Regulamin Mistrzostw Powiatu Piłka Siatka

Transkrypt

Regulamin Mistrzostw Powiatu Piłka Siatka
REGULAMIN
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Piłkę Siatkową MęŜczyzn
Tuszyn, dnia 22 maja 2010 r.
I. WSPÓŁORGANIZATORZY
1) Powiat Łódzki Wschodni,
2)Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie
II. CEL MISTRZOSTW
1. Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców powiatu Łódzkiego Wschodniego,
2. Wyłonienie najlepszej druŜyny siatkarskiej męŜczyzn w Powiecie Łódzkim
Wschodnim.
III. TERMIN I MIEJSCE I ZGŁOSZENIA
Mistrzostwa rozegrane zostaną w dniu 22 maja 2010r. (sobota) w Hali Sportowej
w Tuszynie, ul. Tysiąclecia 8, 95-080 Tuszyn
Zgłoszenia telefoniczne do dnia 17 maja 2010r. ( p. Mirosław Gluba 502 054 838)
- godz. 9.30 przyjazd uczestników.
- odprawa techniczna kierowników ekip, losowanie gier.
- otwarcie Mistrzostw
- godz. 10.00 rozpoczęcie gier.
IV. UCZESTNICTWO
W Mistrzostwach mają prawo startu druŜyny piłki siatkowej męŜczyzn z Powiatu
Łódzkiego Wschodniego. Zawodnicy powinny posiadać legitymację uczniowską lub
dowód toŜsamości oraz aktualne badania lekarskie lub oświadczenie.
Kierownicy druŜyn posiadają listę startujących.
Obowiązuje strój sportowy oraz obuwie na zmianę.
V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW
System rozgrywania Mistrzostw ustalony zostanie na odprawie technicznej kierowników
druŜyn i będzie uzaleŜniony od ilości zgłoszonych ekip.
VI. KOSZTY
Koszty przejazdu, diet pokrywają uczestnicy we własnym zakresie lub jednostki
delegujące.
VII. NAGRODY
Za zajęcie miejsca I - III indywidualnie medale.
Za zajęcie miejsca I - III druŜynowo puchary.
Dla wszystkich reprezentacji dyplomy
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Za rzeczy zagubione przez uczestników podczas trwania mistrzostw organizatorzy
nie ponoszą odpowiedzialności.
W sprawach spornych decydujący głos ma organizator i sędzia główny Mistrzostw.
Interpretacja niniejszego regulaminu naleŜy do organizatora.

Podobne dokumenty