Łukasz Jastrubczak Miraż Łukasz Jastrubczak Mirage

Transkrypt

Łukasz Jastrubczak Miraż Łukasz Jastrubczak Mirage
Łukasz Jastrubczak
Miraż
Wernisaż: 5.04.12, godz. 18
Wystawa otwarta w dniach: 6.04.12-6.05.12
Kuratorzy wystawy: Anna Bargiel, Dawid Radziszewski
Wystawa Łukasza Jastrubczaka zatytułowana Miraż
to wielowątkowa podróż w rejony amazońskiej dżungli
i pustynnych połaci południowo-zachodniej części Stanów
Zjednoczonych. To podróż po historii perspektywy i filmach
Alfreda Hitchcocka. Amerykański sen i południowoamerykański mit spotykają się na kilku planach czasowych,
mieszają się z europejską przedwojenną awangardą i zupełnie dziś już niemodnym postmodernizmem.
Łukasz Jastrubczak poszukuje czwartego wymiaru.
Interesuje go prędkość, figury geometryczne, historia góry
Paramount. Podejmuje refleksję nad zjawiskiem déjà vu.
Podejmuje refleksję nad zjawiskiem déjà vu.
Czerpie z powojennej teorii widzenia Władysława
Strzemińskiego. Dość już wyświechtany język konceptualizmu i sztuki pierwszej połowy XX wieku wykorzystuje
do opowiedzenia historii nieopowiedzianych dotąd w tym
języku. Stara się równocześnie ów język zrehabilitować,
wypełnia szczeliny i konserwuje modernistyczną utopię.
Prace Łukasza Jastrubczaka nie są pozbawione ironii, a gra
konwencjami nie odbywa się przy milczącej sali. Utopie rozłażą
się, a modernistyczny mit nie wytrzymuje swojego własnego
ciężaru. Stan skupienia sztuki Łukasza Jastrubczaka również
wydaje się niepewny. Obiekty często mają charakter niemal
efemeryczny – tak jak jego psychokinetyczne rzeźby (artysta
siłą woli potrafi wygiąć aluminiową łyżkę), które można obejrzeć tylko na zdjęciu. Czasem jednak, jak w przypadku pracy
Śpiący Kowboj (rzeźby, która odbyła podróż do Ameryki i tego
samego dnia została wysłana z powrotem do Polski), są wykonane z materiału nad wyraz twardego – z betonu.
Zestawienie prac na wystawie nie posiada wyraźnego klucza (choć klucz jest, ale mniej zobowiązujący), publiczność
dowolnie może tworzyć połączenia pomiędzy pracami,
Wydarzenia towarzyszące wystawie Miraż
Events to accompany the exhibition Mirage
a nawet dodawać do interpretacji własne przeżycia i refleksje.
Wystawa Miraż podsumowuje wątki, które artysta podjął w trakcie realizacji zeszłorocznej wystawy w Galerii Sabot w Klużu-Napoce, w projekcie Tarnów. 1000 lat nowoczesności oraz podczas pobytu rezydencyjnego w Stanach Zjednoczonych.
of Władysław Strzemiński. The artist employs the – now
quite clichéd – idiom of conceptualism and the art of the
first half of the 20th century to tell stories never before
filtered through that medium. Simultaneously, he attempts
to return the conceptualist idiom to its former glory; he fills
the cracks and preserves the modernist utopia.
--------------Łukasz Jastrubczak urodził się w 1984 roku w Zielonej
Górze. Tworzy prace wideo, instalacje, rysunki, efemeryczne obiekty i zdarzenia. Posługuje się strategiami artystów
sztuki konceptualnej, nadając im melancholijną poetykę.
Wraz z Krzysztofem Kaczmarkiem tworzy grupę
Krzysztofjastrubczakłukaszkaczmarek. Swoje wystawy
indywidualne prezentował między innymi w Art in General
w Nowym Jorku, Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
w Bytomiu, BWA w Zielonej Górze czy Galerii Sabot
w Klużu-Napoce. Współpracuje z Galerią Pies z Poznania.
The works of Łukasz Jastrubczak don’t lack irony, and the
play with conventions doesn’t take place in front of
a silent auditorium. Utopias come apart; the modernist
myth collapses under its own weight. The state of
concentration of Jastrubczak’s art is also unclear. Objects
are often almost ephemeral – take his psychokinetic
sculptures (the artist can supposedly bend a metal spoon
with his will power), which can be seen only in photographs.
Sometimes, however – as is the case with the work
Sleeping Cowboy – which has travelled to America, only to
be sent back to Poland the very same day) are made out of
exceedingly hard stuff – concrete, no less.
Łukasz Jastrubczak
Mirage
Opening: 5 April 2012, 6 pm
The exhibition will run from 6 April until 6 May 2012
Exhibition curators: Anna Bargiel, Dawid Radziszewski
Łukasz Jastrubczak’s exhibition Mirage is a multi-thread
journey into the Amazonian jungle and the desert swathes
of the south-west USA. It is a journey through the history
of perspective as well as the films of Alfred Hitchcock.
The American Dream meets the ‘South American Myth’
