wzor umowy - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we

Komentarze

Transkrypt

wzor umowy - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU ZP 262-2/10
WZÓR
Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA NR AM/ZP/........./10
zawarta w dniu ................... r., w wyniku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (art.39
i następne ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą
Pzp, pomiędzy:
Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2,
NIP: 8971546349,
REGON: 0000275748
reprezentowaną przez
-
mgr Marka Cebulskiego
-
mgr Edytę Gulanowską
- Kanclerza
- Kwestora
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a:
........................................................................ z siedzibą we .........................................., prowadzącą działalność
gospodarczą w oparciu o ...................................................................; zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
- ..........................................................................
NIP ................................,
REGON ..................................
została zawarta umowa o następującej treści:
1.
2.
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca wykona usługę strojenia i konserwacji fortepianów i pianin Akademii Muzycznej
we Wrocławiu zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia
i ofertą.
Przedmiotem zmówienia jest usługa strojenia i konserwacji fortepianów i pianin Akademii Muzycznej
im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w zakresie: (w zależności od części na które złożono ofertę)
Sala
210
201 B
215
225
07
206
301 B
314
310
309
202
217
222
D3
104B
102
107
301
Razem
Część I
instrument
Fortepiany: Yamaha 2 s.
Fortepiany: August Förster 2 s.
Fortepian: August Förster
Fortepian: Steinway
Fortepian; Calisia
Fortepian: JBach
Pianino: Calisia
Fortepian: Bechstein
szpinet
Fortepian: Calisia
Fortepian: Weinbach
Pianino : Legnica
Pianino: Weinbach
Pianino: Alexander Hermann
Pianino: Rösler
Pianino ; Calisia
Klawesyn
Fortepiany: Steinway 2 s.
Fortepiany: Bösendorfer, August Förster
Pianino: Alexander Hermann
24 instrumenty
Sala
219
119
208
Część II
instrument
Fortepiany: Yamaha 2 s.
Fortepiany: K. Kawai, Steinway
Fortepian : Blüthner
207
223
224
19
122
Fortepian; Bechstein
Fortepian: Yamaha
Fortepian: Yamaha
Pianino: Yamaha
Fortepian: Offberg
121
308
216
221
202B
118
18
17
402 B
107
Fortepian: Calisia
Fortepian: Petrof
Pianino: Calisia
Pianino: Legnica
Pianino: Weinbach
Pianino: Alexander Hermann
Klawesyn
Pianino: Legnica
Pianino: Legnica
Fortepiany: Steinway 2 s.
301
Fortepiany: Bösendorfer, August Förster
Pianino: Alexander Hermann
24 instrumenty
Razem
1
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU ZP 262-2/10
WZÓR
1) usługa w zakresie napraw i konserwacji instrumentów muzycznych tj.: utrzymanie instrumentów
w stałej gotowości do użytku pod względem utrzymania stroju oraz drobnych napraw i regulacjach
mechanicznych ich elementów, wymianie strun. Usługa nie obejmuje remontów instrumentów.
2) obsługa w ww. zakresie 50% - tj. ok. 200 koncertów (100 koncertów dla jednej części zamówienia)
związanych z procesem dydaktycznym organizowanych przez
Akademię Muzyczną przy użyciu
należących do niej instrumentów oraz instrumentów przez nią wykorzystywanych.
3) Wykonawca podejmie się strojenia instrumentów, z których Akademia Muzyczna w danej chwili korzysta,
a nie należących do niej, również poza jej siedzibą. Koszty dojazdu Wykonawcy w celu wykonania
usługi
w promieniu do 50 kilometrów od granicy miasta Wrocławia ponosi Zamawiający. Wykonawca nie jest
zobowiązany do wykonania usługi jeżeli odległość do miejsca przeznaczenia przekracza 50 kilometrów od
granicy miasta Wrocławia
4) Wykonawca podejmie nadzór nad ewentualnym przemieszczeniem podległych jego opiece instrumentów
w obrębie pomieszczeń Zamawiającego oraz w miejscach koncertów.
5) Wykonawca zobowiązuje zająć się obsługą zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów wstępnych
na Uczelnię.
2. W przypadku wymienionym w punkcie 1 ppkt 3) Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne lub ustne zlecenie
w terminie minimum 3 dni przed koncertem.
3. Materiały niezbędne do realizacji ww. usług dostarczy zamawiający.
4. Zamawiający wymaga dyspozycyjności przez 7 dni w tygodniu.
6. Przydział instrumentów w salach oraz terminy koncertów pozostają w gestii Zamawiającego.
1) zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w trakcie trwania umowy w zakresie przydziału
sal i związanymi z nimi instrumentami zachowując stan ilościowy przypadający na jedną daną część
zamówienia.
2) Powyższe pkt. 6 ppkt 1) będzie miało również zastosowanie w trakcie sesji egzaminacyjnej, egzaminów
wstępnych i innych okoliczności w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Uczelni.
7. Wykonawca zapewnia liczbę stroicieli do obsługi fortepianów, pianin i klawesynów w proporcji takiej, aby
zadania mogły zostać wykonane sprawnie.
9. W przypadku, gdy Wykonawca składający ofertę nie będzie realizował usługi osobiście Zamawiający wymaga
wyznaczenia przez Wykonawcę osoby, która będzie realizował zadanie na rzecz Zamawiającego przez cały okres
trwania umowy. Wyznaczona osoba musi spełniać warunki wymienione w SIWZ.
10. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez
Wykonawcę lub osobę, której Wykonawca powierzył realizację zamówienia (w całości lub w części).
11. Instrumenty znajdujące się w salach 107 i 301 zostały ujęte w każdej części zamówienia. Usługa w tym zakresie
pełniona będzie przez każdego wykonawcę wyłonionego w postępowaniu proporcjonalnie do czasu trwania
umowy. Harmonogram obsługi ww. sal zostanie opracowany i uzgodniony przy udziale wykonawców wybranych
w przedmiotowym postępowaniu.
1.
1.
2.
1.
§2
Umowa zostaje zawarta na okres od .................... do 31.06.2010 roku.
§3
Wykonawca będzie świadczył usługę osobiście/ osobą, która będzie świadczyła usługi zgodne
z
przedmiotem
zamówienia przez
cały
okres obowiązywania umowy
jest
Pan/Pani
..........................................................................................
Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia osobie trzeciej bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§4
Wartość zamówienia strony ustalają na kwotę netto ..................... złotych plus należny podatek VAT ......% w
kwocie .................. zł. co daje cenę brutto .............. zł. (słownie: .........................................................................) –
zgodnie z załącznikiem nr 1 „formularz oferty” .
2
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU ZP 262-2/10
WZÓR
2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w częściach, na podstawie faktur częściowych
wystawianych na koniec każdego miesiąca, za przepracowany miesiąc w kwocie netto .........................................
złotych plus należny podatek VAT ......% w kwocie .................. zł. co daje cenę brutto .............. zł. (słownie:
.........................................................................) – zgodnie z załącznikiem nr 1 „formularz oferty” .
3.
W przypadku braku dyspozycyjności Wykonawcy i w związku z tym niewykonaniem w danym miesiącu części
umowy, Zamawiający dokona zapłaty faktury proporcjonalnie do przepracowanego w danym miesiącu czasu.
4.
Wynagrodzenie to obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w §1
5.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne przez cały okres trwania niniejszej umowy
1.
§5
Zamawiający
zobowiązuje
się
dokonać
zapłaty
należności
w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę oryginału faktury VAT
za
przedmiot
konto
umowy,
2.
Płatność
zostanie
dokonana
przelewem
bankowym
na
nr................................................................................... na podstawie oryginału faktury.
Wykonawcy
4.
Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w §4 ust. 1. Jeśli suma należności naliczonych na
fakturach Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną w §4 ust. 1, Zamawiający dokona zapłaty ostatniej faktury
jedynie do wysokości ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wystawienia faktury
korygującej.
5.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku Wykonawcy.
6.
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
§6
a)
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych
w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonego w § 4 ust.1 umowy,
b)
za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych
w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1;
od
od
Wykonawcy
Wykonawcy
-
2.
Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy
wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody.
3.
Zamawiający potrąci kwotę kar umownych, o których mowa w ust. 1 bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT
dotyczącej realizacji przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§7
Wykonawca
w
okresie
trwania
umowy
jest
zobowiązany
do
posiadania
ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot
zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczeniowej na żądanie Zamawiającego.
§8
1.
Wykonawca
wyznacza
do
telefon służbowy nr ..........................................
2.
Zamawiający
wyznacza
telefon służbowy nr ...............................
3.
Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma
aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.
do
kontaktu
kontaktu:
.............................................,
......................................
3
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU ZP 262-2/10
WZÓR
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy i mogą być dokonywane tylko i wyłącznie w granicach określonych przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
1.
§ 10
Zamawiający może odstąpić od umowy na warunkach określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.
2.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i
powinno zawierać uzasadnienie.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.
§ 11
Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać
w drodze mediacji, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego
w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
i Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowa została sporządzona w trzech, jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla
Wykonawcy.
WYKONAWCA :
ZAMAWIAJĄCY :
4
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Podobne dokumenty