program (pdf - Think Tank lab Triennale

Transkrypt

program (pdf - Think Tank lab Triennale
Rysują niemal wszyscy, bez względu na wiek, płeć, narodowość czy profesję. Na kartkach
Everybody draws, regardless of age, interests or profession. We draw on sheets of paper,
papieru, na ścianach i palcem na szybie, rysują w trakcie rozmowy telefonicznej w ka-
walls and with fingers on window panes, during telephone conversations and on café
wiarni na serwetce. Rysunek to najbardziej przyjazne i dostępne medium artystyczne
napkins. Drawing is the most friendly and accessible artistic medium with immense pos-
o ogromnych możliwościach, pozwalające doświadczać w bezpośredni sposób, pełną
sibilities, enabling us to experience in a direct way a whole gamut of creative emotions.
skalę emocji związanych z aktem tworzenia.
It is the best tool to describe individual, everyday experiences, repetitive banal activities,
intimate sensations and deep revelations, embedding art in life and life in art.
Prezentacja i próba opisania rysunku jako wyodrębnionej jakości to karkołomne zadanie,
obciążone ułomnościami myślenia klasyfikującego. Zamiast forsowania definicji, których
The growing interest in the most direct way of recording ideas – drawing, its constant
wartość i przydatność nie posiada stabilnej natury, pragniemy zaprezentować istniejące
lingering on the prosperous margins of art and expressive presence in its mainstream,
współcześnie strategie rysunkowe, bez akcentowania szczególnej roli takiego lub innego
require a special focus on the medium. Instead of pushing forward with definitions, whose
narzędzia czy techniki. Rysunek przez znaczną część publiczności jest postrzegany jako
value and usefulness tend to be anything but permanent, we would like to present exist-
zjawisko dobrze znajome, posiadające raczej kameralny charakter. Nie chcemy burzyć
ing, contemporary drawing strategies without emphasizing the role of any particular tool
tego wyobrażenia, ale na pewno chcemy je wzbogacić i zaktualizować.
or technique. The majority of general public perceives drawing as a familiar phenomenon
and a rather private activity. We do not intend to do away with this image, indeed we
Pierwsza edycja Triennale, zrealizowana przez Andrzeja Willa, wieloletniego jej przewod-
want to enrich and update it.
niczącego i Andrzeja Lachowicza, odbyła się w 1965 roku i przyjęła formę otwartego
konkursu. Przez ponad trzy dziesięciolecia wrocławskie Triennale było jedynym przeglą-
The first edition of the Triennale, prepared by Andrzej Will, its long-standing chairman,
dem rysunku w Polsce i przez długi czas jedynym dużym, odbywającym się cyklicznie
took place in 1965 and had the form of an open competition. For more than three decades,
wydarzeniem w obszarze sztuk wizualnych w tym regionie kraju. Dzięki ambitnemu pro-
the Wrocław Triennale was the only review of drawing in Poland and for a long time the
gramowi i otwartej formule Triennale Rysunku uczestniczyli w nim twórcy o światowym
only big, cyclical event within the realm of visual arts in this part of the country. From the
formacie, a ostatnie dwie edycje Triennale, odbywającego się pod nazwą Międzynaro-
very beginning, Andrzej Lachowicz collaborated with the Triennale’s initiator and it was
dowego Triennale Rysunku w latach 1992 i 1995 były jednymi z najważniejszych wyda-
the two founders’ modern view of art, their curiosity and openness to new artistic ideas,
rzeń sztuki tego czasu w środkowej i wschodniej Europie. Organizatorzy nowej edycji
that defined this domestically unique project. Thanks to its ambitious programme and
przeglądu: Międzynarodowego Festiwalu Współczesnego Rysunku Think Tank lab Trien-
open formula, the Drawing Triennale featured world-renowned artists. Without doubt,
nale, 50 lat po narodzinach tej wybitnej rysunkowej inicjatywy, mają nadzieję nawiązać
the last two editions of the International Drawing Triennale in 1992 and 1995 were among
poziomem artystycznym i skalą wydarzenia do najlepszych lat wrocławskiego Triennale.
the most important art events of that time in Central-Eastern Europe. Organizers of the
new edition of the review, now called the International Festival of Contemporary Drawing
Mam nadzieję, że nasz entuzjazm i wysiłek zbudowania szczególnego wydarzenia jakim
Think Tank lab Triennale, fifty years after the outstanding initiative was born, now hope to
jest wrocławskie Triennale, przyniesie widzom, artystom i obserwatorom sztuki dużo
bring back the artistic level and scale of the best years of the original Wrocław Triennale.
wartościowych doświadczeń i wiele satysfakcji.
I hope the enthusiasm and effort we put in creating the unique Triennale in Wrocław will
reward the viewers, artists and art lovers with a lot of valuable experience and plenty
of satisfaction.
Przemek Pintal
Dyrektor programowy
Think Tank lab Triennale. Międzynarodowy Festiwal Rysunku Współczesnego
Wrocław 2015–16
Przemek Pintal
Programme Director
Think Tank lab Triennale. International Festival of Contemporary Drawing
Wrocław 2015–16
SADAHARU HORIO, Koron Koron, 2009
fot. / photo: Geneviève Haraguchi
wystawy główne / main exhibitions
6.
Two Sticks 03.12.2015–31.01.2016
10.
