Protokół Nr XXX/09 XXX sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu

Transkrypt

Protokół Nr XXX/09 XXX sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu
Protokół Nr XXX/09
XXX sesji Rady Miasta Zgierza
odbytej w dniu 15 stycznia 2009 r.
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza A. MIĘSOKA.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza i trwała od godz. 10.00 do godz.
14.10.
Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych
Radni obecni
Radni nieobecni
- 23
- 23
- 23
-
Listy obecności stanowią załącznik od nr 1a do nr 1d.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
3. Informacja na temat sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej
- Curie w Zgierzu w zakresie:
- kontraktów z NFZ,
- świadczeń usług zdrowotnych dla mieszkańców Zgierza,
- przyszłość funkcjonowania szpitala.
4. Informacja na temat realizacji projektu „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu
architektury drewnianej miasta Zgierza”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 r.
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1
Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady Miasta Zgierza A. MIĘSOK otworzył XXX sesję
Rady Miasta Zgierza. Powitał radnych, władze miasta, pracowników urzędu, przedstawicieli
jednostek pomocniczych i przybyłych na sesję gości, mieszkańców miasta. Powitał także osoby
zaproszone, a w szczególności Posła na Sejm A. Dunina, Starostę Zgierskiego J. Sochę,
przedstawicieli mediów.
1
Przewodniczący RMZ zgłosił autopoprawkę do porządku obrad, poprosił o dopisanie pkt 3 w
brzmieniu: Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
Z-ca prezydenta S. ŁODWIG w imieniu prezydenta zgłosił prośbę o dopisanie po pkt 5) pkt 5a) w
brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących
realizacji projektu „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta
Zgierza” przy udziale środków mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego.
Przewodniczący A. MIĘSOK poddał pod głosowanie zgłoszone propozycje:
- za wprowadzeniem pkt 3) głosowano: za-17, przeciw-0, wstrzym.-3,
- za wprowadzeniem pkt 5a) głosowano: za-18, przeciw-0, wstrzym.-4.
Porządek obrad po poprawkach:
1. Otwarcie sesji.
2. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
4. Informacja na temat sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej
- Curie w Zgierzu w zakresie:
- kontraktów z NFZ,
- świadczeń usług zdrowotnych dla mieszkańców Zgierza,
- przyszłość funkcjonowania szpitala.
5. Informacja na temat realizacji projektu „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu
architektury drewnianej miasta Zgierza”.
5a. Podjęcie uchwały w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji
projektu „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza”
przy udziale środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 r.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Radny R. GAJDA zapytał kto jest wnioskodawcą tej sesji?
Przewodniczący A. MIĘSOK wyjaśnił, iż nie było takiego wniosku, jako przewodniczący ma
prawo zwoływać sesje.
Pkt 2
Radny P. PELIKAN w odniesieniu do odpowiedzi na interpelację jaką złożył w dniu 30 grudnia,
w sprawie utwardzenia ulic Zegrzanki i Nadrzecznej, złożył kolejną interpelację z zapytaniem o
termin przeprowadzenia prac kanalizacyjnych na tym terenie (Interpelacja stanowi załącznik nr 2
do protokołu).
2
Radny R. GAJDA w imieniu własnym oraz radnego Pilarskiego złożył interpelację z prośbą o
informację w jaki sposób prezydent jako wydawca sprawuje nadzór nad czasopismem „Ilustrowany
Tygodnik Zgierski”, szczególnie w kontekście obowiązków Redaktora Naczelnego w zakresie
postępowania z wnioskami o zamieszczenie sprostowań. Pan radny nadmienił, iż pani redaktor nie
zamieściła sprostowania treści nieprawdziwych jakie znajdują się w numerze 48 ITZ. Interpelację
tą należy traktować jako skargę na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Zgierz
(Interpelacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Radny M. PILARSKI nadmienił, iż po ostatnich opadach śniegu nie było na drogach piaskarek,
drogi do tej pory nie są poodgarniane, pan radny zapytał do kogo należy dzwonić z prośbą o
interwencję, gdyż ani telefon ze zgłoszeniem do MPGK, ani do Służby Prezydenta nie przyniósł
oczekiwanych rezultatów?
Przewodniczący RMZ zapytał czy pytanie to będzie na piśmie?
Radny PILARSKI potwierdził, że będzie.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI zapytał dlaczego nie ma na
dzisiejszej sesji punktu dotyczącego Akcji Zima? Informacji takich nie ma także na stronie
internetowej UMZ. Sprawę tą poruszała jedynie Komisja Spraw Obywatelskich, jednak była to
informacja wstępna. Podkreślił, iż informacja taka powinna widnieć przez całą zimę, gdzie można
uzyskać informacje na temat noclegów dla bezdomnych, a także gdzie można otrzymać ciepły
posiłek.
Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto M. KOLENDA złożył wniosek pisemny w sprawie
udzielenia odpowiedzi, jakie roboty budowlane uzupełniające do zamówienia wykonała firma
Construction, które nie były przedmiotem wcześniejszych zamówień i za które firma otrzymała
wynagrodzenie? Podkreślił, iż z jego strony nie jest to sprawa polityczna jest to zwykła
gospodarność (wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI złożył dwa pytania w sprawie
stanowiska władz miasta w sprawie poparcia bądź sprzeciwu dla ewentualnej eksploatacji tzw
„Złoża Rogóźno” oraz kolejne pytanie w związku z krytycznymi ocenami stanu dróg, chodników,
przystanków (pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Radny M. SENCEREK zapytał dlaczego od kilku miesięcy nie ma dyskusji na temat trasy S-14?
Poprosił o skomentowanie sprawy na piśmie.
Radny M. PILARSKI zapytał dlaczego w porządku obrad sesji nie ma punktu zapytań
mieszkańców?
Przewodniczący A. MIĘSOK odpowiedział, iż zgodnie z zapisem statutu punkt ten może znaleźć
się w porządku obrad sesji ale nie musi. Jest to sesja dodatkowa, która nie wynika z planu pracy.
