zobacz - Lisewo

Transkrypt

zobacz - Lisewo
ISSN: 1730-752X
W numerze: Plany LGD Vistula - Terra Culmensis na 2011 rok • Dzień Babci i Dziadka w Ośrodku
Przedszkolnym w Lisewie • Bezpieczeństwo od przedszkola • Zimowy wypoczynek
w P n i e w i t e m • Wa l n e Z e b r a n i e S p r a w o z d a w c z o - Wy b o r c z e O S P L i s e w o •
Wydana: 22.02.2011 r.
Amatorska Liga Piłki Halowej • Informacje • Ogłoszenia •
ROK IX
Nr 2/2011
Luty
WIADOMOŚCI LISEWSKIE
Bartlewo, Błachta, Chrusty, Drzonowo, Kamlarki, Kornatowo, Krajęcin, Krusin, Linowiec, Lipienek,
Lisewo, Malankowo, Mgoszcz, Piątkowo, Pniewite, Strucfoń, Tytlewo, Wierzbowo.
Uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla Obronności Kraju”
W dniu 10 lutego 2011 roku
w Urzędzie Gminy w Lisewie miała
miejsce uroczystość wręczenia medali
Ministra Obrony Narodowej dla
zasłużonych w dziedzinie rozwoju
i umacniania obronności. Odznaczenia
wręczono rodzicom, którzy wychowali
trzech i więcej synów wzorowo służących
w szeregach wojska polskiego.
Uroczystość rozpoczął Wójt
Gminy Lisewo Jerzy Cabaj witając na
wstępie zasłużonych oraz zaproszonych
gości, wśród których byli: Komendant
Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Grudziądzu ppłk Marek Magowski, Szef
Wydziału Rekrutacji WKU mjr Cezary
Krucz, który dokonał odczytania aktów
nadania medali.
Zgodnie z decyzją Ministra
Obrony Narodowej dokonano wyróżnienia
osób mających ogromne zasługi położone
w rozwoju i umacnianiu obronności
Rzeczpospolitej Polskiej, a także
Medaliści wraz z zaproszonymi gośćmi
kreowaniu pozytywnego obrazu wojska.
Wręczenia medali przyznanych przez
Ministra Obrony Narodowej dokonał Wójt
Gminy Lisewo Jerzy Cabaj.
Złoty medal za zasługi dla
obronności kraju wręczono Pani Irenie
Smolnej, a srebrne medale otrzymali
Państwo Teresa i Kazimierz Komorowscy.
Wszystkim wyróżnionym
wręczono kwiaty oraz listy gratulacyjne.
Komendant Marek Magowski pogratulował
odznaczonym rodzicom, dziękując im
jednocześnie za przykład życia oraz trud
wychowania, który zaowocował wzorową
i pełną oddania służbą wojskową ich synów.
Spotkanie zakończyło się
poczęstunkiem oraz opowieściami
wyróżnionych o służbie wojskowej synów.
Z Sesji Rady Gminy Lisewo
Marzenia się spełniają
Wie coś o tym młoda mieszkanka
Pniewitego Kamila Całka, była uczennica
Gminnego Gimnazjum w Lisewie, obecnie
przygotowująca się do matury i egzaminu
zawodowego, która wydała swoją
debiutancką książkę pt. „Ciemno”. Utwór
ten ukazał się w grudniu ubiegłego roku.
Kamila to obecnie uczennica
Technikum Logistycznego w Zespole
Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu.
Swoją przygodę z pisaniem zaczęła już
jakiś czas temu, jednak wszystkie napisane
przez nią utwory trafiały zawsze do
szuflady.
W końcu mieszkanka Pniewitego
odważyła się podzielić swoją twórczością
i postanowiła nawiązać współpracę
z Wydawnictwem Radwan.
Długo szukała odpowiedniego
wydawnictwa, aż w końcu trafiła na
właściwe.
Pisanie utworu „Ciemno” zajęło
Kamili niecałe trzy miesiące. Poświęcała
na to każdą wolną chwilę, gdyż jest to jej
największa pasja i, jak sama mówi, nałóg,
od którego nie może się uwolnić.
Książka opowiada historię
Anastazji, młodej, na pozór zwykłej
dziewczyny, która zmaga się z ciężką
chorobą swojego najlepszego przyjaciela.
Kiedy na jej drodze staje tajemniczy Wiktor
i składa jej propozycję nie do odrzucenia,
życie dziewczyny zostaje wywrócone do
góry nogami.
Zebranie Wiejskie wsi Krusin, które
odbyło się dnia 25 stycznia 2011 roku
zmieniło Plan Odnowy tejże miejscowości
w latach 2010-2020. W związku
z powyższym 31 stycznia br. na IV Sesji
Rady Gminy zatwierdzono Plan uchwałą
Nr IV/20/11. Zaistniała także konieczność
podjęcia uchwały intencyjnej.
„Po zakończeniu budowy będziemy
nieodpłatnie udostępniać salę gimnastyczną
wszystkim zainteresowanym mieszkańcom
naszej gminy. Takie są warunki otrzymania
dość dużego dofinansowania w ramach
działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
w latach 2007 - 2013” - mówi Wójt Gminy
Jerzy Cabaj.
W trakcie posiedzenia Teresa Jamka
przedstawiła sprawozdanie
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w 2010 roku.
Radni wysłuchali także informacji
o działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w ubiegłym roku, którą zreferowała
Przewodnicząca Komisji Danuta
Motylewska.
Dokończenie na str 3.
Dokończenie na str 2.
Autorka książki - Kamila Całka
Strona 2
Z Sesji Rady Gminy Lisewo cd. ze str. 1
Ponadto podjęto uchwały
w sprawach:
- ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego w celu
prowadzenia robót, umieszczenia
w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,
umieszczenia w pasie drogowym obiektów
budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy
nieruchomości
położonej w Krusinie stanowiącej mienie
komunalne Gminy Lisewo na okres do
3 lat,
- z m i a n y Wi e l o l e t n i e j P r o g n o z y
Finansowej Gminy Lisewo na lata 2011 2014.
W związku z mijającą kadencją
organów sołectw zachodzi konieczność
p r z e p r o w a d z e n i a w y b o r ó w. R a d a
zarządziła je, określając terminy i miejsca
zebrań wiejskich, a także ustaliła wzory
kart do głosowania. Z harmonogramem
możecie się Państwo zapoznać poniżej.
Szczegółowe informacje znajdują
się na stronie internetowej
www.bip.lisewo.com oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
M. M.
Uchwała nr IV/23/11
RADY GMINY LISEWO
z dnia 31 stycznia 2011
w sprawie przeprowadzenia wyborów
sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy
Lisewo.