Brudnopis 04.12.2015–27.01.2016
12.
Imagine 10–20.12.2015
14.
Galeria Arsenal Notebook 11.12.2015–24.01.2016
wystawy towarzyszące / accompanying exhibitions
3
18.
Kengo Kito. Structures 04.12.2015–03.01.2016
19.
Ostatki, Drawing Diplomas 07.01–27.01.2016
20.
Open Call 07.01–30.01.2016
21.
n_T R O P I A. Ćwiczenia z rysunku 08–29.01.2016
22.
Mitsutoshi Burn 15.01–30.01.2016
23.
Pola Dwurnik. Piosenka o lekarzu i inne rysunki 15.01–29.02.2016
24.
Warsztaty i spotkania / Workshops and meetings
25.
Mapa / Map
26.
Kalendarz wydarzeń / Calendar
TTT — 7
TWO STICKS
03.12.2015—31.01.2016
Muzeum Architektury /
wernisaż / opening: 03.12.2015
Museum of Architecture
czwartek, godz. 18.00 / Thursday, 6 PM
ul. Bernardyńska 5, Wrocław
artyści / artists: Ryoko Aoki / Masaya Chiba / Jan Chwałczyk / Wanda Gołkowska /
Masanori Handa / Sadaharu Horio / Zon Ito / Zdzisław Jurkiewicz / Bartosz Kokosiński
/ Natalia LL / Jan Mioduszewski / Chihiro Mori / Mineki Murata / Kazuki Nakahara /
Magdalena Starska / Hiraku Suzuki / Aleksandra Waliszewska / Jakub Woynarowski
kuratorzy / curators: Fumihiko Sumitomo / Daniela Tagowska
asystentka kuratora / curatorial assistant: Ayako Osanai
ALEKSANDRA WALISZEWSKA, Bez tytułu, 2012–14
6
Ideą prezentacji jest ukazanie rysunku jako najbar-
The idea of the presentation is to show drawing
dziej naturalnego gestu i języka ekspresji twórczej,
as the most natural gesture and language of crea-
który zarówno odtwarza, jak i tworzy rzeczywi-
tive expression, which both recreates and creates
stość. Na wystawie zostaną pokazane prace 9
reality. The exhibition will feature works of nine
artystów z Japonii i 9 z Polski. Większość realiza-
Japanese and nine Polish artists. Most of the art-
cji powstanie specjalnie na tę okazję. Tytuł „Two
works are prepared specially for the occasion. The
Sticks” („Dwa kije”) odnosi się do poszukiwania
title “Two Sticks” refers to the search for symme-
symetrii i różnic w rozumieniu pojęcia rysunku
try and differences in understanding the notion
przez dwie tak odmienne tradycje, a także zwraca
of drawing by two such different traditions, but it
uwagę widza na rolę awangardy lat sześćdzie-
also focuses the viewer’s attention on the role of
siątych – wciąż mocno oddziałującą na myślenie
the 1960s avant-garde, still powerfully influencing
współczesnych twórców o rysunku. Mury daw-
the contemporary approach to drawing. The for-
nego kościoła i klasztoru Bernardynów, w których
mer Bernardine church and monastery, currently
mieści się dzisiaj Muzeum Architektury, gościły
the Museum of Architecture, has hosted a number
najświetniejsze kolejne edycje Międzynarodo-
of editions of the Drawing Triennale. This year the
wego Triennale Rysunku. W tym roku, podczas
“Two Sticks” exhibition is a venue where the West
wystawy „Two Sticks” będą stanowiły miejsce
will meet the East. Arranging the formally varied
spotkania Zachodu ze Wschodem. Rozłożenie wo-
works – primarily drawing installations – round
kół ogrodu i krużganków różnorodnych formalnie
the archway and garden offers the kind of narra-
prac – w dużej mierze instalacji rysunkowych –
tion that leads the viewer through a multitude of
tworzy rodzaj narracji prowadzącej widza przez
meanings. The “Two Sticks” works will become
wielowarstwowość znaczeń. Realizacje powstałe
yet another layer of the palimpsest of this place,
TTT — 9
TWO STICKS
HIRAKU SUZUKI, GENGA #001 – #1000 (video)
„Signs of Faraway”, ACAC, Aomori, Japan, 2015
JAKUB WOYNAROWSKI
Veraicon z cyklu: „Novus
Ordo Seclorum”, 2014
na „Two Sticks” staną się kolejną warstwą palimp-
using its genius loci and continuing the process of
sestu historii miejsca wykorzystując jego genius
perpetual deletion and addition, so typical of both
loci i kontynuując proces nieustannego wymazy-
nature and culture. The exhibition will be accom-
wania i dopisywania, nieobcy zarówno kulturze,
panied by two film projections – a documentary
jak i naturze. Wystawie towarzyszyć będzie pro-
about the Gutai group and archives of the Wrocław
jekcja dwóch filmów – dokumentu o grupie Gutai
Avant-Garde. One of the Triennale’s most impor-
oraz archiwaliów dotyczących działalności wro-
tant artists is a “Two Sticks” participant and Gutai
cławskiej Awangardy. Jednym z najważniejszych
member – Sadaharu Horio, who will create a large-
artystów Triennale jest biorący udział w wystawie
sized installation in the Presbytery.