Radny M. PILARSKI w związku z tym, iż na sali obrad znajdują się mieszkańcy zgłosił wniosek o
wprowadzenie do porządku obrad punktu w brzmieniu: zapytania mieszkańców.
Przewodniczący A. MIĘSOK nadmienił, iż nad porządkiem obrad radni procedowali na początku
sesji, wtedy nie zgłoszono innych zmian.
3
Radny M. PILARSKI poinformował, iż zgodnie z otrzymanym porządkiem obrad myślał, iż jest to
sesja nadzwyczajna.
Przewodniczący A. MIĘSOK odpowiedział, iż należy uważnie śledzić materiały jakie otrzymują
radni, na półki zostało rozdane pismo ze sprostowaniem, iż słowo „nadzwyczajna” było zwykłą
pomyłką pisarską.
Radny R. GAJDA podkreślił, iż jako członek Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego otrzymał
zaproszenie na sesję nadzwyczajną.
Przewodniczący A. MIĘSOK jeszcze raz powtórzył, iż jest to pomyłka pisarska, radni zostali o tym
poinformowani pisemnie, dodatkowo kwestia ta została wyjaśniona na Konwencie
Przewodniczącego. Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Pilarskiego
o wprowadzenie punktu 2a w brzmieniu: Zapytania mieszkańców. Głosowano: za- 7, przeciw-12,
wstrzym.-3, wniosek upadł.
Pkt 3
Prezydent Miasta Zgierza J. SOKÓŁ przedstawił sprawozdanie za okres od 29 grudnia 2008 r. do
11 stycznia 2009 r. oraz zarządzenia od Nr 269/V/2008 do Nr 4/V/2009 (sprawozdanie stanowi
załącznik nr 6 do protokołu).
Sprawozdanie przyjęto w głosowaniu: za- 15, przeciw-0, wstrzym.-6.
Pkt 4
Informacja na temat sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii
Skłodowskiej - Curie w Zgierzu
Przewodniczący RMZ A. MIĘSOK poinformował, iż na wniosek Komisji Zdrowia i Opieki
Społecznej na dzisiejszą sesję zostało zaproszonych wiele osób, aby wyjaśnić Wysokiej Radzie jak i
mieszkańcom miasta sytuację związana z funkcjonowaniem szpitala, perspektywami na przyszłość.
Zaproszono Marszałka Województwa, Wicemarszałka Województwa, dyrektor Wydziału Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego, niestety nikt z zaproszonych osób nie przybył. Obecny na sali obrad z
osób zaproszonych jest Starosta Zgierski J. Socha.
Rady M. PILARSKI nadmienił, iż skoro nie ma przedstawicieli organu założycielskiego szpitala to
należy ogłosić 15 minutową przerwę i skontaktować się z merytorycznymi osobami czy wybierają
się na dzisiejsze posiedzenie Rady. Jeżeli nie będzie tych osób to sesja w tym temacie staje się
bezprzedmiotowa, gdyż nie będzie można zadać wielu ważnych pytań.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Z. SOBCZAK wygłosił wstępną przemowę
w imieniu Komisji. Podał uwarunkowania które spowodowały, że Komisja wystosowała wniosek o
zwołanie sesji w przedmiotowym temacie. Radni interesują się tą tematyką, gdyż szpitalowi
umorzono podatki samorządowe. Mieszkańców Zgierza niepokoją takie informacje jak likwidacja
4
Oddziału Alergologii oraz Poradni Alergologicznej, oraz innych poradni czynnościowych dla
dzieci. W tej chwili zgierskie dzieci muszą jechać 25 km do szpitala w Łodzi im. M. Kopernika.
Osoby z urazami twarzoczaszki wozi się do Szpitala w Łasku. Radę aktualnie interesują takie
problemy jak problemy finansowe i merytoryczne szpitala, obszary, w których Rada może pomóż,
możliwości i plan rozwoju szpitala na okres 5 lat, możliwości poszerzenia współpracy z miejskimi,
regionalnymi placówkami służby zdrowia w celu zapewnienia jak najlepszej i najefektywniejszej
opieki zdrowotnej dla mieszkańców regionu. Niepokojący jest fakt, iż 4 oddziały z powodu braków
sprzętowych nie mogą podpisać odpowiednich kontraktów z NFZ. W czym mogą pomóc także
radni Sejmiku Wojewódzkiego? Podkreślił, iż niszczenie zespołów kosztuje więcej niż ich
budowanie gdyż wchodzi tu aspekt społeczny i komplikacje zawodowe. Można by zastanowić się
nad utworzeniem poradni specjalistycznych dla mieszkańców Zgierza, poszerzeniem dostępności
już funkcjonujących poradni. Pan radny szerzył wizje wspólnego działania jednostek miejskich,
powiatowych i wojewódzkich. Podkreślił, iż do placówek tych powinno wprowadzić się
kompatybilne zaawansowane systemy informatyczne liczące nie tylko bilans i składki na ZUS,
które opracowują osoby ze Zgierza. Uzyskane dane były by argumentem i wsparciem w
negocjacjach z NFZ. Pan radny zaprosił zebranych do udziału w konferencji pt. „Technologie
informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia”, która odbędzie się w Warszawie.
Opieka zdrowotna jest najważniejszą potrzebą, jaką trzeba zapewnić mieszkańcom.
Starosta Zgierski J. SOCHA podziękował za zaproszenie, nadmienił, iż jego rola na tej sesji może
jedynie ograniczyć się do wyrażenia zdziwienia, iż nikt z władz założycielskich nie przybył na
obrady sesji. Wynika z tego, iż problem w Szpitalu Wojewódzkim istnieje, tym bardziej, że rady co
chwilę zajmują się podejmowaniem uchwał dotyczących likwidacji kolejnych oddziałów tego
szpitala. Jest najwyższy czas aby zająć się merytorycznie problemami szpitala. On sam jako
mieszkaniec powiatu może wyrazić swój niepokój i obawy co do dalszych losów tego szpitala.
