wiosna 2015 w tvp polonia

Transkrypt

wiosna 2015 w tvp polonia
WIOSNA 2015 W TVP POLONIA
TEATR TELEWIZJI
SCENY NIEMAL E MA
SKIE STEFANII GRODZIE SKIEJ
4 marca, godz. 13:50, 20:50, 4:20
Spektakl teatralny, który wywodzi si z kabaretu literackiego. Sk adaj si na niego felietony,
monologi, zabawne dialogi i bogata biografia Stefanii Grodzie skiej oraz twórczo
satyryczna i pi kne piosenkach Jej m
a – Jerzego Jurandota.
Re yseria: Gra yna Barszczewska (2014)
Obsada: Gra yna Barszczewska (Ona), Grzegorz Dami cki (On), Andrzej Poniedzielski
(Duch Teatru)
NEXT-EX
11 marca, godz. 13:50, 20:50, 4:20
Ojciec
rodziny
poszukuje
idealnego
partnera
dla
swojej
„królewny”.
aden
z
przyprowadzanych przez ni ch opców nie jest w jego oczach odpowiednim kandydatem do
jej r ki i dlatego ka dy, pr dzej czy pó niej, staje si tytu owym „next-ex”. To podsuwa córce
pewien pomys ...
Autorstwo i re yseria: Juliusz Machulski (2012)
Obsada: Jan Englert (Eustachy), Ma gorzata Zaj czkowska (Zyta), Krzysztof Stelmaszyk
(Karol), Anna Seniuk (Kika), Jakub Firewicz (Marcel), Julia Rosnowska (Marysia)
TAJNY WSPÓ PRACOWNIK
18 marca, godz. 13:50, 20:50, 4:20
Dramat ukazuj cy wstrz saj ce losy tajnego wspó pracownika bezpieki, oparty na
prawdziwej historii. Agent Micha dzia
przez wiele lat, niemal do ko ca swego
pozosta niezdemaskowany. Zmar w 1981 r., ciesz c si opini
zas
ycia
onego pedagoga i
wychowawcy wielu pokole m odzie y.
Autorstwo: Cezary Harasimowicz; re yseria: Krzysztof Lang (2008)
Obsada: Mateusz Banasiuk (Mietek), Cezary ak (Pp k Trochimowicz), Piotr Grabowski (Kpt.
Kwiatkowski), Jakub Snochowski (Chor. Tabaczy ski), Tomasz Borkowski (Kpt.
elazko),
Tadeusz Szymków (P k Wola ski), Anna Tomaszewska (Matka), Tomasz Schuchardt
1
(Witek), Dorota Nowakowska (Welflowa), Jacek Lenartowicz (Welfel), Anna Grycewicz
(Janka), Weronika Nockowska (Jadzia), Izabela Gwizdak (Tolka), Konrad Marsza ek
(Henryk) i in.
KOLACJA NA CZTERY R CE
25 marca, godz. 13:50, 20:50, 4:20
Obaj bohaterowie, kompozytorzy urodzeni w tym samym 1685 r. nie mogli nie zna
nawzajem swojej twórczo ci. Co mieliby sobie do powiedzenia Jan Sebastian Bach i Jerzy
Fryderyk Haendel, gdyby dosz o do ich spotkania?
Autorstwo: Paul Barz; re yseria: Kazimierz Kutz (1990)
Obsada: Janusz Gajos (Jan Sebastian Bach), Roman Wilhelmi (Jerzy Fryderyk Haendel),
Jerzy Trela (Jan Krzysztof Schmidt)
AMAZONIA
1 kwietnia, godz. 13:50, 20:50, 4:20
Bohaterowie - wspó cze ni arty ci, walcz c z poczuciem niespe nienia, wybieraj
dwóch mo liwych dróg: uciekaj
w
jedn
wiat pieni dzy i konsumpcji albo staj
z
si
bezkompromisowi, co prowadzi ich do szale stwa. Jak brutalne mo e by zderzenie marze
z rzeczywisto ci ?
Autorstwo: Micha Walczak; re yseria: Bodo Kox (2015)
Obsada: Les aw urek, Marcin Doroci ski, Jakub Giersza , Adam Woronowicz, Aleksandra
Doma ska, Klara Bielawska
KARSKI
8 kwietnia, godz. 13:50, 20:50, 4:20
Ta sztuka to projekt rozgrywaj cy si na dwóch p aszczyznach – artystycznej i historycznej.
Artystyczna, czyli wspó czesna opowiada o dwojgu m odych ludzi, którzy w po piechu
pracuj
nad fabularyzowanym dokumentem o Karskim. Cz
historyczna to wojenne
epizody z ycia Karskiego.
Autorstwo i re yseria: Magdalena azarkiewicz (2014)
Obsada: ukasz Simlat (Daniel/Karski), Julia Kijowska (Olga), Piotr G owacki (Luk), Dariusz
Toczek (Jarek, monta ysta), Rafa Mohr (Producent), Bart omiej Topa (Zygielbojm), Marek
Kalita (Feiner), Marcin Bossak (Kirszenbaum), Wojciech Kalarus (Esesman), Fred Apke
nierz), Anna Maria Buczek (Charakteryzatorka), Zosia Wich acz (Squaterka), Tomasz
Solich (Wiktor)
DAILY SOUP
15 kwietnia, godz. 13:50, 20:50, 4:20
2
Jak wygl da codzienne
ycie wspó czesnej trzypokoleniowej rodziny? Wspólne obiady,
rozmowy, wi ksze i mniejsze k ótnie o telewizyjne seriale. A pod tym wszystkim skrz tnie
skrywane rodzinne dramaty.