„Two Sticks” Sadaharu Horio, przedstawiciel grupy
Gutai, który stworzy w Prezbiterium dużych roz-
The programme also includes a review of draw-
miarów instalację rysunkową.
ing animations from the collection of the Spanish
Festival Punto y Raya. Curator Maciek Bączyk has
Program zawiera również przegląd animacji ry-
selected films which we will have an opportunity
sunkowych, pochodzących z kolekcji hiszpań-
to watch for four days.
skiego Festiwalu Punto y Raya. Przez cztery dni
możemy oglądać filmy wybrane przez kuratora
przeglądu Maćka Bączyka.
8
TTT — 11
MIKOŁAJ KOPERNIK
De revolutionibus orbium coelestium libri VI.
Norymberga, Johann Petreius, 1543.
Ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Brudnopis
04.12.2015—27.01.2016
Zakład Narodowy im. Ossolińskich /
wernisaż / opening: 04.12.2015
Ossolinski National Institute
piątek, godz. 17.00 / Friday, 5 p.m.
ul. Szewska 37, Wrocław
artyści / artists: Olaf Brzeski / Krzysztof Gil / Paweł Jarodzki / Kama Sokolnicka
kuratorka / curator: Katarzyna Roj
OLAF BRZESKI
Mucha, 2014
10
Brudnopis
Rough Sketch
Światło na tajemniczą relację artysty i jego notesu
The notion of montage may shed some light on
rzuca pojęcie montażu. Myśląc “brudnopis” wi-
the mysterious relationship between the art-
dzimy kartki przekreślonych notatek. A przecież
ist and his/her sketchbook. The image of rough
myśli się nie skreśla, tylko montuje z kolejną. Za-
sketching brings to mind pages of messy notes,
piski nie mają swojej hierarchii, są niezobowiązu-
records without any hierarchy, casual entries of
jącym śladem pojawiającej się myśli. Każdą rzecz
fleeting thoughts. A thought is not crossed out, it
można pomyśleć na wiele sposobów, z rożnych
gets connected with the next one. Anything can
punktów widzenia. Myśl jest jak ta mucha, lata-
be seen from different angles, various points of
jąca wokół lampy. Szarpana trajektoria zapewnia
view. A thought is like a fly circling at a lamp – its
jej bliską relację z obiektem.
erratic trajectory ensures a proximity to the object.
Na wystawie zobaczą Państwo prace wyjęte
The exhibition will feature works taken straight out
z brudnopisów czwórki artystów: Olafa Brze-
of sketchbooks of four artists: Olaf Brzeski, Krzysz-
skiego, Krzysztofa Gila, Pawła Jarodzkiego i Kamy
tof Gil, Paweł Jarodzki and Kama Sokolnicka, pre-
Sokolnickiej. Prezentowane są w autonomicznej,
sented in an autonomous form and for the first
premierowej formie. Każda z nich zasługuje by
time. Each of them deserves a separate look, but
oglądać ją z osobna. Uważny widz dostrzeże jed-
a discerning viewer will notice motifs and tropes
nak wątki i tropy, które wspólnie podejmują ar-
which are common to all the artists. They include
tyści. Będą to: poszukiwanie nowego porządku,
searching for a new order, montage, analysis of the
montaż, analiza medium, sprawcza rola rysunku,
medium, causative role of drawing, its narrative
jego narracyjna siła. Wśród tematów poruszanych
power. Issues raised by individual artists include
indywidualnie znajdziemy: aurę obrazu wobec
the aura of an image confronted with the mecha-
mechanizmów internetu, argumenty dla nowej
nisms of the Internet, arguments for new subjec-
podmiotowości, studium bezruchu, przeszywa-
tivity, study of immobility, poignant confessions of
jące wyznanie ofiar sprzed wieków.
one-time victims.
TTT — 13
SEIJI SHIMODA
Festiwal „Interakcje”, Piotrków Trybunalski, 2013
IMAGINE
10—20.12.2015
Muzeum Narodowe / National Museum
wernisaż / opening: 10.12.2015
pl. Powstańców Warszawy 5
czwartek, godz. 18.00 / Thursday, 6 PM
Wrocław
artyści / artists: Przemek Branas / John Andrew Court / Mehdi Farajpour / Dariusz
Fodczuk / Magdalena Grzybowska & Anna Wytych-Wierzgacz & Emilia Danilecka /
Linia, rysunek w kontekście performance stają się
The drawing of a line in the context of performance
Alastair MacLennan / Mineki Murata / Seiji Shimoda / Fiona Wright
formą totalnie efemeryczną, często zakreśloną
art becomes a totally ephemeral form, often drawn
kuratorka / curator: Małgorzata Kaźmierczak
tylko w przestrzeni lub zbudowaną w naszej wy-
only in the space or built in our imagination. The
obraźni. Problem autonomii jest rozszerzony na
problem of the autonomy of the drawing as an art
przestrzeń, czas, artystę i wyobraźnię widza. Stąd
genre is extended into the space, time, the artist
apel do publiczności: „IMAGINE”.
and the imagination of the spectator. Hence the
Podczas dwudniowego przeglądu zostanie zapre-
appeal to the audience: “IMAGINE”.
zentowanych 9 performance’ów artystów z Eu-
During the two-day review we will see nine per-
ropy i Azji. Przemysław Branas odniesie się do
formances by artists from Europe and Asia.
rysunku w sposób najbardziej metaforyczny, za-
Przemysław Branas will refer to drawing in a met-
prezentuje bowiem „rysunek dźwiękiem”. John
aphorical way as he presents a “sound drawing”.
