Podziękowania Kolegium Rektorskie dziękuje i sk³ada serdeczne

Transkrypt

Podziękowania Kolegium Rektorskie dziękuje i sk³ada serdeczne
ul. Œwiêty Marcin 87
61-808 Poznañ
tel. (61) 856 89 31
fax (61) 853 66 76
e-mail: [email protected]
www.amuz.edu.pl
Prorektor ds. artystycznych, naukowych
i kontaktów miêdzynarodowych
prof. Janusz Stalmierski
Podziêkowania
Kolegium Rektorskie dziêkuje i sk³ada serdeczne gratulacje wszystkim wykonawcom i realizatorom koncertu
„Via Mariana/Droga Maryjna” – Renard Czajkowski in memoriam, który by³ punktem kulminacyjnym obchodów 95 – lecia
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
Us³yszeliœmy dwa arcydzie³a literatury muzycznej i byliœmy œwiadkami dwóch wspania³ych wykonañ poprowadzonych przez
maestro Marcina Sompoliñskiego.
Bachowski Magnificat, w delikatnej przestrzeni instrumentów historycznych, z ujmuj¹cymi g³osami solowymi, z precyzyjnym
i szlachetnym chórem, zabrzmia³ piêknie, a piêkno to, zbudowane by³o z naszej wiedzy, z naszego doœwiadczenia.
Z kolei Stabat Mater Karola Szymanowskiego przenios³o nas w jak¿e cudn¹ aurê podhalañskiego koœció³ka, pachn¹cego
kadzid³em, drewnem i ¿ywic¹. Ujmuj¹ce frazy sopranu prowadzi³y nas górskim szlakiem, w stronê tajemnicy istnienia.
Dzisiaj, dzie³o to jest pomnikiem. Pomnikiem s³owiañskoœci i naszej narodowej zadumy. Stabat Mater Szymanowskiego
zabrzmia³o tego wieczoru wyj¹tkowo spójnie, wyraziœcie i piêknie, a piêkno to, zbudowane by³o z naszej wiedzy, z naszego
doœwiadczenia.
Dziêkujemy Wam, nasi wspaniali artyœci. Ponownie chcê zaznaczyæ, ¿e po 95 latach istnienia naszej Uczelni, jesteœmy istotn¹
wartoœci¹ na muzycznej mapie naszego kraju. Ten koncert by³ tego dowodem.
Drodzy wykonawcy, drodzy artyœci jesteœmy z Was dumni i z ca³ego serca Wam dziêkujemy.
Za Kolegium Rektorskie
Janusz Stalmierski
Prorektor

Podobne dokumenty