Na podstawie § 32 statutów Sołectwa
Bartlewo, Sołectwa Błachta, Sołectwa
Chrusty, Sołectwa Drzonowo, Sołectwa
Kamlarki, Sołectwa Kornatowo, Sołectwa
Krajęcin, Sołectwa Krusin, Sołectwa
Linowiec, Sołectwa Lipienek, Sołectwa
Lisewo, Sołectwa Malankowo, Sołectwa
Mgoszcz, Sołectwa Piątkowo, Sołectwa
Piniewite, Sołectwa Strucfoń, Sołectwa
Tytlewo, Sołectwa Wierzbowo stanowiących
załączniki od 1 do 18 do uchwały Nr
XXI/150/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 13
kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia
statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj.
Kuj. - Pom. Nr 56, poz. 1090) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów
sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy
Lisewo, określa się terminy i miejsca zebrań
wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów
oraz wyznacza się przewodniczących zebrań:
1) Sołectwo Bartlewo - 28 lutego 2011 r., godz.
13:00, świetlica wiejska w Bartlewie,
przewodniczący - Rafał Dams;
2) Sołectwo Błachta - 28 lutego 2011 r., godz.
10:00, świetlica wiejska w Błachcie,
przewodnicząca - Maria D ziubak;
3) Sołectwo Chrusty - 1 marca 2011 r., godz.
10:00, świetlica wiejska w Chrustach,
przewodniczący - Adam Wojnowski;
Wiadomości Lisewskie
4) Sołectwo Drzonowo - 1 marca 2011 r.,godz.
13:00, Remiza OSP w Drzonowie,
przewodniczący - Robert Kościński;
5) Sołectwo Kornatowo - 1 marca 2011 r., godz.
16:00, świetlica w Kornatowie, przewodniczący
Robert Kościński;
6) Sołectwo Krajęcin - 2 marca 2011 r., godz.
10:00, świetlica w Krajęcinie, przewodniczący Andrzej Grędzicki;
7) Sołectwo Krusin - 2 marca 2011 r., godz.
13:00, Szkoła Podstawowa w Krusinie,
przewodniczący - Kazimierz Górczyński;
8) Sołectwo Linowiec - 3 marca 2011r., godz.
10:00, świetlica w Linowcu, przewodniczący Piotr Goliński;
9) Sołectwo Lipienek - 3 marca 2011 r., godz.
13:00, świetlica w Lipienku, przewodniczący Kazimierz Komorowski;
10) Sołectwo Lisewo - 3 marca 2011 r., godz.
16:00, Sala Sesyjna przy GG w Lisewie,
przewodniczący - Grzegorz Sziming;
11) Sołectwo Malankowo - 9 marca 2011 r.,
godz. 13:00, świetlica w Malankowie,
przewodniczący Adam Wojnowski;
12) Sołectwo Mgoszcz - 4 marca 2011 r., godz.
10:00, świetlica w Mgoszczu, przewodniczący Henryk Bogusz;
13) Sołectwo Piątkowo - 4 marca 2011 r.,
godz.13:00, mieszkanie sołtysa Tadeusza
Kiliszka, przewodniczący - Andrzej Grędzicki;
14) Sołectwo Pniewite - 7 marca 2011 r., godz.
10:00, Świetlica Środowiskowa w Pniewitem,
przewodniczący - Piotr Goliński;
15) Sołectwo Strucfoń - 7 marca 2011 r., godz.
13:00, świetlica wiejska w Strucfoniu,
przewodnicząca - Maria Dziubak;
16) Sołectwo Wierzbowo - 9 marca 2011 r., godz.
10:00, świetlica wiejska w Wierzbowie,
przewodniczący - Rafał Dams;
17) Sołectwo Kamlarki - 16 maja 2011 r., godz.
10:00, mieszkanie sołtysa Pana Mariana
Rudolfa, przewodniczący - Mieczysław
Szymborski;
18) Sołectwo Tytlewo - 16 maja 2011 r., godz.
13:00, świetlica wiejska w Tytlewie,
przewodniczący - Mieczysław Szymborski.
§ 2. Jeżeli radny wyznaczony na
przewodniczącego zebrania, z powodu
nadzwyczajnych okoliczności nie będzie mógł
w ypełnić pow ierzonych obow iązków,
upoważnia się Przewodniczącego Rady do
wyznaczenia innego radnego na
przewodniczącego zebrania.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega podaniu do publicznej wiadomości
mieszkańców każdego z sołectw nie później niż
na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania
wyborczego.
Urząd Stanu Cywilnego
w Lisewie podaje do publicznej
informacji dane statystyczne za
2010 rok:
Liczba ludności w Gminie - 5692 (kobiet
2948);
Liczba urodzeń - 72 (płeć męska - 40);
Liczba małżeństw - 49;
Liczba zgonów - 58.
W poszczególnych
miejscowościach liczba ludności Gminy
przedstawia następująco:
Błachta - 113 osób;
Bartlewo - 276 osób;
Chrusty - 105 osób;
Drzonowo - 160 osób;
Kamlarki - 228 osób;
Kornatowo - 376 osoby;
Krajęcin - 91 osób;
Krusin - 329 osób;
Linowiec - 198 osób;
Lipienek - 371 osób;
Lisewo - 1853 osoby, w tym:
ul. Boczna - 100 osób;
ul. Chełmińska - 408 osób;
ul. Generała Józefa Hallera - 225 osób;
ul. Ks. A. Łebińskiego - 396 osób;
ul. Mikołaja z Ryńska - 197 osób;
ul. Toruńska - 121 osób;
ul. Wincentego Witosa - 115 osób;
ul. Wybudowanie Wąbrzeskie - 291 osób;
Malankowo - 278 osób;
Mgoszcz - 399 osób;
Piątkowo - 123 osoby;
Pniewite - 474 osoby;
Strucfoń - 89 osób;
Tytlewo - 124 osoby;
Wierzbowo - 105 osób;
USC Lisewo
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
INFORMACJA
Wójt Gminy Lisewo uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem
w życie dnia 25 stycznia 2011 roku rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi dotyczącego ksiąg rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz,
posiadacze zwierząt gospodarskich, o których mowa w w/w
rozporządzeniu mają obowiązek posiadania i posługiwania się nowymi
wzorami ksiąg rejestracji.
Druki te są zamieszczone m.in. na stronie internetowej ARiMR
(www.arimr.gov.pl) oraz udostępnione w Urzędzie Gminy w Lisewie.
