Istota umiejętności interpersonalnych, umiejętności

Transkrypt

Istota umiejętności interpersonalnych, umiejętności
Hanna Dolna
Umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym
Zadania audytora wewnętrznego1:
•
•
•
przegląd i ocena przestrzegania reguł obowiązujących w organizacji (!!! audytor nie
ustanawia przepisów, zasad, regulacji wewnętrznych!!!)
zapobieganie powstawaniu obszarów ryzyka
rekomendowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania jednostki
Zasady pracy audytora wewnętrznego:
•
•
•
•
zasada legalności – czy podejmowane działania nie naruszają obowiązującego prawa
zasada gospodarności - czy spełniły określone kryteria kosztów
zasada celowości – czy były potrzebne i uzasadnione
zasada rzetelności – czy były faktycznie podjęte i poprawnie udokumentowane
Sylwetka psychologiczna audytora 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
energia, dynamizm
pracowitość
gotowość do podejmowania wzmoŜonego wysiłku
zrównowaŜenie
stanowczość
niezaleŜność – nie uleganie presji
intelektualna ciekawość
wyobraźnia
innowacyjność, oryginalność
metodyczność, systematyczność
skrupulatność działania
myślenie analityczne
umiejętność syntetyzowania
rzeczowość
komunikatywność
1
Winiarska K., Audyt wewnętrzny 2008, Difin, Warszawa 2008, s.123-124.
Opracowano na podstawie: Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Grocholski H. (red.), Tom I, Instytut
Rachunkowości i Podatków, Warszawa 2004, s. 12.
2
1
Istota kompetencji interpersonalnych
Definicja kompetencji interpersonalnych
Człowiek niezaprzeczalnie jest istotą
istot społeczną. W trakcie całego Ŝycia, bez względu
wzgl
na
wiek i aktywność Ŝyciowąą zachowania ludzi w większości
wi
sąą uwikłane w relacje
interpersonalne. Społeczny charakter kompetencji interpersonalnych polega na tym, Ŝe są one
ściśle związane z realną lub wyobraŜoną
wyobra
obecnością innych ludzi3. Nawet wówczas, gdy
wydaje się, Ŝee podejmowane działania są
s w pełni autonomiczne, to jednak uwzględniane
uwzgl
są w
nich normy i oczekiwania społeczne. Trudno byłoby
wskaza obszar funkcjonowania
wskazać
człowieka, który nie jest związany z koniecznością
konieczno
współpracy z innymi. Zatem umiejętności
umiej
interpersonalne moŜna
na najkrócej zdefiniować
zdefiniowa jako umiejętności
ci wykorzystywane w relacjach
międzyludzkich.
dzyludzkich. Kompetencje są
s definiowane w literaturze przedmiotu jako zintegrowany
układ
wiedzy,
postaw
i
umiej
umiejętności,
które
umoŜliwiają
człowiekowi
sprawne
funkcjonowanie4.
Rysunek 1. Model kompetencji
Wiedza
Postawy
Umiejętności
Źródło: opracowanie własne.
W przypadku kompetencji interpersonalnych wiedza dotyczy znajomości
znajomo
uwarunkowań
społecznych sprawnego funkcjonowania, np. obowiązujących
obowi
cych norm w danej sytuacji. Osoba
kompetentna, to osoba świadoma
wiadoma własnych emocji, zmotywowana do określonego
okre
okreś
działania i
reagująca
ca adekwatnie do sytuacji. Wreszcie osoba kompetentna, to osoba skuteczna
w
swoich działaniach, osiągająca
ąca zamierzone rezultaty. MoŜna
Mo
rozróŜnićć trzy kryteria oceny
kompetencji interpersonalnych
rpersonalnych: klarowność (wiem co),
), skuteczność (wiem jak) i
3
Por. E. Aronson, Człowiek
złowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Por. G. Filipowicz, Zarządzanie
dzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2004.
4
2
stosowność (wiem kiedy)5. Klarowność
Klarowno dotyczy rzeczowości,
ci, precyzji podejmowanych
działań. Skuteczność opisuje stopień,
stopie w jakim podjęte
te działania doprowadzają
doprowadzaj do osiągania
zamierzonych celów w relacjach
lacjach z innymi. Stosowność działań,, to adekwatność
adekwatno działań do
kontekstu w jakim one zachodzą.
zachodz . To ostatnie kryterium oceny kompetencji uświadamia,
u
Ŝe
nie ma jedynie słusznych procedur postępowania,
post
które mogłyby miećć wymiar uniwersalny.
Czasami stosowniejsze
sze jest przemilczenie, czasami asertywne wyraŜenie
wyraŜenie opinii. Standardy
oceny kompetencji są wzajemnie zaleŜne.
zale
Jednak warto zauwaŜyć, Ŝe klarowność
klarowno będzie
tylko wówczas uznana za przejaw kompetencji, gdy będzie
b
równieŜ skuteczna i stosowna.
Sama klarowność nie jest zatem warunkiem wystarczającym
wystarczaj cym do oszacowania, Ŝe ktoś jest
kompetentny interpersonalnie. W rzeczywistości
rzeczywisto ci do oszacowania poziomu kompetencji
interpersonalnych osoby wystarczy uwzględnienie
uwzgl dnienie tylko wymiaru skuteczności
skuteczno i stosowności.
Gdy załoŜy się, Ŝe kaŜdy
Ŝdy
dy wymiar ma poziom niski/wysoki, to powstają
powstaj cztery typy
kompetencji interpersonalnych:
•
niestosowny i nieskuteczny (minimalistyczny),
•
niestosowny i skuteczny (maksymalistyczny, agresywny),
•
stosowny i nieskuteczny (uległy, bierny),
•
stosowny i skuteczny (optymalny, asertywny)6.
Rysunek 2. Typy kompetencji interpersonalnych
wysoka
Typ bierny,
uległy
(b)
Typ optymalny,
asertywny
(d)
Typ
minimalistyczny
(a)
Typ
maksymalistyczny,
agresywny
(c)
STOSOWNOŚĆ
ZACHOWANIA
niska
niska
SKUTECZNOŚĆ ZACHOWANIA
wysoka
Źródło:
ródło: opracowano na podstawie S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja
między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 71.
5
S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007, s. 65-69.
6
Ibidem, s. 70-71.
3
Kompetencje interpersonalne, to umiejętności warunkujące skuteczność i stosowność w
relacjach z innymi ludźmi. Mają charakter złoŜony, wielowymiarowy. Nie moŜna zatem
mówić o ogólnej kompetencji interpersonalnej jednostki. Osoba kompetentna w jakimś
wymiarze (łatwo nawiązująca kontakty z klientami), moŜe być niekompetentna w innym (ma
trudności w budowaniu bliskich relacji z przyjaciółmi).
Oszacowanie kompetencji
interpersonalnych wymaga zatem oceny skuteczności i stosowności ich funkcjonowania w
róŜnych sytuacjach.
Kompetencje interpersonalne a sukces w pracy zawodowej
RozwaŜania na temat przydatności kompetencji interpersonalnych w pracy zawodowej
moŜna rozpocząć od pytania: w jakich typach pracy kompetencje interpersonalne są
nieprzydatne? Odpowiadając na to pytanie moŜna zauwaŜyć, Ŝe w niektórych typach pracy
umiejętności interpersonalne są szczególnie przydatne, mają kluczowe znaczenie w
prognozowaniu i osiąganiu sukcesu zawodowego, w innych zaś mają znaczenie pomocnicze.
Wszystkie typy pracy wymagają od człowieka umiejętności współpracy z innymi,
organizowania własnej pracy, radzenia sobie ze stresem, nawiązywania kontaktu, budowania
relacji, dogadywania się z innymi, wywierania wpływu. Oczywiście posiadanie nawet bardzo
rozwiniętych kompetencji interpersonalnych nie jest warunkiem wystarczającym do
osiągnięcia sukcesu zawodowego. Ostateczny sukces zawodowy jest równieŜ uwarunkowany
innymi typami kompetencji7, np. kompetencjami merytorycznymi (fachowa wiedza i
umiejętności), poznawczymi (moŜliwości intelektualne) czy fizycznymi (sprawność fizyczna i
stan zdrowia).
Typy pracy, w ramach których oddziałuje się na innych ludzi bezspornie wymagają
jednak wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych. Niemniej, jak juŜ wcześniej
wspomniano, nie ma takiego rodzaju pracy, w której na jakimś etapie, nie wykorzystuje się
kompetencji interpersonalnych. Przykładem moŜe być praca inŜyniera konstruktora, który na
etapie wymyślania i konstruowania pracuje indywidualnie (choć i tutaj przydatna jest
umiejętność zarządzania czasem), natomiast na etapie wdraŜania projektu pracuje z zespołem
(przydatna moŜe być np. umiejętność prezentacji, prowadzenia dyskusji, konfrontowania
7
T. Rostkowski, Zintegrowany system zarządzania kompetencjami, [w:] Narzędzia i praktyka zarządzania
zasobami ludzkimi, w: M. Juchnowicz, T. Rostkowski, Ł. Sienkiewicz (red.), Poltext, Warszawa 2003, s. 161188.
4
opinii, uwaŜnego
nego słuchania, wydawania poleceń).
polece
Oczywiście,
cie, bez fachowej wiedzy i
umiejętności inŜynieryjno-konstrukcyjnych
konstrukcyjnych nie będzie
b dzie on w stanie prawidłowo wykonywać
swojej pracy. Innym przykładem ilustrującym
ilustruj
róŜne
ne typy kompetencji warunkujących
warunkuj
sukces
8
w pracy, w tym kompetencji interpersonalnych, jest praca audytora wewnętrznego
wewn
wewnę
(rysunek
3). Analizującc prezentowany profil kompetencji moŜna
mo
łatwo dostrzec jakiego znaczenia
nabierają kompetencje miękkie
ękkie w skutecznym wykonywaniu zadań
zada audytora. Zawód audytora
powszechnie kojarzony jest z zawodem księgowego,
ksi gowego, a temu nie przypisywano do tej pory
wysokich wymagań w zakresie kompetencji interpersonalnych. Nowe trendy
trendy w sytuacji pracy
(np. upowszechniający sięę model pracy zespołowej) stawiają
stawiaj daleko większe
ększe wymagania w
zakresie kompetencji społecznych równieŜ
równie tym pracownikom, których dotychczasowa praca
nie opierała się w takim stopniu na kontaktach interpersonalnych
interpersonaln 9.
Rysunek 3. Profil kompetencji audytora wewnętrznego
wewn
Kompetencje
merytoryczne
Kompetencje
poznawcze
Kompetencje
interpersonalne
Kompetencje
ję
językowe
• wiedza
specjalistyczna
• umiejętność
analizy
kosztów
• umiejętność
analizy
statystycznej
• wysoka
motywacja
osiągni
osiągnięć
• ciekawość
ciekawo
poznawcza
• kreatywność
kreatywno
• metodyczność
metodyczno
• skrupulatność
skrupulatno
• umiejetność
umiejetno
analizy i
syntezy
• asertywność
• umiejętność
formułowania
celów
• umiejętność
pracy
zespołowej
• wywieranie
wpływu
• umiejętności
związane ze
słuchaniem
• umiejętność
prezentacji
• umiejętność
zarządzania
czasem
• komunikatyw
ność
• rzeczowość
rzeczowo
• umiejętność
umiej
redagowania
sprawozda
sprawozdań
Źródło:
ródło: opracowanie własne na podstawie Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego,
wewn
H.
Grocholski, (red.), Tom I, Instytut Rachunkowości
Rachunkowo ci i Podatków, Warszawa 2004, s. 12.
8
H. Dolna, Komunikacja w praktyce audytu wewnętrznego,
wewn
Instytut Pomorski,, Toruńń 2009, s. 3; P. Smółka,
Kompetencje społeczne, Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności
umiej
ci interpersonalnych, Oficyna Wolters
Kluwer, Kraków 2008, s. 37.
9
A. Olszewski, Pora na zespoły, „Personel” 2003, nr 2, s. 32-34.
32
5
Dla kaŜdego typu pracy moŜna wyznaczyć profil kompetencji warunkujący sukces
zawodowy. Jeszcze do niedawna programy kształcenia zawodowego były głównie nastawione
na kształcenie kompetencji twardych, merytorycznych. Aktualnie odnotowuje się coraz
więcej przykładów kształcenia zintegrowanego, łączącego kompetencje twarde z miękkimi.
Jest to dobry zwiastun pod warunkiem, Ŝe nie zatraci się właściwej perspektywy i znaczenia
kaŜdego z typów kompetencji, jako wyznaczników powodzenia w pracy. O znaczeniu
kompetencji miękkich niech świadczy powiedzenie doradców personalnych: „Pracę
otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym. Traci
się ją zaś w 70% z braku zdolności społecznych i w 30% z braku kwalifikacji
merytorycznych”10.
Modele kompetencji interpersonalnych
W literaturze przedmiotu moŜna znaleźć dwa sposoby definiowania kompetencji
interpersonalnych: afiliacyjny i władzy11. U podłoŜa owego rozróŜnienia leŜy teoria, Ŝe
społeczna natura człowieka jest wypadkową dwóch fundamentalnych potrzeb człowieka –
potrzeby akceptacji i potrzeby władzy12, będących kluczowymi motywatorami zachowań
interpersonalnych.
W modelu afiliacyjnym zakłada się, Ŝe motywatorem jest potrzeba akceptacji i
aprobaty społecznej. Kompetencje interpersonalne definiuje się jako zdolność do
podejmowania działań umoŜliwiających inicjowanie i podtrzymywanie pozytywnych i
satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Zatem osoba kompetentna interpersonalnie, to
osoba potrafiąca nawiązywać kontakty z innymi, dobrze współpracująca, uwzględniająca
potrzeby otoczenia, potrafiąca budować róŜne typy związków.
Model władzy opiera się na potrzebie statusu, szacunku i władzy, i definiuje
kompetencje
interpersonalne
jako
zdolność
jednostki
do
podejmowania
działań
umoŜliwiających osiąganie zamierzonych efektów. Ten sposób definiowania uwypukla
kwestię bycia skutecznym w relacjach z innymi i wiąŜe się z umiejętnością wywierania
wpływu, dostosowania się do sytuacji, korzystania z mądrości i doświadczeń innych.