Autorstwo: Amanita Muskaria (pseud.); re yseria: Ma gorzata Bogajewska (2012)
Obsada: Halina Skoczy ska (Matka), Janusz Gajos (Ojciec), Anna Grycewicz (Córka),
Danuta Szaflarska (Babka)
CZARNOBYL – CZTERY DNI W KWIETNIU
22 kwietnia, godz. 13:50, 20:50, 4:20
Akcja spektaklu obejmuje pierwsze cztery dni po eksplozji reaktora atomowego w
Czarnobylu. W Polsce w adze komunistyczne staj
przed dylematem: co zrobi ; jak si
zachowa w sytuacji kryzysowej, aby – z jednej strony – zapobiec mo liwym, tragicznym
skutkom ska enia promieniotwórczego, a z drugiej – nie narazi si Moskwie?
Re yseria: Janusz Dymek (2010)
Obsada: Zbigniew Zamachowski (Zbigniew Jaworowski), Anna Radwan ( ona profesora),
Urszula Grabowska (Anka), Leszek Lichota (Adam), Cezary Morawski (Krzysztof), Marek
odarczyk (Ryszard Szurkowski), Zbigniew Lesie
(Przewodnicz cy PZKOL), Monika
Krzywkowska (Asystentka Basia), Igor Sawin (Dyrektor CLOR), Stanis aw Biczysko (Prezes
PAA), Aleksander Miko ajczak (Sekretarz KC), Ryszard Radwa ski (Wicepremier), Micha
Anio (Genera Siwicki) i in.
MIESZCZANIN SZLACHCIEM
29 kwietnia, godz. 13:50, 20:50, 4:20
Pan Jourdain, bogaty mieszczanin, marzy, aby zosta szlachcicem. Op aca i pobiera nauki u
nauczycieli muzyki, ta ca, fechtunku i filozofii. Chocia ci drwi
plecami, skrz tnie pobieraj
z mieszczanina za jego
kolejne op aty. Nie zwracaj c uwagi na z
liwe docinki
najbli szych, Pan Jourdain kontynuuje dzie o.
Autorstwo: Molier; re yseria: Jerzy Gruza (1969)
Obsada: Bogumi Kobiela (Pan Jourdain), Barbara Krafftówna (Pani Jourdain), Jolanta
Wo ejko-Czengery (Lucylla), Andrzej Zaorski (Kleont), Magdalena Zawadzka (Michasia),
Edward Dziewo ski (Covielle), Iga Cembrzy ska (Dorymena), Janusz Zakrze ski (Dorant),
UDR KA YCIA
6 maja, godz. 13:50, 20:50, 4:20
Tragikomedia. Co mo e oznacza 40 lat wspólnego po ycia? Zm czonych sob ma onków
czy zarówno przywi zanie, jak i rozczarowanie. S
ciek
wyrzuty, al do
ycia, które mija i
, e jest si starym. W samotno ci by by spokój, ale tak naprawd ma si tylko
siebie nawzajem.
3
Autorstwo: Hanoch Levin; re yseria: Jan Englert (2013)
Obsada: Anna Seniuk (Lewiwa), Janusz Gajos (Jona), W odzimierz Press (Gunkel)
SKARPETKI, OPUS 124
13 maja, godz. 13:50, 20:50, 4:20
Dwaj aktorzy maj
ju
za sob
chwile s awy. Podejmuj
prób
powrotu na scen .
Przygotowuj spektakl s owno-muzyczny, wed ug scenariusza napisanego przez jednego z
nich. Skrajnie ró ne charaktery i do wiadczenia
yciowe bohaterów powoduj
zabawne
konflikty.
Autorstwo: Daniel Colas; re yseria: Maciej Englert (2012)
Obsada: Piotr Fronczewski (Verder), Wojciech Pszoniak (Brémont)
MIER ROTMISTRZA PILECKIEGO
20 maja, godz. 13:50, 20:50, 4:20
Spektakl przedstawia najtragiczniejszy okres ycia Witolda Pileckiego. Akcja rozpoczyna si
od spotkania we W oszech rotmistrza z genera em Andersem. Bohater, wbrew ostrze eniom
zwierzchników, zamierza wróci do kraju. Chce przekaza na Zachód raporty obna aj ce
prawdziwe cele w adz komunistycznych i opisuj ce ich rodki dzia ania.
Re yseria: Ryszard Bugajski (2006)
Obsada: Marek Probosz (rotmistrz Witold Pilecki), Marek Kalita (s dzia podpu kownik Jan
Hryckowian), Andrzej Niemirski (prokurator major Czes aw
(pu kownik UB Józef Ró
api ski), Jacek Rozenek
ski), Andrzej Czernik (genera W adys aw Anders) i in.
KARTOTEKA
27 maja, godz. 13:50, 20:50, 4:20
Bohaterem s ynnego dramatu Tadeusza Ró ewicza jest partyzant. Poznajemy go w okresie
powojennym. Nie ma on swojej to samo ci. Jego wiat to mieszanka rzeczywisto ci i z udy.
Nie nosi w sobie adnej warto ci. Jego poczucie cz owiecze stwa zosta o zniszczone przez
wojn .
Autorstwo: Tadeusz Ró ewicz; re yseria: Krzysztof Kie lowski (1979)
Obsada: Gustaw Holoubek (Bohater), Mieczys aw Hryniewicz (Go
I), Piotr Cie lak (Go
II), ucja arnecka (Matka), Mariusz Benoit (Ojciec), Anna Chodakowska (Sekretarka), Lidia
Korsakówna (Olga) i in.
4

Podobne dokumenty