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego M. JĘDRZEJCZAK podkreślił na wstępie, iż na sesji tej
występuje w roli zaproszonego gościa. Odniósł się do kwestii podpisanych kontraktów. Kontrakt
podpisany na rok 2009 będzie mniejszy aniżeli w roku poprzednim o 5.600.000 zł. Jeżeli chodzi o
cztery oddziały, które z powodów formalnych zostały odrzucone przez NFZ to wczoraj podpisano
kontrakty na różnych warunkach, na każdy z tych oddziałów. Na najgorszych warunkach, bo po 50
zł za każdy punkt kontraktowy podpisano kontrakt na jeden z najlepiej wyposażonych sprzętowo
oddziałów okulistycznych w województwie łódzkim. Mimo, że na tym oddziale w ciągu 2 lat Urząd
Marszałkowski w roku 2007 dofinansował zakup sprzętu w wysokości 350.000 zł, w roku ubiegłym
Szpital z własnych środków wyasygnował kwotę 90.000 zł na usprzętowienie tego oddziału.
Według NFZ nie spełnia on wymogów gdyż nie posiada urządzeń wyznaczonych przez NFZ. W
związku z powyższym kolejka na operację zaćmy wydłuży się w czasie. Pan dyrektor
poinformował, iż koszt wydatkowania jednego punktu to 54,28 zł. Najlepsza cena jaką zapłacił
NFZ to 51,00 zł. Podkreślił, iż nie można mówić o planach pięcioletnich gdyż kontrakty podpisane
są tylko na pół roku. Na pytanie zadane pani minister lub prezesowi NFZ co będzie od miesiąca
lipca nie ma żadnych odpowiedzi. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, iż w
drugim półroczu tych kontraktów nie będzie. W kwestii uchwał likwidacyjnych podkreślił, iż od
początku objęcia stanowiska próbuje doprowadzić stan faktyczny do stanu prawnego. Proces ten
trwa długo, wymagają tego pewne procedury. W Szpitalu został zlikwidowany oddział chirurgii
szczękowej, gdyby nadal funkcjonował to nie byłoby kontraktu na ten oddział gdyż nie spełniał on
żadnych wymogów ani kadrowych ani sprzętowych. Nie została natomiast zlikwidowana
przychodnia specjalistyczna chirurgii szczękowo - twarzowej. Likwidowana jest przychodnia
stomatologiczna, proces likwidacji rozpoczął się za późno, trwa od maja ubiegłego roku a skończy
31 marca br. W połowie roku ubiegłego już było wiadomo, że do kontraktowania usług
stomatologicznych na rok 2009 przystąpi znacznie więcej jednostek. Skutkiem tego stanu rzeczy
5
jest fakt, iż mimo tego, że szpital złożył ofertę niższą aniżeli zakładana stawka w NFZ to kontraktu
nie uzyskał. Na terenie Zgierza jest ponad 30 jednostek świadczących usługi w tym zakresie.
Szpital musi się liczyć z tym co dzieje się w otoczeniu i musi podlegać zmianą. Podejmowane są
takie decyzje aby ta jednostka nadal funkcjonowała. Rozpoczęty zostanie przetarg na remont bloku
operacyjnego, po oddziale chirurgii szczękowo - twarzowej będzie przygotowana nowa sala
zabiegowa na oddziale chirurgicznym. Szczególna sytuacja jest na oddziale psychiatrycznym gdzie
ostatni raz remont przeprowadzany był 15 lat temu. Warunki tam panujące odbiegają od każdej
normy, nie spełniają żadnych standardów. Poprosił o pomoc w przeprowadzeniu remontu
przedmiotowego budynku. Schorzenia psychiczne stają się chorobami cywilizacyjnymi i podobnej
jednostki na terenie Zgierza nie ma. W roku 2008 był jeden przypadek umorzenia podatku i
wspólnie z UMZ zakupiono urządzenie na oddział laryngologiczny, co pomogło zakontraktować
usługi na tym oddziale i zmienić strukturę zabiegową. Na tym oddziale byli fachowcy a nie było
sprzętu. Właśnie w takim kierunku pomocy trzeba iść i dyrekcja szpitala będzie otwarta właśnie na
takie formy pomocy. Podkreślił, iż bardzo poważnie traktuje powinność szpitala wobec
społeczności lokalnej mimo tego, że jest to Szpital Wojewódzki.
Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego A. DUNIN poinformował, iż w roku
ubiegłym odbyły się 4 posiedzenia, na których podjęto 31 uchwał, uchwały porządkowe, związane
z inwestycjami, z zakupem sprzętu, likwidacji oddziałów, dotyczące zmian w statucie oraz inne.
Potwierdził słowa swego przedmówcy, dodał, iż w roku ubiegłym dzięki staraniom kilku osób
udało się pozyskać dla szpitala z Urzędu Marszałkowskiego 5 mln. zł.
Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego T. KUPIS, podkreślił, iż obecny dyrektor czyni starania
aby w jak najkrótszym czasie uporządkować zaniedbania poczynione w okresie wcześniejszym.
Nadmienił, iż wraz z radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego J. Wojterą przekonali pozostałych
radnych i pozyskali dla Szpitala na dokończenie procesu restrukturyzacji 5,5 mln zł. Dzięki temu
nie doszło do jego likwidacji. W tej chwili podjęli starania w temacie pozyskania środków na
remont oddziału psychiatrycznego.
Radna B. ŚWIĄTCZAK poinformowała, iż w szpitalu nie ma dyżurów lekarzy okulistów w
godzinach popołudniowych. Pani radna otrzymała także informacje, iż od 1stycznia szpital nie
będzie przyjmował dzieci na izbę pediatryczną. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego od
dnia 1 stycznia 2009 r uruchomiła ambulatorium w ramach nocnej i świątecznej opieki
ambulatoryjnej lekarskiej i pielęgniarskiej.
