Aneks do umowy o pracę - I

Komentarze

Transkrypt

Aneks do umowy o pracę - I
1z1
..............................
(pieczęć jednostki)
.................................
(miejscowość i data)
ANEKS DO UMOWY O PRACĘ
Niniejszy aneks pomiędzy:.....................................................................................................................
zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez .............................................................................
a .............................................................................................................................................................
zwanym dalej Pracownikiem.
1. Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, iż z dniem ...................................... zmieniają
na mocy aneksu wiążącą ich umowę o pracę zawartą w dniu ...................................................
2. W miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących .................................................
....................................................................................................................................................
będą obowiązywały następujące warunki: ................................................................................
3. Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.
..........................................
(data i podpis Pracownika)
................................................
(pieczęć i podpis Pracodawcy)
Umowa pochodzi z Internetowego Serwisu Pracy
www.pracuj.net.pl
Serwis prowadzi
Agencja A.R.T.

Podobne dokumenty