Egzamin 2

Komentarze

Transkrypt

Egzamin 2
1
Grupa B
Zestaw pytań na egzamin pilotów 20.21.06.2006
1. Jaki akt prawny określa precyzyjnie uprawnienia pilotów i przewodników turystycznych
A. Ustawa o usługach turystycznych
B. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób
przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne
C. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przewodników i pilotów
D. Ustawa o kulturze fizycznej
2.Uczestnikowi imprezy skradziono bagaŜ. Pilot:
A. Zawiadamia obsługę hotelową, policję i doprowadza do podjęcia interwencji oraz do
spisania protokołu w obecności tych słuŜb, poszkodowanego i ewentualnych
współmieszkańców pokoju
B. Stwierdza, Ŝe to nie jest jego problem i nie zajmuje się sprawą, Ŝeby nie być w nią
zamieszanym i nie naraŜać biura, które reprezentuje na ewentualne odszkodowanie
C. Rozpoczyna akcję mającą na celu odzyskanie bagaŜu, przeprowadzając własne
dochodzenie
D. Nie podejmuje Ŝadnych działań, radząc poszkodowanemu przegląd bagaŜy
współmieszkańców z pokoju, w którym został zakwaterowany
3. W którym z wymienionych miast lub regionów organizator zobowiązany jest zapewnić
podczas zwiedzania obsługę przewodnicką:
A. Wrocław
B. Jasielski Park Krajobrazowy
C. Półwysep Hel D. Olsztyn
4.Pojęcie „prepaid” oznacza:
A. Usługi, których wartość znacznie odbiega od wartości rynkowej
B. Usługi, na które dokonana została przedpłata
C. Usługi, które zostały opłacone kartą płatniczą
D. Usługi, które zostały opłacone kartą kredytową
5.Organizatorzy turystyki podlegający obowiązkowi uzyskania zezwolenia organizujący
wycieczki krajowe są obowiązani, o ile umowa nie stanowi inaczej, zapewnić uczestnikom
opiekę osób posiadających uprawnienia (w kraju i za granicą) o ile wycieczka liczy co
najmniej ilu uczestników ?:
A. 15
B. 20
C.10
D. 9
6. NajwyŜszy szczyt górski w Gorcach to:
A. Gorc
B. Wielka Radziejowa
C. Turbacz D. Trzy Korony
7. Który z wymienionych obiektów nie jest na liście UNESCO Światowego Dziedzictwa
Kulturowego
A. Kościoły w Jaworze i Świdnicy B.Zespół Klasztorny w Kalwarii Zebrzydowskiej
C. Kopalnia Soli w Wieliczce
D. Zabytkowy Zespół Starego Miasta w Szczecinie
8.Który z wymienionych detali jest charakterystyczny dla architektury w stylu romańskim:
A. Okno podzielone – biforium
B. Sklepienie krzyŜowo – Ŝebrowe
C. Boniowanie
D. Mansarda
2
9. W Oblęgorku znajduje się muzeum związane z:
A. Henrykiem Sienkiewiczem B. Marią Dąbrowską
C. Stefanem śeromskim
D. Stanisławem Lemem
10. Jednym z najwybitniejszym obiektów polskiego manieryzmu jest Kaplica Boimów, która
znajduje się w:
A. Katowicach B. Warszawie
C. Krakowie
D. Lwowie
11. Mieszko I przyjął chrzest w imieniu plemion zamieszkałych na ziemiach polskich w roku:
A. 1025
B. 1066
C. 966
D. 925
12. Wiza turystyczna zezwala na :
A. Nieograniczony czasem pobyt na terenie kraju docelowego
B. Pobyt czasowy zgodny z datą waŜności z moŜliwością podjęcia pracy
C. Pobyt czasowy w celach turystycznych bez moŜliwości podjęcia pracy
D. Wszystkie odpowiedzi są złe
13. Najgłębsze jezioro świata to:
A. Titicaca
B. Bodeńskie
C. Wiktorii
D. Bajkał
14.NajwyŜsze pasmo górskie w Sudetach to:
A. Karkonosze
B. Tatry
C. Góry Stołowe
D. Góry Izerskie
15.Polska Organizacja Turystyczna ma za zadanie:
A. Organizację promocji Polski poza granicami kraju
B. Zrzeszanie biur turystycznych i reprezentację ich interesów
C. Zrzeszanie stowarzyszeń zajmujących się działalnością w dziedzinie turystyki i
reprezentacją ich interesów