Wójt Gminy Lisewo
Jerzy Cabaj
Strona 3
Plany LGD Vistula - Terra Culmensis na 2011 rok
W 2011 roku skupimy się na
dwóch obszarach działalności:
1. Nabory wniosków od beneficjentów
z terenu LGD:
- planujemy w II kwartale 2011 roku
ogłosić konkurs na tzw. Małe Projekty.
Środki, jakie zamierzamy przeznaczyć
na ten cel wynoszą 100 tys. zł., gdzie
o wsparcie będą mogły ubiegać się
zarówno osoby prawne, jak i fizyczne.
- w II kwartale ogłosimy konkurs na
wparcie tworzenia lub rozwoju
mikroprzedsiębiorczości na wsi,
skierowany do osób fizycznych
ubezpieczonych w ZUS-ie. Kwota, którą
dysponujemy na to działanie wynosi
200 tys. zł.
- w III kwartale o pieniądze będą mogły
aplikować m.in. gminy w ramach
działania Odnowa i Rozwój Wsi.
Wsparcie inwestycji z tego zakresu
wyniesie prawie 1,3 mln. zł.
2. Działalność w zakresie aktywizacji
mieszkańców LGD:
- podejmiemy działania z zakresu:
Informowanie o obszarze działania LGD
oraz o LSR. Zamierzamy wykonać dwie
tablice informacyjne, które zostaną
umieszczone na Górze Zamkowej
w Starogrodzie oraz 8 tablic tzw.
witaczy, które ustawione zostaną
w miejscach ogólnodostępnych,
Dzień Babci i Dziadka w Ośrodku
Przedszkolnym w Lisewie
Dnia 21 stycznia 2011 roku
przedszkolaki z dwóch Ośrodków
Przedszkolnych w Lisewie prowadzonych
przez Fundację ,,Ziemia Gotyku” w
ramach projektu ,,Przedszkole Otwiera
Świat III” , przy współudziale środków
Kapitał Ludzki oraz Europejskiego
Funduszu Społecznego, przygotowały
zarówno dla mieszkańców obszaru LGD,
jak i osób spoza terenu.
- zorganizujemy wydarzenia o charakterze
promocyjnym.
„Majówka z LGD Vistula - Terra
Culmensis”: - będzie to druga edycja
festynu organizowanego na Górze
Zamkowej w Starogrodzie. Celem
imprezy jest promocja obszaru LGD.
„Spotkania pełne atrakcji”: zadanie
obejmuje współorganizację imprezy dla
przewodników PTTK z terenu całej
Polski, (wizytować będą nasz region
jesienią), ukazującej potencjał
kultywowania tradycji regionu Ziemi
Chełmińskiej. Zadanie ma na celu
promocję turystyczną oraz kulturalną
LGD.
Zorganizujemy konkursy:
„Pisanka wielkanocna”
W ramach tego zadania przeprowadzimy
konkursu na pisankę wielkanocną
wykonaną dowolną techniką nawiązującą
do tradycji.
„Szlaki turystyczne”
Planujemy przeprowadzić konkurs
fotograficzny z zakresu promocji obszaru
LSR skierowany do osób w wieku 15-30
lat.
przedstawienie z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Maluchy recytowały wiersze,
śpiewały piosenki oraz obdarowały
Dziadków własnoręcznie wykonanymi
upominkami. Mimo tremy spowodowanej
obecnością licznych gości oraz wójta Gminy
Lisewo Jerzego Cabaja, dzieci wypadły
świetnie. Pan wójt w ramach podziękowania
obdarował przedszkolaki cukierkami.
Po uroczystości wszyscy zostali
zaproszeni na kawę oraz mały poczęstunek.
Dzieci podczas występu
Joanna Sadowa, Anna Furmaga
Zorganizujemy Szkolenia lokalnych
liderów dla 60 osób (sołtysów, radnych,
wójtów, przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz osób aktywnie
uczestniczących w życiu gminy, LGD).
Sczególnie zależy nam na przeszkoleniu
lokalnych liderów z zakresu pozyskiwania
środków w ramach działania Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju.
Na te działania LGD zamierza
przeznaczyć prawie 30.000 zł.
Ponadto złożyliśmy klika
wniosków o dofinansowanie ze środków
PO KL projektów z zakresu organizacji
kursów i szkoleń podnoszących
kwalifikacje mieszkańców LGD.
W przypadku pozytywnej oceny
i otrzymania dofinansowania planuje się
przeprowadzić kursy: kosmetyczny
z elementami wizażu i stylizacji paznokci,
z zakresu księgowości komputerowej,
rękodzieła artystycznego, języka
angielskiego dla uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Małem Czystem oraz
tańca dla dzieci z zespołu Kogel - Mogiel
w Małych Łunawach. Stawiamy również
na spotkania integracyjne. Chcemy
utworzyć Klub Aktywnej Kobiety,
w ramach którego przewidujemy
organizację spotkań warsztatowych.
Marzenia się spełniają
cd. ze str. 1
Anastazja wyrusza w podróż, by
pomóc mu w wykonaniu bardzo ważnego
zadania. Gdy okazuje się, że Wiktor nie jest
do końca człowiekiem, bohaterka musi
zmierzyć się z szokującą prawdą
o sobie i swojej rodzinie. Czy sobie z nią
poradzi ?
Czy zdoła pomóc Wiktorowi? Czy
da szansę uczuciu, jakie zaczyna się między
nimi rodzić? Odpowiedzi na te i inne pytania
udzieli lektura „Ciemno”.
Książka dostępna jest w księgarni
internetowej na stronie www.radwan.pl.
Autorka nie zamierza spoczywać na
laurach i już pracuje nad kolejnymi częściami
utworu.
Książka nie zostałaby wydana bez
wsparcia najbliżej rodziny Kamili, której
w tym miejscu autorka pragnie bardzo
podziękować. Dziękuje też za wsparcie
swoim niezawodnym koleżankom, które
z wielkim optymizmem podchodziły do
pomysłu wydania książki.
Serdecznie zapraszamy do lektury!
Wiadomości Lisewskie
Strona 4
Bezpieczeństwo od przedszkola
Przedszkola prowadzone przez
Fundację Ziemia Gotyku LGD, dwa
Ośrodki w Lisewie oraz jeden
w Pniewitem, odwiedził Policjant oraz
przedstawiciele Państwowej Inspekcji
Pracy w Bydgoszczy.
Celem wizyty było ustrzeżenie
dzieci przed zagrożeniami, jakie mogą
czekać na nie w gospodarstwie rolnym.