Court, Fiona Wright a także Alastair MacLennan
John Court, Fiona Wright and Alastair MacLennan
stworzą rysunki-ślady w procesualnych, wielogo-
will create their drawings in durational actions.
dzinnych akcjach. Seiji Shimoda i Mineki Murata
Seiji Shimoda and Mineki Murata will present more
uczynią to samo w bardziej dynamicznych wystą-
dynamic action performances based on body art.
pieniach mających korzenie w body art. Magda
Magda Grzybowska will create a performance
Grzybowska, w akcji którą stworzy wraz z tan-
with the dancer Anna Wytych and the cello player
cerką Anną Wytych oraz wiolonczelistką Emilią
Emilia Danilecka. Their performance combin-
Danilecką, odniesie się do architektury budynku
ing dance and music refers to the architecture of
Muzeum. Charakterystyczny dla tego obiektu
the National Museum, a drawing inspired directly
świetlik zostanie zatańczony i zagrany na wiolon-
by the Museum’s characteristic skylight. Mehdi
czeli. Mehdi Farajpour stworzy taneczny rysunek
Farajpour will make a dance drawing by the use
cieniem, który ma szczególne znaczenie w kultu-
of shadow that has a special meaning in Persian
rze perskiej. Dariusz Fodczuk zaprosi wszystkich
culture. Dariusz Fodczuk will invite the public to
do wspólnego rysowania czyniąc z publiczności
draw with him making the audience the subject
podmiot swojej akcji. Stworzone w trakcie trwa-
of the performance. The drawings created dur-
nia imprezy rysunki wraz z zapisem wideo będzie
ing the two-day event, together with their video
można oglądać w Muzeum Narodowym od 14 do
documentation, will be displayed in the National
20 grudnia.
Museum between December 14th and 20th.
MEHDI FARAJPOUR, Yet Untitled
„Body Slang” III Międzynarodowe Spotkanie Performerów, PGS Sopot, 2015
12
TTT — 15
GALERIA ARSENAL
NOTEBOOK
programowy, jak i w znacznej części zgromadzone
zbiory sztuki współczesnej są efektem metodycznej i wytrwałej pracy aktualnej dyrektorki galerii
11.12.2015 — 24.01.2016
Galeria Neon / Neon Gallery
Moniki Szewczyk i jej zespołu. Budując przez lata
wernisaż / opening: 11.12.2015
ul. Traugutta 21
swoją pozycję na mapie ośrodków skoncentro-
piątek, godz. 17.00 / Friday, 5 PM
Wrocław
wanych na sztuce współczesnej, Galeria Arsenał
collected exhibits of contemporary art themselves
stała się jednym z najważniejszych, ponadregio-
are results of meticulous and assiduous work of the
nalnych miejsc prezentujących stan aktualnej
Gallery’s director Monika Szewczyk and her team.
artyści / artists: Wojciech Bąkowski / Hubert Czerepok / Dan Perjovshi /
sztuki polskiej, a także środkowo- i wschodnio–
After years of establishing a strong position on
Jadwiga Sawicka / Konrad Smoleński / Janek Simon
europejskiej. „Galeria Arsenał notebook” to tytuł
the map of contemporary art centres, the Arsenal
kuratorka / curator: Elżbieta Jabłońska
wystawy zapożyczony z pracy Dana Perjovschi,
Gallery has become one of the most important
która znajduje się w zbiorach tytułowej biało-
supra-regional venues presenting the current
stockiej galerii. Ekspozycja złożona z siedmiu
condition of Polish and Central-Eastern European
rozbudowanych prac będzie próbą określenia
art. The “Arsenal Notebook Gallery” is a title bor-
problematyki związanej ze współczesnym ry-
rowed from Dan Perjovschi’s work exhibited in
sunkiem, ze szczególnym uwzględnieniem jego
the Białystok Gallery. Comprising seven elaborate
warstwy materiałowo – narzędziowej, wychodzą-
works, the exhibition will attempt to define issues
cej poza sferę tradycyjnie rozumianego rysunku.
connected with contemporary drawing, especially
Prezentowany na wrocławskim pokazie zestaw
concentrating on its material and instrumental
prac jest indywidualnym wyborem, który w spo-
aspects transgressing the sphere of traditionally
sób bezpośredni lub nieco bardziej odległy wiąże
understood drawing. The set of works presented
się z kwestiami szeroko pojętego rysunku, sta-
in Wrocław is an individual choice which either
nowiąc zarazem zbiór intrygujących wypowiedzi
directly or indirectly refers to broadly understood
artystycznych. Pokaz zbudowany jest na narracji
drawing, at the same time offering a collection of
zaczynającej się od rzeczywistych szkiców, przez
intriguing artistic creations. The exhibition is based
filmy wideo i instalacje, aż na obiektach generują-
on a narration beginning with actual sketches,
cych dźwięk kończąc.
through videos and installations, and ending with
KONRAD SMOLEŃSKi, The End of Radio, 2012
sound-generating objects.