D. śadne z podanych wyjaśnień nie jest prawidłowe
16. . W której z miejscowości nie ma przejścia granicznego:
A. Warszawa
B. Gubin
C. Ustrzyki Dolne
D Medyka
17. Polska Izba Turystyki to :
A. Jednostka administracji rządowej zajmująca się promocją turystyki krajowej
B. Stowarzyszenie zrzeszające stowarzyszenia prowadzące działalność statutową w dziedzinie
turystyki
C. Jednostka samorządu gospodarczego przedsiębiorców działająca w dziedzinie turystyki
D. Zrzeszenie jednostek samorządowych urzędów marszałkowskich wszystkich województw
w Polsce zajmujące się promocja turystyki wyjazdowej
18.Paszport tymczasowy:
A. Wydaje konsul urzędujący na terenie kraju, w którym przebywa obywatel danego kraju,
który zagubił swój paszport, w celu umoŜliwienia powrotu do kraju
3
B Wydaje reprezentant wojewody dla obywatela w celu krótkiego wyjazdu do kraju, do
którego przy wjeździe naleŜy legitymować się paszportem na okres do 14 dni
C. Wydaje organ administracji państwowej dla dzieci poniŜej 16 roku Ŝycia udających się
poza granice kraju (do kraju, do którego przy wjeździe naleŜy legitymować się paszportem)
D Wszystkie powyŜsze opisy paszportu są niewłaściwe
19. Pilot wycieczek to osoba która:
A. Oprowadza grupy turystów po obszarach atrakcyjnych krajobrazowo lub terenach
miejskich
B. . Pracownik biura turystycznego zajmujący się sprzedaŜą biletów na tanie linie lotnicze i
połączenia autokarowe
C Tworzy propozycje ofert turystycznych i zajmuje się ich zamawianiem, organizacją i
sprzedaŜą
D Zatrudniony przez organizatora turystyki towarzyszy uczestnikom imprezy turystycznej,
sprawuje nad nimi opiekę i pilnuje właściwej realizacji zamówionych i opłaconych usług
20.Skrót PTTK oznacza:
A. Poznańskie Targi Turystyczno - Kulturalne
B. Państwowe Targi Turystyki i Kultury
C. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
D. śadna z tych nazw nie jest prawidłowym rozszyfrowaniem skrótu.
21. . Jakie pasmo górskie w Karpatach nie naleŜy do Polski ?
A. Beskid Sądecki
B. Bieszczady
C. Beskid śywiecki
D. Gorgany
22.Dworek w śelazowej Woli kojarzy Ci się z postacią z Ŝycia polityki lub kultury:
A. Marszałkiem Józefem Piłsudskim
B. Fryderykiem Chopinem
C. Władysławem Reymontem
D. Marią Konopnicką
23.Cmentarz na Rossie to nekropolia zajmująca szczególne miejsce w sercach Polaków.
Znajduje się w:
A. Wilnie
B. Lwowie
C. Warszawie
D. na Bukowinie w Rumunii
24. Jedno z największych muzeów świata, ErmitaŜ znajduje się w:
A. Londynie
B. Pradze
C. Berlinie
D. Sanki Petersburgu
25.Most Karola – dzieło gotyckich budowniczych znajduje się w:
A. Pradze
B. ParyŜu
C. Londynie
D. Wiedniu
26. Cmentarz Per Lachaise jest połoŜony w:
A. Lwowie B. Brukseli
C. ParyŜu
D. Rzymie
27. Które z przejść granicznych nie jest przejściem między Polską a Litwą
A. Budzisko
B. Ogrodniki
C. Trakiszki
D. Bobrowniki
4
28. Z niŜej wymienionych roślin chronione są :
A. Sosna limba (Pinus cembra .)
B. Szarotka alpejska ( Leontopodium alpinum)
C. Lilia złotogłów (Lilium martagon) D. Wszystkie wymienione
29. Wyjaśnić pojęcie temperament:
A. Nerwowy sposób reakcji człowieka na pojawiający się bodziec zewnętrzny
B. Względnie niezmienne cechy i właściwości funkcjonowania człowieka
C. Zespół rekcji człowieka na negatywne oddziaływanie grupy
D. śadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
30. Najsławniejsze miasto o zachowanym średniowiecznym układem murów i zabudowy na
południu Francji to:
A. Carcassonne
B. Tulon
C. Saint Tropez
D.Cannes

Podobne dokumenty