in a number of time dimensions; both blur with the
European prewar avant-garde and the, now completely
outdated, postmodernism.
Łukasz Jastrubczak is in search of the Fourth Dimension.
He is fascinated by speed, geometric figures and the
history of the mountain Paramount. He reflects on the
déjà vu phenomenon. He reflects on the déjà vu
phenomenon. He draws on the postwar theory of perception
There seems to be no code to the way that the works are
juxtaposed in the exhibition (although in fact, there is
a code, but not overly explicit); the viewers can themselves
conceive of links between the works, or even superimpose
their own experiences and reflections.
The exhibition Mirage brings together the threads which the
artist embarked on last year during the production of his
exhibition in the Sabot Gallery in Cluj-Napoca, in his project
Tarnów. 1000 Years of Modernity and during his residential
stay in the United States.
-----------Łukasz Jastrubczak was born in 1984 in Zielona
Góra. He produces video works, installations, drawings,
ephemeral objects and events. He employs the strategies
of conceptual artists, imbuing them with a melancholy
poetics. Together with Krzysztof Kaczmarek he formed
the group Krzysztofjastrubczakłukaszkaczmarek. He has
presented his work in such places as Art in General in
New York, in the Kronika Centre for Contemporary Art
in Bytom, at the BWA in Zielona Góra or the Sabot
Gallery in Cluj-Napoca. He collaborates with the Pies
Gallery in Poznań.
Patronat medialny / Media Patrons
17.04.12 (wtorek / Tuesday), godz. 18 / 6 pm
Miraże i klisze filmowe / Mirages and film frames
Wykład Ewy Opałki.
Ewa Opałka’s lecture.
14.04.12 (sobota / Saturday), godz. 16 / 4 pm
Oprowadzanie otwarte / Guided tour – all welcome
Po wystawie Miraż oprowadzi Małgorzata Jędrzejczyk.
Małgorzata Jędrzejczyk will lead the tour of the exhibition Mirage.
21.04.12 (sobota / Saturday)
Dzień Otwarty / Open Day
godz. 15 / 3 pm Cliché
Po wystawie Miraż oprowadzą: Ewa Opałka i kuratorzy.
Ewa Opałka and curators will take viewers around the exhibition Mirage.
godz. 17 / 5 pm Miraż dj vj set
Sebastian Cichocki i Łukasz Jastrubczak zaprezentują książkę Miraż,
nad którą obecnie pracują.
Sebastian Cichocki and Łukasz Jastrubczak will be presenting the book Mirage, on which
they are currently working.
godz. 19 / 7 pm Sebastian Buczek. Koncert
Sebastian Buczek. Concert
24.04.12 (wtorek / Tuesday), godz. 18 / 6 pm
Pejzaż po konceptualizmie / Landscape after Conceptualism
Wykład Wojciecha Szymańskiego.
Wojciech Szymański’s lecture.
28.04.12 (sobota / Saturday), godz. 16 / 4 pm
Oprowadzanie otwarte / Guided tour – all welcome
Po wystawie Miraż oprowadzi Aneta Rostkowska.
Aneta Rostkowska will lead the tour of the exhibition Mirage.
Miraż z przewodnikiem / Mirage with a guide
Zapraszamy do zwiedzania wystawy w towarzystwie przewodnika! Czas oprowadzania:
45-60 minut. Minimalna liczba uczestników: 5 osób. Możliwe są także oprowadzania
w języku angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim.
You are welcome to join our guided tour! Duration: 45-60 min. Minimum no. of visitors: 5.
Guided tours can also be arranged in English, French, German and Italian.
Współpraca / Cooperation
Warsztaty dla młodzieży licealnej. Sztuka znikania / Workshops
for secondary school pupils. The Art of Disappearance
W trakcie warsztatów, których celem będzie refleksja nad niejednoznaczną pozycją filmu
w twórczości Łukasza Jastrubczaka, uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się problemowi
utrwalania tego rodzaju działań artystycznych.
The focus of the workshops will be the ambiguous role that films play in the art of
Łukasz Jastrubczak. The participants will have an opportunity to scrutinise the process of
recording of such artistic activities.
Warsztaty dla dzieci. Poszukiwacze skarbów / Workshops
for children. Treasure Seekers
Zapraszamy dzieci na spotkanie ze Śpiącym Kowbojem i wróżką Morganą Le Fay.
Children are welcome to meet a Sleeping Cowboy and the fairy Morgana Le Fay.
Wydarzenia tylko w języku polskim / All events in Polish only
Jak zamówić warsztaty i oprowadzania?
Minimum dwa dni przed planowaną wizytą w Bunkrze, telefonicznie lub mailowo:
Karolina Vyšata: +48 12 422 10 52 w. 124, [email protected]
Oprowadzania i warsztaty są bezpłatne! Obowiązują bilety wstępu do Galerii.
How to book guided tours and workshops?
Book minimum 2 days in advance, by telephone or email:
