Opis - Budowa boiska - Biuletyn Informacji Publicznej

Komentarze

Transkrypt

Opis - Budowa boiska - Biuletyn Informacji Publicznej
DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA
ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
RODZAJ ROBÓT -
BUDOWA BOISKA DO KOSZYKÓWKI WRAZ Z
OGRODZENIEM
LOKALIZACJA -
KOWALE KSIĘŻE, GMINA TUREK, DZIAŁKA
NR. EW. 194
INWESTOR
-
GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4
1
62-700 TUREK
OPIS TECHNICZNY
1.
Dane ogólne
1.1
Nazwa zadania: Budowa boiska do koszykówki wraz z ogrodzeniem.
1.2
Lokalizacja: Kowale Księże, gmina Turek, działka nr ew. 194.
1.3
Inwestor: Gmina Turek ul. Ogrodowa 4 62-700 Turek.
2.
Opis projektowanej inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do koszykówki jako obiektu
sportowego ogólnodostępnego, przeznaczonego dla społeczności lokalnej, oraz
ogrodzenia od strony drogi publicznej.
W ramach odrębnego zgłoszenia o numerze ewidencyjnym AB. 7352-769/08 z
dnia 24.12.2008r., na podstawie Projektu budowlanego (stanowiącego załącznik
do ww. zgłoszenia), przeprowadzony zostanie remont budynku po byłej szkole z
przeznaczeniem na „Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach
Księżych”.
Ze względu na sąsiedztwo z budynkiem istnieje możliwość
korzystania z
sanitariatów i szatni budynku przez użytkowników obiektu sportowego.
3.
Opis stanu istniejącego
Teren podlegający opracowaniu jest zagospodarowany. Na nieruchomości
znajduje się budynek po byłej szkole podstawowej oraz budynek gospodarczy.
Teren za budynkiem głównym od strony południowej jest stosunkowo równy bez
lokalnych wzniesień i obniżeń, pokryty naturalną nawierzchnią trawiastą. Od
strony północnej znajduje się istniejący wjazd na działkę oraz zniszczone,
niekompletne ogrodzenie przewidziane do przebudowy.
Na terenie działki występuje zieleń wysoka, która nie koliduje z zamierzeniami
inwestycyjnymi.
4.
Opis planowanego zagospodarowania terenu
W zakresie niniejszego zgłoszenia projektowana jest budowa boiska do
koszykówki wraz ze stałym wyposażeniem sportowym boiska oraz budowa
ogrodzenia. Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawia załącznik
graficzny. Boisko do koszykówki o wymiarach płyty boiska 15 x 28 m zostanie
2
zlokalizowane za budynkiem od strony południowej działki. Projektowane
ogrodzenie wybudowane zostanie od strony północnej działki.
5.
Opis przyjętych rozwiązań boiska
Boisko o wymiarach 15 x 28 m ograniczone obrzeżami chodnikowymi
betonowymi 30 x 8 cm. Nawierzchnia z mączki ceglanej zmieszanej z gliną
mieloną o gr. warstwy 8 cm, ułożona na podbudowie z kruszywa łamanego o gr.
warstwy 5 cm i warstwie odsączającej o gr. 10 cm. Boisko zostanie wyposażone
w dwie tablice z koszami, dwie ławki dla drużyn i stolik sędziowski.
Grunty na terenie przeznaczonym pod budowę płyty boiska należy zaliczyć do
dobrze przepuszczalnych w postaci piasków średnich i grubych z poziomem
występowania wody gruntowej 1,2 m poniżej poziomu terenu dlatego nie
występuje konieczność budowy drenażu odprowadzającego wody opadowe.
3
6.
Konstrukcja nawierzchni boiska
•
warstwa użytkowa nawierzchni z mączki ceglanej – gr. 8 cm,
•
górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego – gr. 5 cm,
•
dolna warstwa podbudowy – żużel paleniskowy – gr. 10 cm
•
warstwa piasku gruboziarnistego zagęszczanego warstwowo gr. 10cm
•
grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo
Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30
cm na podsypce cementowo-piaskowej.
7.
Opis wykonania boiska
Budowa nawierzchni boiska obejmuje następujące etapy:
•
Wykorytowanie podłoża i wykonanie warstwy odsączającej z podsypki
piaskowej i zagęszczeniu jej mechanicznie.
•
Wykonanie podbudowy z warstw kruszywa łamanego zagęszczanego
mechanicznie.
8.
•
Wykonanie wierzchniej warstwy podbudowy o grubości 5 cm.
•
Wykonanie nawierzchni boiska z mączki ceglanej o grubości 8 cm
•
Na wykonaną nawierzchnie należy nanieść linie boisk
Wyposażenie boiska
Zastosowane zestawy muszą posiadać stosowne certyfikaty lub atesty
bezpieczeństwa. Wyposażenie boiska obejmuje:
2 stojaki typu gęsia szyja o konstrukcji stalowej ocynkowanej z tablicą laminatową
105 x 180cm, obręczą uchylną i siatką łańcuszkową, stojaki osadzane w tulejach,
tuleje osadzone w fundamencie betonowym (wg zaleceń producenta sprzętu).
