
- Zostawić swój rysunek (rysunki) w Sklepie JOSKIN w Soumagne.
2. Każdy Uczestnik może wysłać dowolną ilość zgłoszeń, przy czym każde zgłoszenie musi
dotyczyć innego rysunku, tzn. pozbawionego wyraźnych podobieństw do pozostałych prac,
zgłoszonych przez siebie lub inne osoby.
3. Każdy Uczestnik powinien podać na rysunku nazwisko, imię, datę urodzenia, adres pocztowy i
adres e-mail.
Artykuł 4 - Warunki ogólne udziału w konkursie
Konkurs zalicza się do kategorii gier bezpłatnych. Uczestnikom nie przysługuje żadna gratyfikacja
z tytułu udziału w konkursie lub usunięcia z niego ich rysunków.
Rysunki nie mogą w żadnym wypadku nawiązywać do ksenofobii, rasizmu, zachęcać do
JOSKIN - 29.07.2014 - N:\MEDIA\NEWS\6 Actualités\2014\concours dessins\réglement\Reglement summerplay PL.odt
Page 1/4
nienawiści rasowej, pedofilii, pornografii, przestępstwa, zniesławienia, oszczerstwa ani naruszać
praw osób trzecich, zwłaszcza prawa do własności intelektualnej lub poszanowania prywatności.
JOSKIN zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy Uczestnicy stosują się do tego artykułu, jak
również do regulaminu ogółem, głównie w celu wyeliminowania każdego Uczestnika, który
dopuściłby się jakiegokolwiek nadużycia lub próby oszustwa, jednakże JOSKIN nie poczuwa się
do obowiązku systematycznej kontroli całości opublikowanych rysunków i komentarzy. Każde
zgłoszenie udziału niezgodnie z niniejszym artykułem będzie uważane za niebyłe.
Artykuł 5 - Typowanie zwycięzców
Konkurs na stronie www.joskin.com i na targach w Libramont 2014 i Battice 2014
1. W terminie trzydziestu dni od zamknięcia konkursu wszystkie zakwalifikowane prace, z
zakodowanymi nazwiskami autorów, zostaną ocenione przez Jury wytypowane przez firmę
JOSKIN.
2. Jury oceni i wybierze, w zakresie każdej kategorii konkursowej (kategoria według roku
urodzenia), trzy najlepsze prace, którym przyzna Złoty, Srebrny i Brązowy Medal. Dokonując
wyboru, Jury zwróci szczególną uwagę na prace, które w najkorzystniejszy sposób
zaprezentują markę JOSKIN i /lub sprzęt JOSKIN na tle innych elementów (ciągnik, itp.).
3. Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę w konkursie internetowym. Jeśli wybrane
zostaną dwie lub trzy prace tego samego autora, Jury przyzna nagrodę tylko jednej z nich, a
pozostałym może ewentualnie przyznać nagrodę specjalną Jury.
4. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni mailem, najpóźniej piętnaście dni po ich
wyborze przez Jury. Będą mieli piętnaście dni na potwierdzenie swojej tożsamości i adresu,
aby mogli otrzymać nagrodę. W razie niedopełnienia tego warunku, Uczestnik traci status
zwycięzcy, a jego nagroda wraca do puli nagród zgodnie z procedurą opisaną w art. 5.
5. Po wygaśnięciu powyższego terminu, wydłużonego ewentualnie o czas potrzebny do
wyłonienia nowych laureatów, nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników konkursu. JOSKIN
opublikuje je w formie informacji (w zakładce "Nowości") na stronie internetowej
www.joskin.com i na Facebooku JOSKIN (www.facebook.com/joskin.official).
Artykuł 6 - Nagrody
1. JOSKIN dokonuje wyboru rodzaju, jakości i liczby nagród w puli. Aby uzyskać więcej informacji
na ich temat, Uczestnik może zwrócić się bezpośrednio do firmy JOSKIN.
2. JOSKIN zastrzega sobie prawo zastąpienia jednej nagrody inną, o takiej samej wartości, jeśli
okoliczności tego wymagają. JOSKIN nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie incydenty i/lub
wypadki, które mogą się wydarzyć podczas zabawy z wykorzystaniem przyznanej nagrody i/lub
wynikać z jej używania.
3. Nagroda nie może być zakwestionowana ani ulec zamianie na ekwiwalent pieniężny lub
jakikolwiek inny, czy też zostać wymieniona niezależnie od przyczyny, z jakiej by to wynikało.
