Sprawozdanie A. Gruszeckiej – koordynatora projektu

Transkrypt

Sprawozdanie A. Gruszeckiej – koordynatora projektu
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PROJEKTU
„SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2016”
ZREALIZOWANYCH W DNIACH 05-16.09.2016r.
W ramach zadań projektu „Sprzątnie Świata – Polska 2016” zrealizowano następujące zadania:
1. W sierpniu nawiązano współpracę z Fundacją Nasza Ziemia” i zamówiono 10 bezpłatnych
plakatów informacyjnych oraz zarejestrowano szkołę na stronie fundacji.
2. pozyskano wielu sponsorów na zakup rękawiczek i worków.
3. W klasach IV-VI przeprowadzono zajęcia plastyczne pt. „Podaj dalej…drugie życie odpadów”.
Dzieci wykonały prace z odpadów i tak powstały plastikowe żółwie, węże z rajstop wypchanych
gazetami oraz fantazyjnie ozdobione wazony z butelek. Podobne zajęcia przeprowadzono w czasie
zajęć świetlicowych. Powstały prace przestrzenne na odpadkach deski podłogowej. Do tworzenia
prac dzieci wykorzystały fragmenty materiałów, worków sizalowych, nakrętek plastikowych
i plasteliny.
4. W czasie zajęć świetlicowych przeprowadzono jesienne porządki w ogródkach szkolnych. W tym
celu powycinano suche gałązki przekwitniętych kwiatów.
5. W klasach I-III i klasach piątych na lekcjach przyrody przeprowadzono zajęcia o tematyce
ekologicznej wg zaproponowanych w projekcie scenariuszy. Podobne zajęcia odbyły się w czasie
zajęć świetlicowych. Uczniowie zostali zapoznani z celami i zadaniami akcji Sprzątania Świata.
W klasach młodszych dzieci wysłuchały „Historii o całkiem zwykłych butelkach”. Uczniowie
wypowiadali się na temat historyjki i wyciągali wnioski. Dostrzegali i potrafili podać wiele takich
przykładów z własnego otoczenia. Negatywnie ustosunkowywali się do takich zachowań.
W klasach IV-VI i w czasie zajęć świetlicowych uczniowie rozwiązywali zagadki ekologiczne,
krzyżówkę i uczestniczyli w mini quizie. Podsumowaniem zajęć było zapisanie na kartce
własnych propozycji nt. „Co mogę zrobić dla ochrony przyrody?”.
6. Podsumowanie projektu zaplanowano na piątek dnia 16 września 2016 roku. Tego dnia
na wystawie w holu korytarza szkolnego zaprezentowano prace plastyczne uczniów klas IV-VI
wykonane w czasie zajęć plastyki pod kierunkiem Aleksandry Nietrzebki . Prace dzieci były też
wyeksponowane na gazetkach ściennych w klasach i świetlicy szkolnej. Natomiast prace
przestrzenne wykonane przez dzieci ze świetlicy były prezentowane na szafce w sali świetlicowej.
7. Podsumowaniem projektu było też sprzątanie najbliższego otoczenia. Klasy młodsze sprzątały
otoczenie szkoły, plac zabaw i boisko szkolne pod opieką swoich wychowawców. Klasy starsze
sprzątały teren Książenic pod opieką wychowawców i rodziców. Dzieci zostały zaopatrzone
w rękawiczki i worki na śmieci oraz poinstruowane przez koordynatora projektu Alicję Gruszecką
na temat bezpiecznego zbierania śmieci (nie zbieramy strzykawek, igieł, potłuczonego szkła
i wszelkich rzeczy nam nieznanych). W ciągu godziny klasy starsze uzbierały kilka worków
śmieci, które zgromadzono przy śmietniku szkolnym. Następnie śmieci zostały wywiezione przez
firmę wywożącą śmieci. Wyjście poza „mury” szkoły było też dla dzieci świetną formą integracji.
8. W wybranych klasach przeprowadzono ewaluację z działań tego projektu i wyciągnięto wnioski.
9. Koordynator projektu Alicja Gruszecka napisała też sprawozdanie online do Fundacji Nasza
Ziemia.
10. Na stronie Facebooka szkoły zamieszczono zdjęcia i krótką relację na temat zrealizowanych
działań tego projektu. Podobne relacje odnotowano w kronikach klasowych.
1
EWALUACJA PROJEKTU „SPRZĄTANIE ŚWIATA-POLSKA 2016”.
Przedmiotem ewaluacji był projekt szkolny „Sprzątanie Świata-Polska 2016”.Zadaniem
ewaluacji była obserwacja i analiza danych z przeprowadzonego wywiadu wśród uczniów w celu
oceny projektu pod względem atrakcyjności i skuteczności w kształtowaniu pozytywnych postaw.
Projekt ma służyć doskonaleniu pracy nauczycieli metodą projektu oraz kształtować właściwy
stosunek społeczności szkolnej do ochrony środowiska. W czasie trwania projektu prowadzono
obserwacje i rozmowy z beneficjentami projektu. Po zrealizowaniu projektu w trzech klasach piątych
przeprowadzono wywiad indywidualny, w których uczestniczyło 75 uczniów.


Na pytanie: „Czy znasz cele akcji „Sprzątanie Świata-Polska 2016” uczniowie odpowiedzieli:
TAK - 98,7%, NIE - 1,3%.
„Które ze zrealizowanych zadań projektu było dla Ciebie najbardziej interesujące?”: sprzątanie
terenu - 84%, zajęcia plastyczne 20%, zajęcia o tematyce ekologicznej 2,7%.
WNIOSKI
Na podstawie obserwacji, rozmów i wywiadu indywidualnego wyciągnięto wnioski
z realizacji działań projektu:
1) Uczniowie znają cel akcji Sprzątania Świata.
2) Mają świadomość konieczności dbania o czystość środowiska, chociaż zdarza im się śmiecić.
3) Potrafią podać negatywne przykłady działalności człowieka na środowisko w najbliższym
otoczeniu.
4) Określają własne sposoby pozytywnej działalności na przyrodę.
5) Najbardziej atrakcyjna formą realizacji projektu było wyjście w teren i sprzątanie okolicy. Taka
forma spełniła pozytywną rolę dydaktyczną jak i wychowawczą.
6) W tym roku szkolnym do projektu przystąpiła większa liczba klas (po raz pierwszy klasy I-III), a
do pomocy nad opieką klas zostali włączeni rodzice.
KOORDYNATOR PROJEKT: ALICJA GRUSZECKA
2

Podobne dokumenty