Wywieranie wpływu na innych kojarzone jest potocznie z manipulowaniem społecznym.
10
A. Flis, Wąskie gardło menedŜera, czyli o brakach w kompetencjach społecznych menedŜerów,
http://kadry.nf.pl/artykuly/artykul_5690.htm (28 lutego 2005).
11
P. Smółka, op. cit., s. 27-28.
12
R Hogan, A Socioanalytic Theory of Personality, w: Nebraska Symposium on Motivation, red. M. Page,
University of Nebraska Press, Lincoln 1982, s. 55-89, za: P. Smółka, op. cit., s. 26.
6
Warto jednak dokonać rozróŜnienia między tymi dwoma pojęciami, gdyŜ nie są one toŜsame.
Wywieranie wpływu jest pojęciem szerszym niŜ manipulacja. Wpływ społeczny definiuje się
jako oddziaływanie na innych w celu dokonania zmian w ich zachowaniu i postawach.
Manipulacja jest jednym ze sposobów wywierania wpływu. Manipulowanie jest
oddziaływaniem, w którym intencje podmiotu inicjującego są ukryte i skierowane przeciwko
interesom drugiej osoby. W manipulacji liczy się jedynie własna korzyść manipulującego.
Ponadto manipulujący nie wykazuje gotowości do przejęcia odpowiedzialności za skutki
własnych działań zainicjowanych wobec drugiego człowieka, los innych go nie interesuje13.
PowyŜsza charakterystyka plasuje manipulację w obrębie działań negatywnych.
Wywieranie wpływu moŜe mieć wymiar pozytywny wówczas, gdy podmiot inicjujący
zachowanie kieruje się jawnymi intencjami, nastawionymi na obopólną korzyść i gotowość
do przejęcia odpowiedzialności za skutki tych oddziaływań.
Osoby o odmiennych preferencjach w zakresie omawianych potrzeb społecznych będą w
odmienny sposób realizowały osobisty program kompetencji interpersonalnych. Sztuką jest
umieć pogodzić ze sobą dbałość o własny interes z dbałością o innych.
Podstawowe umiejętności interpersonalne
Umiejętności są jednym z trzech komponentów kompetencji (patrz rozdz.1.1). Osoba
kompetentna w jakiejś dziedzinie, to osoba posiadająca wiedzę na jakiś temat, motywację do
działania (emocje i motywacja są komponentem postaw) oraz posiadająca odpowiednie
umiejętności. Dalsza część niniejszego opracowania (rozdziały 3 i 4) będzie poświęcona
doskonaleniu podstawowych umiejętności interpersonalnych warunkujących sprawność
interpersonalną zarówno w wymiarze budowania relacji jak i wywierania wpływu. Zanim to
jednak nastąpi warto zdefiniować pojęcie umiejętności i wymienić kluczowe umiejętności
interpersonalne. Czy o kimś, komu raz udało się przykuć uwagę publiczności do swojego
wystąpienia moŜna powiedzieć, Ŝe jest osobą posiadającą umiejętności potrzebne do
występów publicznych? KaŜdemu raz coś moŜe się udać, ale czy potrafi powtórzyć to
zachowanie z tym samym skutkiem? Jednostkowe działanie jest po prostu zachowaniem, a nie
zachowaniem wymagającym umiejętności. Umiejętność jest powtarzalnym zachowaniem
zorientowanym na cel. Wymaga zatem planowania i świadomości zamierzonego skutku14.
Jednostkowe zachowanie nie jest umiejętnością. Warunek powtarzalności jest zatem
13
14
D. Doliński, Psychologia wpływu społecznego, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2000, s. 8.
S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, op. cit., s. 78.
7
warunkiem koniecznym uznania jakiegoś zachowania za umiejętność. Uwzględniając w
dalszych rozwaŜaniach zarówno wymiar afiliacyjny (budowania relacji) jak i władzy
(wywierania wpływu) umiejętności interpersonalne moŜna pogrupować w kilka kategorii. W
tabeli
1
podjęto
próbę
zaklasyfikowania
poszczególnych
kategorii
umiejętności
interpersonalnych do jednego z dwóch modeli (wymiarów) kompetencyjnych.
Tabela 1. Klasyfikacja podstawowych kategorii umiejętności interpersonalnych w
ujęciu modeli kompetencyjnych
Model afiliacyjny
Model władzy
(budowanie relacji
(wywieranie wpływu)
Zarządzanie relacjami międzyludzkimi
•
•
•
otwarte komunikowanie się
sprzyjające budowaniu trwałych
relacji opartych na zaufaniu i
wzajemnej pomocy,
panowanie nad sobą (własnymi
emocjami i zachowaniami) w celu
niedopuszczenia do zaognienia lub
eskalacji konfliktów
interpersonalnych,
konstruktywne rozwiązywanie
nieporozumień z innymi osobami
lub w zespole.
•
•
angaŜowanie, zachęcanie innych
do efektywnej współpracy
(współdziałania),
konstruktywne rozwiązywanie
nieporozumień z innymi osobami
lub w zespole.
Nawiązywanie kontaktu
•
•
•
pozyskiwanie przychylności,
sympatii i zaufania innych osób,
umiejętność otwartego i
uczciwego wyraŜania własnych
emocji w kontaktach z innymi
adekwatnie do sytuacji,
tworzenie i korzystanie z sieci
pomocnych kontaktów
(networking).
•
kreowanie poŜądanego wizerunku
osobistego (autoprezentacja,
budowanie autorytetu).
Przejawianie inicjatywy w kontaktach z innymi
•
uświadomienie sobie własnych
wartości, poglądów, dąŜeń i celów
oraz odwaga bycia wyrazistym w
•
•
•
pewność siebie,
śmiałe promowanie siebie,
prezentowanie
i
forsowanie
8
•
kontaktach z innymi,
umiejętność prowadzenia
konwersacji na róŜnym poziomie.
•
własnych pomysłów,
umiejętność
podejmowania
dyskusji.
PrzezwycięŜanie tremy i nieśmiałości
•
•
•
podejmowanie aktywnego
uczestnictwa w pracach zespołu,
przejawianie gotowości do
podejmowania nowych
doświadczeń i wyzwań
interpersonalnych,
radzenie sobie ze stresem.
•
•
•
radzenie sobie z lękiem przed
publicznymi wystąpieniami
(tremą),
przejawianie gotowości do
podejmowania nowych
doświadczeń i wyzwań
interpersonalnych (ryzyka
interpersonalnego),
radzenie sobie ze stresem.
Rozszyfrowywanie innych
•
•
wraŜliwość na zachowania innych,
spostrzegawczość i umiejętność
analizy sytuacji społecznej,
zachowań innych osób.
•
•
przeciwdziałanie próbom
zmanipulowania siebie przez
innych,
spostrzegawczość i strategiczne
analizowanie sytuacji społecznej.
Dbanie o swój interes
•
•
•
umiejętność negocjowania z
uwzględnieniem interesów
partnera relacji,
umiejętność wyraŜania próśb,
umiejętność wyraŜania opinii.
•
•
•
•
•
egzekwowanie swoich praw i
wspólnych ustaleń w kontaktach z
innymi,
odmawianie,
umiejętność bycia stanowczym,
konstruktywne krytykowanie i
chwalenie,
umiejętność konfrontowania
opinii.
Odgrywanie roli adekwatnej do sytuacji
•
•
kontrolowanie własnych emocji,
myśli i zachowań,
umiejętność bycia empatycznym,
postawienia się w sytuacji drugiej
osoby.
•
•
•
umiejętność formułowania celów,
kontrolowanie własnych emocji,
myśli i zachowań,
umiejętność zachowania dystansu
emocjonalnego do zaistniałej
9
sytuacji, aby osiągnąć zamierzony
cel.
Zdobywanie posłuchu
•
•
umiejętność dostosowania
argumentacji do rozmówcy,
umiejętność budowania
konstruktywnych informacji
zwrotnych.
•
•
•
•
•
•
wywieranie wpływu na myśli,
emocje i zachowania innych,
egzekwowanie zachowań,
przejmowanie inicjatywy,
kierowanie ludźmi,
zarządzanie zespołami,
umiejętność podejmowania decyzji
i wpływania na decyzje innych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Smółka, Kompetencje społeczne, Metody
pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków
2008, s. 34.
Niektóre umiejętności mają specyficzny charakter i budują kompetencje w jednym z
wymiarów (modeli): afiliacyjnym bądź władzy, natomiast inne mają szerszy charakter i
odnoszą się do obydwu wymiarów.
Formułowanie celów w relacjach interpersonalnych
Jednym z wymiarów kompetencji interpersonalnych jest skuteczność działania.
Skuteczność rozumiana jako osiąganie zamierzonych celów. Umiejętność formułowania
celów jest zatem jedną z kluczowych umiejętności warunkujących sprawność w relacjach z
innymi. Osoba sprawna interpersonalnie, to osoba potrafiąca osiągać zamierzone skutki oraz
dobierająca adekwatne i optymalne sposoby postępowania.
JeŜeli człowiek działa bez
świadomości swoich celów w relacjach z innymi, to jego skuteczność ma charakter
przypadkowy lub w ogóle jej nie ma. Skuteczność wymaga zastosowania analizy celów.
Okazuje się, Ŝe ludzie zaskakująco rzadko dokonują analizy celów15 w relacjach
interpersonalnych. Rzadko są świadomi w jakim celu coś robią, rzadko porządkują swoje
cele, nadając im odpowiednie priorytety i rzadko teŜ dostrzegają powiązania między celami.
Uczestnicy szkoleń zapytani w jakim celu coś robią „tu i teraz” nie potrafią odpowiedzieć na
to pytanie. Bywa, Ŝe to pytanie uświadamia im jakiego skutku mogą się spodziewać po
zainicjowaniu danego zachowania. Inne waŜne pytanie, które warto sobie zadawać w
15
Opinia została sformułowana na podstawie 20-letniej praktyki szkoleniowej autora.
10
sytuacjach interpersonalnych, to pytanie: jak zachowanie, które zostało zainicjowane zbliŜa
człowieka do obranego celu w relacji z innymi ludźmi? Cel, to busola, która pozwala wracać
na właściwą ścieŜkę działania. Oczywiście sam fakt dokonywania analizy celów nie daje
pewności osiągnięcia skuteczności, ale zwiększa szansę powodzenia.
Cele interpersonalne róŜnią się od celów innego rodzaju krótszym dystansem czasowym.
Efekty działania
muszą być zrealizowane relatywnie szybko. Najlepiej w chwili
oddziaływania na inną osobę. Analiza celów jest przydatna przy rozwiązywaniu problemów
interpersonalnych, które bywają wypadkową braku świadomości tego, co chce się osiągnąć,
niestosowności zachowania w danym kontekście, czy teŜ braku umiejętności. PowyŜszy
wniosek moŜe natrafić na opór osób, które preferują emocjonalny sposób wartościowania
informacji i nie przywiązują znaczenia do analizy i oceny intelektualnej sytuacji16. Osoby
takie mają wraŜenie, Ŝe intelektualna obróbka
sytuacji, własnego postępowania i
postępowania innych osób, odziera tę sytuację z magii bycia spontanicznym w kontaktach
interpersonalnych. Niemniej bez moŜliwości dokonania analizy sytuacji trudno mówić o
uczeniu się i doskonaleniu wszelkich umiejętności, równieŜ interpersonalnych.
Zasady formułowania celów interpersonalnych są identyczne jak zasady formułowania
celów innego rodzaju:
•
formułuj cele zaleŜne od ciebie, nie od innych; im w większym stopniu cel zaleŜy
od ciebie, tym bardziej prawdopodobne, Ŝe go osiągniesz (np. dostaję podwyŜkę –
cel zaleŜny od decyzji szefa, zwiększam swoje dochody poprzez podjęcie
dodatkowej pracy – cel w większym stopniu zaleŜny od ciebie);
•
uŜywaj języka pozytywnego i teraźniejszego – ustal, co chcesz osiągnąć, a nie
czego chcesz uniknąć, uŜywaj czasu teraźniejszego nie przyszłego (np. poznam
moich współpracowników, to cel sformułowany w czasie przyszłym, natomiast
poznaję swoich współpracowników – w czasie teraźniejszym);
•
zapisuj cele i ustalaj daty ich realizacji – cel spisany lepiej motywuje do
działania, opisz dokładnie sam cel, jak i okoliczności, sytuacje, ludzi i wszystko co
jest z nim związane (np. zwiększam swoje dochody o 20% miesięcznie, poprzez
znalezienie dodatkowej pracy, związanej z moimi kompetencjami zawodowymi, w
miejscu zamieszkania, w ciągu 3 miesięcy);
•
umieszczaj cele w kontekście – uświadom sobie w jakim otoczeniu będzie
realizowany cel, gdzie, wśród jakich ludzi, z kim, kiedy;
16
Por. Cz. Nosal, Diagnoza typów umysłu, Rozwinięcie i zastosowanie teorii Junga, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1992.
11
•
sprawdź swoje zasoby – znając własne zasoby (moŜliwości, umiejętności, kapitał,
wiedzę) łatwiej osiągniesz cel, będziesz wiedział co jest tobie potrzebne do
osiągnięcia celu, skąd będziesz czerpał zasoby, czy będziesz potrzebował pomocy
przy jego realizacji;
•
powiąŜ cel ze swoimi wartościami – zadbaj o ekologię celu, tzn. zastanów się czy
jest zgodny z twoim systemem wartości, czy nie zaszkodzi innym, czy nie zaburzy
czegoś w twoim Ŝyciu; zastanów się jakie będą konsekwencje osiągnięcia celu;
•
dziel cele – cele kluczowe i długoterminowe podziel na kilka mniejszych i
krótkoterminowych (np. buduję sieć przyjacielskich relacji w nowym miejscu
zamieszkania – cel kluczowy, zaprzyjaźniam się z Kowalskimi – cel cząstkowy);
•
ustalaj wskaźniki osiągnięcia celu – po czym poznasz, Ŝe cel został osiągnięty, w
miarę moŜliwości kwantyfikuj i konkretyzuj cele (np. poprawiam swoją
atrakcyjność fizyczną – ten cel nie posiada konkretnego wskaźnika osiągnięcia
celu, poprawiam swoją figurę, chudnę o 5 kg – cel skwantyfikowany);
•
bądź systematyczny – codziennie lub wówczas kiedy jest to tylko moŜliwe zrób
coś na rzecz realizacji swojego celu.
