Roboty budowlane na obiekcie Kaufland w Kamiennej Górze

Transkrypt

Roboty budowlane na obiekcie Kaufland w Kamiennej Górze
ffi
P,A"'VOHA S"A,
44-I## Gliwice, uł. G rrtyck WgłÓw42
K$rtte: pKo BP s,A, addzi{tł ttl Głiłtłicack
73 I#Z,$ I043 #0${łtt#{łz$224 986f.
.'YJPI631-02#-04-17
ffeg*łt;0f}35"asJ85
J{ .T$##0Ż726{,9
.sad*E*'łs}r}'
s*qpodarąt'11''
slTwrcrłefł
'1 Ę'rf;łłłl
K etpitel e*kIarl*u,j,: I $,CI##"
&#0,#8Ę,ł.
Gliwice,dniu05 m*i* 2816 roku
REFERENCIE
P.A. NovA s.A. potwierdza,że REFIT Sp. z o.o. z siedzibąw: 44-313 WodzisławŚląskim,
ul. Kokoszycka l33, wykonaław okresiead 16.0f.2015r.do 3l.05.2015r.,roboty budowlanena
obiękcie Kau{land w Kamiennej G rze przy u|. Jana Pawła II,
Zakres zlec*nych prac obejnrował:
I. Mur*wanie ściarrZ pł'}stakÓwsilikat*rvyclr
?. Wyk*$anię p*saduki cęineilt*$.ęj
3. b{alorvanieściani sufitow furbąlateks*\Ąrą
firrny Caparol
4. Wykonel]ie ścianduiało\ĄYchz płytkartonswo-gipsowych
5. Morrtaz sufitÓw Sy$temowychowAco$stic
6. Wykonanię blend gipsowo-kartonowych
7. $/ykonanie kurtyny dymswej z pŁfrgipsowo-kartonowych.
8. tjłozęnieptytekpadłogowychi ściennych
9. Montaz oktadziny szklansj
Polecamy Społkę REFIT jako solidnq- wiarygodn4 i w pełni przygotowanę da wykony'wania
rcbÓt
rvyk* *ze*iowych"
Wspołpraca przebiegłasprewnie, zgodnie 7, harm*nogra&1g111{łdoświadczgna kadra oraz patencjał
tęchniczny i crg a*izacyjny gwarentuj4 wysoki poziam \Ę'konywania usł.ug. I}otychczasswa
\Ąlsp*łpreca
p*Zwala strvierdriĆ,ze REFIT
zadan inwestycyjnych
F.*il;rĄn'}Ęj
łt";.r.
,iffifił'+'
Sek r ett r i gt gt'rir*'rł3';
f*l": +łs{32}4$8.|I f}s
tel.ifax:+48{32}"*(}t}
4I 1{}
pa.n{}Y
e{i.:
n0f.a.Ł.*nr.
pł
*.}nt*
DzłtttprłjekrcffJ'..
fel.;
+d8 (3f) 4{}#4I S3
tel.lfax; +ł8 {32} 4$$ 42 $l
pr*c*wni*ff;p*
n*va"cnrn. pl
łzi *ł k*tttp tłterowjł
;
tel.:
+48 {32}4f}f}{f 02
fel.lfar: +'18{32}40t}4t lCI
sekre faria tf*;p *. ntva.ca n' pł
ry "#xs,*-

Podobne dokumenty