Wizytę rozpoczęła rozmowa na temat
bezpieczeństwa na drodze oraz w domu.
Po krótkim wstępie pań
prowadzących, dzieci obejrzały bajkę pt.:
„Rodzina Porażków”, w której
przedstawione były zagrożenia
w gospodarstwie np.: używanie urządzeń
rolniczych, czy kierowanie pojazdami
rolniczymi przez dzieci.
Pogadanka z policjantem
Po bajce odbyła się dyskusja
z dziećmi zakończona pracą plastyczną,
w której rysowały wybrane przez siebie
niebezpieczeństwo.
Spotkanie zakończyło się
wręczeniem dzieciom upominków
przywiezionych przez panie z Inspekcji
Pracy. Były to między innymi: odblaskowe
woreczki, opaski oraz książeczki
edukacyjne.
uzyskać coraz to lepszy wynik. Rekordzista
Miłosz Trepkowski podbił piłeczkę palantową
około pięćset razy i jeszcze nie byłoby końca,
gdybyśmy mu nie przerwali.
W ZGADUJ-ZGADULI wszyscy
uczestnicy, zgodnie z wiekiem, wykazali się
dużą wiedzą. Jeśli ktoś dłużej zastanawiał się
nad odpowiedzią, to innych kusiło do pomocy,
więc nie odbyło się bez podpowiadania.
Pierwszy tydzień zimowej „laby”
z a k o ń c z y l i ś m y B A L E M
KARNAWAŁOWYM, który odbył się
w niedzielę 6 lutego. Brały w nim udział dzieci,
młodzież gimnazjalna, rodzice i dziadkowie.
Dzięki pięknemu graniu i pomysłowym
zabawom integracyjnym wszyscy bawiliśmy
się wspaniale. Pikanterii dodały piękne
przebrania niektórych uczestników, wszak to
przecież karnawał. Kto nie czuł się na siłach by
tańczyć, to mógł popatrzeć jak bawią się inni.
Zabawa odbywała się przy kawie dla
dorosłych, herbacie dla dzieci i słodkościach
dla wszystkich.
Drugi tydzień ferii rozpoczęliśmy od
KONKURSU PLASTYCZNEGO
o tematyce i technice dowolnej. Dzieci
oceniane były według kategorii wiekowych.
Piękne rysunki wiszą teraz w świetlicy na
wystawce.
Wtorek upłynął nam
z ulubioną PIOSENKĄ. Co prawda zbiorowy
śpiew nie udał się nam, ale podczas naszych
zajęć każdy nucił sobie piosenki, które
słyszeliśmy z płyt.
W środę piekliśmy faworki i pączki.
Opiekunka rozczyniła ciasto i smażyła je.
Niektóre dzieci formowały z niego wytwory
i otaczały w cukrze pudrze. Potem wszyscy
zajadaliśmy ze smakiem te nasze pyszności.
Czwartek przeznaczyliśmy na działania
plastyczne. Dziewczynki tworzyły scenkę
zimową, a chłopcy doskonalili sztukę origami
z papieru. Ferie zakończyliśmy akcentem
Walentynkowym.
W każdym dniu uczestnicy zajęć
w świetlicy zostali obdarowani słodyczami,
które zostały zakupione ze środków Urzędu
Gminy. Hojna była dla nas także sieć sklepów
z Lisewa IWE-TOM. Środki uzyskane od
sponsorów: Banku Spółdzielczego, Spółdzielni
Mleczarskiej i Gminnej Spółdzielni zostaną
przeznaczone na wypoczynek letni dzieci
i młodzieży z naszej świetlicy.
Reasumując, stwierdziliśmy, że
wypoczynek zimowy udał się nam, gdyż dzieci
chętnie spieszyły do świetlicy. Każdy mógł
rozwijać tu swoje pasje i bawić się w grupie.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wsparcie
finansowe oraz za słodycze. Dzięki WAM nie
nudziliśmy się w czasie przerwy w nauce, lecz
świetnie wypoczęliśmy w swoim miejscu
zamieszkania. Nabraliśmy przez to sił
i możemy od razu zabrać się za solidną naukę
w II semestrze.
Joanna Sadowa, Anna Furmaga
Wręczanie prezentów
Zimowy wypoczynek w Pniewitem
Jeszcze w szkołach trwał pierwszy
semestr, a my w naszej świetlicy
planowaliśmy zimowe ferie. Marzyliśmy,
żeby nie były one nudne, nawet jeśli nie
będzie śniegu. Prawdę mówiąc udało się nam
to zrealizować, bo oprócz codziennych zajęć,
w każdy dzień były inne atrakcje.
Pierwszy tydzień zimowych
wakacji upłynął pod znakiem turniejów,
konkursów i zgaduj-zgaduli. Wszystkie
wymienione formy zajęć wywoływały
u dzieci i młodzieży wiele emocji, gdyż każdy
ich uczestnik chciał być najlepszy
i zwyciężyć. Jeśli zwycięstwo komuś
przeszło koło nosa, to nie krył wówczas
wielkiego niezadowolenia. Dzieciaki
przystępując do rywalizacji z sobą nie brały
pod uwagę przedziału wiekowego.
Oto wyniki w TURNIEJU
PIŁKARZYKOWYM: I miejsce: Łukasz
Bielecki i Daniel Kalicki, II miejsce: Mikołaj
Bielecki i Przemek Kalicki, III miejsce:
Paulina Bielecka i Weronika Zakrzewska.
W TURNIEJU TENISA
S TO Ł O W E G O z w y c i ę ż y l i : M i ł o s z
Trepkowski, Paulina Bielecka, Daniel
Kalicki, Andżelika Trepkowska i Urszula
Frąckiewicz.
W różnorodnych KONKURSACH
SPRAWNOŚCIOWYCH wszyscy starali się
na miarę swoich możliwości, powtarzając
niekiedy dany konkurs kilkakrotnie, by
Wiadomości Lisewskie
Janina Klafczyńska
Strona 5
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze OSP Lisewo
W dniu 22 stycznia 2011 r.
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo
- Wyborcze. Na sali w remizie zebrali się
członkowie straży i zaproszeni goście:
Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie st.
bryg. Andrzej Froń, Wójt Gminy Lisewo
Jerzy Cabaj, Komendant Gminny ZOSP
w Lisewie Dh Ryszard Płomiński, opiekun
z ramienia PSP w Chełmnie mł. bryg.
Hieronim Saran.