Tabela 2. Reguła SMART – kryteria formułowania celów
S
Sprecyzowany, konkretny – Czego konkretnie chcesz? Kto ma uczestniczyć w
realizacji celu? Gdzie ma być realizowany? Co zyskasz po osiągnięciu celu?
M Mierzalny – Wyznacz kryterium osiągnięcia celu. W jaki sposób zmierzysz, Ŝe cel został
osiągnięty? Określ, po czym poznasz, Ŝe jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia celu? Po
czym poznasz, Ŝe cel został osiągnięty?
A
Aktywizujący, atrakcyjny, wart zachodu – Dlaczego chcę ten cel osiągnąć? Dlaczego
jest dla mnie waŜny? Czy jest spójny z moimi wartościami? Jak zmieni się moja sytuacja,
gdy juŜ osiągnę cel? Czy jest coś, co mnie powstrzymuje przed jego osiągnięciem? Jaką
mam motywację do osiągnięcia celu?
R
Realny, osiągalny – Cel musi być wykonalny. Czy mam zasoby do jego wykonania?
Gdzie znajdę zasoby, które są potrzebne do osiągnięcia celu? Jak mogę wpłynąć na
innych, aby mi pomogli w realizacji celu? Od czego zacznę realizację celu?
T
Terminowy, określony w czasie – Kiedy zrealizuję ostatecznie cel? Jak często mam
podejmować pracę na rzecz realizacji celu? Bądź konkretny. Od kiedy przystąpię do
realizacji celu? Kiedy zakończę działania na rzecz realizacji celu?
Źródło: opracowano na podstawie akronimu pochodzącego z praktyki konsultingu
brytyjskiego, a spopularyzowanego na treningach umiejętności biznesowych.
12
Bardzo pomocną procedurą ułatwiającą poprawne konstruowanie celów i zawierającą
powyŜsze zasady, jest reguła SMART. Jest to akronim pięciu cech dobrze sformułowanego
celu. Pierwotna wersja tej reguły była rozpowszechniana w języku angielskim i miała postać:
Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely. Łatwo nadać jej polskie odpowiedniki,
które nie zmieniają znaczenia poszczególnych parametrów dobrze sformułowanego celu:
Sprecyzowany, Mierzalny, Aktywizujący, Realny, Terminowy (tab. 2).
Komunikacja interpersonalna
Pojęcie, rodzaje i znaczenie komunikacji interpersonalnej
Komunikowanie się interpersonalne jest procesem wymiany znaków i symboli, którym
nadajemy znaczenie w kontekście bezpośredniej lub pośredniej interakcji z innymi ludźmi17.
Interakcyjność oznacza, Ŝe kaŜdy z uczestników moŜe bezpośrednio zaangaŜować się w
proces komunikacji i kaŜdy występuje w nim jako indywidualna osoba.
Proces
komunikowania się interpersonalnego ma charakter transakcyjny18. Oznacza to, Ŝe kaŜda ze
stron interakcji jest zarówno nadawcą jak i odbiorcą komunikatu. Podczas rozmowy człowiek
będąc odbiorcą komunikatu innej osoby, równocześnie wysyła sygnały pozawerbalne, którym
odbiorca nadaje znaczenie, interpretuje je – zatem jest równocześnie nadawcą komunikatu.
Podobnie jest z kaŜdym z rozmówców.
Komunikowanie się interpersonalne jest skutecznym instrumentem zarówno w
budowaniu relacji jak i wywieraniu wpływu. Jest procesem złoŜonym i wymaga opanowania
wielu umiejętności, które usprawniają ten proces. Niektórzy w wyniku naturalnego treningu
społecznego (socjalizacji) są sprawni komunikacyjnie. Niemniej, aby owa sprawność stała się
umiejętnością, konieczna jest samoświadomość tych umiejętności. Osoba, która nie dostrzega
związku między własnymi działaniami i konsekwencjami tych działań osiąga określone
rezultaty w sposób niezamierzony i trudny do powtórzenia. O jakimś działaniu moŜna
powiedzieć, Ŝe jest umiejętnością, gdy podmiot jest w stanie intencjonalnie je inicjować i
powtarzać. Samoświadomość nabiera szczególnego znaczenia w sytuacjach, gdy normalne
działanie nie przynosi rezultatów i trzeba je skorygować.
Umiejętności w zakresie komunikowania się interpersonalnego moŜna się nauczyć i
nabrać w nich biegłości. Naturalnie, z róŜnym skutkiem. ZaleŜy to od motywacji,
17
18
S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, op. cit., s. 280.
Ibidem, s. 37.
13
intensywności treningu, wiedzy i talentu. Wiedza na temat umiejętności komunikacyjnych
poszerza repertuar zachowań, natomiast trening zwiększa motywację do działania. Im dana
osoba zdobywa wyŜszą biegłość w wykorzystywaniu umiejętności, tym staje się bardziej
kompetentna.
NaleŜy
pamiętać
równieŜ
o
stosowności
wykorzystywanych
umiejętności
komunikacyjnych. Tylko te umiejętności, które są adekwatne do sytuacji będą skuteczne.
Zatem tak jak juŜ wspomniano w rozdziale 1, ani kompetencje interpersonalne, ani
komunikacyjne nie mają uniwersalnego charakteru. MoŜna znać wiele procedur
komunikacyjnych i umieć biegle je stosować, ale nie być skutecznym interpersonalnie.
Komunikowanie się interpersonalne przebiega dwoma kanałami: kanałem niewerbalnym i
werbalnym. KaŜdemu z nich zostanie poświęcony odrębny podrozdział prezentujący ich istotę
i propozycje ćwiczeń pogłębiających umiejętności komunikacyjne.
Komunikacja niewerbalna
Wprowadzenie
Komunikacja niewerbalna obejmuje wszystkie sygnały pozasłowne, którym ludzie
przypisują znaczenie, czyli takie, które podlegają interpretacji innych osób19. Sama czynność
podrapania się po głowie nie musi być sygnałem o jakimkolwiek znaczeniu. Natomiast
wykonywana podczas rozmowy z szefem moŜe uruchomić interpretację, Ŝe jesteśmy
zakłopotani. Komunikacja niewerbalna zaleŜy zatem od kontekstu sytuacji. Kontekst ten jest
równieŜ budowany przez elementy znajdujące się w otoczeniu osoby np. lokalizacja miejsca
spotkania, kolorystyka wystroju wnętrzna, sprzęty itp.
Ciekawą właściwością komunikacji niewerbalnej jest jej ciągłość, w przeciwieństwie do
komunikowania się werbalnego (słownego). Sygnały niewerbalne wysyłane są bez przerwy
nawet wówczas, gdy osoba nie jest aktywna. Jest to moŜliwe dzięki temu, Ŝe człowiek
posiada zdolność wysyłania komunikatów niewerbalnych na wiele sposobów, przy uŜyciu
róŜnych kanałów w tym samym czasie. Kolejną cechą komunikacji niewerbalnej jest jej
wieloznaczność. Ten sam sygnał niewerbalny moŜna zinterpretować na kilka sposobów,
szczególnie wówczas gdy dokonuje się interpretacji poza kontekstem. Dopiero wzięcie pod
uwagę sekwencji zachowań osoby, której zachowanie podlega interpretacji pozwala
19
M.L. Knapp, J.A. Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wydawnictwo ASTRUM,
Wrocław 2000, s. 24.
14
uprawdopodobnić znaczenie wysyłanych przez nią sygnałów niewerbalnych. Przekaz
niewerbalny wymaga mniejszego zaangaŜowania świadomości niŜ przekaz słowny.
Większość ludzi zatem słabo sobie uświadamia jakie wysyła sygnały niewerbalne.
Wreszcie, komunikacja niewerbalna jest częściej uŜywana, w porównaniu z werbalną, do
wyraŜania emocji i informacji waŜnych z punktu widzenia budowania relacji, np. okazywania
innym bliskości. Kompetentna komunikacja polega więc na zdolności uświadamiania sobie,
Ŝe ciągle, często na poziomie nieświadomym, wysyłane są i odbierane komunikaty
niewerbalne. WaŜne jest, aby były one w jak największym stopniu uświadamiane, aby
nadawano im bardziej jednoznaczny wymiar, wyjaśniając ich znaczenie.
Rysunek 4. Kluczowe cechy komunikacji niewerbalnej
Jest ciągła
Sygnały niewerbalne wysyłane są i
odbierane mimo woli i
nieświadomie.
Jest kanałem emocji
Komunikacja
niewerbalna
Ludzie wykorzystują komunikację
niewerbalną do przekazywania
uczuć. Myśli, opinie wyrażane są
Jest nieświadoma
Sygnały niewerbalne wysyłane są ciągle na
wiele sposobów w tym samym czasie.
Temu samemu sygnałowi niewerbalnemu
można nadać inne znaczenie w zależności od
kontekstu. Wielokanałowość sygnałów
przyczynia się również do wieloznaczności.
Jest wieloznaczna
Źródło: opracowanie własne.
15
Przekaz niewerbalny generalnie nie ma charakteru ponadkulturowego. Wymiar
uniwersalny ma przekazywanie i rozumienie podstawowych emocji komunikowanych za
pomocą mimiki twarzy20. Ekman wraz ze współpracownikami zweryfikowali pogląd, Ŝe jest
sześć wyrazów mimicznych, którym ludzie nadają takie samo znaczenie bez względu na
pochodzenie kulturowe (szczęście, strach, zaskoczenie, złość, odraza, smutek)21.
Style komunikacyjne charakterystyczne dla danej kultury często są bardzo odmienne i
ludzie odmiennie dekodują zawarte w nich informacje. Aby się skutecznie komunikować z
osobą pochodzącą z odmiennej i odległej kultury naleŜy znać wzorce kulturowe tej kultury.
W róŜnych kulturach odmienne zachowania są akceptowalne i wpływają na budowanie
róŜnego wraŜenia. Te same gesty w róŜnych kulturach mogą być skrajnie róŜnie
interpretowane, od przyjaznych po obraźliwe i wrogie. Osoby, które chcą się skutecznie
komunikować w ramach innej kultury niŜ własna, muszą zapoznać się z wyuczonymi
społecznie regułami będącymi wzorcami zachowań obowiązującymi w danej kulturze22.
NiŜej wymienione zasady mogą okazać się przydatne dla osób pracujących w korporacjach
międzynarodowych, studentów korzystających z programów wymiany międzynarodowej,
podróŜników, dla tych wszystkich, którzy stykają się z odmiennymi wzorcami kulturowymi:
•
zapoznaj się z regułami wyraŜania emocji obowiązującymi w miejscach
publicznych,
•
naucz się reguł obowiązujących podczas powitania,
•
dowiedz się jakie są dopuszczalne zachowania w manifestowaniu statusu,
•
zapoznaj się z wzorcem dystansu przestrzennego danej kultury,
•
ustal dopuszczalne wzorce kontaktu wzrokowego, dotyku, norm czasowych,
•
zapoznaj się z niewerbalnymi regulatorami konwersacyjnymi,
•
zidentyfikuj i unikaj emblematów, które mogą być zinterpretowane jako
obraźliwe,
•
określ normę w zakresie ubioru i dopuszczalnych akcesoriów.
20
Por. C. E. Izard, The face of emotion, Appleton, New York 1971.
Por. P. Ekman, W. V. Friesen, P. Ellsworth, Emotion in the human face, Pergamon, New York 1972.
22
D. G. Leathers, op. cit., s. 381-406.
21
16
Funkcje komunikacji niewerbalnej
Podstawową funkcją komunikacji niewerbalnej jest tworzenie takich znaczeń, które
przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu w relacjach międzyludzkich23. Przy czym sukces
pojmowany jest jako skuteczność związana z osiąganiem zamierzonych celów. Sprawna
komunikacja
niewerbalna
charakteryzuje
się,
podobnie
jak
kaŜda
umiejętność
interpersonalna, skutecznością i stosownością (trafnością) zachowania. Komunikacja
niewerbalna słuŜy szczególnie do24:
•
przekazywania informacji,
•
regulowania interakcji,
•
wyraŜania emocji,
•
wyraŜania nastawienia.
KaŜda z tych funkcji słuŜy niezaprzeczalnie kontrolowaniu sytuacji społecznej i
kierowaniu wraŜeniem25. Poprzez przekaz niewerbalny moŜna podkreślać swój status, władzę
i dominację. MoŜna kreować wraŜenie wywierane w kontaktach z innymi i kierować nim.
Wymienione funkcje sygnałów niewerbalnych nie wykluczają się wzajemnie. Pojedynczy
komunikat niewerbalny moŜe spełniać kilka funkcji i słuŜyć kilku celom. Szczegółowy opis
poszczególnych funkcji zaprezentowano w tabeli 3.
Tabela 3. Opis funkcji komunikacji niewerbalnej
FUNKCJA
Przekazywanie informacji
OPIS
UŜywanie komunikacji niewerbalnej do
zastępowania i powtarzania słów:
• emblemat – symbol niewerbalny,
który ma znaczenie dla pewnych grup
kulturowych,
oraz do uzupełniania i akcentowania słów:
• ilustrator – symbol ilustrujący,
dopełniający, wzmacniający
wypowiedź werbalną.
Dostarczanie
specyficznych
informacji,
których nie moŜna wyrazić słowami,
szczególnie na temat nadawcy. Im niŜszy
poziom kontroli przekazu niewerbalnego, tym
cenniejsze informacje.
23
A. J. Bierach, Mowa ciała kluczem do sukcesu, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2001, s. 6-25, D. G.
Leathers, Komunikacja niewerbalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 17-25.
24
S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, op. cit., s. 178-180.
25
D. G. Leathers, op. cit., s. 33-37.
17
Regulowanie interakcji
WyraŜanie emocji
Sygnały wpływające na przebieg rozmowy:
• regulator – sygnał koordynujący i
regulujący interakcję społeczną.
Mają bardziej subtelny charakter niŜ słowa
(np. powiedzenie komuś „zamknij się” bywa
odebrane jako obraźliwe, natomiast zganienie
wzrokiem jest społecznie akceptowalne).