Nie może być również przekazana osobie trzeciej, dopóki stanowi własność firmy JOSKIN.
4. W przypadku kiedy zwycięzca nie może odebrać nagrody, częściowo lub w całości, to bez
względu na przyczynę, traci ją, bez możliwości uzyskania jakiejkolwiek rekompensaty.
5. Nagroda utracona w taki sposób wraca do puli i Jury może przyznać ją ponownie na
warunkach zawartych w artykule 5, po wykluczeniu danego Uczestnika.
Artykuł 7 - Odbiór nagród
1. Nagrody są wysyłane na koszt firmy JOSKIN, włącznie z pokryciem ewentualnego cła i
JOSKIN - 29.07.2014 - N:\MEDIA\NEWS\6 Actualités\2014\concours dessins\réglement\Reglement summerplay PL.odt
Page 2/4
dopełnieniem formalności celnych oraz ewentualnych opłat, w ciągu 30 dni, licząc od
przyznania nagrody lub od dnia, w którym zwycięzca potwierdził swoje nazwisko i adres.
2. W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy, wygrywający może zareklamować brak jej
dostarczenia, przesyłając do firmy JOSKIN list polecony za potwierdzeniem odbioru.
Artykuł 8 - Prawa autorskie
Uczestnicy biorący udział w konkursie zapewniają firmę JOSKIN, że posiadają wszelkie
wymagane prawa do przesłanych rysunków, zwłaszcza w zakresie praw autorskich i praw do
wizerunku. W szczególności, jeśli rysunek przedstawia osobę publiczną lub majątek będący
własnością prywatną, udział w konkursie automatycznie wiąże się z koniecznością uzyskania
przez Uczestnika zgody właściciela na wykorzystanie wizerunku osób lub dóbr i przekazanie go
firmie JOSKIN. Wszelkie konsekwencje wynikające z braku takiej zgody ponosi wyłącznie
Uczestnik.
Uczestnicy upoważniają firmę JOSKIN do wyłącznego wykorzystania ich rysunków w swojej
działalności i cedują na nią bezpłatnie:
– prawo rozpowszechniania rysunku na całym świecie, w całości lub we fragmentach, w formie
identycznej lub zmienionej, bez ograniczeń ilościowych i czasowych, za pośrednictwem
wszelkich aktualnych i przyszłych mediów audiowizualnych, przy dowolnym sposobie
rozpowszechniania - istniejącym lub przyszłym (drogą radiową, kablową, przez satelitę,
Internet, przewodowo lub bezprzewodowo), bez względu na zasięg terytorialny, zarówno w
zakresie własnym jak i za pośrednictwem operatora występującego w imieniu i na rzecz firmy
JOSKIN, w dowolnej technologii (analogowej, cyfrowej, SD, HD, ADSL, VDSL, Windows media
player, MPEG, DVBH, 3G, itd.), w sposób liniowy lub nieliniowy (włącznie z "video on demand",
"catch up tv", "near video on demand", "preview" i innymi mediami interaktywnymi), także z
możliwością pobierania, bezpłatnie lub za opłatą, bez względu na charakter rozpowszechniania
(prywatny lub publiczny) i typ odbiornika lub ekranu (stały, przenośny, ekran telewizora,
komputera, telefonu, GSM, smartphone, WAP, konsola do gier elektronicznych, GPS, telebim,
itp.);
– prawo publikowania i komercjalizacji rysunku na całym świcie, bez ograniczeń ilościowych i
czasowych, na wszelkich nośnikach (drukiem, na DVD, itd.) z przeznaczeniem do sprzedaży,
wypożyczenia lub na wymianę.
Artykuł 9 - Zakres odpowiedzialności i siła wyższa
1. JOSKIN nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zakłóceń w przekazie
danych osobowych. Nie ponosi on również odpowiedzialności za problemy powstałe podczas
przesyłania, włącznie z zaginięciem przesyłki przekazanej pocztą lub elektronicznie.
2. JOSKIN zastrzega sobie możliwość zablokowania w każdej chwili dostępu do swojej strony
internetowej, do Facebooka i do konkursu, który się na nich znajduje, z przyczyn technicznych,
np. z powodu aktualizacji.
3. Joskin nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku usterki technicznej czy jakiejkolwiek
nieprawidłowości sprzętu lub oprogramowania, która wystąpiłaby w systemie Uczestnika, jego
komputerze i w danych w nim przechowywanych, jak również w przypadku konsekwencji, jakie
mogą one spowodować w odniesieniu do działalności prywatnej, zawodowej lub handlowej.
