Regulamin korzystania z serwisu „Promocja za Rogiem”

Komentarze

Transkrypt

Regulamin korzystania z serwisu „Promocja za Rogiem”
Regulamin korzystania z serwisu „Promocja za Rogiem”
1.
USTALENIA OGÓLNE
(1)
Firma Pyramid Software (dalej zwana Pyramid), z siedzibą w Katowicach, ul. LIGOCKA
103, 40-568 KATOWICE, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000355539 - Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 634-27476-85, REGON 241580976
oświadcza, że:
a)
Jest producentem i właścicielem serwisu „Promocja za rogiem”, zwanego dalej
PzR, którego funkcjonalność polega na udostępnianiu przygotowanych przez
Klientów treści promocyjnych do wyświetlenia na ekranach urządzeń mobilnych
(smartfon) użytkowników serwisu, którzy zainstalowali Oprogramowanie.
b)
Jest właścicielem domeny www.promocjazarogiem.pl, za pośrednictwem której
Klient ma dostęp do Panelu Klienta, a Użytkownik może pobrać
Oprogramowanie.
c)
Przysługują jej majątkowe prawa autorskie w rozumieniu art. 74 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do Oprogramowania
i Panelu Klienta.
(2)
Pyramid zobowiązuje się względem Klienta do świadczenia Usługi, zgodnie z jej definicją
podaną w p2.(1) poniżej.
(3)
Usługa świadczona jest w oparciu o Oprogramowanie, Panel Klienta i infrastrukturę
pozostające własnością Pyramid
2.
DEFINICJA STOSOWANYCH POJĘĆ I TERMINÓW
(1)
Usługa – udostępnienie na zlecenie Klienta treści promocyjnych (Ogłoszeń) do pobrania
i wglądu przez Użytkownika za pomocą Oprogramowania. Pobranie następuje
na życzenie Użytkownika, pod warunkiem, że definicja Ogłoszenia spełni warunki:
(2)
a)
Odległość między fizyczną lokalizacją podaną w definicji Ogłoszenia a wskazanym
w Oprogramowaniu miejscem jest nie większa, niż ustawiona przez Użytkownika.
b)
Kategoria, do jakiej Klient przypisał dane Ogłoszenie znajduje się wśród
wybranych przez Użytkownika w Oprogramowaniu.
c)
Okres ważności Ogłoszenia nie upłynął w momencie w którym Użytkownik
wykonał
czynność
skutkującą
pobraniem
informacji
z serwera PzR.
Klient – dostawca treści promocyjnych,
do pobrania za pośrednictwem serwisu PzR
które
udostępniane
będą
Strona 1/5
(3)
Partner – podmiot upoważniony przez Pyramid Software Sp. z o.o.
do oferowania pozyskanym przez siebie klientom Usługi, na warunkach zdefiniowanych
przez Pyramid.
(4)
Użytkownik – osoba fizyczna, która pobrała na swój telefon (smartfon) bezpłatne
oprogramowanie mobilne serwisu PzR
(5)
Ogłoszenie – definiowane jest za pośrednictwem następujących informacji:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Nazwa
Zdjęcie
Opis skrócony
Opis szczegółowy
Okres(y) ważności: data od, data do
Adres miejsca, którego dotyczy treść ogłoszenia
Lokalizacja (współrzędne geograficzne)
Adres mailowy i adres strony www
Telefon(y)
(6)
Oprogramowanie – program dla smartfonów, udostępniany przez Pyramid do pobrania.
(7)
Panel Klienta – dedykowany serwis internetowy, dostępny za pośrednictwem witryny
www.promocjazarogiem.pl, pozwalający Klientom na aktywne, samodzielne korzystanie
z usług serwisu PzR, w tym publikowanie i edycję treści Ogłoszeń.
(8)
Konto – każdy nowy Klient, aby móc rozpocząć publikowanie Ogłoszeń musi dokonać
rejestracji w Panelu Klienta. W efekcie tej rejestracji, po podaniu wszystkich
wymaganych informacji, tworzone jest Konto, w ramach którego Klient może następnie
definiować Ogłoszenia i zarządzać ich treścią. Adres e-mail podany w trakcie rejestracji
otrzymuje uprawnienia administratora Konta.
(9)
Żeton – to wewnętrzna „waluta” serwisu PzR, pozwalająca na dodawanie nowych lub
przedłużanie okresu ważności istniejących Ogłoszeń.