Przekaz niewerbalny jest środkiem wyraŜania
bądź ukrywania przeŜywanych emocji w
trakcie interakcji:
•
WyraŜanie nastawienia (postawy)
ekspresja – sygnał zastępujący słowa w
wyraŜaniu uczuć, nastrojów, emocji.
Stanowią istotne i bardzo szczegółowe źródło
informacji o przeŜywanych emocjach.
Sygnały słuŜące przekazywaniu intencji i
motywacji w relacji interpersonalnej. Czasami
maja charakter dopełniający, wzmacniający
przekaz werbalny, czasami zaś zaprzeczający
słowom
lub
innym
zachowaniom
(niespójność przekazów).
Źródło: opracowano na podstawie: S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, op. cit., s. 178-180.
Wiedza na ich temat i umiejętność jej wykorzystania w realnych sytuacjach społecznych
znacząco wpływa na wzrost kompetencji interpersonalnych. Z jednej strony
nabiera
znaczenia przejęcie kontroli nad emitowanym przekazem niewerbalnym, z drugiej zaś
umiejętność skupienia się na sygnałach wysyłanych przez rozmówcę i podjęcie próby ich
interpretacji. Warto w tym miejscu podkreślić, Ŝe interpretacja sygnałów niewerbalnych nie
moŜe odbywać się poza kontekstem, w którym obserwowane jest zachowanie. Pojedynczy
sygnał niewerbalny (np. zaczerwienione policzki) moŜe znaczyć zgoła coś odmiennego w
zaleŜności od kontekstu. Dopiero sekwencja sygnałów (zachowań) moŜe uprawdopodobnić
znaczenie danego sygnału.
Typy przekazów niewerbalnych
Wielość funkcji jakie spełnia przekaz niewerbalny spowodowała, Ŝe ludzie nauczyli się
komunikować niewerbalnie na wiele sposobów.
Potocznie definiowanie przekazu niewerbalnego bywa zawęŜane do mowy ciała. Jest to
nieuprawnione, gdyŜ czas i organizacja przestrzeni wraz ze wszystkimi szczegółowymi
typami przekazów oraz wygląd fizyczny stanowią przekaz niewerbalny w takim samym
stopniu, co mowa ciała.
18
Wygląd fizyczny i pierwsze wraŜenie
Wygląd fizyczny to atrakcyjność fizyczna osoby, rasa, płeć, wzrost, waga, budowa ciała, ubranie,
a nawet zapach. Na podstawie wyglądu fizycznego tworzy się pierwsze wraŜenie i wnioskuje o
poziomie wykształcenia osoby, jej statusie społecznym, poziomie zamoŜności, wiarygodności i
poziomie moralnym.
Rysunek 5. Typy przekazów niewerbalnych
Wygląd
fizyczny
Wyraz twarzy
Mowa
ciała
Głos
Wzrok
Gesty
Postawa
Przekaz niewerbalny
Ekspresja ciała
Dystans
GadŜety
Czas
i
przestrzeń
AranŜacja
wnętrz
Miejsce,
lokalizacja
Czas
Źródło: opracowanie własne.
Kiedy przypisywane są róŜne cechy innym osobom, często spostrzeganie jest tendencyjne i
dlatego podczas tworzenia wraŜeń, moŜna popełniać błędy. Ponadto pierwsze wraŜenie wpływa na
nastawienie do osoby i na dalsze postępowanie wobec niej, równieŜ na sposób komunikowania się. To
działa w dwie strony – druga strona równieŜ tworzy obraz na podstawie pierwszego wraŜenia.
Pierwsze wraŜenie wpływa na nastawienie do drugiego człowieka, do sytuacji. To z kolei
aktywuje adekwatne do nastawienia emocje i programuje zachowanie względem drugiej osoby.
Zjawisko to jest znane pod nazwą samospełniającej przepowiedni. Zatem kluczowego znaczenia
nabiera świadomość tego zjawiska w relacjach z innymi oraz umiejętność kreowania własnego
wizerunku i kierowania wraŜeniem. ZaleŜność między nastawieniem, emocjami i zachowaniem ma
charakter dwukierunkowy (rysunek 6). Oznacza to, Ŝe zmiana jakiegokolwiek elementu tej zaleŜności
pociąga za sobą zmiany w pozostałych. Poprzez zmianę zachowania moŜna wpływać na zmianę
emocji i nastawienia do sytuacji.
19
Rysunek 6. ZaleŜność między pierwszym wraŜeniem a emocjami i zachowaniem
Zachowanie
Jaki niemiły
człowiek
Emocje
Nastawienie
Źródło: opracowanie własne.
Mowa ciała
Wyraz mimiczny
Twarz jest waŜnym obszarem dla komunikowania i moŜe wyraŜać emocje, postawy oraz bieŜący
komentarz do toczącego się komunikowania.
Spoglądanie i wymiana spojrzeń
W kontakcie wzrokowym najwaŜniejsza jest jakość i długość spojrzeń. Termin „kontakt
wzrokowy” kładzie nacisk na wymianę informacji między partnerami relacji (nawiązanie kontaktu,
zerwanie kontaktu, zmiany w rodzaju tego kontaktu, zmiana kierunku patrzenia, częstości
nawiązywania i zrywania kontaktu wzrokowego, długość patrzenia itp.). Wiele komunikatów
niewerbalnych korzysta z kanału wzrokowego, choćby takie jak wyraz mimiczny lub gest. Długość
spoglądania na rozmówcę zmienia się wraz z rolą pełnioną w interakcji z drugim człowiekiem26:
- spoglądanie podczas słuchania - 75% czasu,
- spoglądanie podczas mówienia - 41% czasu,
26
Z. Nęcki, Komunikowanie interpersonalne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków
1992, s. 156.
20
- wzajemne spoglądanie - 31% czasu.
Gesty
Ruchy rąk, dłoni, palców, nóg, stóp, głowy stanowią bardzo skuteczny typ przekazu
niewerbalnego. Mogą one znacząco wpływać na spostrzeganie nadawcy tworząc wizerunek od
pozytywnego (gestykulacja dłońmi dla podkreślenia zaangaŜowania w przedmiot rozmowy) do
negatywnego (nadmierna, szeroka
gestykulacja przy bliskim kontakcie). Gestykulacja spełnia
wszystkie funkcje przekazu niewerbalnego. W kontaktach międzyludzkich najczęściej zwraca się
uwagę na ruchy rąk zapominając, Ŝe ciało przesyła informacje równieŜ przy pomocy nóg i głowy.
Postawa i ekspresja ciała
Sposób siedzenia, stania czy chodzenia przekazuje obraz pewności siebie, nieśmiałości,
napięcia czy rozluźnienia. Ekspresja ciała jest szersza i bardziej dynamiczna, gdy osoba
posiada wyŜszy status i władzę, bądź tak to odczuwa. Inicjuje wówczas równieŜ więcej
bezpośrednich
kontaktów,
przyjmuje
otwartą
pozycję
ciała,
jest
wyprostowana.
Równocześnie zajmuje sobą więcej przestrzeni. Osoba wychylona nieco ku rozmówcy jest
identyfikowana jako osoba bardziej zaangaŜowana i pozytywnie nastawiona27. Postawa ciała
jest równieŜ wskaźnikiem naszych stanów emocjonalnych. Przygarbione plecy raczej są
kojarzone ze smutkiem niŜ radością, sztywne i napięte ciało z wrogością i dystansem.
Głos
Znaczenie słów zaleŜy od tego jak zostaną wypowiedziane. Aspekt wokalny przekazu
niewerbalnego ma złoŜony charakter. Składają się na niego takie elementy jak:
27
•
intonacja,
•
akcentowanie,
•
barwa głosu,
•
rytm mówienia,
•
szybkość mówienia,
•
płynność mówienia,
•
wysokość głosu,
•
siła głosu,
M. L. Knapp, J. A. Hall, op. cit., s. 29.
21
•
dźwięki paralingwistyczne – wszelkie odgłosy które nie tworzą słów i ich części, np.
śmiech, płacz, westchnienia, pomruki, sapanie, gwizdanie, chrząkanie.
Czas i przestrzeń
Czas
Intencjonalne i nieintencjonalne wykorzystanie czasu dostarcza informacji o tym jakie znaczenie
ma czas w danej kulturze, jak ludzie wzajemnie się cenią oraz o statusie osób będących w relacji ze
sobą. Osoby z kultur zachodnich (Stany Zjednoczone, kraje europejskie), gdzie przypisuje się większe
znaczenie podmiotowości jednostki, przywiązują większą wagę do czasu, do „nietracenia” go niŜ
osoby z kultur wschodnich (kraje azjatyckie oraz Meksyk), gdzie większego znaczenia nabiera
kontemplacja i refleksyjność28.
Dystans fizyczny pomiędzy rozmówcami
Dystans przestrzenny sygnalizuje stopień wzajemnej znajomości, bliskości i intymności. Ludzie
wolą utrzymywać wygodny dla siebie dystans w relacjach z innymi. Wygodny to znaczy taki, który
jest wypadkową ich sympatii lub antypatii do innych, rodzaju związku, sytuacji, w której przebiega
interakcja oraz celu jaki chcą osiągnąć.
Rysunek 7. Przestrzenne odzwierciedlenie dystansu
45 cm
strefa
intymna
120 cm
strefa
osobista
360 cm
strefa
społeczna
strefa
publiczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie: E.T. Hall, Proxemics. Current Anthropology, 9, s. 83, za:D.G.
Leathers, Komunikacja niewerbalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 117-121.
28
S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, op. cit., s. 189.
22
Charakterystyka stref przestrzennych, wraz z odległościami ma charakter orientacyjny. MoŜna
zaobserwować róŜnice indywidualne między ludźmi, wynikające z
uwarunkowań kulturowych,
wyznaczające normy zachowań29.
Strefa intymna, to strefa, którą mogą naruszać tylko bliskie osoby. MoŜna wyróŜnić w niej
substrefę do 15 cm, która naruszana jest tylko w intymnych stosunkach. Strefa osobista jest
wyznaczona przez odległość, która dzieli jednostkę od ludzi w kontaktach towarzyskich, wobec osób
znanych i lubianych. Strefa społeczna, to odległość, którą zachowuje się w stosunku do
nieznajomych, w rozmowach o interesach, w sytuacjach konsultacji. Ten dystans jest równieŜ
odpowiedni dla spotkań nieformalnych. Strefa publiczna jest to odległość, jaką osoba przyjmuje
zwracając się do większej grupy ludzi, podczas występów publicznych. W tej strefie odbywają się
spotkania mające wyraźnie formalny charakter, wymuszające zachowanie dalekiego dystansu między
uczestnikami interakcji.
Ludzie starają się zachowywać optymalną odległość w interakcjach. Nieadekwatne
wydłuŜenie lub skrócenie dystansu powoduje u uczestników interakcji uczucie dyskomfortu i brak
satysfakcji.
AranŜacja wnętrz
Miejsca spotkań moŜna skutecznie zaaranŜować w taki sposób, aby wpływać na przebieg
interakcji społecznej. PołoŜenie mebli i pokoi moŜe sprzyjać lub utrudniać komunikację. W sytuacjach
formalnych umiejscowienie pomieszczeń, łatwość lub utrudnienie dostępu do decydentów moŜe
wpływać na nastrój, emocje towarzyszące interakcji, poziom formalizmu, komunikowanie władzy i
statusu, bądź bliskości i braku formalizmu30.
MoŜna świadomie tak aranŜować wnętrza, aby to sprzyjało skuteczności i stosowności
działania. Gdy mowa o aranŜacji wnętrz, to naleŜy równieŜ zwrócić uwagę na
wykorzystywanie kolorów w procesie wpływania na nastrój towarzyszący interakcji. Ciekawa
i znacząca dla relacji międzyludzkich jest teŜ odwrotna zaleŜność. Polega ona na ujawnianiu
nastroju poprzez preferencje do wykorzystywania określonych kolorów we własnym ubiorze i
wystroju wnętrz31.
29
Ibidem, s. 192, D. G. Leathers, op.cit. s. 121-122.
M. L. Knapp, J. A. Hall, op. cit., s. 184-191.
31
Ibidem, s. 177.
30
23
Rysunek 8. Wpływ organizacji miejsc siedzących na typ interakcji
AranŜacja i wystrój wnętrza, otoczenie bliŜsze i dalsze, zapachy, tło
muzyczne.
Organizacja miejsc siedzących
KONWERSACJA
WSPÓŁPRACA
KONFRONTACJA
IZOLACJA
KONWERSACJA
WSPÓŁPRACA
KONFRONTACJA
RYWALIZACJA
ódło
Źródło: opracowano na podstawie: M. L. Knapp, J. A. Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach
międzyludzkich, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2000, s. 232-233.
GadŜety
Akcesoria, rekwizyty, przedmioty, którymi ludzie się otaczają, które wykorzystują w
sytuacjach społecznych są komunikatami niewerbalnymi przekazującymi informację o
toŜsamości, statusie i osobowości ich posiadaczy. Informują o pozycji społecznej osoby, o jej
systemie wartości, zamoŜności. Do tej kategorii środków komunikacji niewerbalnej moŜna
zaliczyć:
•
biŜuterię, torby, aktówki,
•
dzieła sztuki, bibeloty,
•
ksiąŜki, materiały reklamowe,
•
kwiaty, zdjęcia, maskotki,
•
trofea sportowe, myśliwskie, branŜowe,
•
samochody,
•
urządzenia, narzędzia, maszyny,
•
szyldy, plakietki, wizytówki, itp.
24
Wartość komunikacyjna gadŜetów szczególnie wzrasta w relacjach z obcymi osobami, przy
pierwszym kontakcie32. Nie ma natomiast większego znaczenia w kontaktach ze znanymi
osobami. Wiele kontaktów biznesowych ma często jednorazowy i powierzchowny wymiar,
zatem znaczenie akcesoriów moŜe być nie do przecenienia. Siła rekwizytów maleje wraz z
trwaniem i pogłębianiem relacji.
Miejsce i lokalizacja
Miejsce spotkania podlega takiej samej interpretacji jak w przypadku pozostałych
typów przekazów niewerbalnych. Ludzie nadają znaczenie kontekstowi w jakim dochodzi do
interakcji. Firma, która organizuje jubileusz w salach pięknego dworku wysyła inny
komunikat niŜ firma organizująca swoją uroczystość na plantach, organizując piknik.