Zebranie otworzył i poprowadził
Prezes Kazimierz Jankowski, który został
wybrany na przewodniczącego zebrania.
Następnie przyjęto porządek obrad
i powołano trzy komisje: mandatową,
wyborczą oraz uchwał i wniosków.
W dalszej części zebrania
odczytano sprawozdania za 2010 rok tj.
sprawozdanie z działalności, finansowe
i komisji rewizyjnej oraz przedstawiono
plany na 2011 rok. Sprawozdania zostały
przyjęte i na wniosek Komisji Rewizyjnej
Zarząd otrzymał od zebranych
absolutorium za okres sprawozdawczy.
W poczet nowych członków
przyjęto 5 osób, w tym jedną kobietę.
Kolejnym punktem zebrania
walnego były wybory do Zarządu, Komisji
Rewizyjnej, delegatów i przedstawicieli
do ZOG.
W OSP Lisewo wybrano
następujące władze jednostki:
- Prezes - Dh Kazimierz Jankowski,
- Naczelnik - Dh Tomasz Kalinowski,
- Z-ca Naczelnika - Dh Dominik Pabian,
- Sekretarz - Dh Ryszard Płomiński,
- Skarbnik - Dh Katarzyna Czerwińska,
- Gospodarz - Dh Andrzej Słowiński,
- Kronikarz - Dh Roman Motylewski.
Komisja Rewizyjna:
- Przewodniczący Dh Bronisław Leszek,
- Sekretarz Dh Monika Bogusz,
- Członek Dh Krzysztof Goral.
Prezes Kazimierz Jankowski prowadzący walne zebranie oraz zaproszeni goście
Delegatami na Zjazd Gminny
wybrani zostali druhowie: Bronisław Leszek,
Wo j c i e c h Wa n a t o w s k i , K a z i m i e r z
Jankowski, Ryszard Płomiński i Tomasz
Kalinowski.
W trakcie zebrania dh Kazimierz
Jankowski - przy aplauzie zebranych
podziękował ustępującemu skarbnikowi
jednostki dh Tadeuszowi Stachewicz
za wzorowe 35-letnie sprawowanie tej
funkcji oraz dh Eugeniuszowi Goral
ustępującemu naczelnikowi - za jego pracę i
wieloletnie starania na rzecz jednostki OSP
Lisewo. Dh Eugeniusz Goral funkcję
naczelnika pełnił od 1987 roku.
W skład pocztu sztandarowego
od 1969 roku wchodzili druhowie: Bronisław
N o g a l s k i , Ta d e u s z S t a c h e w i c z
i Kazimierz Wielgoszewski. Po rezygnacji
dh Tadeusza Stachewicz i dh Kazimierza
Wielgoszewskiego do pocztu sztandarowego
zostali wybrani dh Edward Płatek i dh Marek
Nogalski.
Za wkład pracy i działanie na rzecz
jednostki OSP Lisewo dh Grzegorz Nogalski
został wybrany na Strażaka Roku 2010,
a wyróżnienia otrzymali dh Dawid
Szczutkowski, dh Robert Urbański, dh Rafał
Szynkiewicz oraz dh Krzysztof Goral.
Po ukonstytuowaniu składu Zarządu
i Komisji Rewizyjnej głos zabrali zaproszeni
goście.
Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj
podziękował strażakom ochotnikom za
trudną odpowiedzialną i pełną poświęceń
służbę oraz działanie na rzecz poprawy
bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
Podziękował, że zawsze może liczyć na ich
pomoc i wsparcie.
Prezes Kazimierz Jankowski
podziękował Wójtowi Gminy Lisewo
Jerzemu Cabajowi za sfinansowanie
z funduszy samorządowych remontu wejść
garażowych w remizie oraz dofinansowania
inwestycji i zakupów sprzętu, wyposażenia
do jednostki w Lisewie.
Następnie głos zabrał Komendant
Powiatowy PSP w Chełmnie st. bryg. Andrzej
Froń, który podziękował druhom za bardzo
dobrą współpracę i życzył, aby jednostka
nadal działała tak prężnie jak dotychczas.
Zaznaczył, że OSP Lisewo jest jedną
z najprężniej działających jednostek OSP
powiatu chełmińskiego. Podziękował
strażakom ochotnikom za ich liczny udział
w czasie akcji przeciwpowodziowej przy
Wiśle. Wyraził swoje zadowolenie
z działania Kobiecej Drużyny Pożarniczej
przy jednostce w Lisewie.
Na tym zakończono zebranie
i zaproszono wszystkich uczestników
na poczęstunek.
R.R
Druhowie OSP Lisewo
Wiadomości Lisewskie
Strona 6
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Lipienek
Na zebranie sprawozdawcze
czeka się cały rok, gdyż jest to okazja
żeby móc porozmawiać i spotkać się
z wszystkimi druhami naszej
jednostki, Wójtem Gminy Lisewo,
który niezawodnie nam pomaga
i w nas wierzy oraz z opiekunami
z PSP w Chełmnie i Zarządu
powiatowego i gminnego, a także ze
sponsorami, dzięki którym nasza
jednostka bardzo dobrze się rozwija!
Zebranie to było dla nas
bardzo ważne, ponieważ
wybieraliśmy nowy Zarząd
z Prezesem na czele. Obecny Prezes
Jan Wanatowski chciał pozostać
honorowym Prezesem, a jego prace
i długoletnie starania docenił Prezes
Zarządu Powiatowego Bogdan
Utrata.
Druhowie OSP Lipienek wraz z zaproszonymi gośćmi
Zastępca Komendanta Powiatowego bryg. Karola Utrata odznacza dha Jana Wanatowskiego
Zaprosiliśmy także zastępcę
Komendanta Powiatowego bryg.
Karola Utratę i to z jego rąk nasz
prezes został odznaczony
i doceniony, za co bardzo mu
dziękujemy. Wójt również wyraził
swoją wdzięczność, a my jako
jednostka przygotowaliśmy
podziękowanie pisemne. Prezes
Kazimierz Jankowski i Komendant
Ryszard Płomiński również przybyli
na nasze zebranie. Wybraliśmy
nowego, młodego prezesa, który jest
odpowiednią osobą na to stanowisko.
Funkcję tę objął Jacek Mikowski.
Wiadomości Lisewskie
i użycza nam swój sprzęt (transport
osobowy i ciężarowy). Dziękujemy
także wszystkim sponsorom
z naszej gminy oraz z sąsiednich,
którzy pomagają i mile nas przyjmują.