Radny M. PILARSKI w dalszym ciągu podtrzymał swój pogląd, iż na sesję muszą przybyć osoby
reprezentujące organ założycielski szpitala. Zdaniem radnego Urząd Marszałkowski przekazuje na
szpital zbyt małe środki.
Radny Z. ZAPART wyraził pogląd, iż warto poprzez osoby obecne na sesji przekazać panu
Marszałkowi, iż Zgierz to ½ Powiatu Zgierskiego, największego w Polsce, który na swoim terenie
ma szpital wojewódzki. Trzeba wyraźnie powiedzieć, iż nieobecność na sesji przedstawicieli
organu założycielskiego to skandal, jest to brak zainteresowania tym co się dzieje w służbie
zdrowia na terenie Powiatu Zgierskiego. Pan radny wyraził pogląd, iż być może działania
Marszałka zmierzają do pełnej centralizacji służby zdrowia tylko na terenie miasta Łodzi. Były
próby likwidacji oddziału Ratownictwa Medycznego w Zgierzu, skandaliczne działanie
Województwa w kwestii krwiodawstwa. Kolejne pytanie jakie nasuwa się, to czyje interesy
reprezentuje Społeczna rRada w Szpitalu Wojewódzkim, czy jest to organ powołany do obrony
interesów i planów organu założycielskiego, czy jest to reprezentacja poszczególnych uczestników
systemu opieki zdrowotnej czyli mieszkańców tego miasta? Jeżeli Rada Społeczna bez zmrużenia
6
oka akceptuje wszelkie likwidacje w szpitalu, to nie ma wątpliwości czyje interesy reprezentuje ta
Rada. Ważne jest także aby obecny poseł Dunin przekazał pewne spostrzeżenia na forum sejmu.
Podkreślił, iż mieszkańcy Powiatu Zgierskiego mieszkający 50 km. od Zgierza aby dojechać do
szpitali w Łodzi będą musieli pokonać trasę 80 km., NFZ nie przejmuje się tym, że te koszty będzie
musiała niejednokrotnie ponieść matka na urlopie macierzyńskim, ojciec na bezrobociu, a pomagają
im rodzice biedni emeryci. W tym momencie rozpoczyna się problem społeczny, a o tym się nie
mówi. Należy podziękować dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego, która odpowiada na każde
zaproszenie komisji czy Rady Miasta. Widać tu wspólny interes, i należy zastanowić się jak Miasto
może pomóc szpitalowi, skoro swoimi siłami nie może tego zrobić Marszałek Województwa.
Karygodną sprawą dla radnego jest także fakt, iż w roku 2008 Rada Miasta zaopiniowała wniosek
Sejmiku Województwa Łódzkiego o zlikwidowaniu oddziałów w szpitalu, które nie istnieją od roku
2005, to kto za to odpowiada, kto przez te trzy lata sprawował formalno - prawny nadzór nad
funkcjonowaniem szpitala? Nie będzie zgody i opinii pozytywnych na takie działanie Sejmiku.
Samorządy powinny się wzajemnie szanować. Podkreślił, iż radnych Rady Miasta Zgierza przede
wszystkim interesuje dostępność służby zdrowia dla mieszkańców Zgierza. Rolą parlamentarzystów
jest wysłuchać głosu ludu, głosu radnych i przerwać niemoc panującą w służbie zdrowia.
Radny J. BARYLAK nadmienił, iż z pozycji Marszałka nie widać pewnych rzeczy. Nieobecność
władz z Urzędu Marszałkowskiego pan radny nazwał ignorancją. Poprosił aby obecni radni
Sejmiku Wojewódzkiego przenieśli na obrady Sejmiku atmosferę panującą na dzisiejszej sesji Rady
Miasta Zgierza. Mieszkańcami tego miasta interesuje się Powiat, Miasto, a im dalej tym gorzej. Z
problemem służby zdrowia nie radzi sobie Państwo a tym bardziej Marszałek. Pan radny podkreślił
dobrą współpracę komisji powiatowych i miejskich.
Radny M. PILARSKI poparł w całej rozciągłości wypowiedź radnego Zaparta. Wyraził pogląd, iż
obecni radni Sejmiku nie oddadzą w pełni meritum sprawy dlatego też Przewodniczący Rady wraz
z Komisją Zdrowia i Opieki Społecznej na kolejną sesję powinien przygotować uchwałę
przyjmującą stanowisko zawierające obecne wypowiedzi.
Przewodniczący RMZ A. MIĘSOK poinformował, iż przygotuje takie stanowisko, które przedłoży
Radzie na kolejnej sesji.
Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego T. KUPIS odniósł się do powyższych zagadnień. Zapytał
czy wystosowane zaproszenia były uzgodnione i potwierdzone? Rada Społeczna składa się z
przedstawicieli wszystkich samorządów. Nie zgodził się z wypowiedzią, iż miasto Zgierz nie ma
wpływu na zmiany jakie zachodzą w szpitalu wojewódzkim, gdyż przedstawiciele tego samorządu
uczestniczą w pracach Rady Społecznej. Podkreślił, iż wszystkie podejmowane uchwały muszą być
konsultowane z samorządami niższego szczebla.
Radny Z. SOBCZAK wyraził pogląd, iż należy przegłosować wniosek formalny upoważniający
prezydenta i przewodniczącego do wyrażenia stanowiska Rady. Zapytał jaka jest maksymalna
wartość punktu z NFZ jaką można by uzyskać w ramach kontraktu.
Przewodniczący RMZ A. MIĘSOK poinformował, iż przedmiotowe stanowisko powinno być
przyjęte uchwałą.
Dyrektor Szpitala M. JĘDRZEJCZAK odpowiedział, iż różnica wartości to 1 zł.
Wiceprzewodniczący RMZ K. KARASIŃSKI zapytał czy istnieje zagrożenie zamknięcia szpitala
ze względów finansowych?
7
Dyrektor Szpitala M. JĘDRZEJCZAK wyjaśnił, iż jest tylko dyrektorem tego szpitala a nie jego
właścicielem. Pytanie radnego jest daleko idące, na chwilę obecną nie ma takich sygnałów. Proces
likwidacyjny jest bardzo kosztowny.
Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego T. KUPIS przypomniał, iż w roku 2008 Samorząd
Wojewódzki przekazał 5,5 mln. na zakończenie procesu restrukturyzacyjnego szpitala, wszelkie
zaległości są porządkowane, choćby z tego względu likwidacja szpitala jest nieuzasadniona.
Radny R. GAJDA podkreślił, iż wiele szpitali ma podobną sytuację jak szpital w Zgierzu, NFZ
narzuca własne warunki. W takich sytuacjach gdy dyrektor przedstawia pewne rozwiązania,
ograniczenia to jest wspierany przez radnego Gajdę, inną sytuacją jest gdy projekt uchwały o
zmianach w szpitalu jako Rada Miasta opiniujemy jednomyślnie negatywnie, bo dajemy tym sygnał
do organu założycielskiego, że dzieje się źle, że szpital ten nie ma właściwej opieki ze strony
samorządu województwa. Rzadko zdarza się, iż na zaproszenie nie odpowiada nikt z władz
wojewódzkich, pan radny wyraził nadzieję, iż oburzenie radnych w tym zakresie także zostanie
przekazane w stanowisku.
Radny G. MACIŃSKI poprosił o informacje w jaki sposób zaproszono przedstawicieli organu
założycielskiego szpitala?
Przewodniczący RMZ A. MIĘSOK wyjaśnił, iż osoby te zostały zaproszone w stosownym czasie,
zaproszenia nie były wysyłane za potwierdzeniem. W dniu sesji, w godzinach rannych naczelnik
Biura wykonała telefon aby potwierdzić obecność zaproszonych osób.
Naczelnik Biura Rady A. MAJEWSKA w uzupełnieniu poinformowała, iż otrzymała informacje, że
zaproszone osoby są nieobecne bądź mają inne umówione spotkania.
Radna B. ŚWIĄTCZAK wyraziła pogląd, iż na przestrzeni 7 lat dyrektor Jędrzejczak jest już
4 dyrektorem, tak krótka kadencja nie służy rozwojowi szpitala, gdyż dobry gospodarz powinien
znać placówkę od podszewki. Dwa lata to za mało, żeby zrobić coś konstruktywnego. Pani radna
wyraziła życzenie aby dyrektor Jędrzejczak jak najdłużej został dyrektorem placówki w Zgierzu.
Prezydent Miasta Zgierza J. SOKÓŁ poinformował, iż jest współpraca w temacie umarzania
podatku od nieruchomości dla szpitala, na wniosek prezydenta radni zmniejszyli stawkę podatku
dla szpitala. Podkreślił, iż Zgierz jako jedyna gmina pomaga finansowo szpitalowi, gdyż zależy jej
na zapewnieniu dostępu do opieki zdrowotnej.
Przewodniczący A. MIĘSOK zadeklarował, iż na sesję w dniu 29 stycznia wraz z radnymi,
Komisją Zdrowia i Opieki Społecznej przygotuje odpowiednie stanowisko w przedmiotowej
sprawie. Na zakończenie omawiania punktu podziękował wszystkim osobom, które odpowiedziały
na zaproszenie i przybyły na obrady dzisiejszej sesji.
Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy w obradach.
Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznowił obrady po przerwie.
8
Pkt 5;5a
Informacja na temat realizacji projektu „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu
architektury drewnianej miasta Zgierza”
Przewodniczący A. MIĘSOK nadmienił, iż przedmiotowa informacja jest integralną częścią
przedłożonego Radzie projektu uchwały w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza
dotyczących realizacji projektu „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury
drewnianej miasta Zgierza” przy udziale środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, gdyż stanowi jej załącznik. W związku z powyższym poprosił aby w
pierwszej kolejności został omówiony projekt uchwały.
Projekt uchwały omówił z-ca prezydenta S. ŁODWIG.
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – przewodniczący M. HILIŃSKI – opinia
pozytywna (opinia stanowi załącznik nr 7 do protokołu).
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący J. BARYLAK – opinia pozytywna (opinia stanowi
załącznik nr 8 do protokołu).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej J. NASTALCZYK poinformował, iż Komisja nie
opiniowała tego projektu uchwały. Zgłosił uwagi własne. Pan radny wyraził wątpliwość czy w
podstawie prawnej przywołuje się właściwe uchwały, w podstawie prawnej po wyrazach: „poz.
1370” dodać wyrazy: „Nr 227 poz. 1505”, w § 10 po wyrazie: „oraz” dodać wyrazy: „bez
załączników”, w załączniku do uchwały w całym tekście ujednolicić pisownię wyrazu miasta, gdyż
niekiedy pisany jest wielką literą, na stronie 3 rozdziału 3 w podstawie prawnej opracowania
wyraz”Ustawa” i „Uchwała” napisać małą literą, ponadto wyrazy: „VII/7/2007” zastąpić wyrazami:
„VII/47/2007”, wszystkie nazwy ulic napisać w pełnym brzmieniu, w tekście załącznika ujednolicić
pisownię euro, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, w tekście wyrazy „miasto
tkaczy” napisać wielką literą, po rozdziale 9 jest rozdział 11, w załączniku Nr 2 do załącznika Nr 1
w zadaniu 2 wyraz: „drogi” zastąpić wyrazem „ulice”.
Z-ca prezydenta S. ŁODWIG w imieniu prezydenta przyjął zgłoszone uwagi jako autopoprawkę,
jednocześnie zgłosił uwagi do tekstu załącznika nr 1, wszystkie wytłuszczenia, które nie są tytułami
rozdziałów należy napisać normalną czcionką. Na stronie 5 w trzecim akapicie skrót „FKP”
zastąpić wyrazami: „Funduszu Kapitału Początkowego”.
Prezentację multimedialną przedstawił Pełnomocnik ds Rozwoju Miasta A. BOGUSŁAWSKI.