Podobnie jest z lokalizacją firm i instytucji. Inne znaczenie przypisuje się lokalizacji instytucji
na peryferiach miasta, a inne w centrum. Jak juŜ wcześniej wspomniano, przekaz niewerbalny
jest niejednoznaczny, zatem trzeba liczyć się z tym, Ŝe odbiorcy mogą róŜnie zinterpretować
komunikat i nadać mu róŜną wartość.
Siła przekazu niewerbalnego
O dominacji przekazu niewerbalnego nad przekazem werbalnym moŜna przekonać się,
gdy przekaz niewerbalny jest niespójny (niezgodny) ze słowami. Okazuje się w takich
sytuacjach, Ŝe ludzie bardziej ufają przekazowi niewerbalnemu niŜ werbalnemu33.
Metaanaliza badań nad komunikacją niewerbalną wykonana przez Philpotta34 dowiodła, Ŝe
65% znaczenia wiadomości przekazywanych w rozmowie jest komunikowane przy uŜyciu
sygnałów niewerbalnych, zaś 35% znaczenia pochodzi z sygnałów werbalnych. Ta konkluzja
jest niezwykle istotna, gdyŜ wskazuje, Ŝe komunikacja niewerbalna jest niezbędna dla
kompetentnej komunikacji oraz do budowania zrozumienia w relacjach interpersonalnych.
Argyle i współpracownicy35 stwierdzili, Ŝe sygnały niewerbalne mają około pięciokrotnie
większy wpływ na wraŜenia wywierane na innych niŜ sygnały werbalne. Słowa dostarczają
informacji o działaniu człowieka, natomiast sygnały niewerbalne o nim jako osobie. Inne
32
Ibidem, s. 290-295.
D. G. Leathers, op. cit., s. 23.
34
J.S. Philpott, The relative contribution to meaning of verbal and nonverbal channel of Communications… a
metaanalysis, Unpublished master’s thesis, University of Nebraska 1983, za: D. G. Leathers, op.cit., s. 20.
35
M. Argyle, V. Salter, H. Nicholson, M. Williams, P. Burgess, The communication of inferior and superior
attitudes by verbal and nonverbal signals, British Journal of Social and Clinical Psychology 1970, 9, s. 222-231.
33
25
badania36 wskazują, Ŝe przy wyraŜaniu zaufania, sygnały niewerbalne były 10 razy bardziej
istotne od sygnałów werbalnych.
Komunikacja niewerbalna stanowi najbogatsze źródło informacji na temat stanów
emocjonalnych. To przekaz niewerbalny pozwala dokładniej niŜ słowa przekazać emocje,
uczucia, intencje. Jest teŜ ich bardziej wiarygodnym źródłem, głównie ze względu na bardziej
nieświadomy charakter niŜ wypowiadane słowa. Przy pomocy słów moŜna łatwiej się
maskować, odgrywać role, natomiast przekaz niewerbalny trudno świadomie kontrolować
przez dłuŜszy czas. MoŜna zaryzykować tezę, Ŝe komunikat niewerbalny moŜe istnieć bez
sygnału werbalnego, tworząc samoistny byt i przekazując znaczenie. Natomiast słowo nie
istnieje bez sygnału niewerbalnego, jest nierozerwalnie z nim związane. Wszak kaŜdy przekaz
werbalny ma jakąś formę (słowo pisane) lub wykorzystuje kanał wokalny (słowo mówione),
które są przekazem niewerbalnym. Przekaz werbalny współistnieje z przekazem
niewerbalnym. Kompetentna komunikacja wymaga uświadomienia sobie tej zaleŜności i
stosowania tej wiedzy w praktyce komunikowania się.
Komunikacja werbalna
Formy i bariery komunikacji werbalnej
Komunikacja werbalna jest to komunikacja słowna, językowa. MoŜe być mówiona i
pisana (rys. 9). Zarówno jedna jak i druga forma komunikowania się werbalnego, poza
kanałem bezpośrednim, wykorzystywana jest do porozumiewania się w kanale internetowym.
Rysunek 9. Formy porozumiewania się werbalnego
Pisemna:
Ustna:
•
•
•
•
słuchanie 32,7% (45%)
mówienie 25,8% (30%)
pisanie 22,7% (16%)
czytanie 18,8% (9%)
Elektroniczna:
•
•
•
telepraca
poczta
elektroniczna
komunikatory
36
M. B. Walker, The relative importance of verbal and nonverbal cues In the expression of confidence,
Australian Journal of Psychology 1977, 29, s. 45-57.
26
Źródło: opracowano na podstawie: J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wyd. Astrum, Wrocław
1999, s. 65; S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007, s. 213.
Komunikowanie ustne zdecydowanie dominuje nad komunikowaniem pisemnym. Jego
przewaga polega między innymi na tym, Ŝe otrzymuje się natychmiast informację zwrotną od
odbiorcy komunikatu.
Najczęściej inicjowany jest proces słuchania i to zarówno w działaniach
menedŜerskich jak i ogólnych (dane z nawiasów, rys.9). KaŜda z form komunikowania się werbalnego
ma swoje wady i zalety (tab. 4). Ich skuteczność w duŜej mierze zaleŜy od stosowności. Zdając sobie
sprawę ze słabych stron kaŜdej z form komunikowania się warto w praktyce integrować je, co
znacząco wpływa na podniesienie ich skuteczności.
Komunikacja werbalna bywa bardziej jednoznaczna niŜ komunikacja niewerbalna. Niemniej
słowa mogą być równie wieloznaczne jak sygnały niewerbalne i moŜemy przypisywać im róŜne
znaczenia. Gdy mówi się o wirusach, to poza kontekstem moŜemy temu słowu przypisać róŜne
znaczenia. MoŜe to być czynnik chorobowy, bądź czynnik zakłócający funkcjonowanie programu
komputerowego. Gdy mówi się, Ŝe na wykonanie czegoś poświęcono duŜo czasu, to kaŜdy moŜe
pojęciu duŜo nadać inne znaczenie. Słowa zyskują
jednoznaczność
dzięki
kontekstowi
oraz
definiowaniu,
Tabela 4. Charakterystyka form komunikacji werbalnej
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
USTNA
PISEMNA
ELEKTRONICZNA
ma mniej formalny
charakter,
jest mniej precyzyjna niŜ
pisemna,
natychmiast moŜemy
uzyskać informację zwrotną,
umoŜliwia szybkie
przekazanie informacji,
częściej ją inicjujemy,
odbywa się w czasie
rzeczywistym,
jest ulotna – nietrwała,
jest wzbogacona o przekaz
niewerbalny +/-,
ma charakter
dwukierunkowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
stanowi trwały zapis
komunikatu,
bywa bardziej precyzyjna
niŜ ustna,
jest bardziej czasochłonna,
utrudnia natychmiastowe
uzyskanie informacji
zwrotnej,
charakteryzuje się
przesunięciem czasowym
miedzy nadawcą i odbiorcą,
rzadziej z niej korzystamy,
wielokrotnie moŜemy do
niej wracać,
jest prawie pozbawiona
przekazu niewerbalnego
(+/-),
najczęściej ma charakter
jednokierunkowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
moŜe mieć zarówno
charakter ustny jak i
pisemny,
gwarantuje szybkie tempo
przekazu informacji,
większa dbałość o precyzję
komunikatów,
lepsza kontrola nad
przekazywaną informacją,
umoŜliwia powrót do treści
komunikatu,
eliminuje nuŜące zebrania,
standaryzuje procedury
działania,
optymalizuje zasoby
organizacji,
poprawia wydajność pracy,
wykorzystuje niektóre typy
komunikatów
niewerbalnych (?),
poprawia naszą
konkurencyjność przez
wykorzystanie
nowoczesnych technologii,
moŜe mieć charakter jedno-
27
lub dwukierunkowy
Źródło: opracowanie własne.
precyzowaniu pojęć, uŜywanych w procesie porozumiewania się z innymi. Precyzja,
rzeczowość wypowiedzi jest szczególnie poŜądana, gdy konieczna jest standaryzacja i
dokładność wykonania. JeŜeli jednak celem jest inspiracja, pobudzenie inicjatywy odbiorcy
komunikatu, to wskazany jest komunikat nieco bardziej ogólny37. Powraca zatem ponownie
kwestia celu działań, który ma być osiągnięty poprzez proces komunikowania się. Werbalne
procedury komunikacyjne, wykorzystywane w relacjach interpersonalnych mogą być równie
uŜyteczne jak i bezuŜyteczne w określonym kontekście.
Na proces porozumiewania się werbalnego istotnie wpływają róŜnego typu bariery
zakłócające lub blokujące proces komunikacji. Barierą nazywa się kaŜdy czynnik
zakłócający, ograniczający lub blokujący podjęte działanie, proces38. Bariery komunikacyjne
mogą mieć charakter: fizyczny, intrapersonalny (wewnętrzny) i interpersonalny (relacyjny).
Tabela 5. Typy barier komunikacyjnych
TYP BARIERY
BARIERY
FIZYCZNE
KATEGORIA BARIERY
PRZYCZYNA
Środowisko i hałas
Rozmowy obok, niewygodne meble,
rozpraszający widok, tłum, głośna
muzyka,
hałasy
przemysłowe,
temperatura, zbyt duŜa odległość.
Zakłócenia spowodowane
cechami nadawcy
Akcent, zła wymowa, nadmierne
chodzenie,
tiki,
rozpraszające
ubranie,
wykonywanie
innych
czynności w trakcie rozmowy.
Zakłócenia spowodowane
cechami słuchacza
Zmęczenie,
głód,
pragnienie,
niewygodne ubranie, problemy ze
słuchem.
Tempo mówienia wobec tempa
słuchania
Mówimy wolniej niŜ myślimy, nuda
w trakcie słuchania, marzenia na
jawie, martwienie się swoimi
kłopotami.
37
S.I. Hayakawa ujął tę zaleŜność w tzw. Drabinie abstrakcji Hayakawy, por. S.P. Morreale, B.H. Spitzberg,
J.K. Barge, op. cit., s. 156-158.
38
Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991, s. 99.
28
PrzeciąŜenie wiadomościami i
złoŜonością informacji
Zbyt duŜa ilość informacji na raz,
otrzymywanie
wiadomości
z
róŜnych źródeł przekazu, złoŜoność
wiadomości, ograniczone zasoby
uwagi i pamięci.
Stany emocjonalne
Emocje wpływają na selektywność
zarówno w słuchaniu jak i
nadawaniu, utrudniają koncentrację,
wpływają
na
interpretację
informacji.
Osobowość człowieka39
RóŜne
preferencje
dotyczące
szczegółowości/ogólności przekazu,
podatności
na
zmęczenie,
moŜliwości
intelektualnego
przetwarzania informacji, poziom
inteligencji emocjonalnej.
Procesy spostrzegania
Wiedza, postawy, doświadczenia,
wartości, schematy poznawcze,
stereotypy wpływają na odbiór
informacji i zniekształcenia.
Typ relacji
ZaleŜność
partnerów,
stosunek
emocjonalny, poziom formalności.
RóŜnice kulturowe
Odmienne kulturowo style słuchania
i mówienia, odmienne wzorce
zachowań.
Język
RóŜnice narodowe, regionalne,
Ŝargon
specjalistyczny
lub
subkulturowy, róŜnice w nadawaniu
znaczeń sygnałom niewerbalnym.
Płeć
Kobiety
uŜywają
języka
nastawionego na relację, związek,
kooperację zaś
męŜczyźni na
niezaleŜność, status i rzeczowość40.
Niespójność komunikatów
Sprzeczne komunikaty werbalne i
niewerbalne,
trudności
w
odkodowaniu komunikatu.
BARIERY
INTRAPERSONALNE
BARIERY
INTERPERSONALNE
39
M. Golka, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008, s. 41-45.
40
K. Oppermann, E. Weber, Język kobiet, język męŜczyzn. Jak porozumiewać się w miejscu pracy, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
29
Filtrowanie
Celowe manipulowanie informacją
przez nadawcę, aby się przedstawić
korzystniejszym świetle, im więcej
ogniw pośredniczących tym większe
ryzyko zniekształceń41.
Nastawienie
Postawy interpersonalne wpływają
na profil interakcji, na poziom
motywacji i zaangaŜowanie w
relację i proces komunikacji.
Źródło: opracowanie własne.
MoŜna minimalizować obecność i wpływ barier na przebieg procesu komunikowania
się. KaŜda z kategorii barier wymaga podjęcia innego rodzaju interwencji. JeŜeli rozmowę
zakłóca hałas w pomieszczeniu, to podjęte zostanie inne działanie naprawcze niŜ wtedy, gdy
przebieg rozmowy jest zakłócony przez silne emocje, które przeŜywają uczestnicy relacji. Nie
moŜna wpływać na zmianę uwarunkowań osobowościowych, płciowych czy kulturowych,
które mają relatywnie trwały i stabilny charakter. Niemniej sam fakt uświadomienia tych
róŜnic i ich wpływu na proces komunikowania się ma wymiar profilaktyczny – dzięki tej
wiedzy moŜna minimalizować ryzyko nieporozumień. RównieŜ wiedza na temat technik
komunikacyjnych, które minimalizują ryzyko błędów w komunikowaniu się oraz
doskonalenie ich, przyczynia się do skuteczniejszej komunikacji między ludźmi42. Barierom
komunikacyjnym występującym zarówno po stronie odbiorcy jak i nadawcy komunikatu
poświęcona jest dalsza część tego opracowania.
Słuchanie
W wielu obszarach działalności więcej czasu poświęca się słuchaniu niŜ innym formom
aktywności komunikacyjnej (rys. 10). Te dane mogą być zaskakujące, gdyŜ
na ogół
występuje subiektywne przekonanie, Ŝe rola nadawcy ma większą moc sprawczą w zakresie
wywierania wpływu niŜ słuchacza. Ludziom wydaje się natomiast, Ŝe częściej inicjują
zachowania z repertuaru nadawcy niŜ słuchacza.
41
42
J. Stankiewicz, op. cit., s. 22.
Ibidem, s. 157.