Wśród nich należy wymienić:
T W O R Z Y WA S Z T U C Z N E ,
GRAWIT, WULKANIZACJA - Piotr
Smaga, GS „SCH” w Lisewie,
MLECZARNIA Lisewo, Warsztat K r u c z e k
M a r i u s z ,
GOSPODARSTWO ROLNE
- Sękowski Ryszard i Krzysztof Blok,
Nowak Stanisław, Kochowicz Marek,
MALBUD, SKUP ZŁOMU Miraszewski Dawid, MARKET
BUDOWLANY - Lipski Tomasz,
Arkadiusz Dziuba - Chełmno,
PIEKARNIA - Sankiewicz Kazimierz,
Behrendt Marian, SKLEP - Leśnik
Zenon, APTEKA - Jerzy Muzalewski,
ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY, Państwo Genowefa
Radomska i Anton Bulsink, Jan
Tomasz Orzechowscy z Dubielna,
mieszkańcy Lipienka.
Bardzo dobrze układa nam się
współpraca z sąsiednią jednostką ze
Strucfonia, co usprawnia nasze
działania. W tym roku mamy wiele
pomysłów i wspólnymi siłami na
pewno je zrealizujemy, a nasze
zaangażowanie rozwinie się jeszcze
bardziej.
Jestem pewien, że współpraca między
nami będzie się układała pomyślnie.
Obecnie stacjonujemy na
prywatnej posesji i blokuje to nasze
działania, ale dzięki pomocy Urzędu
Gminy otrzymamy wymarzony boks
garażowy, bo tylko tego nam brakuje.
Liczymy, że w tym roku już się
przeniesiemy na swoje własne miejsce
i będziemy sprawniej przeprowadzać
działania ratowniczo - gaśnicze.
Szczególne słowa podziękowania
kierujemy do firmy SŁAFPOL Z poważaniem
Sławomira Kwiatkowskiego, która Ochotnicza Straż Pożarnw Lipienku
niezawodnie wspiera nas finansowo
Strona 7
Koło sportowe
Od września 2010 odbywają się
zajęcia sportowe dostępne dla
wszystkich mieszkańców naszej gminy.
Miejscem tych zajęć jest sala
gimnastyczna w Szkole Podstawowej
w Lisewie. Można w nich uczestniczyć
w każdy wtorek i czwartek od 17 do 19 tej.
Główną dyscypliną jest tenis
stołowy, ale można też pograć w piłkę na
hali sportowej. Zajęcia cieszą się
sporym zainteresowaniem, w każdych
bierze udział około 20 zawodników. Są
to mieszkańcy gminy w różnym wieku
od uczniów Szkoły Podstawowej po
osoby dorosłe. Do dyspozycji
zawodników są 3 profesjonalne stoły
tenisowe, każdy powinien mieć jedynie
sportowe obuwie i swoją rakietkę. Nie
mają znaczenia umiejętności sportowe,
wystarczy chęć aktywnego spędzenia
wolnego czasu. Aktualnie trwają
przygotowania do turnieju tenisa
stołowego o Puchar Wójta Gminy
Lisewo. Swój udział w zawodach
zadeklarowało 24 zawodników. Zostali
oni podzieleni na dwie grupy
rozgrywkowe. Trzech najlepszych
zawodników z każdej grupy weźmie
udział w rozgrywce finałowej,
o wynikach turnieju poinformujemy
w następnym numerze naszej gazety.
W najbliższej przyszłości planowany jest
tenisowy turniej deblowy. Wszyscy
chętni mogą już zgłaszać swój udział
w tym turnieju, zgłoszenia przyjmowane
są w czasie trwania zajęć sportowych.
Zapraszamy także wszystkich
chętnych do udziału w rodzinnym
turnieju tenisa stołowego, w którym będą
mogli brać udział rodzice ze swoimi
dziećmi. Jeszcze raz zapraszamy
wszystkich mieszkańców naszej gminy do
aktywnego i sportowego spędzania
wolnego czasu.
Prowadzący zajęcia - Bogdan Taczyński
Gra pojedyńcza: Zbigniew Cieślik i Piotr Blangiewicz
Wszystko o 1 % podatku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych
w roku 2011 za rok podatkowy 2010
Zarząd Gminny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
w Lisewie kieruje prośbę do
wszystkich identyfikujących się ze
Związkiem, przede wszystkim
strażaków ochotników, działaczy
oraz członków współdziałających
i sympatyków Związku OSP RP
o wspólne zaangażowanie się
w kampanię „1% podatku dla
Związku OSP RP”.
Przypomnijmy:1% to
jedna setna części podatku
dochodowego od osób fizycznych,
którą podatnik może przekazać
wybranej przez siebie jednostce.
Jeśli sam nie wskażesz, komu
przekazać 1% podatku, nikt nie
zrobi tego za Ciebie. Twój 1% trafi
do budżetu państwa.
1% - To pomoc, która nic nie
kosztuje darczyńcę.
Rozliczając podatek za 2010 rok , możemy
wesprzeć swoją jednostkę.
Odpisując 1% od swojego podatku
w rocznym zeznaniu podatkowym
wystarczy:
1.We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1%
PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ
ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO OPP”, który znajduje się
na końcu każdego zeznania rocznego wpisać
tylko nasz Numer KRS: 0000116212.
2.W części "INFORMACJE
UZUPEŁNIAJĄCE, wpisać „Cel
szczegółowy 1%" tj. wpisać nazwę OSP oraz
jej dokładny adres.
Przekazując swój 1% dla Związku
OSP RP to my mamy możliwość
zdecydowania na jaki konkretny cel go
przeznaczymy. Wpłata na Związek OSP RP
nie jest darowizną. Przekazujemy pieniądze,
które i tak stanowią podatek należny
Państwu
i to my zadecydujemy czy
przekażemy je Skarbowi Państwa, czy na
swoją jednostkę.
Nawet niewielką kwotę warto
przekazać dla Związku OSP RP, z wielu
kilkuzłotowych wpłat możemy uzbierać
znaczącą sumę.
Wpłaty dokonywane na rzecz
Związku OSP RP przyczyniają się do
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Mając dobre samochody i sprzęt gaśniczy,
strażacy, w razie pożaru, mogą skuteczniej
ratować domy, gospodarstwa, zakłady pracy.
Wyposażeni w odpowiednie urządzenia są
w stanie lepiej pomagać ofiarom wypadków
drogowych czy budowlanych, nieść pomoc
rannym.
To są powody, dla których warto
1 % swojego podatku przeznaczyć dla
strażaków.