Budując „neonową” ekspozycję pragniemy również zaprosić do udziału tych wszystkich, dla któ-
By constructing the “neon” exhibition we would
rych rysunek/znakowanie płaszczyzny stanowi
also like to invite those for whom drawing/surface
Kolekcja Galerii Arsenał jest przykładem kon-
The Arsenal Gallery is an example of how to build
ważne narzędzie ekspresji. Będziemy budować
marking is an important tool of expression to par-
sekwentnego budowania niezwykle różnorod-
a consistent, amazingly diverse collection consti-
i niszczy, słuchać i dotykać, obserwować i gro-
ticipate in it. We will be building and destroying,
nego zbioru, stanowiącego rodzaj notatnika/
tuting a sort of notebook/sketchbook/record of
madzić by zrozumieć rysunkowy, szkicowy zapis
listening and touching, observing and gathering,
szkicownika/zapisu tego co najbardziej aktu-
what is most recent in Polish art. Both its current
w jego odmiennych, rozszerzających się nieustan-
in order to understand drawing and sketching in
alne w polskiej sztuce. Zarówno aktualny kształt
programme concept and to a large extent the
nie formach.
their alternative, ever-broadening forms.
14
TTT — 19
Kengo kito
OSTATKI /
SHROVETIDE
structures
04.12.2015 — 03.01.2016
DYPLOMY RYSUNKOWE /
DRAWING DIPLOMAS
wernisaż / opening: 04.12.2015
piątek, godz. 19.00 / Friday, 7 PM
07.01 — 28.01.2016
Galeria MD_S / MD_S Gallery
BARBARA
wernisaż / opening: 07.01.2016
ul. Bolesława Chrobrego 24
ul. Świdnicka 8b, Wrocław
czwartek, godz. 18.00 / Friday, 6 PM
Wrocław
kuratorki / curators: Iwona Ogrodzka,
Jagoda Dobecka, Anita Welter
Kengo Kito w swojej pracy wykorzystuje takie
Kengo Kito mainly uses hula-hoops, laces, chains,
Wystawa dyplomów rysunkowych zrealizowanych
An exhibition of drawing diplomas of art schools
przedmioty jak hula-hop, koronki, taśmy, łań-
mirrors, and other daily objects to create artworks.
w ciągu ostatnich trzech lat na uczelniach arty-
in Poland from the last three years. A selection of
cuchy. Tworzy z codziennych, zwykłych mate-
He plays with ordinary ready-made materials to
stycznych w Polsce. Wybór najlepszych realizacji
the best works will be shown to the public. The
riałów dwu- i trójwymiarowe struktury, rzeźby,
make two- and three-dimensional sculptures,
zostanie udostępniony publiczności. Pokaz służy
exhibition aims to propagate innovative concepts
instalacje oraz filmy. Źródłem jego inspiracji jest
installations, and videos. He draws inspiration
zaprezentowaniu nowatorskich działań w obsza-
in broadly understood drawing activities, present
przede wszystkim natura, żywe organizmy, ich
from biology, organism, and nature. “The basic
rze szeroko rozumianych działań rysunkowych,
the art schools from which the graduates come,
wewnętrzne formy. Jak mówi: „Punktem wyjścio-
images in my mind are those of microorganisms
zaprezentowaniu Uczelni, z których wywodzą się
as well as compare art faculties and their output.
wym dla moich działań najczęściej są mikroor-
that are infinitely reproducing themselves through
absolwenci, porównaniu kierunków kształcenia
ganizmy, rozmnażające się bez ustanku, poprzez
repeated cell divisions.I aspire to express complex-
i ich rezultatów.
wielokrotne podziały. Używając ich pragnę wy-
ity, variety, chaos, and vitality of nature and the
razić złożoność, różnorodność, chaos i witalność
biological world that can be identified with jungle
natury, świat biologiczny, wzbudzać skojarzenia
trees, nebulae, and viruses”.
zaróno odległych mgławic jak i świata wirusów”.
18
TTT — 21
open call
n_TROPIA / n_TROPY
Ćwiczenia z rysunku /
Drawing EXERCISES
Galeria Arttrakt / Arttrakt Gallery
8 — 27.01.2016
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1, Wrocław
wernisaż / opening: 08.01.2016
piątek, godz. 18.00 / Friday, 6 PM
08.01 — 30.01. 2016
Mieszkanie Gepperta /
wernisaż / opening: 08.01.2016
Mieszkanie Gepperta Gallery
Galeria Entropia / Entropia Gallery
piątek, godz. 19.00 / Friday, 7 PM
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, Wrocław
ul. Rzeźnicza 4, Wrocław
kuratorka / curator: Kama Wróbel
artyści / artists: Maciej Bączyk /
kurator / curator: Mariusz Jodko
Krystian Truth Czaplicki / Marcin Mierzicki
/ Jan Mioduszewski / Beata Rojek /
Michał Szota / Karolina Szymanowska
Open Call / Think Tank lab Triennale, International
Open Call / Think Tank lab Triennale, the Inter-
Festival of Contemporary Drawing jest otwartym
national Festival of Contemporary Drawing is an
konkursem skierowanym do artystów zamiesz-
open competition addressed at artists living in
kałych w kraju lub poza jego granicami. Hasło
Poland or abroad. The contest motto and theme
konkursu to: RYSUNEK JAKO OBIEKT ZAWIE-
is A DRAWING AS AN OBJECT CONTAINING
RAJĄCY WIEDZĘ. Jego celem jest prezentacja
KNOWLEDGE. The aim is to present various forms
różnych form działań rysunkowych i około rysun-
of acts of drawing and actions related to draw-
Ćwiczenia z rysunku
Drawing exercises
kowych. Jest to konkurs na realizację do prze-
ing. It is a competition for artworks dedicated to
animacja | architektura | obiekty | rysunek | video
animation | architecture | objects | drawing | video
strzeni Galerii Arttrakt i Mieszkanie Gepperta we
the space of the Arttrakt Gallery and Mieszkanie
n_TROPIA to umowna przestrzeń wielowymia-
n_Tropia is an arbitrary multi-dimensional space
Wrocławiu. Chcemy zaprezentować wartościowe
Gepperta Gallery in Wroclaw. We want to present
rowa, gdzie n= ±∞ (plus minus nieskończoność).