30
Rysunek 10. Formy aktywności werbalnej
Menedżerowie
Studenci
Ogółem
17%
18%
9%
16%
33%
14%
23%
26%
słuchanie
mówienie
pisanie
czytanie
16%
53%
45%
30%
Źródło: J., Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wyd. Astrum, Wrocław 1999, s.65; S. P.
Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007, s. 213.
Umiejętności sprzyjające uwaŜnemu słuchaniu bywają niedoceniane i nie poświęca im
się naleŜytej uwagi w praktyce Ŝycia społecznego. Występuje koncentracja na mówieniu i
przekonywaniu partnera interakcji w przeświadczeniu, Ŝe to nadawca przejmuje kontrolę nad
sytuacją. Niestety moŜe to być błędne przekonanie, gdyŜ zaangaŜowanie w wypowiedź
ogranicza moŜliwości koncentracji uwagi i analizy sytuacji. Ponadto będąc nadawcą moŜna
wpaść w pułapkę „nadkomunikacji”, czyli ujawnienia informacji, które nie powinny być
ujawnione. Kapitalnego znaczenia nabiera to w sytuacjach konfliktów nasyconych silnymi
emocjami i w sytuacjach negocjacyjnych. Słuchacz dowiaduje się i przejmuje kontrolę (pod
warunkiem, Ŝe potrafi zrobić uŜytek z uzyskanych informacji, kierując się obopólnymi
korzyściami).
UwaŜny słuchacz, tak jak nadawca, moŜe wywierać silny wpływ na swojego rozmówcę.
Poprzez zrozumienie obaw rozmówcy moŜna zastosować taką strategię postępowania, która
wyjdzie naprzeciw jego oczekiwaniom i jednocześnie pozwoli osiągnąć zamierzony cel.
UwaŜne słuchanie sprzyja równieŜ budowaniu i pogłębianiu związków między ludźmi.
Stosując umiejętnie techniki słuchania moŜna dochodzić do porozumienia, znajdować
31
rozwiązania problemów przy uwzględnieniu potrzeb i preferencji partnera relacji. Dzięki
słuchaniu moŜna wyrazić szacunek i zainteresowanie wobec rozmówcy. Techniki uwaŜnego
słuchania bywają wykorzystywane w taktykach manipulacyjnych, działaniu przeciwko
partnerowi relacji. Jest to działanie nieuczciwe i atrakcyjne tylko doraźnie, udaje się na ogół
raz. Nie rokuje długofalowej współpracy i nie sprzyja budowaniu satysfakcjonujących
związków z innymi ludźmi.
Słuchanie jest procesem angaŜującym
w tym sensie, Ŝe wymaga przynajmniej
minimalnego poziomu motywacji do wysłuchania drugiej osoby i skupienia się na jej
wypowiedzi43. Te dwa warunki okazują się dla niektórych osób bardzo trudne do spełnienia i
dyskwalifikują je jako uwaŜnych słuchaczy. Bierne słuchanie wymaga najniŜszego poziomu
zaangaŜowania w proces słuchania i najniŜszego poziomu kompetencji komunikacyjnych,
ograniczających się do takiego zachowania niewerbalnego, aby nie przeszkadzać nadawcy.
NajwyŜszego poziomu kompetencji i zaangaŜowania psychologicznego wymaga słuchanie
empatyczne, którego celem jest zrozumienie stanu emocjonalnego rozmówcy i niesienie mu
pomocy. Warto zwrócić uwagę, Ŝe Ŝaden akt słuchania nie jest aktem jednokierunkowym.
Nawet podczas biernego słuchania następuje na poziomie niewerbalnym przekaz informacji
zwrotnych o podąŜaniu za kierunkiem wypowiedzi, zrozumieniu, emocjach, jakie wywołuje
ta wypowiedź. Aktywne słuchanie wymaga umiejętności stosowania werbalnych technik
komunikacyjnych, które sprzyjają procesowi słuchania. NaleŜą do nich: zadawanie pytań,
parafrazowanie, ośmielanie, podsumowywanie wypowiedzi.
Zadawanie pytań
Pytania w procesie komunikowania się mogą słuŜyć doprecyzowywaniu i porządkowaniu
informacji, których dostarcza rozmówca bądź pogłębianiu i zbieraniu informacji. W
zaleŜności od celu uŜywa się innego typu pytań. Najprostszy podział pytań ze względu na
funkcję jaką spełniają w rozmowie, to podział na pytania: zamknięte, otwarte i sugerujące.
KaŜdy rodzaj pytań spełnia inną rolę w rozmowie (tab. 6). KaŜda funkcja pytań jest
równie waŜna. Sztuka zadawania pytań polega na umiejętności rozpoznania tej róŜnicy i
zastosowaniu pytania stosownego do sytuacji i celu rozmowy. Podczas zadawania pytań
naleŜy zwrócić uwagę, aby rozmówca nie czuł się jak na przesłuchaniu. Wymaga to wyczucia
i uwaŜności po stronie słuchacza.
43
T.K. Gamble, M. Gamble, Communication works, New York 1987, za: J. Stankiewicz, op. cit., s. 67.
32
Tabela 6. Rodzaje pytań i ich funkcje w rozmowie
RODZAJ
FUNKCJA W ROZMOWIE
PYTAJNIKI
PYTANIA
•
•
PYTANIA
ZAMKNIĘTE
•
•
•
•
•
•
•
•
PYTANIA
OTWARTE
•
•
porządkowanie wypowiedzi
rozmówcy
przejmowanie inicjatywy w
rozmowie
pomoc w podjęciu decyzji lub
dokonaniu wyboru
zakończenie wątku rozmowy
podsumowanie ustalenia
uzyskanie potwierdzenia
nawiązywanie kontaktu
otwieranie rozmowy
pogłębianie wątku rozmowy
pozyskiwanie informacji od
rozmówcy
dowiadywanie się
dawanie przestrzeni do
wypowiedzenia się rozmówcy
Czy? Który?
Jak?, Co?, Czym?,
Czemu?, Dlaczego?,
Kto?, Z kim?, Kiedy?,
Ile?, Dokąd?, W jakim
celu?, W jaki sposób?,
itd.
•
PYTANIA
SUGERUJĄCE
•
pomoc rozmówcy w podjęciu
ostatecznej decyzji
pomoc w utwierdzeniu się
przez rozmówcę w trafności
wyboru
Zapewne zgodzi się pan, Ŝe…?,
Przyzna Pan, Ŝe gdyby Pan
miał taką moŜliwość, to teŜ by
Pan tak postąpił?
Źródło: opracowanie własne.
Pytania sugerujące naleŜy zadawać w odpowiednim kontekście rozmowy, kiedy są zgodne z
tokiem myślenia i poglądami drugiej osoby i mogą jej pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji. Stosuje
się je z duŜą ostroŜnością i wyczuciem. Zbyt bezpośrednie pytania sugerujące lub zbyt duŜa ich liczba
mogą sprawić, Ŝe rozmówca poczuje się manipulowany.
Zadawanie pytań powstrzymuje przed przedwczesną oceną wypowiedzi rozmówcy. Pytania
sprzyjają docieraniu do sedna problemu, pod warunkiem, Ŝe nie zostaną zaniechane po pierwszej
odpowiedzi rozmówcy. Zadawanie pytań wymaga cierpliwości, determinacji, świadomości celu
rozmowy oraz taktu i uwaŜności na drugiego człowieka.
Parafrazowanie
Parafraza w swej konstrukcji jest zdumiewająco prosta. Polega na powtarzaniu własnymi
słowami wypowiedzi rozmówcy. Celem parafrazowania jest zrozumienie treści i intencji
partnera relacji. Celem parafrazy nie jest dobre zapamiętanie wypowiedzi, ale właściwe
33
zrozumienie jej intencji. Choć parafrazowanie jest techniką prostą, to nie oznacza, Ŝe łatwą w
stosowaniu. Trudność polega na tym, Ŝe w trakcie jej stosowania trzeba powstrzymać się
przed przedwczesną oceną wypowiedzi rozmówcy, jego intencji. Niektórzy ludzie są tak
skupieni na sobie i na swoich wyobraŜeniach o innych, Ŝe nie potrafią skupić się na innych.
Słuchanie wymaga koncentracji i motywacji do skupiania się na innych. Parafraza,
podobnie jak pytania, pozwalają zwolnić tempo reakcji, co w niektórych sytuacjach (np.
silnych emocji, trudnego partnera negocjacyjnego) jest nie do przecenienia. Dzięki jej
stosowaniu moŜna zyskać czas niezbędny do skonstruowania stosownej wypowiedzi, poznać
motywy postępowania rozmówcy, jego interesy i preferencje. Daje to z kolei moŜliwość
zbudowania takiej wypowiedzi, która wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom obu stron.
Korzyścią kluczową ze stosowania parafrazy jest zawęŜanie ryzyka pojawiania się
nieporozumień i eskalacji konfliktów między ludźmi. Stosowanie parafrazy sprzyja
budowaniu
satysfakcjonujących
związków
między
ludźmi
(w
róŜnych
obszarach
funkcjonowania społecznego) poprzez okazywanie ludziom szacunku i akceptacji. Jest
wyraźnym sygnałem gotowości do współpracy. Ponadto parafrazowanie pomaga ludziom
lepiej zrozumieć samych siebie, swój punkt widzenia, swoje ograniczenia, swoje preferencje
itp. Słysząc sparafrazowaną własną wypowiedź zyskuje się konieczną do jej weryfikacji bądź
potwierdzenia wyrazistość spostrzeŜeniową.
Parafraza ma formę pytania zamkniętego (porządkującego, precyzującego) i moŜe
zaczynać się od zwrotów:
•
„Z tego co mówisz, rozumiem, Ŝe…?”
•
„Czy dobrze Cię rozumiem, chcesz powiedzieć, Ŝe…?”
•
„Rozumiem, Ŝe…?”
•
„ Zatem uwaŜasz, Ŝe…?”
•
„O ile dobrze zrozumiałam, twierdzisz, Ŝe…?” itd.
Poprawne parafrazowanie wymaga powstrzymania się przed interpretacją wypowiedzi
rozmówcy. Niestety jest to jeden z najczęściej popełnianych błędów. Nieuprawniona
interpretacja podczas parafrazowania, moŜe prowadzić do wmawiania wypowiadającym się,
Ŝe powiedzieli coś, czego faktycznie nie powiedzieli. Na ogół ludzie są wraŜliwi „na
wkładanie im w usta słów, których nie powiedzieli”. W takim przypadku rozmówca
najczęściej przekaŜe informację, Ŝe miał na myśli coś innego. JeŜeli interpretacja wypowiedzi
podczas parafrazowania jest nagminna, wówczas nie sprzyja współpracy i wzajemnemu
zrozumieniu. Parafrazę naleŜy stosować z wyczuciem i tylko wtedy, gdy wypowiedź
rozmówcy jest złoŜona lub niezrozumiała. Zbyt częste i instrumentalne stosowanie parafrazy
34
moŜe przynieść odwrotne skutki do zamierzonych44.
Pomimo powyŜszych zastrzeŜeń,
opanowanie sztuki parafrazowania jest kluczową kompetencją uwaŜnego słuchania i
komunikowania się.
Ośmielanie
Bywa, Ŝe partner w rozmowie czegoś się obawia lub jest onieśmielony. Tak długo jak doświadcza
lęku nie jest skłonny do ujawnienia istotnych, być moŜe, dla rozwiązania problemu, informacji. Jedną
ze skutecznych strategii ośmielania rozmówcy jest ujawnianie własnych do niego podobieństw. Pod
warunkiem wszakŜe, Ŝe przekazywane informacje na swój temat są prawdziwe. W przeciwnym
przypadku mamy do czynienia z perfidną manipulacją, która przy wysokim ryzyku ujawnienia moŜe
definitywnie zburzyć relację. Zatem, w rozmowie z klientem wahającym się nad wyborem najlepszej
dla siebie opcji, moŜna podzielić się z nim własnym sposobem, który z powodzeniem w takich
sytuacjach znajduje zastosowanie, np. Widzę, Ŝe waha się pan przed wyborem opcji (parafraza). Ja w
takich przypadkach robię sobie analizę wad i zalet, i staram się „przespać z problemem” (
ośmielanie). Co pan na to? (pytanie otwarte).
Inne przykłady ośmielania:
•
„Jak byłam w pani wieku czułam się tak samo w kontaktach z szefem.”
•
„Kiedy opowiadasz o trudnościach z dostawami, przypomina mi się sytuacja z mojej przeszłości,
gdy…”
•
„W tej kwestii myślę dokładnie tak, jak Ty.”
Ujawniając jakąś słabszą część siebie, człowiek jest mniej ukryty, co sprzyja budowaniu
płaszczyzny zaufania – lubimy ludzi podobnych do siebie, choćby tylko w jakimś wymiarze.
Innym sposobem ośmielania moŜe być zadawanie pytań pogłębiających lub pomagających
skonkretyzować istotę problemu. Rozmówca moŜe mówić na takim poziomie ogólności, Ŝe trudno
będzie dociec sedna problemu bez jego uszczegółowienia. Poprzez szczere zainteresowanie następuje
okazanie rozmówcy szacunku i zrozumienia, budowanie zaufania i wzajemna pomoc w zrozumieniu
istoty problemu. Np., kolega opowiada o problemach w relacji z szefem, ale nie umie skonkretyzować
swoich obaw. MoŜna zadać mu pytania pomocnicze: W jakich sytuacjach szczególnie masz z nim
kłopot? Co takiego robi twój szef, Ŝe się go obawiasz? Jak chciałbyś, Ŝeby się zachowywał? Jak
zachowuje się wobec innych? itd. Taki sposób prowadzenia rozmowy moŜe pomóc rozmówcy odnieść
się do konkretnych przykładów i zidentyfikować istotę problemu.
44
J. Gottman, J. Coan, S. Carrere, C. Swanson, Predicting marital happiness and stability from newly-wed
interactions, Communication Education, 60, 1998, s. 5-22, za: S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, op.
cit., s. 231.