Wiadomości Lisewskie
Strona 8
XIII kolejka - 04.02.11
Po czternastu kolejkach na szczycie tabeli
z dorobkiem 36 punktów znajdują się Szybkie Nogi. Tuż za
nimi z jednym rozegranym meczem więcej i dwoma punktami
mniej Chojny Team. Trzecią LB i piątą M&M Bus dzielą tylko 3
pkt, więc walka o jak najwyższe miejsce w końcowej
klasyfikacji będzie trwała do ostatniego meczu.
Przypominamy, że pierwsza ósemka weźmie udział w systemie
Play Off, który odbędzie się 4 i 11 marca, pomoże on wskazać
mistrza ligi. Na dole tabeli cały czas Wojownicze Żółwie Ninja
z dorobkiem 3 punktów.
W klasyfikacji strzelców prowadzi Kamil Kruszewski
z Shooters, który do tej pory strzelił 36 bramek.
Ostatnie mecze ligowe zostaną rozegrane 25 lutego.
IX kolejka - 14.01.11
Chojny Team - Kuleś Team 4:1
M&M Bus - Rozrewolwerowani Rewolwerowcy 4:1
Armar Team - Rozwścieczone Buciory 3:2
Szybkie Nogi - Fantastic Team 7:6
Wojownicze Żółwie Ninja - Old Boys 4:8
Biedronka - Aby do Przerwy 0:0
Błękitni - Rossoneri Chełmno 2:0
Gibaniarze - LB 1:2
Pauza: Shooters
X kolejka - 17.01.11
Shooters - Gibaniarze 8:5
Chojny Team Błękitni 6:4
Rossoneri Chełmno - M&M Bus 0:0
LB - Old Boys 7:0
Biedronka - Rozrewolwerowani Rewolwerowcy 4:2
Kuleś Team - Fantastic Team 4:3
Armar Team - Wojownicze Żółwie Ninja 8:1
Szybkie Nogi - Rozwścieczone Buciory 5:11
Pauza: Aby do Przerwy
XI kolejka - 21.01.11
LB - Armar Team 4:4
Szybkie Nogi - Wojownicze Żółwie Ninja 7:5
Chojny Team - Fantastic Team 1:1
Rozwścieczone Buciory - Kuleś Team 3:0 w.o.
Old Boys - Shooters 1:2
Biedronka - Rossoneri Chełmno 2:5
M&M Bus - Błękitni 4:3
Gibaniarze - Aby do Przerwy 4:1
Pauza: Rozrewolwerowani Rewolwerowcy
Wojownicze Żółwie Ninja - Fantastic Team 3:7
Kuleś Team - LB 1:5
Szybkie Nogi - Shooters 10:3
Biedronka - M&M Bus 3:5
Chojny Team - Rozwścieczone Buciory 2:2
Old Boys - Rozrewolwerowani Rewolwerowcy 3:0 w.o.
Armar Team - Aby do Przerwy 4:3
Gibaniarze - Rossoneri Chełmno 3:2
Pauza: Błękitni
XIV kolejka - 07.02.11
Chojny Team - Biedronka 8:6
Gibaniarze - Błękitni 4:3
Old Boys - Rossoneri Chełmno 4:2
Armar Team - Rozrewolwerowani Rewolwerowcy 11:3
Shooters - Kuleś Team 3:0 w.o.
Szybkie Nogi - Aby do Przerwy 14:1
Rozwścieczone Buciory - Wojownicze Żółwie Ninja 9:2
LB - Fantastic Team 5:1
Pauza: M&M Bus
XV kolejka - 11.02.11
Old Boys - Błękitni 5:8
Armar Team - Rossoneri 3:2
LB - Rozwścieczone Buciory 4:3
Kuleś Team - Aby do Przerwy 13:4
M&M Bus - Gibaniarze 1:0
Shooters - Fantastic Team 7:4
Wojownicze Żółwie Ninja - Chojny Team 0:2
Szybkie Nogi - Rozrewolwerowani Rewolwerowcy 8:0
Pauza: Biedronka
Tabela:
1. Szybkie Nogi
2. Chojny Team
3. LB
4. Shooters
5. M&M Bus
6. Rozw. Buciory
7. Old Boys
8. Armar Team
9. Gibaniarze
10. Błękitni
11. Rossoneri Chełmno
12. Fantastic Team
13. Biedronka
14. Rozrew. Rewolwerowcy
15. Kuleś Team
16. Aby Do Przerwy
17. Wojownicze Żółwie Ninja
Wiadomości Lisewskie
36 pkt 103-44
34 pkt
63-37
32 pkt
53-33
30 pkt
81-47
29 pkt
53-36
26 pkt
56-38
24 pkt
46-50
24 pkt
56-51
19 pkt
40-41
18 pkt
43-38
16 pkt
34-39
12 pkt
43-42
11 pkt
43-67
11 pkt
28-61
11 pkt
45-55
7 pkt
28-80
3 pkt
33-76
kolejno: liczba rozegranych meczy, punkty, bramki strzelone, bramki stracone.
Strzelcy:
XII kolejka - 28.01.11
Aby do Przerwy - Old Boys 2:5
Gibaniarze - Rozrewolwerowani Rewolwerowcy 3:3
Błękitni - Biedronka 4:0
M&M Bus - Chojny Team 1:6
Szybkie Nogi - LB 4:1
Rozwścieczone Buciory - Fantastic Team 3:0 w.o.
Kuleś Team - Wojownicze Żółwie Ninja 4:5
Shooters - Armar Team 7:1
Pauza: Rossoneri Chełmno
14
15
14
14
14
14
14
14
15
14
14
14
14
14
14
14
14
1. K. Kruszewski
2. R. Strupowski
3. P. Goral
4. A. Pawlicki
5. J. Smolny
6. Szymon Marks
7. Robert Majewski
8. Szymon Szymański
9. Dawid Prowandzki
10 Mateusz Grodzicki
Shooters
Szybkie Nogi
Chojny Team
Szybkie Nogi
Szybkie Nogi
Old Boys
Biedronka
Armar Team
Błękitni
Gibaniarze
36 bramek
32 bramki
26 bramek
23 bramki
23 bramki
23 bramki
18 bramek
18 bramek
16 bramek
16 bramek
Strona 9
A oto zwycięzcy poprzedniego konkursu:
- Magdalena Kamińska - Lisewo,
-Aleksandra Pyra - Iława,
- Paweł Płomiński - Kornatowo.
Gratulujemy!
Po odbiór nagród zapraszamy od 7.03.2011 r.
1.
2.
3.
4.
5.
X
6.
7.
8.