4. JOSKIN nie może ponosić żadnej odpowiedzialności, jeżeli w wyniku zadziałania siły wyższej
lub innych okoliczności od niego niezależnych (głównie problemów technicznych), które
mogłyby zakłócić przebieg konkursu, byłby zmuszony skrócić, przedłużyć, przesunąć, zmienić
zasady lub odwołać konkurs lub jeśli nieprawidłowości w działaniu Internetu zakłóciłyby
przebieg konkursu i kontakt z Uczestnikami.
5. JOSKIN nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek incydentu
powstałego podczas korzystania z nagrody.
JOSKIN - 29.07.2014 - N:\MEDIA\NEWS\6 Actualités\2014\concours dessins\réglement\Reglement summerplay PL.odt
Page 3/4
Artykuł 10 - Interpretacja
Załączniki lub, w przypadku zadziałania siły wyższej, zmiany w niniejszym regulaminie, mogą być
ewentualnie publikowane lub rozpowszechniane w sieci. Będą one uważane za aneksy do
niniejszego regulaminu.
W przypadku gdyby niektóre z poszczególnych punktów niniejszego regulaminu zostały
unieważnione, pozostałe punkty nie ulegają zmianie i zachowują ważność. Unieważnione punkty
zostaną zastąpione punktami, których treść jak najlepiej spełni zadania zapisów pierwotnych.
Wyklucza się możliwość odwołania.
Artykuł 11 - Zwrot kosztów
Wychodząc z założenia, że przy obecnym poziomie usług i techniki, większość dostawców oferuje
dostęp do internetu bezpłatnie lub za opłatą zryczałtowaną, ustala się, że ponieważ każde wejście
na stronę konkursową odbywa się bezpłatnie lub jest opłacone ryczałtem (głównie przez
zalogowanie, przez łącze kablowe, ADSL lub łącze specjalistyczne), to nie podlega zwrotowi
kosztów, ze względu na fakt, że internauta opłacił już dostawcy usług internetowych abonament,
zapewniający mu dostęp do sieci ogółem, a więc Uczestnik wchodząc na stronę konkursu i biorąc
w nim udział nie ponosi żadnych kosztów ani dodatkowych opłat.
Artykuł 12 - Regulamin
Udział w konkursie wiąże się z zastosowaniem się do przepisów i ustaw obowiązujących na
terenie Belgii oraz z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków niniejszego regulaminu,
włącznie z ewentualnymi aneksami i rozszerzeniami.
Wszelkie trudności dotyczące interpretacji i zastosowania niniejszego regulaminu są rozstrzygane
przez firmę JOSKIN. Treść regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.joskin.com,
a jego kopia zostanie bezpłatnie przesłana każdemu, kto zgłosi takie zapotrzebowanie mailem pod
adresem [email protected] lub pocztą: JOSKIN – Konkurs "ZABAWA NA LATO", rue de
Wergifosse 39, B-4630 Soumagne (Belgia), w terminie do daty opublikowania wyników konkursu.
Atrykuł 13 - Dane osobowe
Udostępnione dane osobowe mogą być poddane przetworzeniu. Poza zapisami w innych
punktach niniejszego regulaminu, będą one wykorzytane przez firmę JOSKIN wyłącznie do obsługi
konta użytkownika.
Joskin zobowiązuje się stosować do przepisów dotyczących obsługi komputerowych baz danych,
plików i możliwości obowiązujących przy ich zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych
osobowych, głównie prawa do informacji uzupełniających, zmian oraz braku zgody Uczestnika na
wykorzystanie jego danych osobowych. Każdy wniosek dotyczący wglądu, poprawki lub braku
zgody powinien być skierowany pod następujący adres: JOSKIN - rue de Wergifosse, 39 - B-4630
Soumagne (Belgia).
Artykuł 14 - Spory
Niniejszy konkurs odbywa się zgodnie z prawem belgijskim obowiązującym do gier i konkursów. W
razie sporu, JOSKIN i Uczestnik konkursu dołożą starań, aby rozwiązać go polubownie. Z braku
polubownego rozwiązania sporu, zostanie on rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla okręgu
sądowego Liège (Belgia).
B-4630 Soumagne (Belgia), 16 lipca 2014 r.
JOSKIN - 29.07.2014 - N:\MEDIA\NEWS\6 Actualités\2014\concours dessins\réglement\Reglement summerplay PL.odt
Page 4/4