35
Kolejny sposób ośmielania polega na wyraŜaniu pozytywnego ustosunkowania wobec jakiegoś
wątku wypowiedzi. Pomaga kierować rozmową zgodnie z obranym kierunkiem. Przykład: szef na
zebraniu przekazuje powierzchowną informację o planowanych zmianach w regulaminie
premiowania. Wypowiedź zachęcająca i ośmielająca mogłaby brzmieć tak: Zaciekawił mnie
(ustosunkowanie) w pana wypowiedzi wątek dotyczący nowego regulaminu premiowania. Czy mógłby
pan powiedzieć coś więcej na ten temat? W ten sposób następuje próba wywarcia wpływu na
rozmówcę, pokierowania rozmową i dotarcia do sedna sprawy.
Podsumowywanie
Podsumowywanie
słuŜy
uporządkowaniu
wypowiedzi
rozmówcy,
skupieniu
się
na
najwaŜniejszych wątkach, tezach wypowiedzi. MoŜna dokonywać podsumowań przed nowym
wątkiem wypowiedzi bądź na jego zakończenie (zaleŜy to od złoŜoności i czasu wypowiedzi
rozmówcy). Podsumowanie pozwala zapamiętać, co było istotnego w
wypowiedzi, słuŜy takŜe
weryfikacji w przypadku pominięcia jakiejś kwestii. MoŜe ono przybierać formę parafrazy, w której
podejmuje się próbę klaryfikacji tego, co najwaŜniejsze. Przykład podsumowania ustaleń po spotkaniu
zespołu pracowników mógłby wyglądać tak: „Zatem ustaliliśmy, Ŝe sprawozdanie z wykonania planu
rocznego wykona dział controllingu do 25 kwietnia, natomiast sprawozdania z działalności za ubiegły
kwartał wykonują kierownicy poszczególnych działów nie później niŜ do 15 kwietnia. Opracowania
przesyłacie państwo w formie elektronicznej do pani Beaty.”
Podsumowywanie nabiera kapitalnego znaczenia przy prowadzeniu rozmów przez telefon i w
negocjacjach.
Konstruktywne nadawanie
Skuteczność interpersonalna wymaga zrównowaŜonego i adekwatnego słuchania i nadawania w
procesie komunikacji. Nadawanie umoŜliwia dzielenie się pomysłami, intencjami, uczuciami,
potrzebami i informacjami z innymi. Nie kaŜdy proces nadawania będzie procesem skutecznym, w
sensie wywierania wpływu bądź budowania relacji.
Konstruktywne nadawanie wymaga świadomości i przejęcia odpowiedzialności za słowa po
stronie nadawcy. Aby móc wypowiadać opinie, trzeba je posiadać i być ich świadomym, aby móc
wydawać polecenia, trzeba być świadomym celu w jakim się je wydaje, aby móc informować innych o
swoich potrzebach, trzeba wiedzieć jakie są te potrzeby, aby korygować lub wzmacniać zachowania
innych, trzeba mieć świadomość stosownych standardów tych zachowań, itd. Niestety powyŜszy
paradygmat bywa często zakłócony.
36
Konstruktywne nadawanie wymaga równieŜ podjęcia ryzyka interpersonalnego, szczególnie w
sytuacjach ujawniania osobistego Ja. Gdy ujawnia się innym swoje opinie, wyobraŜenia, uczucia,
potrzeby, odkrywa się siebie. Aspektem pozytywnym procesu odkrywania siebie, jest stawanie się
bardziej wyrazistym dla innych, wzrost samoświadomości, pogłębianie relacji, poprawa komunikacji
oraz nietracenie energii na ukrywanie rzeczy waŜnych. Aspekt negatywny wiąŜe się z podatnością na
zranienia. Niemniej, tak jak w inwestycjach finansowych, za podjęcie ryzyka moŜna otrzymać premię
w postaci wygranej – budowanie i pogłębianie relacji oraz wywieranie wpływu na innych, jak i straty
– brak akceptacji ze strony innych (co w zasadzie ma teŜ wymiar pozytywny, choć psychologicznie
bolesny, dostarcza wiedzy o innych). PoniewaŜ kaŜdy ma inną skłonność do podejmowania ryzyka
równieŜ w relacjach interpersonalnych, wystąpią róŜne wzorce zachowań. Zakres odsłaniania się
powinien wynikać ze stosowności relacji i zamierzonej skuteczności, a nie z bezrefleksyjnej
realizacji zasady „zawsze, ze wszystkimi i we wszystkim jestem otwarty”.
Proces nadawania,
podobnie jak w przypadku procesu słuchania, moŜna wzmacniać poprzez stosowanie odpowiednich
zasad i technik komunikacyjnych.
Ogólność/konkretność komunikatu werbalnego
Znalezienie sensu w wypowiedziach innych moŜe być trudne z powodu złoŜoności i
wieloznaczności języka. Tym samym słowom róŜni ludzie nadają róŜne znaczenia. ZaleŜy to od
kontekstu i schematów poznawczych, którymi operuje nadawca. Kompetentny nadawca wykazuje się
umiejętnością stosowania języka w sposób dostosowany do danej sytuacji społecznej i do słuchaczy45.
Potocznie panuje przekonanie, Ŝe komunikaty nadawcy powinny być konkretne, rzeczowe,
precyzyjne. Jest to tylko częściowo słuszna teza. Poziom konkretności czy teŜ ogólności komunikatu
powinien być wypadkową celu, który ma zostać osiągnięty dzięki sformułowaniu tego komunikatu.
Przydatną wskazówką informującą kiedy i jakiego rodzaju komunikatu uŜywać jest drabina
abstrakcji Hayakawy46 (rys. 11). Hayakawa stworzył model kontinuum języka od bardzo konkretnego
(niski poziom abstrakcji) do ogólnego (wysoki poziom abstrakcji).
45
I. Kurcz, Język i komunikacja, w: Psychologia, Podręcznik akademicki, w: J. Strelau (red.), Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, T. II, s. 231-236, 262-269; S. P. Morreale, B. H.Spitzberg, J. K.
Barge, op. cit., s. 147-148.
46
S. I. Hayakawa, Language in thought and action, Harcourt, Brace and World, New York 1964.
37
Rysunek 11. Drabina abstrakcji Hayakawy
Komunikat ogólny,
wyznaczający kierunek
działania lecz nie
precyzujący sposobów
wykonania.
Komunikat precyzyjny,
konkretny, rzeczowy,
standaryzujący zachowanie.
Najwyższy poziom
abstrakcji
Najniższy poziom
abstrakcji
Źródło: opracowanie własne.
NajniŜszy poziom drabiny (abstrakcji) odpowiada komunikatom najbardziej precyzyjnym i
konkretnym, i odwołuje się do określonych przykładów i zachowań. Jest najbardziej skuteczny w
sytuacji, gdy:
•
naleŜy skorygować zachowanie odbiorcy,
•
naleŜy wzmocnić zachowanie odbiorcy,
•
dąŜy się do standaryzacji działania,
•
waŜna jest dokładność i precyzja wykonania,
•
naleŜy oszczędzić czas,
•
istnieje uzasadniona obawa, Ŝe rozmówca źle zinterpretuje ogólny komunikat,
•
brakuje zaufania do kompetencji odbiorcy,
•
odbiorca tego oczekuje.
NajwyŜszy poziom drabiny Hayakawy sprzyja formułowaniu komunikatów, które pozostawiają
odbiorcy przestrzeń do własnej interpretacji. Jest to szczególnie przydatne, gdy nadawcy komunikatu
zaleŜy na:
•
aktywowaniu innowacji u odbiorców,
•
róŜnorodności punktów widzenia,
•
róŜnorodności wykonania,
•
poznaniu preferencji i potencjału odbiorcy.
38
Język konkretny w budowaniu komunikatów nie jest zawsze najlepszy. W niektórych przypadkach
wskazane jest uŜycie komunikatu bardziej ogólnego. ZaleŜy to od tego co nadawca komunikatu chce
osiągnąć, czego oczekują odbiorcy i czego wymaga sytuacja.
Wydawanie poleceń
Polecenie jest rodzajem komunikatu kierowanego przez przełoŜonego do podwładnego. Relacja
podrzędności/nadrzędności słuŜbowej jest wypadkową zawartego kontraktu do wykonywania zadań
zlecanych przez szefa, a wynikających z zakresu obowiązków. Wydawanie poleceń generuje kilka
nieporozumień. Bywa sytuacją prowokującą przełoŜonych do naduŜyć wobec podwładnych. MoŜe
przejawiać się to niepartnerskim traktowaniem odbiorcy polecenia, poprzez okazywanie mu braku
szacunku czy wykraczanie poza obszar objęty kontraktem. Innym rodzajem uchybienia przy
wydawaniu poleceń jest zła struktura i brak precyzji polecenia. Często podwładny musi się domyślać,
co szef miał na myśli. W organizacjach, w których panuje konstruktywny klimat pracy pracownik nie
ma obaw przez dopytaniem szefa o konkrety dotyczące zlecanego zadania. Natomiast w
organizacjach, w których niemile widziane jest dopytywanie szefa o szczegóły wykonania zadania,
pracownik nie będzie
chociaŜby
jakimś
wykazywał takiej inicjatywy, co jest zrozumiałe, gdyŜ zostanie ukarany,
ośmieszającym
komentarzem.
PowyŜej
opisana
sytuacja
wskazuje
na
dwukierunkowość odpowiedzialności za proces komunikacji, zarówno po stronie nadawcy jak i
odbiorcy. Odpowiedzialność nadawcy polega na poprawnym i trafnym uŜyciu komunikatu, zaś
odbiorcy – na dopytaniu, gdy coś jest niezrozumiałe. Pod warunkiem wszakŜe, Ŝe występują warunki
do konstruktywnej wymiany.
Wydawanie poleceń bywa wreszcie mylone z wyraŜaniem próśb i oczekiwań. Prośby wykraczają
poza kontrakt słuŜbowy i jako takie mogą być spełnione lub nie w zaleŜności od gotowości i zgody
proszonego. Niestety niektórzy szefowie manipulują prośbami nadając im status polecenia. Prowadzi
to do wymuszeń i narastającego poczucia krzywdy u podwładnych. Czy szef ma prawo formułować
prośby wobec podwładnych? Oczywiście tak. RóŜnica między poleceniem a prośbą polega na tym, Ŝe
w przypadku tego pierwszego pracownik dyskutuje z szefem o szczegółach wykonania, nie o zgodzie
na wykonie, bo ta wynika z kontraktu, natomiast w przypadku prośby ma prawo zareagować na prośbę
zgodnie z własnymi preferencjami (moŜe się zgodzić lub odmówić).
Dobrze sformułowane polecenie zawiera następujące elementy:
•
kto wydaje polecenie?
•
komu?
•
co ma być wykonane?
•
kiedy ma być wykonane?
39
Najczęściej szefowie zaniedbują podanie terminu wykonania zadania. MoŜe to rodzić nieporozumienia
wynikające z ryzyka róŜnej interpretacji terminu wykonania polecenia. Część pracowników
zinterpretuje polecenie jako wymagające natychmiastowego wykonania, inni zaś jako mogące
poczekać. Podanie terminu wykonania z jednej strony minimalizuje ryzyko nieporozumień, zaś z
drugiej daje moŜliwość planowania wykonywanych czynności, w tym sensie ma wartość proaktywną.
Gdy polecenie ma formę bezpośredniego komunikatu nie jest konieczne podanie kto zleca zadanie i
komu, gdyŜ ta informacja wynika jednoznacznie z kontekstu, np. Proszę, aby przygotowała pani na
najbliŜszy wtorek, do godz. 10, ilościowe i wartościowe sprawozdanie ze sprzedaŜy za ubiegły miesiąc
według rozbicia na grupy asortymentowe. Proszę przesłać mi je mailem. Koniecznie naleŜy podać
nadawcę polecenia, gdy polecenie jest skierowane przez pośrednika, np. Szef zlecił, aby wykonał
pan…, bądź wykonawcę polecenia, gdy polecenie jest wyraŜane w obecności innych osób lub dotyczy
kilku osób, np. Proszę, aby pani Halinka i pani Basia… . Podczas wydawania poleceń warto zadbać o
formę wyraŜającą szacunek do podwładnego. Wystarczy zastosować formę grzecznościową: proszę.
Udzielanie informacji zwrotnej
Informacja zwrotna jest komunikatem zawierającym reakcję na zachowanie innej osoby lub
określoną sytuację. Podczas wyraŜania ocen moŜna być źródłem tych samych błędów, które
popełniają inni. WyraŜanie informacji zwrotnej jest jednym z trudniejszych elementów rozmowy.
MoŜe być wyraŜona w formie komunikatu typu Ty lub komunikatu typu Ja.
Przykład:
Komunikat typu Ty: Twój pomysł wprowadzania rozmów oceniających z pracownikami jest do
niczego.
Komunikat typu Ja: Kiedy słyszę o Twoim pomyśle wprowadzenia rozmów oceniających z
pracownikami (konkretne zachowanie), czuję się zaniepokojona (uczucie), gdyŜ mieliśmy z tym sporo
kłopotów w ubiegłym roku (efekt, skutek).
Ten pierwszy rodzaj komunikatu jest najczęściej uŜywaną formą udzielania informacji
zwrotnej wobec innych ludzi – niestety niekonstruktywną. Oba komunikaty zawierają negatywne
odniesienie do planów zgłoszonych przez drugą osobę, jednak od strony komunikacyjnej zbudowane
są zupełnie inaczej.
Komunikat Ty zawiera jeden element – generalną krytykę. Wypowiedzi typu Ty uwaŜa się za
destrukcyjne, gdyŜ wbrew pozorom nie mają one charakteru informacyjnego. Po ich usłyszeniu
odbiorca nie bardzo wie, co miałby zmienić, by zadowolić nadawcę. Taki komunikat nie ma
charakteru wspierającego. Komunikaty typu Ty zawierają sformułowania na wysokim poziomie
40
uogólnień – zatem nie sprzyjają korekcie zachowania (a taki jest cel w omawianym przykładzie
formułowania krytyki wobec odbiorcy).