1. Tworzą go: Byk, Rak, Panna...
2. Kręci się w oku.
3. Uwielbia go Puchatek.
4. Zamek Królewski w Krakowie.
5. Leży na tapczanie w wierszu J. Brzechwy
6. Np.Rubika.
7. Mieszka w grocie pod Wawelem.
8. Dziecko klaczy.
9. W czerwcu puszczane na wodę lub
plecione.
10. Uprzykszał życie smerfom.
11.Szewczyk, który zabił smoka.
9.
10.
11.
Imię: .............................................
Nazwisko: .....................................
Adres: ............................................
Wiek:..............................................
Rozwiązania prosimy przynosić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie do dnia 18 marca 2011 r.
Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy trzy nagrody niespodzianki. Zwycięzców poznamy w następnym numerze gazety.
GBP Lisewo A. Piasecka
P.U.H. KARAŚ PIOTR
OFERUJE:
OGŁOSZENIE
„Balex Metal” - Dachy
- blachodachówka;
- blacha trapezowa;
- blachy płaskie;
- opierzenia standardowe
i nietypowe;
- cięcie i gięcie blach
płaskich;
- drewno budowlane;
- więźba dachowa;
- kratownice dachowe;
- deska budowlana;
- kata - kontrakata;
- schody - toczymy
w drewnie;
- montujemy;
- remontujemy.
Kornatowo 35,
tel. 509 - 417 - 042 lub (56) 676 - 89 - 38
Zapraszamy !
Sprzedam
mieszkania bezczynszowe
w Działowie w bloku
o powierzchni:
47 m2, 58 m 2, 64 m2.
tel. kontaktowy:
659 594 242
695 594 244
Wiadomości Lisewskie
Strona 10
Komputery nowe i używane
Akcesoria, Serwis
Instrumenty muzyczne
Sprzęt nagłaśniający
Usługi Foto - Video
Autsajderbar
m
a
sz
y!
a
r
t
s
d
l
p
.
a
o
ra
e
!
p
n
y
.
a
n
Z
e
m
c
r
co
r
e
a
p
.d
Su
w
w
w
P.H.U. „DARCOM” Marcin Daroń
Drzonówko 1 87-140 Chełmża
Kom. 507 195 735
[email protected]
gg# 4410653
KĄCIK KULINARNY
POD KOŁDERKĄ
Porcja: 635 kcal.
Przygotowanie: 25 minut.
Na 4 porcje.
Składniki:
- 3 filety ze śledzia solonego,
- czerwona cebula,
- jabłko,
- 2 łyżki soku z cytryny,
- 100 g twardego sera żółtego,
- 200 ml śmietany,
- 100 ml jogurtu naturalnego,
M
O
C
DAR
- natka,
- pieczywo chrupkie,
- cukier,
- sól,
- pieprz.
Przygotowanie:
Filety namoczyć, osączyć, pokroić
w paski. Cebulę posiekać. Jabłko obrać,
zetrzeć na tarce i wymieszać z sokiem
z cytryny. Ser zetrzeć na tarce o drobnych
oczkach. Wszystkie składniki wymieszać ze
śmietaną i jogurtem. Następnie dodać
posiekaną natkę. Doprawić szczyptą cukru,
pieprzem oraz solą. Podawać z pieczywem
chrupkim.
SMACZNEGO!
INFORMACJA
Przy Urzędzie Gminy
mieszka szczeniaczek, który szuka
przyjaznego domu. Piesek ten jest
bardzo żywy i wesoły, na pewno
nadaje się na przyjaciela rodziny.
Gdyby ktoś z Państwa chciał się
nim zaopiekować prosimy zgłosić
się do Urzędu Gminy do pokoju nr 5
w godzinach jego pracy. Prosimy,
aby po pieska zgłosił się dorosły
członek rodziny.
Wiadomości Lisewskie
Oprócz szczeniaczka na
nowy dom czekają jeszcze dwa inne
pieski.
Apelujemy, aby zwracać
uwagę na swoje psy i koty, które
często wałęsają się po wsiach bez
opieki i stwarzają niebezpieczeństwo
dla mieszkańców. Prosimy również,
aby kontrolować rozmnażanie się
zwierzaków. Proponujemy, by
w miarę możliwości, sterylizować
lub szczepić pupile.
Gminne Centrum Informacji w Lisewie
finansowane ze środków budżetu Gminy Lisewo
Skład komputerowy:
Adres Redakcji:
ul.TorUńska 15
86 - 230 Lisewo
tel./fax: 56 676 85 43
e-mail: [email protected]
Michał Lewandowski
Rafał Sączawa
Korekta:
Monika Maćkowska
Izabela Piecyk
.Anna Czarnecka
Nakład: 1200 egz.
Wydawca: Urząd Gminy w Lisewie
Gminne Centrum Informacji w Lisewie
Uwaga: Redakcja nie zwraca nie zamieszczonych tekstów,
zastrzega sobie prawo ich skracania i zmian tytułów. Nie
ponosi odpowiedzialności za umieszczone artykuły. Za treść
. ogłoszeń odpowiada zleceniodawca.
Materiały przyjmujemy do 10 dnia każdego miesiąca.
Strona 11
Twoja Szkoła Jazdy
www.prema.net.pl
L
Kurs prawa jazdy kat B w Lisewie
Zrób prawko przed podwyżką !
Super promocja - prezent wartości 90 zł dla każdego uczestnika kursu!
Spotkanie organizacyjne 10.03.2011 r. (wtorek) godz. 18.00.
Gminne Gimnazjum w Lisewie ul. Toruńska, sala na parterze.
Teoria w Lisewie - jazdy spod Twojego domu!
Najlepsza kadra instruktorska - najwyższa zdawalność!
Raty bez zaświadczeń i wpłaty! Nowe samochody!
Informacja tel: 607 896 440
Najbardziej Przyjazna Szkoła Jazdy w Lisewie!
Według rankingu Gazety Pomorskiej Prema to najlepsza Szkoła Jazdy w swoim regionie!
Wiadomości Lisewskie
Strona 12
NA KONCERT NA ŻYWO
ZAPRASZAJĄ PRODUCENCI PEPSI
Wiadomości Lisewskie

Podobne dokumenty

zobacz - Lisewo

zobacz - Lisewo Warsztat Mariusz Kruczek, Pizzeria na Zakręcie, GRAWIT, Urząd Gminy Lisewo, Tanie Sprzątanie Mariusz Grożyński Malankowo, Zakład Ritter, P i e k a r n i a J a r z ą b , Tu r m e t Świecie, Prometeu...

Bardziej szczegółowo