Przedmiotowy projekt to kompleksowe działanie. Pan Bogusławski podziękował Prezydentowi
Miasta Zgierza za zaufanie jakim go obdarzył. Kolejno omówił wartość projektu, historię wdrażania
projektu, zakres rzeczowy projektu, zagrożenia i możliwości wsparcia finansowego projektu.
Radny M. PILARSKI pogratulował panu Bogusławskiemu wytrwałości. Jeden człowiek potrafił
osiągnąć tak wiele. Wyraził przekonanie, iż pan pełnomocnik sprawę tą doprowadzi do końca.
Rady R. GAJDA nadmienił, iż pan Bogusławski jest jedyna osobą w tym Urzędzie, która ma wizje
na wygląd miasta i konsekwentnie realizuje ją. Podkreślił także iż przy realizacji tego projektu
Miastu nie grozi zapaść finansowa gdyż projekt jest dofinansowany w 85% i rozliczany kwartalnie.
9
Za kadencji prezydenta Zaparta był projekt, który pokazywał ulicę Długą z rewitalizacją budynków
leżących przy tej ulicy. Nie ma takich miast w Polsce, które tak jak na ulicy Długiej na tak długim
odcinku miałyby tak ciekawą zabudowę. Dlatego też pan radny wyraził pogląd, iż przy okazji
realizacji projektu można by zrewitalizować ulicę Długą, wtedy będzie to kompleks miasta
stanowiący atrakcję turystyczną. Zdaniem radnego warto dotrzeć do materiałów przygotowanych
przez prezydenta Zaparta.
Radny Z. ZAPART w odniesieniu do wypowiedzi radnego Gajdy nadmienił, iż w II kadencji
projekty urbanistyczne, które powstały w latach 1998-2002 wychodziły w przyszłość, pokazywały
co można zrobić z poszczególnymi obiektami, które są dziedzictwem narodowym. Już w III
kadencji Szwedzi i Norwedzy byli zainteresowani domami tkaczy, a także kompleksem
zabytkowym starej plebanii przy kościele farnym. Nadmienił, iż przy niskim budżecie trzeba szukać
oszczędności i zawsze tracą na tym inwestycje związane z kulturą. Jest to moment, który trzeba
wykorzystać, istnieje możliwość otwarcia przestrzeni urbanistycznej na ul. Dąbrowskiego po
przeniesieniu „ruder” na ul. Narutowicza. Przy realizacji projektu należy zrewitalizować
najcenniejszą część miasta w obrębie ulic Długiej – Dąbrowskiego – Rembowskiego – Narutowicza
- 1 Maja. Należy przyjąć projekt zagospodarowania przedmiotowego kwartału ulic. Ważne jest aby
powołać zespół, który będzie koordynował prace zgodnie z przyjętymi kosztorysami, jak najtaniej i
potrafił zadbać o otoczenie tego projektu. Pan Zapart podziękował prezydentowi, iż poza
podziałami politycznymi zdecydował się na takie działanie.
Prezydent J. SOKÓŁ nadmienił, iż pan Bogusławski otrzymał wszelkie pełnomocnictwa do
prowadzenia tego projektu, został obdarzony wielkim zaufaniem. Projekt ten jest bardzo ważny,
można go zrealizować dzięki środkom zewnętrznym. Podkreślił, iż projekt ten będzie początkiem
do ściągania innych inwestycji, a obszar ulic Długiej – Dąbrowskiego – Rembowskiego –
Narutowicza - 1 Maja cieszy się ogromnym zainteresowaniem i niedługo będzie zakończony plan
zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Pan prezydent podziękował panu
Bogusławskiemu za wkład w prace nad wdrożeniem projektu, poinformował, iż do realizacji
projektu będzie powołany zespół, którego koordynatorem będzie pan Bogusławski.
Przewodniczący Rady Osiedla Rudunki I. ANTCZAK wyraził pogląd iż projekt ten ma wiele zalet,
m. in. znikną częściowo budynku, które zagrażają życiu, które „straszą”. Jednak negatywnym
aspektem jest to, że mMiasto straci zasób mieszkaniowy. W ubiegłym roku Miasto straciło
kilkanaście mieszkań i w skutek tego projektu straci kolejne mieszkania. Jak wiadomo od
kilkudziesięciu lat nie buduje się mieszkań socjalnych. Poprzedni projekt rewitalizacji miasta miał
określone koszty, w praktyce okazało się, ze przedstawiane koszty były o wiele większe. Pan
Antczak wyraził obawy, że sytuacja się powtórzy i mMiasto znowu będzie musiało dokładać
pieniędzy. Ponadto w ciągu roku trzeba będzie wyprowadzić pięć rodzin, znaleźć dla nich
mieszkania zastępcze i wyremontować je. Na zakończenie wypowiedzi wyraził pogląd, iż podane
koszty są zbyt niskie.
Radny Z. ZAPART poprosił o informacje w temacie opracowania w Polsce ochrony parku
kulturowego. Czy miasto Zgierz dysponuje już tym opracowaniem?
Pan A. BOGUSŁAWSKI udzielił odpowiedzi w temacie. Odniósł się także do zagadnienia
kosztów.
Z-ca prezydenta Ś. GOŁEK nadmienił, iż należy zdać sobie sprawę z tego, iż w przyszłorocznym
budżecie trzeba będzie zabezpieczyć środki na projekt. Żeby osiągnąć efekt trzeba również podjąć
remont sąsiadujących kamienic. Dla dobra miasta i projektu poniesienie pewnych kosztów to
10
konieczność.
Radny J. BARYLAK poruszył zagadnienie zmiany mentalności mieszkańców miasta. Trzeba
dokonać działań które doprowadzą do zmiany toku myślenia mieszkańców. Zdaniem radnego
projektowi powinna towarzyszyć duża akcja propagandowa. Natomiast po realizacji projektu
należy zastanowić się co dalej, jak będzie wyglądał ten rejon np. w listopadzie 2011 roku po
godzinie 17.00, czy osoby zwiedzające będą miały się gdzie zatrzymać, gdzie schronić? Po
realizacji zadania miasto pozyska 4 obiekty, które trzeba utrzymać, należy zadać pytanie kto będzie
je utrzymywał? Może trzeba pomyśleć o wybudowaniu w Zgierzu hotelu?