Komunikat Ja zawiera konkretne wskazówki, jest wysoce informacyjny, odbiorca jest w stanie z
niego skorzystać. Jest komunikatem brania odpowiedzialności za własne reakcje. Typowe zwroty to:
ja tak sądzę, moim zdaniem, według mnie, mi się to podoba itd.. W wariancie optymalnym komunikat
typu Ja zawiera trzy elementy:
•
fakty – opis zachowania, sytuacji, działań (im konkretniej, tym lepiej),
•
ustosunkowanie nadawcy komunikatu do zachowania lub zaistniałej sytuacji,
które moŜe zawierać:
- przeŜywane przez nadawcę uczucia w związku z zaistniałą sytuacją,
- myśli, opinie, wyobraŜenia związane z zachowaniem, sytuacją,
- informację o postawie wobec zachowania, sytuacji,
•
oczekiwania wobec odbiorcy w związku z zaistniałą sytuacją (im konkretniej, tym
lepiej); waŜne, aby skupić się na celu, którego realizacja została zablokowana bez
zachowanie drugiej osoby; oczekiwania mogą być sformułowane w postaci polecenia
(Proszę uzupełnić dokumentację do jutra, do godz. 15-stej),
prośby (Chciałbym
omówić z panem braki w dokumentacji), pytania motywującego (Co pan zamierza
zrobić w tej sprawie?)47.
Kolejność występowania tych elementów w wypowiedzi nadawcy nie ma znaczenia. W
konstruktywnej pochwale nie trzeba formułować oczekiwań wobec odbiorcy komunikatu, a
pochwała nie starci nic na skuteczności. W tab.7 zaprezentowano przykłady konstruktywnej
krytyki (informacji zwrotnej) i pochwały do podanych opisów sytuacji.
Tabela 7. Konstruktywna krytyka i pochwała
OPIS SYTUACJI
KOMUNIKAT TYPU JA
Pracujesz razem z kolegą nad analizą systemu
formalnego komunikowania się w firmie.
Właśnie spotykacie się po raz drugi w tej
sprawie i kolega ponownie jest świetnie
przygotowany merytorycznie – znajduje
adekwatne odniesienia do teorii komunikacji
wskazując obszary ryzyka. Jest to bardzo
pomocne w Waszej pracy.
Jestem pełen uznania (uczucie) dla Twojej
wiedzy z teorii komunikacji (fakt). Po raz
drugi wykazałeś się biegłością i znalazłeś
adekwatne odniesienia (fakt). Bardzo mi
odpowiada sposób w jaki pracujesz przy tym
projekcie (postawa).
47
M. Król-Fijewska, P. Fijewski, Asertywność menedŜera, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2000, s. 104-107.
41
Analizujesz dokumentację zakończonego
przed miesiącem projektu realizowanego
przez firmę w ramach funduszy unijnych.
Dokumentacja jest prowadzona chaotycznie,
trudno się w tym wszystkim połapać, nie
moŜesz znaleźć ewaluacji programu. Nie jest
zachowana chronologia wydarzeń.
Do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie
dokumentacji:
Miesiąc temu został zakończony projekt.
Brakuje dokumentacji dotyczącej liczby osób
objętych projektem i nie ma ewaluacji
projektu (fakty). W mojej ocenie
dokumentacja jest niekompletna i nie jest
zachowana chronologia wydarzeń (ocena
zachowania nie osoby). Niepokoi mnie ta
sytuacja (uczucie). Proszę uzupełnić
dokumentację o brakujące elementy do jutra,
do godziny 15-stej (oczekiwanie).
Źródło: opracowanie własne.
Komunikat „Ja” jest konstruktywny w tym sensie, Ŝe nie oskarŜa, nie obwinia drugiej osoby w
abstrakcyjny sposób, ale rzeczowo informuje. Adresat wie dokładnie, co się nie podobało (krytyka)
lub podobało (pochwała) i jeśli uzna to za wskazane, będzie mógł się do zgłoszonych uwag
ustosunkować.
Podczas udzielania informacji zwrotnej warto kierować się kilkoma zasadami, których
przestrzeganie minimalizuje ryzyko napięć między rozmówcami. Jest to szczególnie waŜne podczas
wyraŜania krytyki, która sama w sobie rodzi napięcie emocjonalne u wielu osób (zwłaszcza gdy
dotyczy ich działań lub grupy, z którą się identyfikują), które moŜe być jeszcze spotęgowane
sposobem w jaki krytyka została wyraŜona. Wydawałoby się, Ŝe podczas udzielania pochwał zasady te
mają mniejsze znaczenie. Jest to jednak pozorne wraŜenie – przyjmowanie pochwał teŜ rodzi napięcie
emocjonalne i często wiąŜe się z zakłopotaniem i zaŜenowaniem osoby chwalonej. Bywa teŜ tak,
zwłaszcza w sytuacji publicznej, Ŝe rodzi zawiść innych uczestników sytuacji społecznej – oczywiście
tych, którzy są chwaleni. Zatem i w przypadku wyraŜania pochwał warto kierować się rozwagą i
uwaŜnością na innych.
MoŜna wskazać następujące zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej48:
•
zwracaj się bezpośrednio do osoby, której udzielasz informacji (zamiast: Niektórzy myślą, Ŝe…
powinno być: Mam wraŜenie, Ŝe myślisz…),
48
M. McKay, M. Davis, P. Fanning, op. cit., s. 50-56.
42
•
wyraŜaj ocenę, o ile tylko to jest moŜliwe, bezpośrednio po zaistniałym zachowaniu (czasami
na wiele dni i miesięcy odkładamy rozmowę o problemie kumulując toksyczne emocje i
ryzykując nieadekwatny wybuch),
•
oceniaj zachowanie, a nie osobę (zamiast: Jesteś nieodpowiedzialny… powinno być:
Zachowałeś się nieodpowiedzialnie…),
•
bądź konkretny (zamiast: Z tobą się w ogóle nie da…, powinno być: W tej sytuacji trudno
mi…),
•
opisuj zachowanie (zamiast: Nie nadajesz się do pisania projektów… powinno być: Projekt,
który napisałeś nie zawiera wniosków, brakuje w nim bibliografii…),
•
nie formułuj pochopnych wniosków, najpierw zbadaj sprawę, pomocne będą pytania (zamiast:
Z tobą się nie da tego zrobić… powinno być: Jak zamierzasz to poprawić?... Co
proponujesz?),
•
unikaj publicznej oceny, obecność innych wpływa na nas facylitująco (pobudzająco) dlatego
druga zasada zawiera warunek: najszybciej jak to jest moŜliwe, czyli tyle ile to jest konieczne,
aby wyeliminować ryzyko obecności innych,
•
nie oceniaj aspektów, na które oceniany nie ma wpływu (chodzi o ograniczenia obiektywne),
•
nie dokonuj nieuprawnionych uogólnień (zamiast: Nigdy nie moŜna się z wami dogadać…
powinno być: Zaczynamy kolejny projekt i ponownie zaczynamy od kłótni o budŜet…),
•
jasno sformułuj swoje oczekiwania, prośby, im konkretniej tym lepiej, ich celem nie jest
atakowanie i zmienianie drugiej osoby, a tylko zmiana jej zachowania i działania (zamiast:
Weź się za siebie i się popraw… powinno być: Chciałbym, abyś się nie spóźniał na nasze
zebrania…),
•
formułuj oczekiwania zgodne z celem działania,
•
dziel się pomysłami, nie udzielaj rad, jeŜeli komuś coś radzisz, to musisz być gotowy do
przejęcia odpowiedzialności za skutki tej rady (zamiast: Weź rzuć tę pracę… powinno być: Na
Twoim miejscu rozejrzałbym się za nową pracą… ),
•
skup się na korzyściach, jaką informacja moŜe dać osobie ocenianej i w konsekwencji tobie;
wzrośnie szansa realizacji zamierzonego celu.
Konstruktywna informacja jest kapitalnym narzędziem motywującym innych do zmiany
zachowania lub podtrzymania zachowania satysfakcjonującego. Umiejętnie stosowana jest istotnym
instrumentem wywierania wpływu na innych. Informacja zwrotna stanowi bazowy instrument
komunikacyjny wykorzystywany w zaawansowanych procedurach komunikacyjnych nadawcy.
Korygowanie zachowań
W róŜnych sytuacjach społecznych dochodzi do naruszania istotnych praw i interesów niektórych
uczestników (np. Kolejny raz pominięto Cię przy podwyŜce), blokowania realizacji przyjętych celów i
43
zadań (np. Kolega nie wykonał swojej części zadania na umówiony czas) oraz zachowań
niepoŜądanych z punktu widzenia wcześniej ustalonych standardów (np. Pracownik przychodzi do
pracy ubrany niestosownie). Jest to sytuacja niepoŜądana z punktu widzenia skuteczności działania.
Nie zawsze intencje osób blokujących czy teŜ naruszających interesy innych są agresywne. To, co jest
waŜne dla jednych nie musi stanowić takiej samej wartości dla innych. Brak zgodności naszych
systemów wartości powoduje, Ŝe dochodzi do naruszeń praw innych ludzi. Bywają teŜ sytuacje, w
których dochodzi do intencjonalnego, agresywnego naruszenia praw czy blokowania działań.
Obydwie kategorie sytuacji uprawniają do podjęcia działań naprawczych.
Konstruktywną procedurą reagowania jest złoŜona procedura, zaczerpnięta z treningów
asertywności, oparta na wykorzystaniu informacji zwrotnej i zaplecza49. Jest procedurą sekwencyjną
składającą się z czterech następujących po sobie etapów:
•
etap I – poinformowanie; przekazanie informacji zwrotnej rozmówcy co w jego
zachowaniu przeszkadza, wywołuje dyskomfort,
•
etap II – wzmocniona informacja zwrotna; udzielanie pełnej informacji zwrotnej
rozmówcy, która zawiera fakty, ustosunkowanie do jego zachowania i oczekiwania
wobec niego; informacja jest wzmocniona przekazem niewerbalnym: jesteśmy
powagą, spoglądaniem na rozmówcę, mówieniem stanowczo i bez lęku,
•
etap III – przywołanie zaplecza; zaplecze jest alternatywnym rozwiązaniem sytuacji
problemowej, które wprowadza sie w Ŝycie, jeŜeli dotychczasowe postępowanie nie będzie
skuteczne; Ŝeby zaplecze było skuteczne musi spełniać kilka warunków:
- jest asertywną decyzją (np. Nie będę na ciebie czekała), a nie agresywnym szantaŜem (np.
TeŜ zacznę się spóźniać),
- musi być adekwatne do siły naruszenia zasad (np. Zwolnię pana w przypadku spoŜywania
alkoholu w pracy),
- musi być moŜliwość skorzystania z niego (np. „Zwolnię pana” wymaga zgodności ze
stanem prawnym i siły psychologicznej do zwolnienia pracownika),
- musi być uciąŜliwa dla osoby, wobec której jest inicjowane (np. JeŜeli praca w tej firmie nie
stanowi wartości dla pracownika, to zaplecze nie będzie skuteczne).
•
etap IV – skorzystanie z zaplecza; podejmowane są działania zapowiadane w etapie
trzecim.
MoŜna prześledzić przebieg tej procedury na następującym przykładzie.
Bartosz i Janek mają przygotować prezentację produktów dla kluczowego klienta. Umówili się, Ŝe
kaŜdy na pierwsze spotkanie opracuje konspekt prezentacji. Oto się spotykają i okazuje się, Ŝe Bartosz
49
M. Król-Fijewska, P. Fijewski, op. cit., s. 81-86.
44
ma konspekt, ale Janek jest nieprzygotowany. Mają tydzień na to zadanie, włącznie z przećwiczeniem
prezentacji. Reakcja Bartosza mogłaby wyglądać tak:
•
etap I – poinformowanie: Jestem zły na ciebie, Ŝe nie przygotowałeś konspektu, choć
się wcześniej na to umówiliśmy. Jak to zamierzasz rozwiązać?
Janek proponuje spotkanie za dwie godziny i obiecuje, Ŝe konspekt będzie miał opracowany. Za dwie
godziny spotykają się ponownie. Jednak okazało się, Ŝe Janek opracował zaledwie luźny szkic
konspektu.
•
etap II – wzmocniona informacja zwrotna: Masz szkic konspektu, a nie konspekt.
Wkurza mnie to, Ŝe ja realizuję ustalenia, a ty nie. Czuję się jak frajer. Oczekuję, Ŝe na
jutro rano, na godzinę 9-tą będziesz miał wreszcie opracowany konspekt i wybrany
projekt prezentacji.
Na ogół po tym etapie większość osób koryguje swoje zachowanie. Czują się zatrzymani i
ostrzeŜeni, zwłaszcza, gdy ich intencje nie były agresywne lecz wynikały z niezrozumienia
priorytetów. Jednak dla potrzeb opracowania wyobraźmy sobie ciąg dalszy naszej historii. Jest ranek
następnego dnia. Janek pokazuje szkic konspektu (to, co miał wczoraj) i wybrany projekt prezentacji.
Zatem nadal nie wywiązał się z wcześniejszych ustaleń. Bartosz przywołuje zaplecze.
•
etap III – przywołanie zaplecza: Chcę cię poinformować, Ŝe jeŜeli za dwie godziny
nie zrealizujesz w pełni dotychczasowych ustaleń, to powiadomię o tym szefa i
poproszę o zmianę partnera.
Gdyby Janek nie skorygował swojego zachowania, to Bartoszowi pozostaje skorzystanie z etapu
ostatniego.
•
etap IV – skorzystanie z zaplecza.
Procedura korygowania zachowań wymaga konsekwencji w realizacji poszczególnych etapów.
Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu tej procedury są następujące:
•
przekazanie niekonstruktywnej informacji zwrotnej na pierwszym etapie reagowania
(np. Weź się do roboty) moŜe doprowadzić do przeciwnego efektu niŜ oczekiwany,
•
zastopowanie procedury na dwóch pierwszych etapach; brak przejścia do etapu
przywołania zaplecza powoduje, Ŝe osoba nie ma wyraźnej informacji o granicy, która
jest stawiana jej zachowaniu,
•
przywołanie zaplecza, którego nie moŜna zrealizować (patrz: warunki skutecznego
zaplecza, s. 118),
•
nie skorzystanie z zaplecza.
45
Procedura korygowania zachowań jest procedurą szansy dla tych, którzy naruszają prawa innych, a
nie zdają sobie z tego sprawy. Po usłyszeniu pierwszej informacji zwrotnej decyzja o zmianie
zachowania naleŜy do nich samych – uczy to postawy brania odpowiedzialności za własne słowa i
zachowania.
46

Podobne dokumenty