Moda na życie wolne od uzależnień

Komentarze

Transkrypt

Moda na życie wolne od uzależnień
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „Moda na życie wolne od uzależnień”
I
Organizatorem Konkursu Plastycznego pt. „Moda na życie wolne od uzależnień”
jest Starostwo Powiatowe w Białobrzegach.
II
Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień, przemocy,
i obojętności na drugiego człowieka; pokazanie jak ważne jest zdrowie fizyczne i społeczne.
III
Warunki uczestnictwa
1. W konkursie może brać udział młodzież ze szkół gimnazjalnych powiatu białobrzeskiego.
2. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie dowolnymi technikami plastycznymi (rysunek,
malarstwo, wyklejanka, wydzieranka, grafika itp.) samodzielnie wykonać pracę.
Minimalny format pracy to A3.
3. Praca powinna nawiązywać do haseł przewodnich akcji „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”
podanych poniżej:
Zwolnij – nie musisz biec!
Nie uciekaj od problemu. Rozwiąż go!
To Ty wybierasz!
Myśl racjonalnie. Myśl!
Ile trwa życie ?
Co to jest odpowiedzialność ?
Narkotyk = samotność.
Szczęście jest dla każdego!
Znasz swoje dziecko?
Co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki ?
Kiedy powiedziałeś „Kocham Cię”
swojemu dziecku ?
Doceń swoje dziecko!
Mamo! Tato! Ogarnij się!
Daj mi pół litra miłości i działkę rozmowy!
Po co brać ?
Bliżej siebie to dalej od używek.
Kiedy ostatnio zrobiłeś coś dla kogoś?
Bez uzależnień jest o niebo lepiej!
Przyjdź. Zobacz. Pomyśl.
Jaka jest cena Twojej wolności ?
Warto żyć na trzeźwo!
Narkotyk nie rozwiąże Twoich
problemów.
Miej otwarte oczy.
Może dzięki Tobie ktoś przeżyje!
Co robi Twoje dziecko ?
Rozmawiasz czy tylko mówisz do
swojego dziecka ?
To Ty masz wpływ na życie tych,
których kochasz.
Ile masz czasu dla swojego
dziecka?
Jeżeli Ty nie powiesz dziecku, że
je kochasz – oni zrobią to za
Ciebie!
Czy potrafisz powiedzieć NIE !
Przyjaźń jest silniejsza niż
narkotyk.
Lepiej zapobiegać niż leczyć.
Zrobisz coś, czy odwrócisz wzrok?
Podaj dalej dobrą wiadomość!
Myśl na trzeźwo!
Życie masz tylko jedno!
Baw się z kumplami, nie z narkotykami!
Gdzie jest teraz Twoje dziecko?
Nie krzycz, przytul!
Dołącz, poczuj, podaj dalej!
Miałeś kontakt z dopalaczem?
Dziś jest właśnie taka noc kiedy warto
wszystko przemyśleć.
Jesteś potrzebny!
Możesz wzruszać!
Pomóż zwyciężyć innym!
Reaguj, wspieraj, rozmawiaj.
Zawsze jest nadzieja.
Uwolnij serce!
Bez narkotyków i dopalaczy.
Życie bez uzależnień!
Żyj bez przemocy!
Staraj się pomagać innym!
Co jest najważniejsze?
A co będzie dalej?
Piwo, fajki i narkotyki to złe
nawyki!
Życie nie po to jest by brać!
Czy znasz kumpli swoich dzieci?
Uśmiechnij się!
Miałeś kontakt z narkotykiem?
A jak nie przestaniesz?
Jesteś po to aby żyć!
Możesz kochać!
Możesz odkrywać!
Nie żyj wirtualnie!
Masz szansę! Wygraj życie!
Nie rezygnuj z marzeń!
Żyj wolny!
Moda na życie!
Trzeźwy świat!
Żyj bez agresji!
To Ty! Ty wybierasz
4. Szkoła może zgłosić dowolną ilość wykonanych prac, jednak autorem zgłoszonej pracy
może być tylko 1 osoba.
5.
Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest jej dostarczenie
wraz z prawidłowo wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia, którą należy nakleić
na odwrocie pracy konkursowej (załącznik do Regulaminu).
IV
Termin i warunki dostarczenia prac
1. Termin dostarczenia prac upływa dnia 27 maja 2015 r. Prace należy dostarczyć
bezpośrednio do Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
(II piętro, pokój nr 25), Pl. Zygmunta Starego 9, 26 - 800 Białobrzegi.
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
3. Organizator nie zwraca dostarczonych prac.
V
Zasady przyznawania nagród
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 28 maja 2015 r., wyniki zostaną podane
na stronie internetowej Organizatora: www.bialobrzegipowiat.pl w zakładce
Aktualności oraz wysłane do mediów lokalnych z poszanowaniem ochrony dóbr
osobistych dziecka.
2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja
Konkursowa.
3. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
4. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
5. Spośród zakwalifikowanych prac Komisja wybierze dziesięć prac.
6. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, pozostali
uczestnicy dyplomy.
7. Szkoły do których uczęszczają autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomione
telefonicznie.
8. Nagrody zostaną wręczone na podsumowaniu akcji „Ogólnopolski
Głos
Profilaktyki”, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2015 r. w Hali sportowej
przy ul. Reymonta 13A w Białobrzegach.
9. Regulamin wraz ze wzorem karty zgłoszeniowej i zgody na upublicznianie danych,
zamieszczony jest na stronie internetowej Organizatora www.bialobrzegipowiat.pl
w zakładce Aktualności.
IV
Ustalenia dodatkowe
1. Autorzy prac przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa autorskie
do swoich prac. W tym celu autor pracy składa stosowne oświadczenie, podpisane
również przez rodzica lub opiekuna prawnego, zamieszczone w karcie zgłoszeniowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych,
informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac dostarczonych na Konkurs.
3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.