(10)
Baner – graficzna forma reklamy, dostępna do pobrania w Panelu Klienta. Rolą banera
jest zwrócenie uwagi osób odwiedzających stronę internetową Klienta na nowy, mobilny
kanał komunikacji, jakim Klient się posługuje.
3.
ZASADY WSPÓŁPRACY
(1)
Rozpoczęcie współpracy wymaga od Klienta rejestracji własnego Konta
za pośrednictwem strony www.promocjazrogiem.pl/panel_klienta.html - opcja „nowy
klient”. W trakcie rejestracji Klient może wskazać Partnera, dzięki któremu dowiedział
się o serwisie.
Strona 2 / 5
(2)
Jeżeli Klient rozpoczyna współpracę dzięki pośrednictwu jednego z Partnerów firmy
Pyramid, rejestrację Klienta może również przeprowadzić Partner.
(3)
W trakcie rejestracji o której mowa powyżej w punkcie 3.(3) Partner jest zobowiązany
do stworzenia konta z uprawnieniami Administratora dla jednego Użytkownika
wskazanego przez Klienta. Użytkownik ten otrzyma mailem powiadomienie i link
do aktywacji konta.
(4)
Na żadnym etapie współpracy nie wymagamy podawania danych osobowych.
(5)
Po zalogowaniu na swoje konto Administrator Klienta może przyznać Partnerowi prawo
do zarządzania Kontem w imieniu Klienta. W tej sytuacji Partner będzie mieć prawo
do zarządzania Ogłoszeniami swojego Klienta. Administrator Klienta może w dowolnym
momencie to prawo Partnerowi odebrać.
(6)
Każdemu Klientowi przysługuje jeden tydzień bezpłatnego okresu testowego.
Po zakończeniu testów Klient może zakończyć współpracę bez żadnych konsekwencji lub
podjąć decyzję o kontynuacji.
(7)
Jeżeli po zakończeniu okresu testowego Klient zdecyduje się na kontynuację współpracy
na zasadach komercyjnych, to będzie ona możliwa w oparciu o jeden z wybranych
modeli:
a)
Model Ryczałtowy, definiujący Okres trwania współpracy (Data od – Data do),
maksymalną liczbę aktywnych jednocześnie Ogłoszeń i kwotę.
b)
Model Detaliczny – Użytkownik płaci za czas aktywności każdego Ogłoszenia
indywidualnie, za pomocą Żetonów. Żetony można kupować na potrzeby bieżące
i na zapas za pośrednictwem Panelu Klienta. Płatności obsługuje serwis DotPay.
(8)
Partner może w imieniu Pyramid przyznać Klientowi rabat na zakup Żetonów. W takiej
sytuacji wysokość rabatu zostanie wpisana przez Partnera w odpowiednim polu
w Danych Firmowych Konta Klienta.
(9)
Klienci prowadzący działalność o charakterze non-Profit, po zgłoszeniu tego Pyramid
za pomocą linku w Danych Firmowych Konta Klienta, otrzymują status „Konto
bezpłatne”, który uprawnia do bezpłatnego korzystania z Usługi przez cały okres
jej świadczenia.
(10)
a)
Status „Konto bezpłatne” widoczny jest w Danych firmowych, w Panelu Klienta
i w nagłówku Panelu Klienta.
b)
Konto po nadaniu statusu „Konto bezpłatne” jest w pełni aktywne, a co za tym
idzie pozbawione ograniczeń czasowych konta testowego.
Naszych Klientów prosimy o umieszczenie w widocznym miejscu na swoich stronach
Internetowych Banera PzR, i utrzymania go tam przez cały czas korzystania z serwisu.
Banery można pobrać po zalogowaniu się w Panelu Klienta.
Pyramid, bądź Partner, po uzgodnieniu z Klientem może również dostarczyć naklejki
do naklejenia w widocznym miejscu (drzwi, witryna).
Strona 3 / 5
(11)
Nazwa Ogłoszenia, treść opisów oraz zdjęcia nie mogą zawierać:
a)
b)
c)
d)
e)
treści
uznanych
powszechnie
za
niewłaściwe
lub
niezgodne
z dobrymi obyczajami,
treści naruszających zasady powszechnie uznawane przez społeczność
internetową,
wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których
rozpowszechniania Klient nie jest uprawniony,
treści sprzecznych z prawem lub nakłaniających do złamania go, treści
obraźliwych, pornograficznych, zawierających groźby, nawołujących
do ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu, konfliktów między narodami, nienawiści.
odnośników i sum kontrolnych do nielegalnych plików, szkodliwych plików oraz
haseł komputerowych, kodów itd.