where n= ±∞ (plus minus infinity). It is also a gallery
i nowatorskie działania w obszarze rysunku, które
valuable and innovative actions in the discipline of
To także galeryjna przestrzeń ko_egzystencji róż-
space of co-existence of various points of view,
pozwolą opisać obecny stan poszukiwań twór-
drawing that will allow us to describe the present
nych punktów widzenia, mediów i sposobów pa-
media and ways of looking through such elemen-
czych w tym zakresie. Ideą sekcji Open Call jest
state of artistic quest in this area of creation. The
trzenia poprzez formy elementarne np. punkt,
tary forms as a point, line or plane.
wspieranie i promocja artystów dla których rysu-
idea of the section of the Open Call is to support
linię, płaszczyznę.
nek jest jednym z najważniejszych środków wypo-
and promote artists for whom drawing is one of the
wiedzi, szczególnie twórców młodego pokolenia,
most important means of expression, with a spe-
jednak zachęcamy do wzięcia udziału w konkur-
cial attention paid to young artists. However, we
sie wszystkich twórców działających w obszarze
encourage all artists active in the field of visual arts
sztuk wizualnych zainteresowanych konkursem.
and interested in the idea of the contest to participate in this competition.
20
more information: www.entropia.art.pl
więcej informacji: www.entropia.art.pl
TTT — 23
MITSUTOSHI BURN
Pola dwurnik
drawing monster
PIOSENKA O LEKARZU I INNE
RYSUNKI / A SONG ABOUT a DOCTOR
AND OTHER DRAWINGS
15.01 — 30.01.2016
BOSA GALLERY
15.01.2016 — 29.02.2016
MWW Muzeum Współczesne Wrocław /
wernisaż / opening: 15.01.2016
ul. Tęczowa 7, Wrocław
wernisaż / opening: 15.01.2016
MWW Wrocław Contemporary Museum
piątek, godz. 17.00 / Friday, 5 PM
pl. Strzegomski 2a, Wrocław
piątek, godz. 19.00 / Friday, 7 PM
kuratorka / curator: Anna Borowiec
kuratorka / curator: Sabina Boukourbane
Mitsutoshi Burn (ur. 1971) jest rysownikiem, de-
Mitsutoshi Burn (b. 1971) is a cartoonist, designer,
Prezentowana w Muzeum Współczesnym Wro-
The exhibition of works by Pola Dwurnik presented
signerem, autorem murali i graffiti. Główną osią
author of murals and graffiti. The main axis of his
cław wystawa prac Poli Dwurnik przypominać
at the Wrocław Contemporary Museum will resem-
swojej twórczości Burn uczynił rysunek, nazy-
work is drawing, having assumed the nickname
będzie niecodzienną antologię rysunku, ukazującą
ble an unusual anthology of drawing, showing the
wając siebie „Drawing Man” albo też „Drawing
“Drawing Man” or “Drawing Monster”. He draws
ten gatunek w rozmaitych odsłonach i konfigura-
genre in a variety of versions and configurations.
Monster”. Rysuje na wszystkim – na papierach,
on everything – on paper, boards, trash, news-
cjach. Skomponowana z różnych „utworów” na
Composed of various “pieces” on paper, it will con-
deskach, śmieciach, gazetach, książkach itd. Ni-
papers, books, etc. He never sketches. In many
papierze, układać będzie się w opowieść o two-
stitute a story of creation by means of pictures,
gdy nie przygotowuje szkiców. W wielu realiza-
of his artworks he overwrites consecutive layers,
rzeniu za pomocą obrazów, słów i dźwięków, które
words and sounds turning reality into images full
cjach nadpisuje kolejne warstwy, tworząc samo
creating a self-repetitive palimpsest. The newly-
pozwalają zakląć rzeczywistość w wizerunki pełne
of humour, grotesque and irony. They will include
repetujący się palimpsest. W nowo powstałej Ga-
founded BOSA Gallery will witness the creation
humoru, groteski i ironii. Odnajdziemy tu kadry
fragments of a love song, but also blood-curdling
lerii BOSA powstanie dużych rozmiarów rysunek,
of a large-sized drawing changing throughout the
piosenki opowiadającej o historii nieszczęśliwej
evidence of interacting with a Wrocław designer’s
który będzie się zmieniał przez kolejne dni trwa-
subsequent days of the exhibition.
miłości, ale i mrożące krew w żyłach świadectwo
objects, and the chorus of the eponymous doc-
obcowania z obiektami wrocławskiego designera,
tor’s song will be playing in the background. The
a gdzieś w tle pobrzmiewać będzie refren tytuło-
author’s alter ego will be hidden among them,
wej piosenki o lekarzu. Pośród nich ukrywać się
and the artist herself will be assuming a number
będzie alter ego autorki, która wcielać będzie się
of roles simultaneously, winking at us knowingly
w kilka ról jednocześnie, puszczając do nas oko ze
from her drawings.
nia wystawy.
swoich rysunków.