Prezydent J. SOKÓŁ nadmienił, iż dzięki rewitalizacji Miasto zyskało budynek w którym swoją
siedzibę ma CKD, gdzie spotyka się młodzież, Dom ten zarządzany jest wzorcowo. Zaglądają tam
zgierskie służby bezpieczeństwa. Bezpiecznie będzie także na terenie parku linowego, który
niebawem ma powstać. Podkreślił, iż Miasto znajdzie sposób aby utrzymywać zrewitalizowane
budynki. Środki z budżetu wydawane są np. na sport, gdzie nie zawsze przekłada się to finansowo,
jednak daje zadowolenie społeczne. Pozytywnym przedsięwzięciem jest lodowisko, na które
przyjeżdżają także okoliczni mieszkańcy.
Z-ca prezydenta S. ŁODWIG wyraził refleksję, iż dzisiejsza sesja jest podsumowaniem pewnego
etapu, etapu przygotowania wniosku i podjęcia decyzji czy go nadal kontynuujemy, w trakcie
dyskusji wspomniano o zasługach pana Bogusławskiego, który przygotowywał wniosek przez dwa
lata. Pan radny zwrócił uwagę na inny aspekt, na decyzję prezydenta, który przez dwa lata swoja
wolą umożliwił panu Bogusławskiemu realizację wniosku, który dziś jest zwieńczony sukcesem,
który wszystkich zaskakuje. Jednak działania te mogłyby zakończyć się niepowodzeniem i wtedy
malkontenci wypowiadali by prezydentowi, że przez dwa lata utrzymywał człowieka, który nie dał
sukcesu, dlatego pan Łodwig pogratulował prezydentowi Sokołowi wiary w ten temat i takiego
zakończenia tej sprawy.
Radny R. GAJDA przyłączył się do powyższych gratulacji i podziękował także prezydentowi
Łodwigowi za to, iż przez te dwa lata nie przeszkadzał w pracy panu Bogusławskiemu.
Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto M. KOLENDA wyraził pogląd, iż zgodził się z głosem
swoich przedmówców. Wyraził pogląd, iż należy dopingować i pomagać w realizacji tego projektu.
Przypomniał, iż przy realizacji poprzedniego projektu na Placu Jana Pawła II znaleziono
wykopalisko archeologiczne i prace zostały przerwane, przedsięwzięcie to było znamienne w
skutkach, miało ono pewne odbicie polityczne a także zwiększyło koszty inwestycji. Poprosił aby
przy podpisywaniu umów nie zapomnieć o tym, iż podczas prac można natrafić na pozostałości
poprzednich epok. Na zakończenie swej wypowiedzi życzył sukcesu.
Pełnomocnik ds Rozwoju Miasta A. BOGUSŁAWSKI poinformował, iż w ciągu kilku dni zostanie
ogłoszone postępowanie przetargowe, po miesiącu czasu gdy spłyną oferty będzie wiadomo o
kosztach remontu domów. Poinformował, iż nie lubi gdy stawia się go w świetle tzw. „małego
człowieczka”, który przez dwa lata nic nie robił tylko zajmował się jakimś wnioskiem.
Prezydent J. SOKÓŁ nadmienił, iż przy każdej inwestycji są jakieś zagrożenia, jednak trzeba
podejmować wyzwania aby zmienić wizerunek miasta.
Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania Rada
Miasta podjęła uchwałę Nr XXX/269/09 w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza
dotyczących realizacji projektu „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu
11
architektury drewnianej miasta Zgierza” przy udziale środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (za- 19 głosów, przeciw-0 głosów, 0 głosów
wstrzymujących się).
Pkt 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009
r.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.
Opinie komisji:
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący J. BARYLAK – opinia pozytywna (opinia stanowi
załącznik nr 9 do protokołu).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – przewodniczący M. HILIŃSKI – opinia
pozytywna (opinia stanowi załącznik nr 10 do protokołu).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej J. NASTALCZYK poinformował, iż Komisja nie
opiniowała tego projektu uchwały. Zgłosił uwagi własne, zaproponował aby na str. 2 trzy krotnie
podany wyraz: „Miasta „ napisać z małej litery i przy nazwisku Leśmiana dodać imię.
Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania Rada
Miasta podjęła uchwałę Nr XXX/270/09 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta
Zgierza na rok 2009 r. (za- 14 głosów, przeciw-2 głosy, 3 głosy wstrzymujące się).
Pkt 7
Prezydent Miasta Zgierza J. SOKÓŁ poinformował, iż odpowiedzi zostaną udzielone w statutowym
terminie.
Pkt 8
Radna A. GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA zapytała od kiedy w mieście obowiązują nowe stawki
za wywóz śmieci oraz gdzie można uzyskać informacje o nowych cenach?
Prezes MPGK Ł. MAGIN odpowiedział, iż stawki obowiązują od 1 stycznia 2009 roku. Informacje
o taryfach w miesiącu grudniu były publikowane w ITZ, w dodatku „Bliżej Ciebie”.
Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto M. KOLENDA przypomniał, iż w roku ubiegłym Rada
Osiedla złożyła wniosek o zakup namiotu, który miałby służyć wszystkim jednostkom. Prezydent
miał rozważyć wniosek po uzyskaniu opinii w sprawie pozostałych jednostek, opinie te już są,
dlatego pan Kolenda chciałby się z nimi zapoznać. Czy podjęta jest już decyzja w sprawie?
Radny M. PILARSKI zapytał kto ma obowiązek odśnieżania chodnika jeżeli pomiędzy chodnikiem
a posesją jest pas zieleni?
12
Przewodniczący RMZ wyjaśnił, iż chodnik powinien uprzątnąć zarządca drogi.