(12)
Pyramid dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność
w trybie 24x7, z wyłączeniem niezbędnych okresów serwisowych.
usług
PzR
(13)
Pyramid nie odpowiada za niewyświetlenie Ogłoszenia lub wyświetlenie go w niepełny
sposób, wynikające z niespełnienia przez telefon Użytkownika wymagań technicznych
w tym niedostosowania oprogramowania telefonu Użytkownika.
(14)
Pyramid nie ponosi odpowiedzialności za publikowaną przez Klienta treść.
(15)
Pyramid uprawniony jest do zaprzestania publikowania Ogłoszenia, jeżeli wejdzie
w posiadanie informacji, że rzeczywiście prowadzona w podanej lokalizacji działalność
w istotny sposób odbiega od opisu.
4.
PŁATNOŚĆ (NIE DOTYCZY KONT POSIADAJĄCYCH STATUSU „KONTO BEZPŁATNE”)
(1)
Pyramid rezerwuje sobie prawo do zmiany Cennika, o czym Klient zostanie
poinformowany z minimum miesięcznym wyprzedzeniem mailową pocztą elektroniczną
na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.
(2)
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem
są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
(3)
Zakupione Żetony będą aktywne niezwłocznie po uzyskaniu przez Pyramid
potwierdzenia płatności z serwisu DotPay.
(4)
Klient upoważnia Pyramid do udostępniania Faktur VAT w formie elektronicznej
w rozumieniu rozporządzenia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej,
zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub
organowi kontroli skarbowej
(5)
Faktura dostępna będzie za pośrednictwem Panelu Klienta. Jeżeli Klient cofnie zgodę na
otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, będą one przygotowywane zbiorczo
i wysyłane po zakończeniu każdego miesiąca, w którym nastąpił zakup Żetonów.
W przypadku cofnięcia akceptacji przez Klienta Pyramid traci prawo do przesyłania temu
odbiorcy faktur w formie elektronicznej po upływie terminu 30 dni poczynając od dnia
następującego po dniu, w którym Pyramid otrzymał powiadomienie od Klienta
o cofnięciu akceptacji.
przeprowadzane
Strona 4 / 5
(6)
Klient ma prawo do odstąpienia od zakupu w terminie 10 dni od dnia zakupu, pod
warunkiem, że zakupione Żetony nie zostały użyte do dodania nowego Ogłoszenia lub
przedłużenia okresu ważności Ogłoszenia. Rezygnację należy złożyć na piśmie. Zwrot
kwoty odpowiadającej wartości nabytych Żetonów, zrealizowany zostanie przelewem
bankowym na konto wskazane przez Klienta.
5.
WYMAGANIA TECHNICZNE
(1)
Zdjęcie musi spełniać następujące wymagania co do formatu oraz wielkości:
(2)
a)
Format PNG lub JPG,
b)
Rozmiar pliku najchętniej 400x400, nie większy niż 300KB
c)
W przypadku zmiany zdjęcia nazwa nowego pliku musi być różna od nazw plików
użytych poprzednio. Najprościej uzyskać to dodając w nazwie pliku datę
np. 2012.01.18_NazwaZdjęcia.png
Do działań na Panelu klienta Klient musi dysponować
a)
przeglądarką internetową i łączem internetowym
(3)
Użytkownik, w celu skorzystania z usług serwisu i przeglądania ogłoszeń, musi
zainstalować i uruchomić w swoim smartfonie aplikację mobilną dostępną
za pośrednictwem witryny www.PromocjaZaRogiem.pl
6.
REKLAMACJE
(1)
Reklamacje należy składać na piśmie, mailowo lub listownie.
(2)
Reklamacje są rozpatrywane w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania
zgłoszenia reklamacji. Jeżeli w tym czasie Pyramid nie ustosunkuje się do żądania
Klienta, zostaje ono uznane za uzasadnione.
(3)
Jeśli reklamacja zostanie uznana, Klientowi przysługuje zwrot kosztów zakupu Żetonów.
7.
KONTAKT
(1)
Kontakt Klienta z obsługą serwisu PzR możliwy jest za pomocą adresu email
[email protected], lub drogą pisemną na adres siedziby Pyramid.
Pyramid Software Sp. z o.o.
Ul. Ligocka 103 / budynek 3
40-568 Katowice
8.
(1)
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Rejestracja konta w serwisie www.promocjazarogiem.pl jest równoznaczna ze zgodą
na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym Regulaminie.
Strona 5 / 5

Podobne dokumenty