Język migowy

Transkrypt

Język migowy
Studia podyplomowe, kursy i szkolenia
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel. 63-249-72-34
www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe
SZKOLENIE
„JĘZYK MIGOWY”
Cel
Celem szkolenia jest umoŜliwienie uczestnikom opanowania umiejętności posługiwania się
językiem migowym na poziomie podstawowym (alfabet palcowy, liczebniki, znaki pojęciowe).
Adresaci
Szkolenie
przeznaczone jest dla osób, które chcą nabyć umiejętności pozwalające na
komunikowanie się na poziomie podstawowym z osobą z uszkodzonym słuchem, a w
szczególności dla pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej, policji, staŜy
miejskiej, słuŜby zdrowia i pomocy społecznej, stowarzyszeń i fundacji oraz szkół, bibliotek i
domów kultury.
Plan szkolenia
• ogólna problematyka głuchoty
• reguły posługiwania się językiem migowym
• alfabet palcowy (znaki daktylograficzne)
• liczebniki
• znaki pojęciowe (ideograficzne)
• konwersatoria w języku migowym na poziomie podstawowym
Czas trwania
• dwa miesiące (dwa spotkania w tygodniu po trzy godziny)
• 50 godzin
Koszt uczestnictwa – 400 zł
Termin szkolenia – w momencie zgłoszenia się minimalnej wymaganej liczby uczestników.
Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia szkolenia.
Dodatkowe informacje
• tel. 605-579-428
• [email protected][email protected]
Trener – mgr Maria Leginowicz
Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole
Szkół Medycznych w Koninie. Posiada zweryfikowane kwalifikacje ze znajomości języka
miganego, które zdobyła na kursach dla nauczycieli organizowanych przez Polski Związek
Głuchych. Od wielu lat uczy słuchaczy z Zespołu Szkół Medycznych języka migowego na
kierunkach Ratownik Medyczny, Opiekunka Środowiskowa, Asystent Osoby Niepełnosprawnej.
Jest nauczycielem akademickim. Autorka publikacji w czasopiśmie „Wspólne tematy” pod
tytułem „Terapia zajęciowa w uzaleŜnieniach od alkoholu”.
Doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych – 12 lat
Liczba zrealizowanych i zakończonych studiów podyplomowych – 63 edycje
Liczba absolwentów studiów podyplomowych – 2.386 osób

Podobne dokumenty