4
Tablice mają być wykonane z odpowiedniego przezroczystego materiału
(preferowane bezpieczne szkło hartowane) i stanowić jedna całość. Jeżeli są
wykonane z innego(ych) nieprzezroczystego(ych) materiału(ów) musza być
pomalowane na biało.
Wszystkie linie powinny być pomalowane następująco:
- w kolorze białym, jeśli tablica jest przezroczysta,
- w kolorze czarnym, we wszystkich innych przypadkach,
- o szerokości 5 cm.
Tablice muszą być mocno osadzone w następujący sposób:
5
- każdym końcu boiska, pod katem prostym do podłoża, równolegle do linii
końcowych.
- środki poziomych linii na przedniej powierzchni tablicy powinny znajdować się
prostopadle nad punktem oddalonym o 1,20 m od wewnętrznej krawędzi linii
końcowej na środku jej długości i znajdującym się na wyimaginowanej linii
prostopadłej do linii końcowej.
Konstrukcje podtrzymujące tablice musza spełniać następujące warunki:
- przednia strona konstrukcji podtrzymującej kosz (łącznie z osłona) powinna
znajdować się w odległości co najmniej 2,0 m od zewnętrznej krawędzi linii
końcowej. Powinna być w jaskrawym, kontrastującym z tłem kolorze, tak aby była
wyraźnie widoczna dla zawodników.
- każdy element konstrukcji podtrzymujących tablice znajdujący się za tablica
powinien być osłonięty od dołu w odległości 1,20 m od przedniej powierzchni
tablicy.
- minimalna grubość tej osłony powinna wynosić 5 cm i być o tej samej
miękkości co osłony tablic.
- wszystkie podpory tablic musza być całkowicie osłonięte od podłoża do
wysokości minimum 2,15m. Minimalna grubość tej osłony ma być 10 cm.
Osłony powinny być tak wykonane, aby uniemożliwiały przytrzaśnięcie
(uwięzienie) kończyn zawodników. Kosze powinny składać się z obręczy i siatek.
6
- ze stali o średnicy wewnętrznej 45 cm i pomalowane na pomarańczowo.
- średnica metalowego materiału, z którego wykonane są obręcze powinna mieć
co najmniej 1,6 cm, a najwyżej 2,0 cm. Obręcze maja być wyposażone w taki
system zaczepów, umiejscowionych pod obręczą, do zawieszenia siatki, by
chronił palce przed uszkodzeniem.
- każda siatka ma być zaczepiona w 12 miejscach równomiernie rozłożonych na
całym obwodzie obręczy. Elementy do zaczepienia siatki nie mogą posiadać
żadnych ostrych krawędzi lub otworów mogących uwięzić którykolwiek z palców.
- obręcz powinna być tak zamocowana do konstrukcji podtrzymujących tablice,
aby żadna siła przekazywana przez obręcz nie oddziaływała bezpośrednio na
tablicę. Dlatego nie powinno być bezpośredniego kontaktu pomiędzy obręczą,
częściami konstrukcyjnymi a tablica (szklana lub z innego przezroczystego
materiału). Jednakże przestrzenie pomiędzy nimi powinny być na tyle małe by
zapobiec uszkodzeniu palców.
- górna krawędź obręczy powinna być umieszczona poziomo 3,05 m nad
poziomem podłoża w równej odległości od obu pionowych krawędzi tablicy.
- najbliższy punkt wewnętrzny krawędzi obręczy ma znajdować się w odległości
15 cm od czoła tablicy.
Zezwala się na używanie obręczy uchylnych.
Siatki powinny być wykonane następująco:
- mają być z białego sznurka zawieszone u obręczy i tak skonstruowane, aby
tylko przez chwilę zatrzymywały piłkę przechodzącą przez kosz. Nie powinny być
krótsze niż 40 cm i dłuższe niż 45 cm.
- każda siatka ma mieć 12 pętli do zawieszenia na obręczy.
7
- górna część siatki powinna być usztywniona tak, aby zapobiegać:
- przechodzeniu siatki przez obręcz, co może powodować jej zaplątanie się
- odbiciu się od siatki lub zatrzymaniu się w niej piłki
9.
Ogrodzenie
Od strony drogi publicznej wykonane zostanie systemowe ogrodzenie panelowe
z siatki o wys. 150 cm na słupkach stalowych o długości przęseł L = 200 cm.
Dwie bramy wjazdowe. Jedna brama – istniejąca o szerokości wrót 300 cm wraz
z furtką, podlegająca remontowi. Druga brama – posesyjna, dwuskrzydłowa z
furtką wysokości 145 cm szerokości wrót 350 cm, na gotowych słupkach
wypełnienie z paneli systemowych.
10.
Uwagi końcowe
Wszystkie roboty budowlane i budowlano – montażowe zostaną wykonane
zgodnie
z
warunkami
technicznymi
wykonania
robót
oraz
zaleceniami
producentów materiałów budowlanych pod nadzorem kierownika robót.
Do realizacji robót zastosowane będą wyłącznie materiały i wyroby budowlane
posiadające wymagane atesty i świadectwa jakości.
8

Podobne dokumenty