instrukcja do przetwornic 300W

Komentarze

Transkrypt

instrukcja do przetwornic 300W
Przetwornica napięcia DC-AC 12V/230V 300W z funkcją automatycznego startu.
UWAGA: Aby zapobiec ryzyku pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub
wyładowaniu elektrycznemu zwróć uwagę na poniższe wskazówki:
-Wyjmij wtyczkę i wyłącz przetwornicę gdy podłączony sprzęt jest
naprawiany/serwisowany lub wykazuje nieprawidłowe działanie
-Nie wystawiaj przetwornicy na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
deszczu, śniegu itp.
-Upewnij się, że do przetwornicy nie będą mieć dostępu dzieci
-Nie włączaj przetwornicy jeśli jest mokra lub wilgotna, pamiętaj aby przetwornica
była zawsze w dobrze wietrzonych pomieszczeniach, aby zapobiec jej przegrzaniu
-Nie podłączaj bezpośredniego prądu AC ( z sieci ) do wyjść przetwornicy, gdyż może
to spowodować jej uszkodzenie
-Używaj wyłącznie podłączoną do gniazda sieciowego wyposażonego z przewód
ochronny PE ( uziemienie )
Pamiętaj, aby umieścić przetwornicę w pomieszczeniach które są:
-SUCHE. Nie pozwól aby woda lub inne ciecze miały kontakt z przetwornicą. Przy
instalacjach wodnych upewnij się, że przetwornica nie jest zainstalowana blisko
cieków wodnych. Trzymaj przetwornicę z daleka od miejsc wilgotnych lub mokrych
-CHŁODNE. Zalecana temperatura powinna mieścić się w zakresie: -1°C do 40°C. Nie
umieszczaj przetwornicy w pobliżu urządzeń grzewczych lub innego sprzętu
generującego ciepło lub powodującego wzrost temperatury w pomieszczeniu. W
miarę możliwości nie wystawiaj przetwornicy na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych
-BEZPIECZNE. Nie trzymaj przetwornicy w pobliżu materiałów łatwopalnych lub w
których mogą gromadzić się łatwopalne opary lub gazy.
TRAKTUJ TO URZADZENIE WYŁĄCZNIE JAKO ZMNIEJSZAJĄCE RYZYKO BRAKU
ZASILANIA PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ , ALE NIE GWARANTUJĄCE ICH CIĄGŁEGO
ZASILANIA .
Podłączenie
Przed podłączaniem ustaw włącznik na obudowie w pozycji OFF ( wyłączone ) .
Podłącz sprawny akumulator 12V ( zalecany akumulator typu AGM )do zacisków
przetwornicy ( czarny zacisk do bieguna ujemnego , czerwony zacisk do bieguna
dodatniego ) W tym celu używaj wyłącznie przewodów załączonych w zestawie .
Podłączaj w pierwszej kolejności przewody do zacisków przetwornicy , a w drugiej do
biegunów akumulatora .
Do okrągłego gniazda wyjściowego przetwornicy podłącz zasilane urządzenie o
1
poborze mocy nie większym niż 300W . Suma mocy podłączonych urządzeń nie
może przekraczać 300W .
Podłącz wtyczkę sieciową przetwornicy do gniazda 230V z biegunem ochronnym.
Ustaw włącznik na obudowie przetwornicy w pozycji ON ( włączona ) .
Zasada działania
W przypadku zaniku napięcia 230V w sieci domowej, przetwornica załączy się
automatycznie (zapalenie zielonej kontrolki) i będzie przekazywać na gniazda
wyjściowe przetworzone napięcie 230V z podłączonego akumulatora 12V .
Powrót napięcia w sieci spowoduje przełączenie odbiorników na pracę sieciową.
W modelach z dwoma gniazdami wyjściowymi (opcja) dodatkowe płaskie gniazdo
wyjściowe 230V jest aktywowane wyłącznie na pracy awaryjnej (z akumulatora) ,
funkcja przydatna do uruchamiania oświetlenia awaryjnego.
UWAGA!!!
Przetwornica generuje napięcie potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi
oraz zwierząt.
Przetwornica powinna być podłączona do akumulatora przy normalnym wyjściowym
napięciu 12-13V.
Przy podłączonym głównym źródle zasilania, a pomimo przełącznikach na pozycji
OFF i wyłączonych kontrolkach , na wyjściu przetwornicy nadal znajduje się prąd
elektryczny, zachowaj szczególną ostrożność ,aby zapobiec porażeniu.
Informacje dodatkowe
Sygnał dźwiękowy oraz czerwona kontrolka oznacza zbyt slaby akumulator ( mniej
niż 10,5V )
Przed podłączeniem odbiorników upewnij się , że napięcie generowane przez
przetwornicę jest zgodne z parametrami zasilanego urządzenia .
Utylizacja
Stary sprzęt elektryczny podlega recyclingowi. Nie wyrzucaj go tam gdzie odpady
przemysłowe. Oddaj sprzęt do oznaczonego punktu utylizacji. Opakowanie wyrzuć
oddzielnie do odpadów papierowych, a folię do odpowiedniego punktu utylizacji.
Ostrzeżenia
Przeciążenie układu przetwornicy , szczególnie w trybie BYPASS ( podczas pracy na
napięciu sieciowym ), może skutkować poważnym uszkodzeniem przetwornicy .
Przed zastosowaniem sprawdź zgodność napięcia generowanego przez
przetwornicę z wymaganiami producenta podłączanego sprzętu . W razie
wątpliwości upewnij się na www.volton.pl
2

Podobne dokumenty