22
TTT — 25
Warsztaty
SPOTKANIA
Workshops
MEETINGS
Przez dwa zimowe miesiące publiczność festi-
During the two winter months the Festival audi-
walu, oprócz uczestniczenia w wernisażach wy-
ence will be able to participate not only in opening
staw głównych i towarzyszących, ma możliwość
ceremonies of the two key exhibitions and accom-
brać udział w spotkaniach z twórcami, w warsz-
panying shows but also in meetings with artists,
tatach i odczytach. Spotkania z artystami, kurato-
workshops and talks. The meetings with the Tri-
rami i organizatorami Triennale odbędą się przede
ennale artists, curators and organisers will mainly
wszystkim w BARBARZE: infopunkt / kawiarnia /
take place in Barbara, but also at the Museum of
kultura oraz w Muzeum Architektury i Zakładzie
Architecture and Ossolinski National Institute. The
Narodowym im. Ossolińskich. Program spotkań
programme of meetings provides the audience
przewiduje zapoznanie publiczności z różnorod-
with a variety of practices and creative strategies
nością praktyk i strategii twórczych w przestrzeni
in the area of contemporary drawing.
współczesnego rysunku.
The workshops are dedicated to children and
Warsztaty są dedykowane dzieciom i młodzieży
school pupils, parents with kids, amateurs and art-
szkolnej, rodzicom z dziećmi, amatorom i arty-
ists of all ages. The subject of workshops, prepared
Muzeum Architektury /
6. Galeria MD_S / MD_S Gallery
stom w rożnym wieku. Tematem warsztatów re-
for the Triennale by students and professors from
Museum of Architecture
ul. Bolesława Chrobrego 24
alizowanych podczas Triennale Rysunku przez
the Art Mediation Department of the Academy of
ul. Bernardyńska 5
studentów i wykładowców Mediacji Sztuki Akade-
Art and Design in Wrocław, is the motif of utopia
mii Sztuk Pięknych we Wrocławiu uczyniliśmy mo-
entwined with the topic of a garden. The work-
tyw utopii, przeplatający się z motywem ogrodu.
shops are intended to provoke imagination, free
Ossolinski National Institute
Mieszkanie Gepperta /
Warsztaty pomogą pobudzić wyobraźnię, wy-
creativity, they allow the audience to learn how
ul. Szewska 37
Mieszkanie Gepperta Gallery
zwolić kreatywność, dowiedzieć się jak fascynu-
fascinating contemporary art is, as well as how
jąca jest sztuka współczesna, jak inspirujące jest
inspiring group drawing and common work can be.
wspólne rysowanie, wspólna praca.
1.
7. Galeria Arttrakt / Arttrakt Gallery
2. Zakład Narodowy im. Ossolińskich /
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2
3. Muzeum Narodowe /
National Museum
pl. Powstańców Warszawy 5
4. Galeria Neon / Neon Gallery
ul. Traugutta 21
8. Galeria Entropia / Entropia Gallery
ul. Rzeźnicza 4
9. BOSA Galeria Sztuki Współczesnej /
BOSA Gallery of Contemporary Art
ul. Tęczowa 7
5. Barbara
ul. Świdnicka 8b
10. Muzeum Współczesne Wrocław /
Wrocław Contemporary Museum
pl. Strzegomski 2a
24
TTT — 27
Kalendarium
Calendar
11.12.2015, piątek
11.12.2015, Friday
17.00–17.45 Otwarcie wystawy GALERIA ARSENAL
5.00–5.45 pm Opening of the ARSENAL GALLERY
NOTEBOOK, Galeria Neon
NOTEBOOK exhibition, Neon Gallery
18.00–21.00 Przegląd performance w ramach
6.00–9.00 pm IMAGINE Performance Meeting,
wystawy IMAGINE, dzień drugi, Muzeum Narodowe
Day Two, National Museum
12.12.2015, sobota
12.12.2015, Saturday
11.00–13.00 LABORATORIUM RYSUNKU.
