Gmina Zakroczym - ulotka

Transkrypt

Gmina Zakroczym - ulotka
Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek
ul. Paderewskiego 3B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
e-mail: [email protected]
TEL. (+48 22) 775 70 58
GMINA
ZAKROCZYM
Zapewnienie jak najlepszego środowiska Ŝycia mieszkańcom i korzystnych
warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych, przy respektowaniu
zasady zrównowaŜonego rozwoju i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Kształtowanie pozytywnego wizerunku Gminy Zakroczym jako
bezpiecznego i przyjaznego miejsca do zamieszkania, lokalizacji
działalności gospodarczej i pobytu turystów.
Powierzchnia: 7 142 ha.
Liczba mieszkańców: prawie 6 500
Gmina Zakroczym połoŜona jest w odległości 25 km od granic Warszawy,
w północno – zachodniej części województwa mazowieckiego. Od wschodu
graniczy z Pomiechówkiem i Nowym Dworem Mazowieckim, od południa
z Czosnowem i Leoncinem, zaś od zachodu z gminami Joniec, Załuski
i Czerwińsk n. Wisłą. Zakroczym jest jednym z najstarszych miast
w Polsce.
Burmistrz Gminy Zakroczym – Henryk Ruszczyk mówi jak zamierza wspierać
inicjatywy inwestorów
Na terenie gminy Zakroczym znajdują się tereny, które ze
względu na istniejącą infrastrukturę oraz przeznaczenie w
planie zagospodarowania przestrzennego są atrakcyjne
dla potencjalnych inwestorów. Nadmienić naleŜy
równieŜ, Ŝe ze względu, iŜ na te tereny mamy
obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego procedury administracyjne w celu
uzyskania stosownych dokumentów ograniczone są do
minimum.
Projekt ten jest realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL. Przedmiot Projektu moŜe nie odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub Rządu Polskiego
Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek
ul. Paderewskiego 3B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
e-mail: [email protected]
TEL. (+48 22) 775 70 58
Na terenie gminy funkcjonują dogodne połączenia komunikacyjne:
• drogowe - przez teren gminy przechodzą dwie bardzo waŜne arterie
komunikacyjne. Dwupasmowa droga ekspresowa E-7 Warszawa - Gdańsk
oraz droga krajowa 62 Płock-Zakroczym- Wyszków,
• kolejowe - w odległości 3 km od Zakroczymia jest stacja PKP - Modlin.
PołoŜona jest na magistrali kolejowej Północ-Południe,
• lotnicze
gmina
sąsiaduje
z lotniskiem Modlin,
• wodne - w pobliskim Modlinie znajduje się przystań. MoŜna tam dopłynąć
zarówno Wisłą, jak i Narwią.
Zakroczym i jego okolice to jedna z najlepszych baz przemysłu
warzywniczo - ogrodniczego w Polsce. Poziom produkcji nie odbiega tu od
standardów światowych.
W związku z budową lotniska
pasaŜerskiego w Modlinie gmina
Zakroczym staje się najlepszym
terenem do lokalizacji inwestycji
turystycznych i towarzyszących oraz
przeznaczonych do obsługi nowego
lotniska.
Tereny inwestycyjne w gminie Zakroczym oraz ich przeznaczenie w planie
zagospodarowania przestrzennego staja się najlepszym miejscem do lokalizacji
działalności związanej ze sportem, turystyką, gastronomią, hotelarstwem
oraz innymi branŜami gospodarki zabezpieczającymi pasaŜerski i towarowy ruch
lotniska Modlin.
Kontakt:
Jarosław Furtak - Referat Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
tel. +48 22 785 32 23
e-mail: [email protected]
Projekt ten jest realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL. Przedmiot Projektu moŜe nie odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub Rządu Polskiego

Podobne dokumenty