Radny M. PILARSKI w związku z powyższym poprosił aby Straż Miejska ukarała zarządcę drogi
ulicy Parzęczewskiej, gdzie przez tydzień nie były odśnieżone chodniki. Czy Straż kontroluje także
czy Spółka MPGK właściwie odśnieża ulice? Ponadto zwrócił się do prezesa MPGK aby
przygotował wykaz ulic, gdzie, kiedy i o której godzinie jechała pługopiaskarka.
Komendant Straży Miejskiej D. BEREŻEWKI potwierdził, iż jeżeli chodnik nie przylega
bezpośrednio do granicy nieruchomości to obowiązek uprzątnięcia należy do zarządcy drogi. Pan
Komendant przypomniał, iż miasto od niedawna przejęło obowiązek utrzymywania czystości na
ulicach powiatowych. W kwestii uprzątania chodników np. na ulicy Szczawińskiej Wydział
Infrastruktury Miejskiej rozpoczął działania inwentaryzacyjne, trzeba sprawdzić każdą
nieruchomość. Podkreślił, iż Starostwo Powiatowe przez 10 lat nie uprzątnęło nawet jednej płytki
chodnikowej. To, że w tej chwili na chodnikach zaczyna się coś dziać jest zasługą Straży Miejskiej.
Uporządkowanie tych spraw pozwoli na sprawne porządkowanie tych chodników, funkcjonariusz
na stanowisku dowodzenia będzie wiedział, kto ma obowiązek uprzątnąć chodnik, przy danej
posesji. Funkcjonariusz który jest w terenie nie ma przy sobie mapy geodezyjnej z podkładem, nie
może sprawdzić do kogo należy ten obowiązek. W chwili obecnej procedura ustalania
przedmiotowej kwestii jest wydłużona. Poinformował także, iż jest uruchomiony całodobowy dyżur
gdzie na polecenie władz miasta, a w szczególności na polecenie naczelnika Juszczyka
uruchamiany jest specjalny radiowóz, który kontroluje prace Spółki MPGK.
Radny M. PILARSKI nadmienił, iż na ulicy Szczawińskiej od strony północnej MPGK nie
odśnieżyło chodników. Jeżeli jest możliwość kontroli Spółki to ile takich kontroli przeprowadziła
Straż na jakich ulicach i kiedy oraz ile razy stwierdzono braki oraz czy wyciągnięto stosowne
konsekwencje?
Wiceprzewodniczący K. KARASIŃSKI poinformował, iż chodniki na ul. Szczawińskiej były
odśnieżane po obu stronach na całej długości.
Komendant Straży Miejskiej D. BEREŻEWKI poinformował, iż powołane służby funkcjonują
dopiero od około 14 dni, w ciągu ostatnich 7 dni nie było przeprowadzanych kontroli.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. URBANOWSKI nadmienił, iż obszar o którym
mowa w projekcie omawianym na tej sesji należy do osiedla Nowe Miasto natomiast pan
Urbanowski uważa, że obszar ten powinien zostać poszerzony i wejść w granice osiedla Stare
Miasto.
Radny M. FORFECKI zapytał czy w MPGK pełniony jest całodobowy dyżur w okresie zimowym?
Prezes Ł. MAGIN wyjaśnił, iż zgodnie ze specyfikacją i umowa dyżur pełniony jest od godziny
16.00 do 8.00 rano dnia następnego, dyżur pełni koordynator akcji zima, dzięki temu w ciągu
godziny na ulice miasta mogą wyjechać dwie pługopiaskarki.
Radny M. FORFECKI poinformował o problemach na jakie napotkał podczas składania zgłoszenia
u koordynatora akcji zima.
Prezes Ł. MAGIN poinformował, iż akcję czynną nie uruchamia telefon radnego tylko koordynator
po uprzedniej konsultacji z odpowiednimi służbami, czyli Wydziałem Infrastruktury Miejskiej do
godziny 16.00, a po godzinie 16.00 z dyżurną służbą prezydenta.
13
Radny M. FORFECKI zapytał do kogo ma kierować zgłoszenia skoro ani MPGK ani dyżurna
służba prezydenta nie odpowiadają na nie?
Radny M. PILARSKI poinformował, iż w zeszłą środę dzwonił z interwencją do Centrum
Reagowania Kryzysowego, iż drogi powiatowe nie są odśnieżone od 12 godzin, tam powiedziano
mu, że musi zadzwonić do MPGK bo w centrum nie podejmuje się takich decyzji.
Naczelnik A. JUSZCZYK podkreślił, iż specyfikacja jednoznacznie określa zasady pełnienia
dyżuru. Koordynator Spółki MPGK oraz Centrum Reagowania Kryzysowego decyduje o ilości
i kolejności zgłoszeń.
Radny M. PILARSKI poinformował, iż w środę radni między 11.00 a 12.00 dzwonili kilkakrotnie
do przedmiotowych instytucji z prośbą o odśnieżenie ulicy Długiej, gdzie usłyszeli, że nie jest
możliwe wysłanie pługopiaskarki na tą ulicę.
Naczelnik A. JUSZCZYK odniósł się do regulaminu akcji zima, gdzie są określone standardy dla
przejezdności dróg, ulica Długa była przejezdna ale nie czarna.
Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto M. KOLENDA zapytał czy odśnieżany chodnik ma
umożliwiać przejście czy ma być czarny?
Mieszkanka Z. NIECHCIAŁ nadmieniła, iż należy zadbać o stan czystości przystanków na trasie
tramwaju nr 46. Na przystankach należy uzupełniać także rozkłady jazdy. Należy także podać
informację dotycząca korzystania z autobusu w zastępstwie tramwaju linii 46. Zapytała także czy
władze miasta wyliczyły koszty przejazdu pasażera taksówką po likwidacji II strefy, o ile wyższy
będzie koszt takiego przejazdu?
Pkt 9
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący podziękował za współpracę i
zamknął obrady XXX sesji Rady Miasta Zgierza.
Protokół sporządziła
Sylwia Bełkowska
14

Podobne dokumenty