11.00 am – 1:00 pm DRAWING LAB Animation
03.12.2015, Thursday
Warsztaty animacji, Muzeum Architektury
workshops, Museum of Architecture
18.00–20.00 Oficjalnie otwarcie Think Tank lab
6.00–8.00 pm Official Opening of the Think
12.00–13.00 Spotkanie autorskie z Elżbietą
12.00 noon – 1.00 pm Meeting with the curator of
Triennale oraz wernisaż wystawy TWO STICKS,
Tank lab Triennale and TWO STICKS exhibition,
Jabłońską, GALERIA ARSENAL NOTEBOOK,
the ARSENAL GALLERY NOTEBOOK exhibition,
Muzeum Architektury
Museum of Architecture
Barbara, Czytelnia
Reading Room, Barbara
14.00–15.30 Spotkanie autorskie z Małgorzatą
2.00–3.30 pm Meeting with the curator and artists
of the IMAGINE exhibition, Reading Room, Barbara
GRUDZIEŃ
DECEMBER
02.12.2015, środa
02.12.2015, Wednesday
12.00–13.30 Konferencja prasowa Think Tank lab
12.00 noon – 1.30 pm Press Conference Think Tank
Triennale, Muzeum Architektury
lab Triennale, Museum of Architecture
03.12.2015, czwartek
04.12.2015, piątek
04.12.2015, Friday
Kaźmierczak oraz artystami biorącymi udział
10.00–13.30 BARBÓRKA. Warsztaty dla dzieci,
10.00 am – 1.30 pm BARBÓRKA. Workshops for
w projekcie IMAGINE, Barbara, Czytelnia
Barbara
Children, Barbara
14.00–16.00 Spotkanie autorskie z artystami oraz
2.00–4.00 pm Meeting with the curators and
kuratorami wystawy TWO STICKS, Barbara
artists of the TWO STICKS exhibition, Barbara
17.00–18.30 Wernisaż wystawy BRUDNOPIS,
5.00–6.30 pm Opening of the BRUDNOPIS
07.01.2016, czwartek
6.00–8.00 pm Opening of the OSTATKI/
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
exhibition, Ossolineum National Institute
18.00–20.00 Wernisaż wystawy OSTATKI,
SHROVETIDE exhibition, Drawing Diplomas,
19.00–20.30 Wernisaż wystawy KENGO KITO,
7.00 pm – 8.30 pm Opening of the KENGO KITO
Dyplomy Rysunkowe, Galeria MD_S
MD_S Gallery
STRUCTURES, Barbara
STRUCTURES exhibition, Barbara
08.01.2016, piątek
08.01.2016, Friday
05.12.2015, sobota
05.12.2015, Saturday
18.00–18.45 Wernisaż wystawy n_T R O P I A.
6.00–6.45 pm Opening of the n_TROPIA.
15.00–16.00 Wykład pt. PRZESTRZEŃ JAKO
3.00 pm – 4.00 pm SPACE AS A METAPHOR.
ĆWICZENIA Z RYSUNKU, Galeria Entropia
DRAWING EXERCISES exhibition, Entropia Gallery
METAFORA, Maja Starakiewicz, Barbara,
Lecture/presentation, Maja Starakiewicz,
19.00–20.30 Wernisaż wystawy OPEN CALL,
7.00–8:30 pm Opening of the OPEN CALL exhibition,
Sala Konferencyjna
Conference Room, Barbara
Galeria Arttrakt, Mieszkanie Gepperta
Arttrakt Gallery, Mieszkanie Gepperta Gallery
09.12.2015, środa
09.12.2015, Wednesday
12.30–14.30 UTOPIA. Warsztaty dla młodych
12.30–2.30 pm UTOPIA. Workshops for young
15.01.2016, piątek
5.00–6.00 pm Opening of the POLA DWURNIK
twórców, Muzeum Architektury
artists, Museum of Architecture
17.00–18.00 Wernisaż wystawy POLA DWURNIK.
A SONG ABOUT A DOCTOR AND OTHER
PIOSENKA O LEKARZU I INNE RYSUNKI,
DRAWINGS exhibition, Wrocław Contemporary
JANUARY
STYCZEŃ
07.01.2016, Thursday
15.01.2016, Friday
10.12.2015, czwartek
10.12.2015, Thursday
Muzeum Współczesne Wrocław
Museum
14.00–16.30 SMACZNEGO! Warsztaty dla
2.00–4.30 pm ENJOY! Workshops for life
19.00–20.00 Wernisaż wystawy MITSUTOSHI
7.00–8.00 pm Opening of the MITSUTOSHI BURN
rozsmakowanych w życiu, Muzeum Architektury
gourmets, Museum of Architecture
BURN. DRAWING MONSTER, BOSA Galeria Sztuki
DRAWING MONSTER exhibition, BOSA Gallery of
15.00–17.00 12 KRESEK NA SEKUNDĘ. Warsztaty
3.00–5.00 pm TWELVE LINES A SECOND
Współczesnej
Contemporary Art
animacji, Akademia Sztuk Pięknych
Animation Workshops, Academy of Fine Arts
18.00–21.00 Wernisaż wystawy IMAGINE.
6.00–9.00 pm Opening of the IMAGINE
20.01.2016, środa
20.01.2016, Wednesday
Przegląd działań performance, dzień pierwszy,
Performance Meeting, Day One, National Museum
10.00–13.30 ZWIERZĘ, JAKO ISTOTA. Warsztaty
10.00 am – 1.30 pm ANIMAL AS A CREATURE.
dla dzieci, Muzeum Architektury
Workshops for Children, Museum of Architecture
Muzeum Narodowe
26
Think Tank lab Triennale
organizator / organizer :
Międzynarodowy Festiwal Rysunku
Akademia Sztuk Pięknych
Współczesnego / International Festival
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
of Contemporary Drawing
pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław
www.asp.wroc.pl
www.ttt.wroclaw.pl
[email protected]
wspó łorganizatorzy /
co - organizers :
ISBN: 978-83-64419-73-7
Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Muzeum Architektury we Wrocławiu
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Podobne dokumenty