Karolina Vyšata: +48 12 422 10 52 w. 124, [email protected]
Guided tours and workshops are free to all viewers with a ticket to the Gallery.
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art
pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków
tel.: +48 12 422 10 52, +48 12 422 40 21
fax: +48 12 422 83 03
www.bunkier.art.pl
6.04–6.05.2012
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art
Kraków, pl. Szczepański 3a
Ruch numer 4
Motion No. 4
2011
fotografia / photograph
Klatki
Frames
2011
projekcja, 109 slajdów, pętla
projection, 109 slides, loop
Fotografia przedstawia rzeźbę z drutu pozostawioną przez artystę
na amerykańskiej pustyni. Metalowe rzeźby z cyklu Ruchy znajdują się
w czterech różnych miejscach w południowo-zachodniej części
Stanów Zjednoczonych. W Ruchu numer 4 artysta dokonuje rekonstrukcji drogi detektywa – bohatera filmu Zawrót głowy, który śledzi
kobietę ulicami San Francisco.
Góra (w perspektywie powietrznej)
Mountain (in aerial perspective)
2011
rzeźba (drabina, tkanina, ukryte przedmioty)
sculpture (ladder, fabric, hidden objects)
The photograph shows a wire sculpture which the artist left behind
in the American desert. Metal sculptures from the Motions series can
be found in four different locations in the south-western part of the
United States. In Motion No. 4, the artist has carried out a reconstruction of the path taken by the detective protagonist of Vertigo,
who tracks a woman along the streets of San Francisco.
Need for Speed
2012
Kubistyczna kompozycja z dzbankiem
Cubist Composition with a Jug
2011
blu-ray, 46 min 42 s
Film prezentujący podróż artysty po południowo-zachodniej części
Stanów Zjednoczonych. Praca z Kolekcji Bunkra Sztuki.
Film presentation of the author’s journey across the south-western
USA. Work from the Bunkier Sztuki Collection.
rzeźba / sculpture
Spotkanie z wodzem plemienia Muisica
Meeting the Muisica Tribe Chief
2012
fotografia / photograph
El Dorado to imię wodza plemienia Muisica, który – jak głosi legenda
– był rytualnie obsypywany złotym pyłem, a następnie obmywany
w jeziorze Guatavitá. Nazwą tą określano także mityczne, zaginione
Złote Miasto, które fascynowało odkrywców od czasów hiszpańskich
konkwistadorów.
El Dorado is the name of the Muisica tribe chief, who – as legend
has it – was ritually covered in gold dust and subsequently bathed in
Lake Guatavitá. This was also the name of the mythical Golden City,
a source of fascination to explorers since the time of the Spanish
conquistadors.
Złota perspektywa
Golden Perspective
2011
Upadek
Fall
2012
relief
found footage (trzysekundowa sekwencja
z filmu Zawrót głowy Alfreda Hitchcocka), pętla
found footage (3 s, from Alfred Hitchcock’s Vertigo), loop
Luneta
Telescope
2011
rzeźba / sculpture
Śpiący kowboj
Sleeping Cowboy
2011
rzeźba / sculpture
Rzeźba przedstawia postać śpiącego kowboja. Początkowo
wykonana była z plasteliny. Umieszczona w drewnianej skrzyni
została przetransportowana statkiem do Stanów Zjednoczonych.
Po przybyciu do Nowego Jorku, 4 lipca 2011, niezwłocznie odesłano
ją do Polski (tym razem samolotem). Zdeformowany podczas
długiej podróży kowboj został odlany w betonie. Pierwszy odlew zainstalowano na Dworcu PKP w Tarnowie-Mościcach.
Potyczka
Clash
2011
slajd / slide
Zniekształcony kadr z filmu Okno na podwórze Alfreda Hitchcocka.
W trakcie trwania wystawy slajd ulegnie zmianie pod wpływem
naświetlania przez rzutnik.
Distressed photograph of a frame from Alfred Hitchcock’s Rear
Window. In the course of the duration of the exhibition the slide
will undergo a change as a result of thermal radiation from the
projector.
Flagi na pustyni
Flags in the Desert
2011
kolaż / collage
The sculpture shows a sleeping cowboy. It was originally made in
plasticine. Placed in a wooden box, it was shipped over from the
USA. On the day of its arrival in New York – Independence Day, the
Fourth of July 2011 – it was immediately sent to Poland, this time by
air. The cowboy, which had been put out of shape by the long journey
was then cast in concrete. The first cast was made at the railway
station in Tarnόw-Mościce.

Podobne dokumenty

Łukasz Jastrubczak Miraż

Łukasz Jastrubczak Miraż Utopie rozłażą się, a modernistyczny mit nie wytrzymuje swojego własnego ciężaru. Stan skupienia sztuki Łukasza Jastrubczaka również wydaję się niepewny. Obiekty często mają charakter niemal efemer...

Bardziej szczegółowo