Załącznik do Zarządzenia Nr 470/2016

Komentarze

Transkrypt

Załącznik do Zarządzenia Nr 470/2016
W Y K A Z
Lp.
1
Oznaczenie
nieruchomości wg
księgi wieczystej
oraz danych z
ewidencji gruntów
Powierzchnia
nieruchomoś
ci
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości w
miejscowym planie
zagospodarowania i
sposób jej
zagospodarowania
Dla przedmiotowej
nieruchomości
200 m
obowiązują
ustalenia
KW nr
miejscowego planu
PO1L/00023025/8
zagospodarowania
przestrzennego w
rejonie osiedla
„Nowego Miasta”,
osiedla „Grunwald”
i ulicy Ogrody w
Lesznie
zatwierdzonego
Uchwałą Nr
XVI/229/2012 z
dnia 16.02.2012 r. i
połoŜona jest w
jednostce
strukturalnej 139
MW – teren
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Leszno, dnia................................................
Dz. nr 15/91
ark. m. 91
2
ul. Grunwaldzka
Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana,
nieogrodzona,
niezagospodarow
ana, przylegająca
do budynku
wielorodzinnego
przy ul.
Grunwaldzkiej
1-3-5-9
przeznaczona na
wyznaczenie 11
miejsc
postojowych pod parking.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń Leszno, dnia............................................................
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 470
z dnia 13 września 2016 roku
Informacja o
przeznaczeniu do
sprzedaŜy, do oddania w
uŜytkowanie
wieczyste,
uŜytkowanie,
najem lub
dzierŜawę
Cena gruntu,
budynków i
urządzenia lub
lokalu
Wysokość opłat i
terminy ich
wnoszenia
Oddanie w
dzierŜawę na
okres 3 lat tj. od
dnia 01.10.2016r.
do dnia
30.09.2019r.
z 1 miesięcznym
okresem
wypowiedzenia.
Czynsz
miesięczny z
tytułu
dzierŜawy w
wysokości
140,- zł plus
podatek VAT
w wysokości
23%.
Czynsz
miesięczny
łącznie z
naleŜnym
podatkiem VAT
płatny do 25-go
dnia kaŜdego
miesiąca za
dany miesiąc.
Czynsz podlega
bieŜącej
waloryzacji w
oparciu o
wskaźnik
wzrostu cen
usług i towarów
konsumpcyjnyc
h publikowanych
przez Prezesa
GUS w okresie
nie dłuŜszym niŜ
6 miesięcy.
Termin
złoŜenia
wniosku przez
osoby, którym
przysługuje
pierwszeństwo
w nabyciu
nieruchomości
---

Podobne dokumenty