Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 1. Oświadczam, że

Transkrypt

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 1. Oświadczam, że
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
1. Oświadczam, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Data................................. Podpis....................................
2. Oświadczam, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, którzy
będą ich podwykonawcami za zgodą Zamawiającego.
Data................................. Podpis....................................
3. Oświadczam, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Data................................. Podpis....................................
4. Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Data................................. Podpis....................................
5. Wykonawca oświadcza, że oferta jest kompletna w zakresie spełnienia wymogów Projektu,
w szczególności w odniesieniu do zapisów warunków zamówienia.
Data................................. Podpis....................................
6. Wykonawca oświadcza, że zaproponowana cena obejmuje wszystkie rzeczy i czynności potrzebne do
realizacji i spełnienia wymogów Projektu.
Data................................. Podpis....................................
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z minimalnymi warunkami współpracy na
etapie realizacji zamówienia.
Data................................. Podpis....................................
8. Oświadczam, że Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie dokumentacji ofertowej Instytucji
Zarządzającej, przed którą Zamawiający będzie się rozliczać oraz innym instytucjom publicznym
prowadzącym kontrolę projektu.
Data................................. Podpis....................................
9 Oświadczam, że Wykonawca zapoznał się ze warunkami zamówienia, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz
że uzyskał niezbędne informacje do przygotowania oferty.
Data................................. Podpis....................................
POWIAT OBORNICKI

Podobne dokumenty