regulamin konkursu „moja moneta - orzeł czy reszka?”

Komentarze

Transkrypt

regulamin konkursu „moja moneta - orzeł czy reszka?”
Załącznik nr 1 do Uchwały
Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej
Nr 12/09/2011z 30.09.2011r.
REGULAMIN KONKURSU
„MOJA MONETA - ORZEŁ CZY RESZKA?”
§1
ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Bankiem Spółdzielczym w Limanowej, z siedzibą
w Limanowej, Rynek 7, 34-600 Limanowa, zarejestrowany pod nr KRS 0000081900 przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, REGON 000499330, NIP 737 - 00 - 05 – 743.
2. Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.
§2
CELE I ZAKRES KONKURSU
1. Celem konkursu jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży, popularyzacja oszczędzania
oraz szerzenie wiedzy o działalności Banku Spółdzielczego w Limanowej. Ponadto
tworzenie i pogłębianie więzi i uczniów z Bankiem, jak również rozwój umiejętności
plastycznych i rzeźbiarskich.
2. Przedmiotem
Konkursu
są
warsztaty
rzeźbiarskie
połączone
z
dyskusją
na temat celowości i sposobów oszczędzania mające na celu wykonanie monety.
§3
CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs trwa w okresie od 15 listopada 2011 r. do 20 czerwca 2012 r.
§4
KATEGORIE I SPECYFIKA KONKURSU
Konkurs składa się z trzech etapów:



I etap konkursu – eliminacje szkolne – przeprowadzenie przez Opiekuna SKO konkursu
na najlepszy projekt monety (jednej strony), wykonany techniką dowolną, do 31.12.2011 r.
Na tym etapie przez Dyrektora Szkoły i Opiekuna SKO zostanie wyłoniona grupa 30 osób, dla
których w każdej szkole zostaną przeprowadzone warsztaty ceramiczne mające na celu
wykonanie monety z gipsu o średnicy 10 cm, zakończone wystawą prac na terenie szkoły - do
10.05.2012 r. Autorzy 4 najlepiej wykonanych monet przechodzą do kolejnego etapu.
II etap konkursu - eliminacje międzyszkolne - plener rzeźbiarski o charakterze
spotkania integracyjnego w Limanowej w dniach 14-18.05.2012 r. Tematem pleneru będzie
wykonanie serii monet z wykorzystaniem wykonanych wcześniej modeli lub nowych
projektów oraz przygotowanie monet do ekspozycji.
III etap konkursu – Finał Konkursu - Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi
11.06.2012 r. podczas uroczystego rozdania nagród. Etap ten będzie połączony
z
wystawą
prac
w
Muzeum
Regionalnym
Ziemi
Limanowskiej
trwającą
do 20.06.2012 r.
§5
NAGRODY
1.
2.
3.
4.
5.
Fundatorem nagród jest Bank Spółdzielczy w Limanowej.
Nagroda przydzielana jest dla Szkoły.
Nagrodą pierwszego stopnia jest wkład na książeczkę SKO w wysokości 700 zł,
Nagrodą drugiego stopnia jest wkład na książeczkę SKO w wysokości 500 zł,
Nagrodą trzeciego stopnia jest wkład na książeczkę SKO w wysokości 300 zł.
§6
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkół należące do SKO pod patronatem Banku
Spółdzielczego w Limanowej, pod kierownictwem opiekuna.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres Organizatora
w terminie do 30 listopada 2011 r. Formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr
1 do niniejszego Regulaminu.
3. Koszty związane z dojazdem finalistów i opiekuna na spotkanie plenerowe
oraz na finał konkursu pokrywa Szkoła.
4. Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926)
z późniejszymi zmianami. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
konkursu, wyłonienia laureatów i przekazania nagród. Każdy z Uczestników ma prawo
wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
5. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
przez Bank Spółdzielczy w Limanowej danych osobowych uczestników Konkursu dla celów
marketingowych, promocyjnych, reklamowych i statystycznych zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.).
6. W przypadku przyznania nagrody uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie
przez Bank Spółdzielczy w Limanowej na stronie internetowej Banku www.bs.limanowa.pl
swojego imienia i nazwiska oraz wykorzystanie go w celach wymienionych w pkt. 5.
7. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z przekazaniem własności i praw
autorskich do prac konkursowych na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu,
wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje w okresie trwania konkursu. Regulamin dostępny jest na stronie
www.bs.limanowa.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Limanowej.
2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają
jedynie charakter informacyjny.
3. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
przystąpienia
dla uczniów
w Limanowej
do
szkół
konkursu
„MOJA
MONETA
–
ORZEŁ
CZY
RESZKA?”
oszczędzających w SKO pod patronatem Banku Spółdzielczego
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(PEŁNA NAZWA I ADRES SZKOŁY)
deklaruje udział w konkursie zorganizowanym w roku szkolnym 2011/2012:
Liczba uczniów w wyżej wymienionej szkole (według stanu na dzień 31.10.2011 r.) ________
Osoba/Osoby z ramienia szkoły, upoważniona do kontaktów z Organizatorem (OPIEKUN SKO):
1. _____________________________________, _______________________________
(imię i nazwisko) (nr Tel.)
_____________________________________
(adres e-mail)
2. _____________________________________, _______________________________
(imię i nazwisko) (nr Tel.)
_____________________________________
(adres e-mail)
_________________________________
(PIECZĘĆ I PODPIS DYREKTORA SZKOŁY)
NINIEJSZY FORMULARZ
NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: BANK SPÓŁDZIELCZY W LIMANOWEJ, RYNEK 7,
34-600 LIMANOWA, Z DOPISKIEM „KONKURS SKO”.
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE JEST DOSTARCZENIE NINIEJSZEGO FORMULARZA DO ORGANIZATORA
W TERMINIE DO DNIA 30 LISTOPADA 2011 r.
3